A A A A A

Isonto: [Imifanekiso Evela kuJesu]


Mathewu 5:14-16
[14] Lina liyikukhanya komhlaba; umuzi omiswe phezu kwentaba ungesitheke;[15] njalo kabalumathisi isibane basibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa phezu kwesiqobane sesibane, besesibakhanyisela bonke abasendlini.[16] Ngokunjalo kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osemazulwini.

Mathewu 7:1-5
[1] Lingehluleli, ukuze lingehlulelwa,[2] ngoba ngokwehlulela elehlulela ngakho lizakwahlulelwa ngakho; langesilinganiso elilinganisa ngaso, lizalinganiselwa ngaso lani.[3] Kanti ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo?[4] Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho; khangela kanti ugodo luselihlweni lakho?[5] Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana elihlweni lomfowenu.

Mathewu 9:16-17
[16] Futhi kakho obekela isichibi selembu elingakafinyeli esembathweni esidala; ngoba lokho okubekelwe kuso kuzadabuka esembathweni, besesiqhela isikhala.[17] Njalo kabatheli iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo imigodla iyadabuka, lewayini lichitheke, lemigodla yonakale; kodwa iwayini elitsha balifaka emigodleni emitsha, besekulondolozeka kokubili.

Mathewu 12:24-30
[24] Kodwa abaFarisi sebezwile bathi: Lumuntu kakhuphi amadimoni, ngaphandle kukaBhelezebhule inkosi yamadimoni.[25] Kodwa uJesu, eseyazi imicabango yabo, wathi kubo: Wonke umbuso owehlukene umelene lawo ngokwawo uyachitheka; lawo wonke umuzi kumbe indlu eyehlukene ngokuzimelana ingeze yema.[26] Njalo uba uSathane ekhupha uSathane, wehlukene emelene laye ngokwakhe; pho umbuso wakhe uzakuma njani?[27] Futhi uba mina ngikhupha amadimoni ngoBhelezebhule, amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benu.[28] Kodwa uba mina ngikhupha amadimoni ngoMoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile kini.[29] Kumbe umuntu angangena njani endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso, ngaphandle kokuthi asibophe kuqala isiqhwaga? Abesephanga-ke indlu yaso.[30] Ongelami, umelene lami, longabuthi lami, uyachithiza.

Mathewu 13:1-23
[1] Kwathi ngalolosuku uJesu waphuma endlini wahlala phansi elwandle.[2] Kwasekubuthana kuye amaxuku amakhulu, waze wangena emkhunjini wahlala phansi; lexuku lonke lema ekhunjini.[3] Wasekhuluma labo izinto ezinengi ngemifanekiso, wathi: Khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela.[4] Kwathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela; kwasekufika inyoni, zayidla zayiqeda.[5] Kodwa enye yawela emadwaleni, lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona; futhi yahle yamila, ngoba kwakungelakutshona komhlabathi;[6] kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa; njalo ngoba yayingelampande yabuna.[7] Kodwa enye yawela emeveni; ameva asekhula ayiminyanisa.[8] Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo, enye ikhulu, lenye amatshumi ayisithupha, lenye amatshumi amathathu.[9] Olendlebe zokuzwa, akezwe.[10] Kwasekufika abafundi bathi kuye: Ukhulumelani kubo ngemifanekiso?[11] Wasephendula wathi kubo: Ngoba kuphiwe kini ukwazi imfihlo zombuso wamazulu, kodwa bona kabakunikwanga.[12] Ngoba loba ngubani olakho uzaphiwa, abe lokwengezelelweyo; kodwa lowo ongelakho, uzakwemukwa lalokho alakho.[13] Ngakho ngikhuluma labo ngemifanekiso, ngoba bebona kababoni, njalo besizwa kabezwa, futhi kabaqedisisi.[14] Kubo besekugcwaliseka isiprofetho sikaIsaya, esithi: Ukuzwa lizakuzwa, kodwa kalisoze liqedisise; lokubona lizabona, kodwa kalisoze libonisise;[15] ngoba inhliziyo yalababantu seyaba lukhuni, njalo bezwa kanzima ngendlebe, lamehlo abo bawacimezile; hlezi loba nini babone ngamehlo, njalo bezwe ngendlebe, futhi baqedisise ngenhliziyo, njalo baphenduke, besengibasilisa.[16] Kodwa abusisiwe amehlo enu, ngoba ayabona; lendlebe zenu, ngoba ziyezwa.[17] Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Abaprofethi abanengi labalungileyo babethanda ukubona izinto elizibonayo, kodwa kaba zi bonanga; lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kaba zi zwanga.[18] Ngakho lina zwanini umfanekiso womhlanyeli.[19] Kuthi wonke ozwayo ilizwi lombuso kodwa engaqedisisi, omubi afike, ahluthune okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. Lo nguye ohlanyelwe eceleni kwendlela.[20] Kodwa ohlanyelwe emadwaleni, nguye olizwayo ilizwi, ahle alemukele ngentokozo;[21] kodwa kalampande phakathi kwakhe, kodwa uhlala isikhathi; kuthi sekufika inkathazo kumbe ukuzingelwa ngenxa yelizwi, ahle akhubeke.[22] Lohlanyelwe emeveni, nguye olizwayo ilizwi, kodwa impisekelo yalumhlaba lenkohliso yenotho kuyaliminyanisa ilizwi, futhi lingatheli isithelo.[23] Kodwa ohlanyelwe emhlabathini omuhle, nguye olizwayo ilizwi aliqedisise; athele izithelo, aveze, omunye ikhulu, lomunye amatshumi ayisithupha, lomunye amatshumi amathathu.

Mathewu 13:24-30
[24] Wabeka phambi kwabo omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe.[25] Kodwa abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlanyela umfaba phakathi kwamabele, sahamba.[26] Kodwa kwathi selumilile usungulo lwathela isithelo, lomfaba wasubonakala.[27] Zasezisondela inceku zomninimuzi zathi kuye: Nkosi, kawuhlanyelanga yini inhlanyelo enhle ensimini yakho? Pho iwuthethe ngaphi umfaba?[28] Wasesithi kuzo: Umuntu oyisitha ukwenzile lokhu. Inceku zasezisithi kuye: Uthanda ukuthi siyewubutha yini?[29] Kodwa wathi: Hatshi, hlezi, ekubutheni kwenu umfaba, lisiphune amabele kanye lawo.[30] Yekelani kukhule kokubili ndawonye kuze kube yisivuno; langesikhathi sokuvuna ngizakuthi kwabavunayo: Buthani kuqala umfaba, liwubophe izinyanda ukuze liwutshise; kodwa amabele liwabuthele esiphaleni sami.

Mathewu 13:31-32
[31] Wasebabekela omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu unjengohlamvu lwemasitedi, aluthatha umuntu waluhlanyela ensimini yakhe;[32] lona kambe luncinyane kulazo zonke inhlamvu; kodwa nxa selukhulile, lukhulu kulezilimo zonke, njalo luba yisihlahla, kuze kufike inyoni zezulu, zakhele engatsheni zaso.

Mathewu 13:33-34
[33] Wabatshela omunye umfanekiso, wathi: Umbuso wamazulu unjengemvubelo, ayithathayo owesifazana wayifaka emagokokweni amathathu empuphu, kwaze kwabila konke.[34] Lezizinto zonke uJesu wazikhuluma emaxukwini ngemifanekiso, futhi ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo;

Mathewu 13:44
Futhi umbuso wamazulu unjengempahla eligugu efihliweyo ensimini, okuthi umuntu eseyificile wa yi fihla; entokozweni yakhe uyahamba, athengise konke alakho, athenge leyonsimu.

Mathewu 13:45-46
[45] Futhi umbuso wamazulu unjengomuntu ongumthengi odinga amapharele* amahle;[46] esethole elinye ipharele eliligugu kakhulu, wasuka wathengisa konke alakho, walithenga.

Mathewu 13:47-50
[47] Futhi umbuso wamazulu unjengembule elaphoswa olwandle, laselibutha zonke inhlobo;[48] lona, lithe seligcwele, balidonsela ekhunjini, bahlala phansi, babuthela ezilungileyo ezitsheni, kodwa ezimbi bazilahlela ngaphandle.[49] Kuzakuba njalo ekupheleni kwesikhathi; ingilosi zizaphuma, zehlukanise ababi zibasuse phakathi kwabalungileyo,[50] besezibaphosela esithandweni somlilo; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo.

Mathewu 15:10-20
[10] Esebizele kuye ixuku, wathi kilo: Lalelani futhi liqedisise.[11] Kakusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu; kodwa okuphuma emlonyeni, yikho okungcolisa umuntu.[12] Abafundi bakhe basebesondela bathi kuye: Uyazi yini ukuthi abaFarisi bathe ukulizwa lelilizwi bakhubeka?[13] Kodwa waphendula wathi: Sonke isihlahlakazana, uBaba osezulwini angasihlanyelanga, sizasitshunwa.[14] Bayekeleni; bangabakhokheli beziphofu abayiziphofu; njalo nxa isiphofu sikhokhela isiphofu, zizawela emgodini zombili.[15] UPetro wasephendula wathi kuye: Sichasisele lumfanekiso.[16] UJesu wasesithi: Kanti lani lisengabangelakuqedisisa?[17] Lilokhe lingaqedisisi yini, ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini, futhi kuyelahlelwa ngaphandle?[18] Kodwa izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni; lezi ziyamngcolisa umuntu.[19] Ngoba enhliziyweni kuvela imicabango emibi, ukubulala, ubufebe, ukuphinga, ukweba, ukufakaza amanga, ukunyeya;[20] yizo lezozinto ezimngcolisayo umuntu; kodwa ukudla ngezandla ezingagezwanga kakumngcolisi umuntu.

Mathewu 18:10-14
[10] Qaphelani lingadeleli omunye walaba abancinyane, ngoba ngithi kini: Ezulwini ingilosi zabo zihlala zibona ubuso bukaBaba osemazulwini.[11] Ngoba iNdodana yomuntu ize ukusindisa okwakulahlekile.[12] Licabangani? Uba umuntu othile elezimvu ezilikhulu, besekulahleka enye yazo, kazitshiyi yini ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye, ahambe ezintabeni ukuyadinga elahlekileyo?[13] Futhi uba kungenzakala ukuthi ayithole, ngiqinisile ngithi kini: Uthokoza ngayo kakhulu kulalezo ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye ezingalahlekanga.[14] Ngokunjalo kayisiyo intando kaYihlo osemazulwini ukuthi kubhubhe abe munye walaba abancinyane.

Mathewu 18:23-35
[23] Ngakho umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oy inkosi, owayethanda ukulandiselana lenceku zakhe.[24] Kwathi eseqalile ukulandisa, kwalethwa kuye enye elomlandu kuyo wamathalenta* azinkulungwane ezilitshumi.[25] Kodwa njengoba yayingelalutho lokuhlawula, inkosi yayo yalaya ukuthi ithengiswe, lomkayo labantwana bayo, lakho konke elakho, besekuhlawulwa.[26] Ngakho inceku yawa phansi imkhothamela, yathi: Nkosi, ngibekezelela, futhi ngizakuhlawula konke.[27] Inkosi yaleyonceku yasisiba lesihelo yayikhulula, yayixolela umlandu.[28] Kodwa yaphuma leyonceku yathola omunye oyinceku kanye layo, olomlandu kuyo wabodenariyo* abalikhulu, yambamba ya m khama, yathi: Ngihlawula okufaneleyo.[29] Ngakho oyinceku kanye layo wawa phansi ezinyaweni zayo wayincenga, wathi: Ungibekezelele, futhi ngizakuhlawula konke.[30] Kodwa yona yala, kodwa yasuka yayiphosela entolongweni, ize iwuhlawule umlandu.[31] Kwathi abayizinceku kanye layo bebona izinto ezazenzakele badabuka kakhulu; beza babikela inkosi yabo konke okwakwenzekile.[32] Inkosi yayo yasiyibizela kiyo yathi kiyo: Wena nceku embi, ngakuxolela wonke lowomlandu, ngoba wangincenga;[33] ngabe lawe kawumhawukelanga yini omunye oyinceku kanye lawe, njengoba lami ngakuhawukela?[34] Inkosi yayo yasithukuthela yayinikela kubahlukuluzi, ize ihlawule konke okufaneleyo kuyo.[35] Uzakwenza njalo kini laye uBaba osezulwini, uba lingathetheleli lowo lalowo umfowenu iziphambeko zakhe ngenhliziyo zenu.

Mathewu 20:1-16
[1] Ngoba umbuso wamazulu ufanana lomuntu ongumninindlu, owaphuma ekuseni kakhulu ukuqatsha izisebenzi ziye esivinini sakhe;[2] esevumelene lezisebenzi ngodenariyo* ngosuku, wazithuma esivinini sakhe.[3] Wasephuma sekungaba lihola lesithathu*, wabona abanye bemi emdangeni bengenzi lutho;[4] lakulabo wathi: Yanini lani esivinini; njalo loba yini efaneleyo ngizalinika yona. Bahamba-ke.[5] Wabuya waphuma sekungaba lihola lesithupha* langelesificamunwemunye, wenza njalo.[6] Kwathi sekungaba lihola letshumi* lanye waphuma, wathola abanye bemi bengenzi lutho, wathi kubo: Limeleni lapha usuku lonke lingenzi lutho?[7] Bathi kuye: Ngoba akulamuntu osiqatshileyo. Wathi kubo: Yanini lani esivinini, njalo lizakwemukela lokho okufaneleyo.[8] Kwathi sekuntambama umninisivini wathi enduneni yakhe: Biza izisebenzi, uzibhadale iholo, uqale ngezokucina kuze kube ngezokuqala.[9] Kuthe befika aba qatshwa ngehola letshumi lanye ngulowo lalowo wemukela udenariyo.[10] Njalo sebezile abokuqala bacabanga ukuthi bazakwemukela okungaphezulu; kodwa labo bemukela udenariyo ngamunye.[11] Kwathi be ye mukela bamsola umninindlu,[12] besithi: Labo abokucina basebenze ihola elilodwa, kodwa ubalinganise lathi esithwele ubunzima bosuku lokutshisa.[13] Kodwa ephendula wathi komunye wabo: Mngane, angikoni; kanti kawuvumelananga lami ngodenariyo?[14] Thatha okwakho uhambe; ngiyathanda ukumnika lowokucina njengawe.[15] Kumbe angivunyelwa yini ukwenza engikuthandayo ngezinto zami? Loba ilihlo lakho libi yini, ngoba mina ngilungile?[16] Kunjalo-ke abokucina bazakuba ngabokuqala, labokuqala ngabokucina; ngoba banengi ababiziweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyo.

Mathewu 21:28-32
[28] Kanti licabangani? Umuntu wayelamadodana amabili; waya kweyokuqala wathi: Mntana mi, hamba, uyesebenza lamuhla esivinini sami.[29] Kodwa yaphendula yathi: Angifuni. Kodwa emva kwalokho yaphenduka, yahamba.[30] Wasesiya kweyesibili watsho ngokunjalo. Yona-ke yaphendula yathi: Ngiya hamba, nkosi. Kodwa kayiyanga.[31] Yiyiphi kulawo amabili eyenza intando kayise? Bathi kuye: Eyokuqala. UJesu wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Abathelisi lezifebe bayangena embusweni kaNkulunkulu phambi kwenu.[32] Ngoba uJohane wafika kini ngendlela yokulunga, kalikholwanga kuye; kodwa abathelisi lezifebe bakholwa kuye; kodwa lina seli ku bonile kaliphendukanga emva kwalokho ukuthi likholwe kuye.

Mathewu 21:33-45
[33] Zwanini omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu othile ongumninimuzi, owahlanyela isivini, wasibiyela ngothango, wagebha isikhamelo kuso, wakha umphotshongo, wasiqatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe.[34] Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma inceku zakhe kubalimi, ukuze zemukele izithelo zakhe.[35] Abalimi basebezibamba inceku zakhe, enye bayitshaya, lenye bayibulala, lenye bayikhanda ngamatshe.[36] Wabuya wathuma ezinye inceku ezinengi kulezokuqala; basebesenza njalo kulezo.[37] Ekucineni wasethuma indodana yakhe kubo, esithi: Bazayihlonipha indodana yami.[38] Kodwa abalimi sebeyibonile indodana bakhulumisana besithi: Le yindlalifa; wozani, siyibulale, njalo sibambe ilifa layo.[39] Basebeyibamba ba yi phosela ngaphandle kwesivini, ba yi bulala.[40] Ngakho mhla kufika umninisivini, uzabenzani abalimi labo?[41] Bathi kuye: Uzababhubhisa kakubi labo ababi, njalo uzaqatshisa isivini kwabanye abalimi, abazamnika izithelo ngezikhathi zazo.[42] UJesu wathi kubo: Alikaze lifunde yini emibhalweni ukuthi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi; lokhu yikwenza kweNkosi; njalo kuyamangalisa emehlweni ethu?[43] Ngakho ngithi kini: Lizakwemukwa umbuso kaNkulunkulu, unikwe isizwe esithela izithelo zawo.[44] Lalowo owela phezu kwalelilitshe uzaphahlazwa; kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe lizamchoboza.[45] Kwathi abapristi abakhulu labaFarisi sebezwile imifanekiso yakhe bazi ukuthi ubekhuluma ngabo.

Mathewu 22:1-14
[1] UJesu wasephendula wabuya wakhuluma labo ngemifanekiso, wathi:[2] Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oy inkosi, owenzela indodana yakhe idili lomtshado;[3] wasethuma inceku zakhe ukuthi zibize abanxusiweyo emtshadweni, kodwa kabavumanga ukubuya.[4] Wabuya wathuma ezinye inceku, esithi: Batsheleni abanxusiweyo ukuthi: Khangelani, sengilungisile ukudla kwami kwemini, inkabi zami lokunonileyo sekuhlatshiwe, izinto zonke sezilungile; wozani emtshadweni.[5] Kodwa kabananzanga, bazihambela, omunye ensimini yakhe, omunye ekuthengiselaneni kwakhe;[6] abaseleyo basebezibamba inceku zakhe ba zi phatha kubi ba zi bulala.[7] Kodwa kwathi inkosi ikuzwa lokho yathukuthela, yathuma amabutho ayo yabhubhisa labobabulali, yatshisa umuzi wabo.[8] Yasisithi encekwini zayo: Umtshado usulungile, kodwa abanxusiweyo bebengafanelanga.[9] Ngakho yanini emahlanganweni ezindlela, njalo bonke elingabathola, libabizele emtshadweni.[10] Lezonceku zaseziphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabatholayo, ababi kanye labalungileyo; indlu yomtshado yasigcwala ngabahleziyo.[11] Kwathi inkosi ingena ukukhangela ababehlezi ekudleni yabona khona umuntu owayengembathanga isembatho somtshado;[12] yasisithi kuye: Mngane, ungene njani lapha ungelasembatho somtshado? Kodwa yena waqunywa umlomo.[13] Inkosi yasisithi ezincekwini: Mbopheni inyawo lezandla, limsuse limphosele emnyameni ongaphandle; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo.[14] Ngoba banengi ababiziweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyo.

Mathewu 24:32-35
[32] Kodwa fundani umfanekiso emkhiweni; nxa khathesi ugatsha lwawo selusiba buthakathaka, njalo luhlume amahlamvu, liyazi ukuthi ihlobo seliseduze;[33] ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zonke, yazini ukuthi kuseduze kuseminyango.[34] Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, kuze kwenzeke zonke lezizinto.[35] Kuzadlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami awasoze adlule.

Mathewu 24:45-51
[45] Pho ngubani inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo, inkosi yayo eyibeke phezu kwabendlu yayo, ukuthi ibanike ukudla ngesikhathi esifaneleyo?[46] Ibusisiwe leyonceku, okuzakuthi inkosi yayo nxa ifika izayifica isenza njalo.[47] Ngiqinisile ngithi kini: Izayibeka phezu kwakho konke elakho.[48] Kodwa nxa leyonceku embi isithi enhliziyweni yayo: Inkosi yami iphuzile ukubuya,[49] njalo ibisiqala ukutshaya abayizinceku kanye layo, lokudla lokunatha lezidakwa,[50] inkosi yaleyonceku izafika ngosuku enga yi lindele ngalo, langehola engalaziyo,[51] izayiquma phakathi, izanika isabelo sayo labazenzisi; kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo.

Mathewu 25:1-13
[1] Ngalesosikhathi umbuso wamazulu uzafananiswa lentombi ezilitshumi ezathatha izibane zazo zaphuma ukuhlangabeza umyeni.[2] Njalo ezinhlanu zazo zazihlakaniphile, lezinhlanu zaziyizithutha.[3] Eziyizithutha zathatha izibane zazo, kazithathanga amafutha kanye lazo;[4] kodwa ezihlakaniphileyo zathatha amafutha ezitsheni kanye lezibane zazo.[5] Kwathi umyeni esephuzile, zawozela zonke zalala ubuthongo.[6] Kodwa phakathi kobusuku kwamenyezwa: Khangelani, umyeni uyeza, phumani liyemhlangabeza![7] Zasezivuka lezontombi zonke, zalungisa izibane zazo.[8] Eziyizithutha zasezisithi kwezihlakaniphileyo: Sipheni okwamafutha enu, ngoba izibane zethu ziyacitsha.[9] Kodwa ezihlakaniphileyo zaphendula, zathi: Hlezi angaseneli thina lani; kodwa kungcono ukuthi lihambe liye kwabathengisayo lizithengele.[10] Kwathi zisiyathenga, weza umyeni. Ezasezilungile zasezingena laye emtshadweni, kwasekuvalwa umnyango.[11] Kwathi emva kwalokho zafika lalezontombi ezinye, zathi: Nkosi, Nkosi, sivulele ![12] Kodwa yena waphendula wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Angilazi lina.[13] Ngakho lindani, ngoba kalilwazi usuku lehola iNdodana yomuntu efika ngalo.

Mathewu 25:14-30
[14] Ngoba kunjengomuntu owaya kwelinye ilizwe wabiza inceku zakhe, wazinika impahla zakhe;[15] kwathi enye wayinika amathalenta* amahlanu, lenye amabili, lenye lalinye, kwaba yileyo laleyo njengamandla ayo; njalo wahle wasuka.[16] Leyo eyayemukele amathalenta amahlanu yasihamba yathengiselana ngawo, yenza amanye amathalenta amahlanu.[17] Ngokunjalo laleyo e la mabili, layo yazuza amanye amabili.[18] Kodwa leyo eyayemukele elilodwa yasuka yagebha emhlabathini yayifihla imali yenkosi yayo.[19] Kwathi emva kwesikhathi eside inkosi yalezozinceku yafika, yasilandiselana lazo.[20] Kwasekusiza eyayemukele amathalenta amahlanu yaletha amanye amathalenta amahlanu, yathi: Nkosi, wanginika amathalenta amahlanu; khangela, ngizuzile amanye amathalenta amahlanu phezu kwawo.[21] Inkosi yayo yasisithi kiyo: Kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo, ubuthembekile ezintweni ezinlutshwana, ngizakubeka phezu kwezinengi; ngena entokozweni yenkosi yakho.[22] Kwasekusiza laleyo eyayemukele amathalenta amabili yathi: Nkosi, wanginika amathalenta amabili; khangela, ngizuzile amanye amathalenta amabili phezu kwawo.[23] Inkosi yayo yathi kiyo: Kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo, ubuthembekile ezintweni ezinlutshwana, ngizakubeka phezu kwezinengi; ngena entokozweni yenkosi yakho.[24] Kodwa kweza laleyo eyayemukele ithalenta elilodwa yathi: Nkosi, bengikwazi wena ukuthi ungumuntu olukhuni, uvuna lapho ongahlanyelanga khona, njalo ubutha lapho ongahlakazanga khona;[25] ngasengisesaba, ngasuka ngalifihla ithalenta lakho emhlabathini; khangela, ulokwakho.[26] Kodwa inkosi yayo yaphendula yathi kiyo: Nceku embi lelivila, ubusazi ukuthi ngivuna lapho engingahlanyelanga khona, njalo ngibutha lapho engingahlakazanga khona;[27] ngakho ngabe ubekile imali yami ebhanga, njalo ekufikeni kwami ngabe ngemukele okwami lenzuzo.[28] Ngakho mthatheleni ithalenta, li li nike yena olamathalenta alitshumi.[29] Ngoba wonke olakho uzaphiwa, uzakwengezelelwa; kodwa ongelakho uzathathelwa lalokho alakho.[30] Laleyonceku engasizi lutho iphoseleni emnyameni ongaphandle; kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo.

Ndebele Bible 2002
No Data