A A A A A

UNkulunkulu: [Iminikelo kuNkulunkulu]


1 IziKronike 29:9
Basebethokoza abantu ngokunikela kwabo ngesihle, ngoba ngenhliziyo epheleleyo babenikele ngothando kuNkulunkulu; loDavida inkosi laye wathokoza ngentokozo enkulu.

2 Korinte 9:7
Ngulowo lalowo njengalokhu azikhethela khona enhliziyweni; kungabi ngokokudonda kumbe ngokokubanjwa ngamandla; ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ngentokozo.

IzEnzo 20:35
Kukho konke ngilitshengisile, ukuthi kumele ukuthi sisize ababuthakathaka sisebenza ngokunjalo, sikhumbule amazwi eNkosi uJesu, ukuthi yena wathi: Kubusisekile kakhulu ukupha kulokwemukela.

Duteronomi 16:17
ngulowo lalowo ngokwesipho sesandla sakhe, njengesibusiso se Nkosi uNkulunkulu wakho, ekunike sona.

Heberu 13:15-16
[15] Ngakho asinikele njalonjalo kuNkulunkulu ngaye umnikelo wendumiso, okutsho isithelo sendebe sivuma ibizo lakhe.[16] Kodwa lingakhohlwa ukwenza okuhle lokuphana; ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngeminikelo enjalo.

Luka 6:38
phanini, lani lizaphiwa; isilinganiso esihle, sigqitshiwe sahlukuzwa, siphuphuma, bazalipha esifubeni. Ngoba ngalesosilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso futhi.

Luka 16:10
Othembekileyo kokuncinyanyana uthembekile lakokukhulu, longathembekanga kokuncinyanyana kathembekanga lakokukhulu.

Malaki 3:10
Lethani konke okwetshumi esiphaleni ukuze kube lokudla endlini yami. Lingihlole-ke khathesi kukho, itsho i Nkosi yamabandla, uba ngingayikulivulela amawindi amazulu, ngilithululele isibusiso kuze kungabi le ndawo eyaneleyo.

Mathewu 23:23
Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lithela ingxenye yetshumi yetswayi leganga ledile* lokumini*; liyekele okunzima komlayo, ukwahlulela lesihawu lokholo; belifanele ukwenza lezizinto, lingaziyekeli lalezo.

IzAga ௧௧:௨௪
Kukhona ohlakazayo, kube kanti okunengi kuyengezwa; logodla okwedlula okufaneleyo, kodwa kungokokuswela.

IzAga ௨௮:௨௭
Opha umyanga kayikuswela, kodwa ofihla amehlo akhe uzakuba leziqalekiso ezinengi.

AmaHubo ၄:၅
Nikelani imihlatshelo yokulunga, lithembe e Nkosi ni.

Roma 12:1
Ngakho, bazalwane, ngiyalincenga ukuthi, ngezihawu zikaNkulunkulu, linikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilileyo, ongcwele, owemukelekayo kuNkulunkulu, kube y inkonzo yenu yokuqedisisa.

IzAga ၃:၉-၁၀
[၉] Hlonipha i Nkosi ngemfuyo yakho, langezithelo zakho zokuqala zesivuno sakho sonke.[၁၀] Khona iziphala zakho zizagcwaliswa ngenala, lezikhamelo zakho zewayini ziphuphume iwayini elitsha.

Luka 12:33-34
[33] Thengisani impahla zenu liphe izipho. Lizenzele imixhaka engagugiyo, impahla eligugu engapheliyo emazulwini, lapho okungasondeli isela khona, lenundu engoni khona;[34] ngoba lapho okukhona impahla yenu eligugu, izakuba khona lapho lenhliziyo yenu.

Mathewu 6:19-21
[19] Lingazibekeli impahla eziligugu emhlabeni, lapho inundu lokuthomba okona khona, lalapho amasela afohlela khona abeseseba;[20] kodwa zibekeleni izinto eziligugu ezulwini, lapho inundu lokuthomba okungoni khona, lalapho amasela angafohleli khona ebe.[21] Ngoba lapho okukhona impahla yenu eligugu, lenhliziyo yenu izakuba lapho.

Mathewu 6:31-33
[31] Ngakho lingaphisekeli lutho, lisithi: Sizakudlani? Kumbe: Sizanathani? Loba: Sizakwembathani?[32] Ngoba zonke lezizinto izizwe ziyazidinga; ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela zonke lezizinto.[33] Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini.

AmaHubo 96:7-9
[7] Inikeni i Nkosi, zizukulwana zezizwe, inikeni i Nkosi udumo lamandla.[8] Inikeni i Nkosi udumo lwebizo layo; lethani umnikelo, lingene emagumeni ayo.[9] Ikhonzeni i Nkosi ebuhleni bobungcwele; lithuthumele phambi kwayo, mhlaba wonke.

Marku 12:41-44
[41] UJesu wasehlala phansi maqondana lesitsha somnikelo wabona ukuthi ixuku liphosela njani imali esitsheni somnikelo; labanothileyo abanengi baphosela okunengi.[42] Kwasekufika umfelokazi othile ongumyanga waphosela inhlamvana ezimbili ezincane zemali, ezenza indibilitshi.[43] Wasebizela kuye abafundi bakhe, wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula bonke laba abaphoseleyo esitsheni somnikelo;[44] ngoba bonke baphosele kokunengi kwabo; kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho, konke okwempilo yakhe.

Luka 21:1-4
[1] Wathi ephakamisa amehlo wabona abanothileyo bephosela iminikelo yabo esitsheni somnikelo.[2] Wabona lomfelokazi othile ongumyanga ephosela khona inhlamvana ezincane ezimbili zemali.[3] Wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula okwabo bonke;[4] ngoba bonke laba baphosele kokunengi kwabo eminikelweni kaNkulunkulu, kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho abephila ngakho.

Malaki 3:8-12
[8] Umuntu angamphanga yini uNkulunkulu? Kanti lina lingiphangile. Kodwa lithi: Sikuphange ngani? Ng okwetshumi lomnikelo.[9] Liqalekisiwe ngesiqalekiso, ngoba lingiphangile, isizwe sonke.[10] Lethani konke okwetshumi esiphaleni ukuze kube lokudla endlini yami. Lingihlole-ke khathesi kukho, itsho i Nkosi yamabandla, uba ngingayikulivulela amawindi amazulu, ngilithululele isibusiso kuze kungabi le ndawo eyaneleyo.[11] Ngizakhuza okudlayo ngenxa yenu, njalo kakuyikulichithela izithelo zomhlabathi; levini kaliyikulibozisela ensimini, itsho i Nkosi yamabandla.[12] Njalo zonke izizwe zizakuthi libusisiwe, ngoba lina lizakuba yilizwe elithokozisayo, itsho i Nkosi yamabandla.

Ndebele Bible 2002
No Data