A A A A A

UNkulunkulu: [Uthando Olungenamibandela]


1 Johane 4:16-18
[16] Thina sesisazi sakholwa uthando uNkulunkulu alalo kithi. UNkulunkulu uluthando, njalo ohlala ethandweni uhlala kuNkulunkulu, loNkulunkulu kuye.[17] Ngalokhu uthando luphelelisiwe lathi, ukuze sibe lesibindi esukwini lokwahlulelwa, ngoba njengalokhu enjalo yena, sinjalo lathi kulumhlaba.[18] Kakukho ukwesaba ethandweni, kodwa uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesaba, ngoba ukwesaba kulobuhlungu; lowesabayo kapheleliswanga ethandweni.

1 Petru 4:8
kodwa phambi kwakho konke banini lothando oluvuthayo omunye komunye, ngoba uthando luzasibekela inkithinkithi yezono;

Kolose 3:14
phezu kwakho konke-ke yembathani uthando, oluyisibopho sokuphelela.

Efesu 2:8
ngoba ngomusa lisindisiwe ngokholo, lalokhu kakuveli kini; yisipho sikaNkulunkulu;

Efesu 5:25
Madoda, thandani abenu abafazi, njengoKristu laye walithanda ibandla, wasezinikelela lona;

Jeremiya 31:3
I Nkosi yabonakala kimi endulo isithi: Yebo, ngikuthandile ngothando olulaphakade, ngakho ngikudonsile ngobubele.

Johane 3:16
Ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba ngokunjalo, ngakho wanika iNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade.

1 Korinte 13:7
lusibekela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lubekezelela izinto zonke.

1 Korinte 13:13
Njalo khathesi-ke kumi ukholo, ithemba, uthando, lokhu kokuthathu; kodwa okukhulu kulokhu luthando.

1 Johane 3:1
Khangelani uthando olungaka asinika lona uYise ukuthi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Ngenxa yalokho umhlaba kawusazi, ngoba ungamazanga yena.

1 Johane 3:16
Ngalokhu siyalwazi uthando lukaNkulunkulu, ngoba yena wasibekela phansi impilo yakhe; lathi sifanele ukubabekela phansi impilo abazalwane.

1 Johane 4:8
Ongathandiyo, kamazi uNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu uluthando.

Johane 14:21
Olemilayo yami ayilondoloze, nguye ongithandayo; njalo yena ongithandayo, uzathandwa nguBaba; lami ngizamthanda, ngizazibonakalisa kuye.

Johane 15:12-13
[12] Lo ngumlayo wami, ukuthi lithandane, njengalokhu ngilithandile.[13] Kakho olothando olukhulu kulalolu, lokuthi umuntu ababekele phansi abangane bakhe impilo yakhe.

Luka 6:27
Kodwa ngithi kini elizwayo: Thandani izitha zenu, lenze okuhle kwabalizondayo,

IzAga 10:12
Inzondo ibanga ingxabano, kodwa uthando lusibekela iziphambeko zonke.

IzAga 17:17
Umngane uyathanda ngaso sonke isikhathi, lomzalwane uzalelwa inhlupheko.

Roma 3:23
ngoba bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu,

Roma 5:5-8
[5] lethemba kalidanisi, ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngoMoya oNgcwele esimuphiweyo.[6] Ngoba sisebuthakathaka, ngesikhathi esifaneleyo uKristu wafela abeyisa uNkulunkulu.[7] Ngoba kunzima ukuthi umuntu afele olungileyo; kodwa mhlawumbe kungaba khona ngitsho olesibindi sokufela olungileyo.[8] Kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe uqobo kithi, ukuthi uKristu wasifela siseyizoni.

Roma 8:35
Ngubani ozasehlukanisa lothando lukaKristu? Ukuhlupheka, kumbe usizi, kumbe ukuzingelwa, kumbe indlala, kumbe ubuze, kumbe ingozi, kumbe inkemba yini?

Roma 12:9-10
[9] Uthando kalube qotho. Yenyanyani okubi, libambelele kokulungileyo.[10] Thandanani kakhulu ngothando lobuzalwane; ekuhloniphaneni phathani abanye ngcono kulani;

Thithu 3:4-5
[4] Kodwa lapho sekubonakele umusa lothando lukaNkulunkulu uMsindisi wethu kubantu,[5] kungeyisikho okuvela ezenzweni zokulunga esazenzayo thina, kodwa njengokwesihawu sakhe wasisindisa, ngokugeziswa kokuzalwa kutsha lokuvuselelwa koMoya oNgcwele,

1 Johane 4:9-10
[9] Ngalokhu uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi, ukuthi uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe ezelwe yodwa emhlabeni, ukuze siphile ngayo.[10] Uthando lukulokhu, kungesikuthi thina samthanda uNkulunkulu, kodwa ukuthi yena wasithanda, wasethuma iNdodana yakhe ukuthi ibe yinhlawulo yokuthula ngezono zethu.

Johane 13:34-35
[34] Ngilinika umlayo omutsha, ukuthi lithandane; njengalokhu ngilithandile, lani-ke lithandane.[35] Ngalokhu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami, uba lilothando omunye komunye.

1 Korinte 13:4-7
[4] Uthando luyabekezela, lulobubele; uthando kalulamona; uthando kaluzincomi, kalukhukhunyezwa,[5] kaluziphathi ngokungafanelanga, kaluzidingeli okwalo, kalucunuki, kalunakani okubi,[6] kaluthokozi ngokungalunganga, kodwa luthokoza eqinisweni;[7] lusibekela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lubekezelela izinto zonke.

Mathewu 5:43-48
[43] Lizwile ukuthi kwathiwa: Wothanda umakhelwane wakho, njalo uzonde isitha sakho;[44] kodwa mina ngithi kini: Thandani izitha zenu, libabusise abaliqalekisayo, libaphathe kuhle abalizondayo, libakhulekele abaliphatha kubi, labalizingelayo;[45] ukuze libe ngabantwana bakaYihlo osemazulwini, ngoba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi labahle, anise izulu phezu kwabalungileyo labangalunganga.[46] Ngoba aluba lithanda labo abalithandayo, lilomvuzo bani? Kabenzi njalo labathelisi yini?[47] Futhi uba libingelela abafowenu bodwa, lenzani okukhulu okwedlula okwabanye? Kabenzi njalo labathelisi yini?[48] Ngakho lina banini ngabapheleleyo, njengoba uYihlo osemazulwini ephelele.

1 Korinte 1:1-13
[1] UPawuli obizelwe ukuba ngumphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu, loSostenesi umzalwane,[2] kubandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kubo abangcwelisiweyo kuKristu Jesu, ababizelwe ukuba ngabangcwele, kanye labo bonke ababiza ibizo leNkosi yethu uJesu Kristu kuyo yonke indawo, eyabo kanye leyethu:[3] Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.[4] Ngiyambonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani, ngenxa yomusa kaNkulunkulu eliwuphiweyo kuKristu Jesu;[5] ukuthi kuyo yonke into linothisiwe kuye, ekukhulumeni konke lelwazini lonke,[6] njengalokhu ubufakazi bukaKristu buqinisiwe kini;[7] ngakho kalisileli lasinye isipho, lilindele ukwembulwa kweNkosi yethu uJesu Kristu,[8] ozaliqinisa futhi kuze kube sekupheleni, lingelacala ngosuku lweNkosi yethu uJesu Kristu.[9] UNkulunkulu uthembekile, elabizelwa ngaye ekuhlanganyeleni kweNdodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu.[10] Kodwa ngiyalincenga, bazalwane, ngebizo leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lonke likhulume into ibenye, njalo kungabi khona ukwehlukana phakathi kwenu, kodwa lipheleliswe emqondweni munye lekuboneni kunye.[11] Ngoba ngitsheliwe ngani, bazalwane bami, ngabakoKlowe, ukuthi kukhona izingxabano phakathi kwenu.[12] Njalo ngitsho lokhu, kokuthi ngulowo lalowo wenu uthi: Mina ngingokaPawuli, kodwa mina okaApolosi, kodwa mina okaKefasi, kodwa mina okaKristu.[13] UKristu wehlukanisiwe yini? Kanti uPawuli wabethelelwa lina, kumbe labhabhathizwa yini ebizweni likaPawuli?

Ndebele Bible 2002
No Data