A A A A A

UNkulunkulu: [UZiqu-zintathu]


1 Korinte 8:6
kanti kithi kuloNkulunkulu munye, uBaba, okuvela kuye izinto zonke, lathi sikuye; leNkosi inye, uJesu Kristu, okwa vela ngaye konke, lathi si khona ngaye.

2 Korinte 3:17
LeNkosi inguMoya; lalapho akhona uMoya weNkosi, lapho kukhona inkululeko.

2 Korinte 13:14
Umusa weNkosi uJesu Kristu, lothando lukaNkulunkulu, lokuhlanganyela kukaMoya oNgcwele kakube lani lonke. Ameni.

Kolose 2:9
ngoba kuhlala kuye ukugcwala konke kobuNkulunkulu ngomzimba,

Isaya 9:6
Ngoba sizalelwe umntwana, sinikwe indodana; lombuso uzakuba sehlombe layo, lebizo lakhe lizathiwa: OMangalisayo, uMeluleki, uNkulunkulu olamandla, uBaba wephakade, iNkosana yokuthula.

Isaya 44:6
Utsho njalo uJehova, inkosi yakoIsrayeli, loMhlengi wakhe, i Nkosi yamabandla: Ngingowokuqala njalo ngingowokucina; njalo ngaphandle kwami kakho uNkulunkulu.

Johane 1:14
ULizwi wasesiba yinyama, wahlala phakathi kwethu, njalo sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo injengeyozelwe yedwa kaYise, egcwele umusa leqiniso.

Johane 10:30
Mina loBaba simunye.

Luka 1:35
Ingilosi yasiphendula yathi kuye: UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho, lamandla oPhezukonke azakwembesa; ngakho lalokhu okungcwele okuzazalwa nguwe kuzakuthiwa yiNdodana kaNkulunkulu.

Mathewu 1:23
Khangela, intombi izathatha isisu ibelethe indodana, njalo bazabiza ibizo layo ngokuthi nguEmanuweli, okuyikuthi ngokuphendulelwa, uNkulunkulu ulathi.

Mathewu 28:19
ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi, libabhabhathize ebizweni likaYise leleNdodana lelikaMoya oNgcwele;

Mathewu 3:16-17
[16] UJesu esebhabhathiziwe wahle wakhuphuka emanzini; njalo khangela, amazulu amvulekela, wasebona uMoya kaNkulunkulu esehla kungathi lijuba esiza phezu kwakhe.[17] Njalo khangela, ilizwi livela emazulwini, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo, engithokoza ngayo.

Roma 14:17-18
[17] ngoba umbuso kaNkulunkulu kawusikho ukudla lokunatha, kodwa ukulunga lokuthula lentokozo kuMoya oNgcwele.[18] Ngoba okhonza uKristu kulezizinto uyemukeleka kuNkulunkulu, njalo ukholekile ebantwini.

Luka 3:21-22
[21] Kwasekusithi sebebhabhathiziwe bonke abantu, laye uJesu esebhabhathiziwe, ekhuleka, izulu lavulwa,[22] uMoya oyiNgcwele wasesehlela phezu kwakhe elesimo somzimba onjengowejuba, lelizwi lavela ezulwini, lisithi: Wena uyiNdodana yami ethandekayo, ngithokoza ngawe.

Genesise 1:1-2
[1] Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba.[2] Njalo umhlaba wawungelasimo ungelalutho, lobumnyama babuphezu kokujula; loMoya kaNkulunkulu wayendiza phezu kwamanzi.

Johane 5:7-8
[7] Ogulayo wamphendula wathi: Nkosi, kangilamuntu wokungifaka echibini, nxa amanzi ezanyazanyiswa; kuthi nxa ngizayo mina, kwehle omunye phambi kwami.[8] UJesu wathi kuye: Sukuma, uthathe icansi lakho, uhambe.

1 Petru 1:1-2
[1] UPetro, umphostoli kaJesu Kristu, kwabemzini abakhethiweyo bokuhlakazeka kwePontusi, iGalathiya, iKaphadosiya, iAsiya, leBithiniya,[2] njengokolwazi ngaphambili lukaNkulunkulu uBaba, ekungcwelisweni koMoya, ekulaleleni lekufafazweni kwegazi likaJesu Kristu: Umusa lokuthula kungathi kungandiswa kini.

2 Korinte 1:21-22
[21] Losiqinisayo kanye lani kuKristu, owasigcobayo, nguNkulunkulu,[22] owasiphawulayo lathi, wasenika isibambiso sikaMoya enhliziyweni zethu.

1 Korinte 12:4-6
[4] Kukhona-ke izipho ezehlukeneyo, kodwa uMoya munye.[5] Njalo kukhona inkonzo ezehlukeneyo, kodwa iNkosi yinye.[6] Kukhona-ke imisebenzi eyehlukeneyo, kodwa nguNkulunkulu munye, osebenza konke kibo bonke.

Efesu 4:4-6
[4] Munye umzimba njalo munye uMoya, njengalokhu lani labizwa ethembeni linye lobizo lwenu;[5] yinye iNkosi, lunye ukholo, lunye ubhabhathizo,[6] munye uNkulunkulu loYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, langabo bonke, lakini lonke.

Kolose 1:15-17
[15] Engumfanekiso kaNkulunkulu ongabonwayo, izibulo lesidalwa sonke;[16] ngoba kuyo zonke izinto zidalwa, ezisemazulwini lezisemhlabeni, ezibonwayo lezingabonwayo, loba izihlalo zobukhosi, loba ubuphathamandla, loba imibuso, loba amandla; zonke izinto zidalwa ngayo zadal el wa yona;[17] yona-ke ingaphambi kwazo zonke izinto, lezinto zonke zimi ndawonye ngayo.

Johane 14:9-11
[9] UJesu wathi kuye: Sengilani isikhathi eside kangaka, kawukangazi, Filiphu? Yena obone mina, ubone uBaba; njalo utsho njani ukuthi: Sitshengise uYihlo?[10] Kawukholwa yini ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukimi? Amazwi mina engiwakhuluma kini, kangizikhulumeli ngokwami; kodwa uBaba ohlezi kimi, yena wenza imisebenzi.[11] Ngikholwani ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukimi; njalo uba kunge njalo, ngikholwani ngenxa yemisebenzi ngokwayo.

Filipi 2:5-8
[5] Ngoba kawube kini lowomqondo owawukhona lakuKristu Jesu;[6] owathi esesimeni sikaNkulunkulu, kanakananga ukuthi kuyikuphanga ukulingana loNkulunkulu,[7] kodwa wazidela, ethatha isimo senceku, enziwe esimeni sabantu;[8] njalo eficwe elesimo njengomuntu, wazithoba, waba ngolalelayo kwaze kwaba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambano.

Johane 10:30-36
[30] Mina loBaba simunye.[31] Ngakho amaJuda aphinda athatha amatshe ukuze amkhande ngawo.[32] UJesu wawaphendula wathi: Ngilitshengise imisebenzi eminengi emihle evela kuBaba; yiwuphi umsebenzi kuyo elingikhandela wona ngamatshe?[33] AmaJuda amphendula athi: Kasikukhandi ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle, kodwa ngenxa yenhlamba, langokuthi wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu.[34] UJesu wawaphendula wathi: Kakulotshiwe yini emlayweni wenu ukuthi: Mina ngathi: Lingonkulunkulu?[35] Uba wababiza bona ngokuthi ngonkulunkulu, eleza kubo ilizwi likaNkulunkulu, njalo umbhalo ungephulwe,[36] lowo uBaba amehlukanisileyo wamthuma emhlabeni, kanti lina lithi: Uyahlambaza, ngoba ngithe: NgiyiNdodana kaNkulunkulu?

Ndebele Bible 2002
No Data