Instagram
English
A A A A A

Isonto: [UMesiya Ebhayibhelini]


IzEnzo 2:38
UPetro wasesithi kubo: Phendukani, libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu ethethelelweni lwezono, njalo lizakwemukela isipho sikaMoya oNgcwele.

Duteronomi 18:15
I Nkosi uNkulunkulu wakho izakuvusela uMprofethi ophuma phakathi kwakho kubafowenu onjengami; yena limlalele.

Genesise 3:15
Njalo ubutha ngizabufaka phakathi kwakho lowesifazana lenzalo yakho lenzalo yakhe. Yona izakuchoboza ikhanda, wena uzayichoboza isithende.

Genesise 49:10
Intonga yobukhosi kayiyikusuka kuJuda, lomnikumthetho phakathi kwenyawo zakhe, aze afike uShilo, njalo izizwe zizamlalela.

Isaya 7:14
Ngakho iNkosi uqobo izalinika isibonakaliso: Khangela, intombi emsulwa izathatha isisu, ibelethe indodana, ibize ibizo layo ngokuthi nguEmanuweli.

Isaya 11:1
Kuzavela uGatsha esidindini sikaJese, leHlumela lithele empandeni zakhe.

Johane 1:41
Yena wathola kuqala umfowabo uqobo uSimoni, wathi kuye: Simtholile uMesiya, okuphendulelwa ngokuthi, uKristu.

Johane 4:25
Owesifazana wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza okuthiwa nguKristu; nxa lo esefikile, uzasitshela konke.

Johane 14:6
UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela, leqiniso, lempilo; kakho oza kuBaba, kodwa ngami.

Malaki 3:1
Khangelani, ngithuma isithunywa sami, esizalungisa indlela phambi kwami; leNkosi eliyidingayo izafika masinyane ethempelini layo, ngitsho isithunywa sesivumelwano elithokoza ngaso; khangela siyeza, itsho iNkosi yamabandla.

Mika 5:2
Kodwa wena, Bhethelehema Efratha, omncinyane ukuthi ube phakathi kwezizwe zakoJuda, kuzavela kuwe othile ozakuba ngumbusi wakoIsrayeli, okudabuka kwakhe kusukela endulo.

Zakariya 9:9
Thokoza kakhulu, wena Ziyoni! Memeza kakhulu, Jerusalema! Khangela, iNkosi yakho iyeza kuwe, inqobile yehlula, imnene, ikhwele ubabhemi, ithole, inkonyana kababhemi.

Johane 4:25-26
[25] Owesifazana wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza okuthiwa nguKristu; nxa lo esefikile, uzasitshela konke.[26] UJesu wathi kuye: Mina nginguye, okhuluma lawe.

Isaya 9:5-7
[5] Lapho lonke inyathela elinyathelwa ngokuzamazama, lesigqoko esigiqwe engazi kwakungokokutshiswa, okubasisa umlilo.[6] Ngoba sizalelwe umntwana, sinikwe indodana; lombuso uzakuba sehlombe layo, lebizo lakhe lizathiwa: OMangalisayo, uMeluleki, uNkulunkulu olamandla, uBaba wephakade, iNkosana yokuthula.[7] Ukwanda kombuso lokuthula kakuyikuphela, phezu kwesihlalo sobukhosi sikaDavida laphezu kombuso wakhe, ukuwumisa, lokuwuqinisa ngesahlulelo langokulunga, kusukela khathesi kuze kube nininini. Ukutshiseka kwe Nkosi yamabandla kuzakwenza lokhu.

AmaHubo 22:16-18
[16] Ngoba izinja zingigombolozele; inhlangano yababi ingihanqile; izandla zami lenyawo zami bazibhobozile.[17] Ngingabala wonke amathambo ami; bona bayakhangela bayangijolozela.[18] Babelana izigqoko zami, benza inkatho yokuphosa ngezembatho zami.

Ndebele Bible 2002
No Data