A A A A A

UNkulunkulu: [Ukusindiswa Esonweni]


IzEnzo 16:31
Basebesithi: Kholwa eNkosini uJesu Kristu, njalo uzasindiswa wena lendlu yakho.

Efesu 2:8-9
[8] ngoba ngomusa lisindisiwe ngokholo, lalokhu kakuveli kini; yisipho sikaNkulunkulu;[9] ka ku veli emisebenzini, ukuze kungabi khona ozincomayo.

Roma 10:9-10
[9] ukuthi uba uvuma ngomlomo wakho iNkosi uJesu, njalo ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uzasindiswa;[10] ngoba ngenhliziyo omunye uyakholwa kube yikulunga, langomlomo uyavuma kube lusindiso.

Marku 16:16
Lowo okholwayo abhabhathizwe uzasindiswa; kodwa ongakholwayo uzalahlwa.

Efesu 2:8-10
[8] ngoba ngomusa lisindisiwe ngokholo, lalokhu kakuveli kini; yisipho sikaNkulunkulu;[9] ka ku veli emisebenzini, ukuze kungabi khona ozincomayo.[10] Ngoba singumsebenzi wakhe, kuKristu Jesu sadalelwa imisebenzi emihle, uNkulunkulu ayilungisela ngaphambili, ukuze sihambe kiyo.

Roma 10:13
Ngoba wonke loba ngubani ozabiza ibizo leNkosi uzasindiswa.

Mathewu 10:22
Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami; kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswa.

IzEnzo 2:38
UPetro wasesithi kubo: Phendukani, libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu ethethelelweni lwezono, njalo lizakwemukela isipho sikaMoya oNgcwele.

Johane 3:16
Ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba ngokunjalo, ngakho wanika iNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade.

Mathewu 25:31-46
[31] Njalo nxa isiza iNdodana yomuntu ngobukhosi bayo, lengilosi ezingcwele zonke laye, khona izahlala esihlalweni sobukhosi sodumo lwayo,[32] kuzabuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, njalo izabehlukanisa abanye kwabanye, njengomelusi esehlukanisa izimvu embuzini;[33] ibisibeka izimvu ngakwesokunene sayo, kodwa imbuzi ngakwesokhohlo.[34] Khona-ke iNkosi izakuthi kubo abangakwesokunene sayo: Wozani, lina elibusisiweyo nguBaba, lidle ilifa lombuso eliwulungiselweyo kusukela ekusekelweni komhlaba.[35] Ngoba ngangilambile, langinika ukudla; ngangomile, langinathisa; ngangingowemzini, langemukela;[36] ngangize, langigqokisa; ngangigula, leza ukungibona; ngangisentolongweni, leza kimi.[37] Khona abalungileyo bezayiphendula, besithi: Nkosi, sakubona nini ulambile, njalo sa ku nika ukudla, kumbe womile, njalo sa ku nathisa?[38] Njalo sakubona nini ungowemzini, futhi sa kw emukela, kumbe uze, futhi sa ku gqokisa?[39] Njalo sakubona nini ugula, loba usentolongweni, njalo seza kuwe?[40] Futhi iNkosi izaphendula ithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba li kw enzile komunye walaba abazalwane bami abancinyane, li kw enzile kimi.[41] Ngalesosikhathi izakuthi njalo kubo abangakwesokhohlo: Sukani kimi, lina eliqalekisiweyo, liye emlilweni olaphakade, olungiselwe uSathane lengilosi zakhe.[42] Ngoba ngangilambile, kodwa kalinginikanga ukudla; ngangomile, kodwa kalinginathisanga;[43] ngangingowemzini, kodwa kalingemukelanga; ngangi ze, kodwa kalingigqokisanga; ngangi gula, ngangi sentolongweni, kodwa kalizanga ukungibona.[44] Khona lalaba bezamphendula, besithi: Nkosi, sakubona nini ulambile, loba womile, loba ungowemzini, loba uze, loba ugula, loba usentolongweni, kodwa kasakusiza?[45] Isizabaphendula, ithi: Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba linga kw enzanga komunye walaba abancinyane, kali kw enzanga lakimi.[46] Lalaba bazakuya ekujezisweni okulaphakade; kodwa abalungileyo empilweni elaphakade.

Mathewu 7:21-23
[21] Kakusibo bonke abatshoyo kimi ukuthi: Nkosi, Nkosi, abazangena embusweni wamazulu; kodwa lowo oyenzayo intando kaBaba osemazulwini.[22] Abanengi bazakuthi kimi ngalolosuku: Nkosi, Nkosi, kasiprofethanga yini ngelakho ibizo, sakhupha amadimoni ngelakho ibizo, senza imisebenzi elamandla eminengi ngelakho ibizo?[23] Njalo khona ngizakutsho obala kubo ukuthi: Angizanga ngilazi; sukani kimi lina benzi bobubi.

Johane 3:3
UJesu waphendula wathi kuye: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokutsha, angewubone umbuso kaNkulunkulu.

Roma 3:23
ngoba bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu,

Jakobe 2:24
Ngakho-ke liyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, futhi kungesikuthi ngokholo kuphela.

IzEnzo 22:16
Khathesi-ke, usalindeleni? Sukuma ubhabhathizwe uhlanjululwe ezonweni zakho, ubize ibizo leNkosi.

Roma 6:23
Ngoba inkokhelo yesono iyikufa, kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu siyimpilo elaphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethu.

2 Korinte 5:17
Ukuze kuthi uba umuntu ekuKristu, uy isidalwa esitsha; okudala sekudlule, khangela konke sekukutsha.

Galathiya 3:27
Ngoba lonke elabhabhathizelwa kuKristu, lembethe uKristu;

Luka 10:25-28
[25] Njalo khangela, isazumthetho esithile sasesisukuma, simlinga, sisithi: Mfundisi, ngenzeni ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade?[26] Wasesithi kuso: Kubhalweni emlayweni? Uwubala njani?[27] Sasesiphendula sathi: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langamandla akho wonke, langengqondo yakho yonke; lomakhelwane wakho njengalokhu uzi thanda wena.[28] Wasesithi kuso: Uphendule ngokuqonda; yenza lokhu, futhi uzaphila.

Johane 3:16-18
[16] Ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba ngokunjalo, ngakho wanika iNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade.[17] Ngoba uNkulunkulu kayithumanga iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi iwulahle umhlaba, kodwa ukuze umhlaba usindiswe ngayo.[18] Okholwa kiyo kalahlwa; kodwa ongakholwayo uselahliwe, ngoba engakholwanga ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa.

Efesu 2:10
Ngoba singumsebenzi wakhe, kuKristu Jesu sadalelwa imisebenzi emihle, uNkulunkulu ayilungisela ngaphambili, ukuze sihambe kiyo.

1 Korinte 12:13
ngoba ngoMoya munye lathi sonke sabhabhathizelwa emzimbeni munye, loba amaJuda loba amaGriki, loba izigqili loba abakhululekileyo; futhi thina sonke sanathiswa kuMoya munye.

2 Petru 3:9
INkosi yesithembiso kayidondi, njengalokhu abanye besithi yikudonda; kodwa iyasibekezelela, ingathandi ukuthi lamunye abhubhe kodwa ukuthi bonke bafinyelele ekuphendukeni.

IzEnzo 17:30
Ngakho izikhathi zokungazi uNkulunkulu kazinanzanga, kodwa khathesi uyalaya bonke abantu endaweni zonke ukuthi baphenduke;

Jakobe 2:18
Kodwa omunye uzakuthi: Wena ulokholo, mina-ke ngilemisebenzi: Ngitshengisa ukholo lwakho ngaphandle kwemisebenzi yakho, lami emisebenzini yami ngizakutshengisa ukholo lwami.

Johane 8:24
Ngakho ngithe kini, lizafela ezonweni zenu; ngoba uba lingakholwa ukuthi ngingu ye, lizafela ezonweni zenu.

Luka 13:3
Hatshi bo, ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki, lizabhubha ngokunjalo lonke.

Jakobe 2:14-17
[14] Kusizani, bazalwane bami, uba umuntu esithi ulokholo, kodwa engelamisebenzi? Lolokholo lungamsindisa yini?[15] Uba-ke umzalwane loba umzalwanekazi behambaze njalo beswela ukudla kwensuku ngensuku,[16] omunye wenu abesesithi kibo: Hambani ngokuthula, likhudumale lisuthe; kodwa engabaniki izinto ezidingwa ngumzimba, lokho kusizani?[17] Kunjalo lokholo, uba lungelamisebenzi, lufile ngokwalo.

Johane 6:47
Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Okholwayo kimi, ulempilo elaphakade.

Johane 11:25-26
[25] UJesu wathi kuye: Mina ngiyikuvuka lempilo; okholwa kimi, loba esefile, uzaphila;[26] njalo wonke ophilayo ekholwa kimi, kasoze afe laphakade. Uyakukholwa lokhu yini?

Heberu 6:4-6
[4] Ngoba kakulakwenzeka ukuthi labo asebake bakhanyiswa, banambitha isipho sezulwini, baba ngabahlanganyeli bakaMoya oNgcwele,[5] banambitha ilizwi elihle likaNkulunkulu, lamandla elizwe elizayo,[6] basebehlamuka, labo-ke ukuthi babuye ba vuselwe ekuphendukeni, lokhu bephinda bezibethelela iNdodana kaNkulunkulu, be yi thela ihlazo obala;

1 Johane 5:13
Lezizinto ngizibhalela lina elikholwa ebizweni leNdodana kaNkulunkulu, ukuze lazi ukuthi lilempilo elaphakade, lokuze likholwe ebizweni leNdodana kaNkulunkulu.

Johane 3:17
Ngoba uNkulunkulu kayithumanga iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi iwulahle umhlaba, kodwa ukuze umhlaba usindiswe ngayo.

Johane 14:6
UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela, leqiniso, lempilo; kakho oza kuBaba, kodwa ngami.

Isaya 64:6
Sonke sinjeng oku ngcolileyo, lakho konke ukulunga kwethu zinjezidwedwe ezingcolileyo. Sonke siyabuna njengehlamvu, lobubi bethu buyasiphephula njengomoya.

2 Thimothewu 2:10
Ngakho ngikubekezelele konke ngenxa yabakhethiweyo, ukuze labo bazuze usindiso olukuKristu Jesu, kanye lobukhosi obuphakade.

Roma 8:29-30
[29] Ngoba labo abazi ngaphambili, wabamisa labo ngaphambili ukuthi bafanane lesimo seNdodana yakhe, ukuze yona ibe lizibulo phakathi kwezelamani ezinengi;[30] lalabo abamisayo ngaphambili, bona labo wababiza; lalabo ababizayo, bona labo wabalungisisa; lalabo abalungisisayo, bona labo wabapha inkazimulo.

Mathewu 3:11
Mina ngilibhabhathiza ngamanzi kube sekuphendukeni; kodwa yena oza emva kwami ulamandla kulami, engingafanele ukuphatha amanyathela akhe; yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele langomlilo;

Ndebele Bible 2002
No Data