A A A A A

Isonto: [Abefundisi]


2 Thimothewu 4:2
tshumayela ilizwi, ulunge ngesikhathi esilungileyo, ngesikhathi esingalunganga, sola, ukhuze, weluleke, ekubekezeleni konke lemfundisweni.

IzEnzo 20:28
Ziqapheleni-ke lina lomhlambi wonke, alibeke phakathi kwawo uMoya oyiNgcwele ukuthi libe ngababonisi, bokwelusa ibandla likaNkulunkulu, azithengele lona ngegazi lakhe uqobo.

Heberu 13:17
Lalelani abakhokheli benu, lizehlisele ngaphansi kwabo; ngoba laba balinda imiphefumulo yenu, njengabazalandisa; ukuze bakwenze lokhu ngenjabulo, njalo bengabubuli; ngoba kungalisizi lokhu.

Jakobe 3:1
Lingabi ngabafundisi abanengi, bazalwane bami, lisazi ukuthi sizakwemukela isigwebo esikhulu.

Jeremiya 3:15
Ngizalinika abelusi abathandekayo kimi, abazalelusa ngokwazi langokuhlakanipha.

IzAga 23:27
Ngoba iwule lingumgodi otshonayo, lowesifazana owemzini ungumthombo ongumcingo.

Efesu 4:11-12
[11] Yena wasenika abanye babe ngabaphostoli, labanye babe ngabaprofethi, labanye babe ngabavangeli, labanye babe ngabelusi labafundisi,[12] ekuphelelisweni kwabangcwele, emsebenzini wenkonzo, ekwakhiweni komzimba kaKristu;

1 Petru 5:1-4
[1] Abadala abaphakathi kwenu ngiyabakhuthaza engingomdala kanye la bo lomfakazi wenhlupheko zikaKristu, lomhlanganyeli wenkazimulo esizakwembulwa;[2] yelusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, li wu bonise kungabi ngokubanjwa ngamandla, kodwa ngesihle; njalo kungabi ngenxa yenzuzo elihlazo, kodwa ngokuvuma,[3] futhi lingabi njengamakhosi kulabo e l abelwa bona, kodwa libe yizibonelo zomhlambi.[4] Kuzakuthi lapho uMelusi omkhulu esebonakele lizakwemukela umqhele wobukhosi ongabuniyo.

Thithu 1:5-9
[5] Ngenxa yalokhu ngakutshiya eKrete, ukuze ulungise lezozinto ezitshiyiweyo, njalo ubeke abadala kuwo wonke umuzi, njengoba mina ngakulaya;[6] uba kukhona ongasolekiyo, indoda elomfazi munye, elabantwana abakholwayo, abangasolwa ngokuganga, loba ngokungalaleli.[7] Ngoba kufanele umbonisi abe ngongasolekiyo, njengomphathindlu kaNkulunkulu; ongayisiso siqholo, ongathukutheli masinyane, ongesiso sidakwa, ongathandi ukulwa, ongafisi inzuzo embi,[8] kodwa ophatha kuhle izihambi, othanda okuhle, oziphathayo, oqondileyo, ongcwele, ozithintayo,[9] ebambelela elizwini elithembekileyo njengokwemfundiso, ukuze laye abe lamandla okukhuthaza ngemfundiso ephilileyo, lokwehlula labo abalenkani.

Hezekeli 34:1-10
[1] Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi:[2] Ndodana yomuntu, profetha ngabelusi bakoIsrayeli, uprofethe uthi kibo: INkosi uJehova ithi: Maye kini, belusi bakoIsrayeli elizondlayo lina! Abelusi kabafanele ukwelusa izimvu yini?[3] Liyadla amahwahwa, lizigqokise ngoboya, lihlabe ezinonileyo, kodwa lingazelusi izimvu.[4] Kaliziqinisanga ezibuthakathaka, kalizelaphanga ezigulayo, lezephukileyo kalizibophanga, kalizibuyisanga eziduhileyo, lezilahlekileyo kalizidinganga, lizibusile ngamandla langolunya.[5] Ngakho zichithekile ngoba bekungelamelusi, zaba yikudla kwazo zonke izilo zeganga.[6] Izimvu zami zachitheka, zazulazula kuzo zonke intaba, lakiwo wonke amaqaqa aphakemeyo; izimvu zami zachitheka endaweni zonke zomhlaba, kungekho loyedwa ozilandelayo azidinge.[7] Ngalokho-ke, lina belusi, zwanini ilizwi le Nkosi.[8] INkosi uJehova ithi: Ngiyazifunga mina, ngoba izimvu zami seziyimpango, seziyikudla kwazo zonke izilo zeganga, ngoba kungelamelusi, langoba abelusi bami bengazidinganga izimvu zami, kodwa bezondlile bona, bengazelusanga izimvu zami.[9] Ngakho, lina belusi, zwanini ilizwi le Nkosi.[10] INkosi uJehova ithi: Khangela, ngimelene labelusi, ngizafuna izimvu zami kibo, ngibayekelise ukwelusa izimvu zami, bangaphindi ukuzondla bona. Ngizakhupha izimvu zami emilonyeni yabo ukuze zingabi yikudla kwabo.

1 Thimothewu 3:1-13
[1] Lithembekile ilizwi elithi: Uba umuntu efisa isikhundla sombonisi, ufisa umsebenzi omuhle;[2] ngakho kumele ukuthi umbonisi abe ngongasolekiyo, indoda yomfazi munye, ozithintayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ophatha kuhle izihambi, olelisu lokufundisa;[3] angabi yisidakwa, angabi ngothanda ukulwa, anganxwaneli inzuzo embi, kodwa abe mnene, angabi ngothanda ukuxabana, angabi ngothanda imali;[4] ephatha kuhle owakhe umuzi, elabantwana abalalela ngenhlonipho yonke,[5] ngoba uba umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaligcina njani ibandla likaNkulunkulu?[6] Kangabi ngosanda ukukholwa, hlezi ngokukhukhunyezwa awele ekulahlweni kukaSathane.[7] Kumele futhi ukuthi abe lobufakazi obuhle kwabangaphandle, hlezi awele ekuthukweni l e mjibil eni kaSathane.[8] Ngokunjalo abadikoni bahlonipheke, bangabi ndimimbili, abangananzi iwayini elinengi, abangafisi inzuzo embi,[9] babambe imfihlo yokholo esazeleni esimhlophe.[10] Laba-ke kabaqale bahlolwe, okulandelayo kabakhonze uba bengasoleki.[11] Ngokunjalo omka bo babe ng abahloniphekayo, abanganyeyiyo, abazithintayo, bethembekile ezintweni zonke.[12] Abadikoni kababe ngamadoda amfazi munye, aphatha kuhle abantwana leyawo imizi.[13] Ngoba abakhonze kuhle bazizuzela isimilo esihle, lesibindi esikhulu ekholweni olukuKristu Jesu.

Ndebele Bible 2002
No Data