Instagram
English
A A A A A

Isonto: [Ukuya ezulwini]
Johane 14:2-3
[2] Ekhaya likaBaba kukhona izindlu ezinengi; kodwa uba kwaku ngenjalo, ngabe ngalitshela. Ngiyahamba ukuyalilungisela indawo.[3] Njalo nxa ngihamba ngisiyalilungisela indawo, ngizabuya futhi ngilemukele kimi; ukuze kuthi lapho mina engikhona, libe khona lani.

Filipi 3:20-21
[20] Ngoba ikithi lisemazulwini, lalapho esilindele ukuthi uMsindisi avele khona, iNkosi uJesu Kristu;[21] ozaphendula umzimba wethu wobuphansi, ukuze ufanane lomzimba wakhe wenkazimulo, njengokusebenza elamandla ngitsho okwehlisela ngaphansi kwakhe zonke izinto.

IzEnzo 1:11
njalo athi: Madoda maGalili, limeleni lijolozele ezulwini? UJesu lo, osuswe kini wenyukiselwa ezulwini, uzabuya ngokunjalo ngendlela elimbone esiya ngayo ezulwini.

Heberu 11:16
kodwa khathesi-ke balangatha elingcono, elingelezulwini; ngakho uNkulunkulu kalanhloni ngabo, ukuthiwa nguNkulunkulu wabo; ngoba ubalungisele umuzi.

Johane 14:1-3
[1] Inhliziyo yenu kayingakhathazeki; lina liyakholwa kuNkulunkulu, kholwani lakimi.[2] Ekhaya likaBaba kukhona izindlu ezinengi; kodwa uba kwaku ngenjalo, ngabe ngalitshela. Ngiyahamba ukuyalilungisela indawo.[3] Njalo nxa ngihamba ngisiyalilungisela indawo, ngizabuya futhi ngilemukele kimi; ukuze kuthi lapho mina engikhona, libe khona lani.

Mathewu 18:15-18
[15] Kodwa nxa umfowenu ekona, hamba umsole phakathi kwakho laye lilodwa. Uba ekuzwa, umzuzile umfowenu;[16] kodwa uba enga ku zwa, thatha abe munye kumbe babe babili kanye lawe futhi, ukuze lonke ilizwi liqiniswe ngomlomo wabafakazi ababili kumbe abathathu;[17] njalo nxa esala ukubezwa bona, tshela ibandla; uba esala ukuzwa lalo ibandla, kabe njengowezizwe lomthelisi kuwe.[18] Ngiqinisile ngithi kini: Konke elizakubopha emhlabeni, kuzakuba kubotshiwe ezulwini; njalo konke elizakukhulula emhlabeni, kuzakuba kukhululiwe ezulwini.

Johane 14:28
Lizwile ukuthi mina ngithe kini: Ngiyahamba njalo ngizabuya kini. Uba belingithanda, belizathokoza, ngoba ngithe: Ngiya kuBaba; ngoba uBaba mkhulu kulami.

IzEnzo 4:12
Njalo kalukho usindiso komunye; ngoba kalikho lelinye ibizo ngaphansi kwezulu elinikiweyo phakathi kwabantu, esimele sisindiswe ngalo.

Johane 3:13
Njalo kakho owake wenyukela ezulwini, ngaphandle kowehla ezulwini, iNdodana yomuntu esezulwini.

Johane 21:15-19
[15] Sebedlile, uJesu wathi kuSimoni Petro: Simoni kaJona, uyangithanda kulalaba yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi; wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Phana amawundlu ami ukudla.[16] Wabuya wathi kuye ngokwesibili: Simoni kaJona, uyangithanda yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi, wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Yelusa izimvu zami.[17] Wathi kuye ngokwesithathu: Simoni kaJona, uyangithanda yini? UPetro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu: Uyangithanda yini? Wasesithi kuye: Nkosi, wena uyakwazi konke; wena uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda. UJesu wathi kuye: Phana izimvu zami ukudla.[18] Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Usemutsha, wawuzibhinca, uhamba lapho othanda khona; kodwa nxa usumdala, uzakwelula izandla zakho, omunye abesekubopha, akuse lapho ongathandi khona.[19] Lalokhu wakutsho, etshengisa indlela yokufa ayezadumisa uNkulunkulu ngayo. Esetshilo lokhu wathi kuye: Ngilandela.

Mathewu 6:14
Ngoba uba lithethelela abantu iziphambeko zabo, uYihlo osezulwini uzalithethelela lani.

Mathewu 24:37-41
[37] Kodwa njengensuku zikaNowa, kuzakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu.[38] Ngoba njengakulezonsuku ezaziphambili kukazamcolo babesidla benatha, bethatha besendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini,[39] njalo babengazi, kwaze kwafika uzamcolo wasebasusa bonke, kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu.[40] Ngalesosikhathi kuzakuba khona ababili ensimini; omunye athathwe, lomunye atshiywe;[41] kuzakuthi abesifazana ababili bechola elitsheni; omunye athathwe, lomunye atshiywe.

1 Thimothewu 2:4
ofuna ukuthi bonke abantu basindiswe njalo beze elwazini lweqiniso.

1 Thesalonika 4:17
kulandele thina esiphilayo esitshiyiweyo, sizahluthunelwa kanye labo emayezini siyehlangabeza iNkosi emoyeni; ngokunjalo besesihlala leNkosi njalonjalo.

1 Johane 5:13
Lezizinto ngizibhalela lina elikholwa ebizweni leNdodana kaNkulunkulu, ukuze lazi ukuthi lilempilo elaphakade, lokuze likholwe ebizweni leNdodana kaNkulunkulu.

1 Korinte 13:12
Ngoba khathesi sibona esibukweni kaluvivi, kodwa ngalesosikhathi ubuso ngobuso; khathesi ngazi nganxanye, kodwa ngalesosikhathi ngizakwazi njengoba-ke ngangisaziwa.

Johane 5:24
Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Olizwayo ilizwi lami, akholwe kuye ongithumileyo, ulempilo elaphakade; njalo kangeni ekulahlweni, kodwa usedlule ekufeni waya empilweni.

1 Korinte 10:13
Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini; kodwa uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha, ukuze libe lamandla oku si thwala.

Mathewu 25:46
Lalaba bazakuya ekujezisweni okulaphakade; kodwa abalungileyo empilweni elaphakade.

Luka 23:43
UJesu wasesithi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Lamuhla uzakuba lami eParadise.

Luka 24:39
Khangelani izandla zami lenyawo zami, ukuthi yimi uqobo; ngibambani libone, ngoba umoya kawulanyama lamathambo, njengoba lingibona ngilakho.

Isaya 65:17-25
[17] Ngoba khangela, ngiyadala amazulu amatsha lomhlaba omutsha, izinto zakuqala kazisayikukhunjulwa, kazisayikuphinda zifike engqondweni.[18] Jabulani, lithokoze njalonjalo ngalokhu engikudalayo, ngoba khangela, ngenza iJerusalema ibe yintokozo, labantu bayo babe yinjabulo.[19] Ngizathokoza ngeJerusalema, ngijabule ngabantu bami; kakusayikuzwakala kuyo ilizwi lokukhala lelizwi lokulila.[20] Kusukela lapho kakusayikuba khona ofa ebantwaneni, lixhegu elingaphelelisi insuku zalo, ngoba ofa eselekhulu leminyaka kuzakuthiwa mutsha, lalowo ongafinyeleli ekhulwini leminyaka uzakuba ngoqalekisiweyo.[21] Abantu bazakwakha izindlu, bahlale kuzo, bahlanyele izivini, badle izithelo zazo.[22] Kabayikwakha, kuhlale omunye; kabayikuhlanyela, kudle omunye; ngoba insuku zabantu bami zizakuba njengensuku zesihlahla, labakhethiweyo bami bazakudla izithelo zomsebenzi wabo.[23] Kabayikusebenzela ize, loba bazalele abantwana ukuhlupheka; ngoba bazakuba yinzalo yababusisiweyo be Nkosi, kanye labantwana babo emva kwabo.[24] Kuzakuthi bengakakhuleki kimi ngibaphendule, lalapho besakhuluma ngizwe.[25] Impisi izakudla ndawonye lewundlu, lesilwane sidle amahlanga njengenkomo, lothuli lube yikudla kwenyoka. Kaziyikulimaza, zibhubhise, entabeni yami yonke engcwele, itsho i Nkosi.

Heberu 9:27
Njalo njengalokhu kumiselwe abantu ukuthi bafe kanye, lemva kwalokhu ukwahlulelwa;

Filipi 1:21-23
[21] Ngoba kimi ukuphila kunguKristu, lokufa yinzuzo.[22] Kodwa uba ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, lengizakukhetha kangikwazi.[23] Ngoba ngiminyezelwe ngokubili; ngilesifiso sokusuka lokuba loKristu, okungcono kakhulukazi;

Efesu 1:22-23
[22] wasebeka konke ngaphansi kwenyawo zakhe, wamnikela ukuba yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla,[23] elingumzimba wakhe, ukugcwala kwalowo ogcwalisa konke kukho konke.

1 Korinte 1:10
Kodwa ngiyalincenga, bazalwane, ngebizo leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lonke likhulume into ibenye, njalo kungabi khona ukwehlukana phakathi kwenu, kodwa lipheleliswe emqondweni munye lekuboneni kunye.

Johane 8:12
Ngakho uJesu wakhuluma labo futhi wathi: Mina ngiyikukhanya komhlaba; ongilandelayo, kasoze ahambe emnyameni, kodwa uzakuba lokukhanya kwempilo.

1 Petru 3:15
kodwa ngcwelisani iNkosi uNkulunkulu enhliziyweni zenu; beselihlala lizilungisele ukuphendula wonke olibuza isizatho ngethemba elikini, kanye lobumnene lokwesaba,

Luka 5:10
ngokufananayo-ke loJakobe loJohane, amadodana kaZebediya, ababehlanganyele loSimoni. UJesu wasesithi kuSimoni: Ungesabi; kusukela khathesi uzagola abantu.

Jakobe 5:16
Vumani iziphambeko omunye komunye, likhulekelane, ukuze lisiliswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo ulamandla kakhulu.

2 Thimothewu 2:2
Lezinto owazizwa kimi phakathi kwabafakazi abanengi, zinikele ebantwini abathembekileyo, abazakuba lamandla okufundisa labanye.

IsAmbulo 12:1
Kwasekubonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini, owesifazana embethe ilanga, lenyanga ingaphansi kwenyawo zakhe, njalo kukhona ekhanda lakhe umqhele wenkanyezi ezilitshumi lambili;

Johane 6:51
Mina ngiyisinkwa esiphilayo, esehla sivela ezulwini; uba umuntu esidla lesisinkwa, uzaphila ephakadeni. Njalo lesinkwa mina engizasinika, siyinyama yami, mina engizayinikela impilo yomhlaba.

2 Korinte 5:8
ngakho silesibindi, njalo siyathaba kakhulu ukuba khatshana lomzimba, lokuba sekhaya leNkosi.

Luka 10:16
Olizwayo lina uyangizwa mina; lolalayo lina uyangala mina; longalayo mina uyamala ongithumileyo.

Johane 16:13
kodwa nxa yena esefikile, uMoya weqiniso, uzalikhokhelela eqinisweni lonke; ngoba kayikuzikhulumela ngokwakhe, kodwa loba yini ayizwayo uzayikhuluma, alibikele izinto ezizayo.

1 Johane 4:6
Thina singabakaNkulunkulu; omaziyo uNkulunkulu, uyasizwa; ongeyisuye kaNkulunkulu, kasizwa. Ngalokhu siyamazi umoya weqiniso lomoya wokuduha.

Johane 21:15-19
[15] Sebedlile, uJesu wathi kuSimoni Petro: Simoni kaJona, uyangithanda kulalaba yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi; wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Phana amawundlu ami ukudla.[16] Wabuya wathi kuye ngokwesibili: Simoni kaJona, uyangithanda yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi, wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Yelusa izimvu zami.[17] Wathi kuye ngokwesithathu: Simoni kaJona, uyangithanda yini? UPetro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu: Uyangithanda yini? Wasesithi kuye: Nkosi, wena uyakwazi konke; wena uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda. UJesu wathi kuye: Phana izimvu zami ukudla.[18] Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Usemutsha, wawuzibhinca, uhamba lapho othanda khona; kodwa nxa usumdala, uzakwelula izandla zakho, omunye abesekubopha, akuse lapho ongathandi khona.[19] Lalokhu wakutsho, etshengisa indlela yokufa ayezadumisa uNkulunkulu ngayo. Esetshilo lokhu wathi kuye: Ngilandela.

Mathewu 6:14
Ngoba uba lithethelela abantu iziphambeko zabo, uYihlo osezulwini uzalithethelela lani.

Mathewu 24:37-41
[37] Kodwa njengensuku zikaNowa, kuzakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu.[38] Ngoba njengakulezonsuku ezaziphambili kukazamcolo babesidla benatha, bethatha besendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini,[39] njalo babengazi, kwaze kwafika uzamcolo wasebasusa bonke, kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu.[40] Ngalesosikhathi kuzakuba khona ababili ensimini; omunye athathwe, lomunye atshiywe;[41] kuzakuthi abesifazana ababili bechola elitsheni; omunye athathwe, lomunye atshiywe.

1 Thimothewu 2:4
ofuna ukuthi bonke abantu basindiswe njalo beze elwazini lweqiniso.

1 Thesalonika 4:17
kulandele thina esiphilayo esitshiyiweyo, sizahluthunelwa kanye labo emayezini siyehlangabeza iNkosi emoyeni; ngokunjalo besesihlala leNkosi njalonjalo.

1 Johane 5:13
Lezizinto ngizibhalela lina elikholwa ebizweni leNdodana kaNkulunkulu, ukuze lazi ukuthi lilempilo elaphakade, lokuze likholwe ebizweni leNdodana kaNkulunkulu.

Roma 8:28
Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzelana okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu, ababiziweyo ngokwecebo lakhe.

Johane 5:24
Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Olizwayo ilizwi lami, akholwe kuye ongithumileyo, ulempilo elaphakade; njalo kangeni ekulahlweni, kodwa usedlule ekufeni waya empilweni.

1 Korinte 10:13
Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini; kodwa uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha, ukuze libe lamandla oku si thwala.

Mathewu 25:46
Lalaba bazakuya ekujezisweni okulaphakade; kodwa abalungileyo empilweni elaphakade.

Luka 23:43
UJesu wasesithi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Lamuhla uzakuba lami eParadise.

Isaya 35:5-6
[5] Khona amehlo eziphofu azavuleka, lezindlebe zezacuthe zivuleke.[6] Khona oqhulayo ezakweqa njengendluzele, lolimi lwesimungulu luhlabelele; ngoba amanzi azaqhekezeka endaweni elugwadule, lezifula enkangala.

Malaki 1:11
Ngoba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwalo, ibizo lami li za kuba likhulu phakathi kwezizwe; lakuyo yonke indawo impepha izatshiselwa ibizo lami, lomnikelo ohlambulukileyo; ngoba ibizo lami li za kuba likhulu phakathi kwezizwe, itsho i Nkosi yamabandla.

Ndebele Bible 2002
No Data