A A A A A

Isonto: [Ukukhuleka]


2 IziKronike 16:23-31
[23] Basebefundisa koJuda, belogwalo lomlayo we Nkosi; babhoda kuyo yonke imizi yakoJuda, bafundisa abantu.[24] Kwasekusiba lokuyesaba i Nkosi phezu kwayo yonke imibuso yamazwe ayehanqe uJuda, okokuthi kayilwanga loJehoshafathi.[25] La banye bamaFilisti bamlethela uJehoshafathi izipho, lesiliva lokuthela; amaArabhiya lawo amlethela imihlambi, inqama eziyizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayisikhombisa, lezimpongo eziyizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayisikhombisa.[26] UJehoshafathi wayelokhu ekhula njalo, waze waba sengqongeni. Wasesakha koJuda izinqaba lemizi yeziphala.[27] Wayelomsebenzi omnengi emizini yakoJuda, lamadoda empi, amaqhawe alamandla, eJerusalema.[28] Lala ngamanani awo ngezindlu zaboyise: KoJuda, induna zezinkulungwane, uAdina engumphathi, njalo kanye laye amaqhawe alamandla azinkulungwane ezingamakhulu amathathu;[29] leceleni kwakhe uJohanani umphathi, njalo kanye laye izinkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi ayisificaminwembili;[30] leceleni kwakhe uAmasiya indodana kaZikiri, owazinikela ngesihle e Nkosi ni, njalo kanye laye amaqhawe alamandla azinkulungwane ezingamakhulu amabili.[31] LakoBhenjamini: UEliyada iqhawe elilamandla, njalo kanye laye izinkulungwane ezingamakhulu amabili, ezihlome ngedandili langesihlangu;

Daniyeli 2:20
UDaniyeli wathi: Kalibongwe ibizo likaNkulunkulu kuze kube nininini,, ngoba ukuhlakanipha konke lamandla wonke kungokwakhe.

Duteronomi 10:21
Iludumo lwakho, njalo inguNkulunkulu wakho, okwenzele lezizinto ezinkulu lezesabekayo, amehlo akho azibonileyo.

Jeremiya 20:13
Hlabelani e Nkosi ni, liyidumise i Nkosi. Ngoba ikhulule oswelayo ezandleni zababi.

AmaHubo 75:1
Siyakubonga, Nkulunkulu, siyabonga, ukuthi ibizo lakho liseduze, iyalandisa imisebenzi yakho emangalisayo.

Eksodusi 20:2-6
[2] Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wakho eyakukhupha elizweni leGibhithe, endlini yobugqili.[3] Ungabi labanye onkulunkulu phambi kwami.[4] Ungazenzeli isithombe esibaziweyo loba yiwuphi umfanekiso wokusemazulwini phezulu, loba wokusemhlabeni phansi, loba wokusemanzini ngaphansi komhlaba;[5] ungakukhothameli, ungakukhonzi; ngoba mina i Nkosi, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu olobukhwele, ngiphindisela ububi baboyise phezu kwabantwana, kuze kube se sizukulwane ni sesithathu lesesine sabangizondayo,[6] kodwa ngibenzela umusa abayizinkulungwane zabangithandayo lezabagcina imilayo yami.

Johane 4:21-24
[21] UJesu wathi kuye: Mama, kholwa kimi, ukuthi ihola liyeza, lapho elizakhonza uBaba kungeyisikho kulintaba, kumbe eJerusalema.[22] Lina likhonza elingakwaziyo; thina sikhonza esikwaziyo; ngoba usindiso luvela kumaJuda.[23] Kodwa ihola liyeza njalo seliyilo, lapho abakhonzi abaqotho bazakhonza uBaba ngomoya langeqiniso; ngoba-ke uBaba udinga abanjalo abamkhonzayo.[24] UNkulunkulu unguMoya; lalabo abamkhonzayo, bafanele ukukhonza ngomoya langeqiniso.

AmaHubo 99:1-9
[1] I Nkosi iyabusa; abantu kabathuthumele; ihlezi phakathi kwamakherubi*; umhlaba kawuzamazame.[2] I Nkosi yinkulu eZiyoni; njalo iphakeme phezu kwezizwe zonke.[3] Kazidumise ibizo lakho elikhulu lelesabekayo; lingcwele lona.[4] Lamandla eNkosi athanda isahlulelo; wena umisa ukuqonda; wena wenza isahlulelo lokulunga kuJakobe.[5] Phakamisani i Nkosi uNkulunkulu wethu, likhonze esenabelweni sezinyawo zayo. Ingcwele yona.[6] UMozisi loAroni phakathi kwabapristi bayo, loSamuweli phakathi kwababiza ibizo layo, babiza i Nkosi, yona yasibaphendula.[7] Yakhuluma labo iphakathi kwensika yeyezi; bagcina izifakazelo zayo lesimiso eyabanika sona.[8] Nkosi Nkulunkulu wethu, wena wabaphendula; waba nguNkulunkulu obathethelelayo, lanxa uphindisela ezenzweni zabo.[9] Phakamisani i Nkosi uNkulunkulu wethu, likhonze entabeni yayo engcwele; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wethu ingcwele.

Duteronomi 29:18
Hlezi kube khona phakathi kwenu indoda kumbe owesifazana kumbe usapho kumbe isizwe, onhliziyo yakhe iphambuka lamuhla isuka e Nkosi ni uNkulunkulu wethu ukuyakhonza onkulunkulu balezizizwe. Hlezi kube khona phakathi kwenu impande ethela izithelo ezilobuhlungu lezibabayo.

Roma 12:1-2
[1] Ngakho, bazalwane, ngiyalincenga ukuthi, ngezihawu zikaNkulunkulu, linikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilileyo, ongcwele, owemukelekayo kuNkulunkulu, kube y inkonzo yenu yokuqedisisa.[2] Njalo lingalingisi lumhlaba, kodwa liguqulwe ngokwenziwa zibentsha ingqondo zenu, ukuze lihlolisise okuyintando kaNkulunkulu elungileyo leyemukelekayo lepheleleyo.

1 Samuweli 15:22
Kodwa uSamuweli wathi: Kambe i Nkosi iyathokoza ngeminikelo yokutshiswa lemihlatshelo, njengekulaleleni ilizwi le Nkosi? Khangela, ukulalela kungcono kulomhlatshelo, lokuqaphelisa kulamahwahwa ezinqama.

IsAmbulo 4:8-11
[8] lezidalwa ezine eziphilayo zilempiko eziyisithupha ileso laleso ngokukhethekileyo emaceleni wonke, langaphakathi zigcwele amehlo, njalo kazilakuphumula emini lebusuku, zisithi: Ingcwele, ingcwele, ingcwele, iNkosi uNkulunkulu uSomandla, owayekhona lokhona lozakuza.[9] Kuthi lapho izidalwa eziphilayo zimnika ubukhosi lodumo lokubongwa lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi, ophilayo kuze kube nini lanini,[10] abadala abangamatshumi amabili lane baziwisela phansi phambi kohlezi esihlalweni sobukhosi, basebemkhonza ophilayo kuze kube nini lanini, bephosela imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi, besithi:[11] Ufanele, Nkosi, ukwemukela ubukhosi, lodumo lamandla; ngoba wena wadala izinto zonke, langentando yakho zikhona, zadalwa.

Isaya 29:13
INkosi yasisithi: Ngenxa yokuthi lababantu besondela ngomlomo wabo langezindebe zabo bengihlonipha, kodwa babeka inhliziyo zabo khatshana lami, lokungesaba kwabo kufundiswa ngumlayo wabantu;

AmaHubo 29:1-11
[1] Inikeni i Nkosi, lina madodana abalamandla, inikeni i Nkosi udumo lamandla.[2] Inikeni i Nkosi udumo lwebizo layo, likhothame e Nkosi ni ebuhleni bobungcwele.[3] Ilizwi le Nkosi liphezu kwamanzi; uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma; i Nkosi iphezu kwamanzi amanengi.[4] Ilizwi le Nkosi lilamandla, ilizwi le Nkosi lilobukhosi.[5] Ilizwi le Nkosi lephula imisedari, yebo, i Nkosi yephula imisedari yeLebhanoni.[6] Yenza yona-ke iqolotshe njengethole, iLebhanoni leSiriyoni njengethole lenyathi.[7] Ilizwi le Nkosi lidabula amalangabi omlilo.[8] Ilizwi le Nkosi lizamazamisa inkangala, i Nkosi izamazamisa inkangala yeKadeshi.[9] Ilizwi le Nkosi lizalisa izimpala, lihlubule amahlathi; lethempelini layo konke kuthi: Udumo.[10] UJehova uhlezi phezu kukazamcolo, yebo, uJehova uhlezi eyiNkosi kuze kube nininini.[11] I Nkosi izanika abantu bayo amandla; i Nkosi ibusise abantu bayo ngokuthula.

Heberu 12:28-29
[28] Ngakho njengoba sisemukela umbuso ongelakunyikinyekiswa, asibe lomusa esingamkhonza uNkulunkulu ngawo ngokwemukelekayo kanye lokuthobeka lokwesaba uNkulunkulu;[29] ngoba-ke uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.

Nehemiya 9:5-6
[5] AmaLevi, oJeshuwa, loKadimiyeli, uBani, uHashabineya, uSherebiya, uHodiya, uShebaniya, uPethahiya basebesithi: Sukumani libusise i Nkosi uNkulunkulu wenu kusukela ephakadeni kuze kube nininini; kalibusiswe ibizo lakho elilodumo eliphakanyiswe phezu kwaso sonke isibusiso lendumiso.[6] Nguwe oyi Nkosi wena wedwa, wena wenza amazulu, izulu lamazulu lalo lonke ibutho lawo, umhlaba lakho konke okukuwo, izinlwandle lakho konke okukuzo, wena uyagcina konke kuphila; lebutho lamazulu liyakukhonza.

AmaHubo 86:9-10
[9] Izizwe zonke ozenzileyo zizakuza zikhothame phambi kwakho, Nkosi, zidumise ibizo lakho.[10] Ngoba wena umkhulu, wenza izinto ezimangalisayo, unguNkulunkulu wena wedwa.

2 AmaKhosi 17:38-39
[38] Lesivumelwano engasenza lani lingasikhohlwa, lingesabi abanye onkulunkulu.[39] Kodwa i Nkosi uNkulunkulu wenu lizayesaba; yona-ke izalikhulula esandleni sezitha zenu zonke.

AmaHubo 100:1-5
[1] Hlabelelani i Nkosi ngokuthaba, mhlaba wonke.[2] Ikhonzeni i Nkosi ngenjabulo, wozani phambi kwayo ngokuhlabela ngentokozo.[3] Yazini ukuthi i Nkosi inguNkulunkulu. Yiyo eyasenzayo, njalo ayisithi: si ngabantu bayo lezimvu zedlelo layo.[4] Ngenani emasangweni ayo ngokubonga, emagumeni ayo ngokudumisa. Ibongeni, libusise ibizo layo.[5] Ngoba i Nkosi ilungile; umusa wayo uhlezi kuze kube nininini, leqiniso layo esizukulwaneni lesizukulwana.

Daniyeli 3:16-18
[16] OShadraki loMeshaki loAbedinego bayiphendula inkosi uNebukadinezari bathi: Kasifisi ukukuphendula kuloludaba.[17] Uba kunjalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ulamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo; yena uzasikhulula esandleni sakho, wena nkosi.[18] Kodwa loba kungenjalo, yazi lokhu, wena nkosi, ukuthi thina kasiyikumkhonza unkulunkulu wakho, loba sikhuleke esithombeni segolide osimisileyo.

IsAmbulo 14:7
isithi ngelizwi elikhulu: Mesabeni uNkulunkulu, beselimupha udumo, ngoba isikhathi sesigwebo sakhe sesifikile, njalo limkhonze owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi.

Ndebele Bible 2002
No Data