A A A A A

Isimilo Esibi: [Mzenzisi]


1 Johane 4:20
Uba umuntu esithi: Ngiyamthanda uNkulunkulu, njalo ezonda umzalwane wakhe, ungumqambimanga; ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo, angamthanda njani uNkulunkulu angambonanga?

1 Petru 2:16
njengabakhululekileyo, kodwa lingabi lenkululeko njengesigubuzelo sobubi, kodwa njengezigqili zikaNkulunkulu.

Galathiya 6:3
Ngoba uba umuntu ezitsho ukuthi uyilutho, engesilutho, uyazikhohlisa;

Jeremiya 23:11
Umprofethi lompristi kabamesabi uNkulunkulu, ngitsho lendlini yami ngithole ububi babo, kutsho i Nkosi.

Jobe 8:13
Zinjalo indlela zabo bonke abamkhohlwayo uNkulunkulu, lethemba lomzenzisi lizabhubha.

Luka 6:46
Kodwa lingibizelani ngokuthi: Nkosi, Nkosi, kodwa lingazenzi izinto engizitshoyo?

Luka 12:2
Njalo kakukho okumbomboziweyo, okungayikwembulwa, lokufihliweyo, okungayikwaziwa.

Marku 7:6
Kodwa waphendula wathi kubo: UIsaya waprofetha kuhle ngani lina bazenzisi, njengokulotshiweyo ukuthi: Lesisizwe singidumisa ngezindebe, kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami.

Mathewu 6:1
Qaphelani ukuthi umsebenzi wenu womusa lingawenzi phambi kwabantu ukuze libonwe yibo; nxa kunge njalo, alilamvuzo kuYihlo osemazulwini.

Roma 10:3
ngoba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu, njalo bedinga ukumisa okwabo ukulunga, kabazehliselanga ngaphansi kokulunga kukaNkulunkulu.

Thithu 1:16
Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kodwa be m phika ngezenzo, besenyanyeka, labangalaleliyo, lakuwo wonke umsebenzi omuhle kabasizi lutho.

Mathewu 23:27-28
[27] Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lifanana lamangcwaba aconjwe aba mhlophe, abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo lokungcola konke.[28] Kunjalo lani ngaphandle libonakala ebantwini lilungile, kanti ngaphakathi ligcwele ukuzenzisa lobubi.

Luka 20:46-47
[46] Xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izembatho ezinde, njalo bethanda ukubingelelwa emidangeni, lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni, lezihlalo zabahloniphekayo ezilayelweni;[47] abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba bazakwemukela ukulahlwa okukhulu.

Jakobe 1:22-23
[22] Kodwa banini ngabenzi belizwi, lingabi ngabezwayo kuphela, lizikhohlisa lina ngokwenu.[23] Ngoba uba umuntu engumuzwi welizwi futhi engesimenzi, yena ufanana lendoda ebuka ubuso bayo bemvelo esibukweni;

Mathewu 6:16-18
[16] Futhi nxa lizila ukudla, lingabi lobuso obudanileyo njengabazenzisi; ngoba benyukumalisa ubuso babo, ukuze babonakale ebantwini ukuthi bazilile; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo wabo.[17] Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho,[18] ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile ukudla, kodwa kuYihlo osekusithekeni; njalo uYihlo obona ekusithekeni uzakuvuza obala.

Mathewu 7:21-23
[21] Kakusibo bonke abatshoyo kimi ukuthi: Nkosi, Nkosi, abazangena embusweni wamazulu; kodwa lowo oyenzayo intando kaBaba osemazulwini.[22] Abanengi bazakuthi kimi ngalolosuku: Nkosi, Nkosi, kasiprofethanga yini ngelakho ibizo, sakhupha amadimoni ngelakho ibizo, senza imisebenzi elamandla eminengi ngelakho ibizo?[23] Njalo khona ngizakutsho obala kubo ukuthi: Angizanga ngilazi; sukani kimi lina benzi bobubi.

Mathewu 15:7-9
[7] Bazenzisi, uIsaya waprofetha kuhle ngani, esithi:[8] Lababantu basondela kimi ngomlomo wabo, langendebe bangidumise; kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami.[9] Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziy imilayo yabantu.

Mathewu 6:1-4
[1] Qaphelani ukuthi umsebenzi wenu womusa lingawenzi phambi kwabantu ukuze libonwe yibo; nxa kunge njalo, alilamvuzo kuYihlo osemazulwini.[2] Ngakho nxa usenza umsebenzi womusa, ungakhalisi uphondo phambi kwakho, njengokwenza kwabazenzisi emasinagogeni lezindleleni, ukuze badunyiswe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo wabo.[3] Kodwa wena nxa usenza umsebenzi womusa isandla sakho sokhohlo kasingakwazi esikwenzayo esokunene sakho,[4] ukuze umsebenzi wakho womusa ube sekusithekeni; njalo uYihlo obona ekusithekeni, yena uzakuvuza obala.

2 Thimothewu 3:1-5
[1] Kodwa yazi lokhu, ukuthi ensukwini zokucina kuzafika izikhathi ezinzima.[2] Ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo, abathanda imali, abaziqakisayo, abazigqajayo, abahlambazayo, abangalaleli abazali, abangabongiyo, abangangcwele,[3] abangelathando ngemvelo, abangelakuxoliswa, abahlebayo, abangazikhuziyo, abalolaka, abangathandi okuhle,[4] abanikela abanye, abalamawala, abazikhukhumezayo, abathanda intokozo kulokuthanda uNkulunkulu,[5] abalesimo sokukhonza uNkulunkulu, kodwa amandla alo bewaphika; labanjalo baxwaye.

Roma ۲:۱-۵
[۱] Ngakho kawulakuzilandulela, wena muntu, loba ungubani owahlulelayo; ngoba ngalokho owahlulela ngakho omunye, uyazilahla wena, ngoba wena owahlulelayo wenza izinto ezifananayo.[۲] Njalo siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu kungokweqiniso phezu kwalabo abenza izinto ezinjalo.[۳] Njalo ucabanga lokho, O muntu owahlulela abenza izinto ezinjalo, lawe uzenza lezozinto, ukuthi wena uzaphepha ukwahlulela kukaNkulunkulu yini?[۴] Kumbe uyayeyisa yini inotho yomusa wakhe leyokubekezela lesineke, ungazi ukuthi umusa kaNkulunkulu ukukhokhelela ekuphendukeni?[۵] Kodwa ngobulukhuni bakho lenhliziyo yakho engaphendukiyo uzibekela ulaka ngosuku lolaka lolwesembulo sokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu,

Jakobe ۱:۲۱-۲۶
[۲۱] Ngakho selihlubule amanyala wonke lokwanda kakhulu kobubi, lemukele ngobumnene ilizwi eligxunyekiweyo, elilamandla okusindisa imiphefumulo yenu.[۲۲] Kodwa banini ngabenzi belizwi, lingabi ngabezwayo kuphela, lizikhohlisa lina ngokwenu.[۲۳] Ngoba uba umuntu engumuzwi welizwi futhi engesimenzi, yena ufanana lendoda ebuka ubuso bayo bemvelo esibukweni;[۲۴] ngoba iyazibuka, ibisisuka, ibisihle ikhohlwa ukuthi ibinjani.[۲۵] Kodwa lowo okhangelisisa emlayweni opheleleyo, lowo owenkululeko, abesebambelela kuwo, yena engesimuzwi okhohlwayo kodwa engumenzi womsebenzi, lo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe.[۲۶] Uba umuntu phakathi kwenu esithi uyakholwa, uba engalufaki itomu ulimi lwakhe, kodwa akhohlise inhliziyo yakhe, ukukholwa kwalowo kuyize.

Luka ۶:۳۷-۴۲
[۳۷] Lingahluleli, njalo alisoze lahlulelwe; lingalahli, njalo alisoze lilahlwe; thethelelani, njalo lizathethelelwa;[۳۸] phanini, lani lizaphiwa; isilinganiso esihle, sigqitshiwe sahlukuzwa, siphuphuma, bazalipha esifubeni. Ngoba ngalesosilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso futhi.[۳۹] Wasebatshela umfanekiso wokuthi: Kambe isiphofu singakhokhela isiphofu yini? Kabayikuwela bobabili emgodini yini?[۴۰] Umfundi kamkhulu kulomfundisi wakhe; kodwa wonke opheleleyo uzakuba njengomfundisi wakhe.[۴۱] Njalo ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo?[۴۲] Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Mfowethu, kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho, wena ungaluboni ugodo oluselihlweni lakho? Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana oluselihlweni lomfowenu.

Mathewu ۷:۱-۶
[۱] Lingehluleli, ukuze lingehlulelwa,[۲] ngoba ngokwehlulela elehlulela ngakho lizakwahlulelwa ngakho; langesilinganiso elilinganisa ngaso, lizalinganiselwa ngaso lani.[۳] Kanti ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo?[۴] Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho; khangela kanti ugodo luselihlweni lakho?[۵] Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana elihlweni lomfowenu.[۶] Linganiki izinja okungcwele; lingaphoseli amapharele* enu phambi kwezingulube, hlezi ziwanyathele ngenyawo zazo, besezitshibilika ziliklebhule.

1 Johane ۲:۱-۶
[۱] Bantwanyana bami, ngilibhalela lezizinto, ukuze lingoni. Njalo uba umuntu esona, siloMmeli kuYise, uJesu Kristu olungileyo;[۲] njalo yena uyinhlawulo yokuthula yezono zethu; futhi kungeyisizo ezethu zodwa, kodwa lezomhlaba wonke.[۳] Langalokho siyakwazi ukuthi siyamazi, uba sigcina imilayo yakhe.[۴] Lowo othi: Ngiyamazi, futhi engagcini imilayo yakhe, ungumqambimanga, leqiniso kalikho kuye;[۵] kodwa lowo ogcina ilizwi lakhe, ngeqiniso uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye.[۶] Lowo othi uhlala kuye ufanele laye uqobo ahambe kanje, njengoba laye wahamba.

Luka ۱۶:۱۰-۱۵
[۱۰] Othembekileyo kokuncinyanyana uthembekile lakokukhulu, longathembekanga kokuncinyanyana kathembekanga lakokukhulu.[۱۱] Ngakho uba lingathembekanga kuMamona ongalunganga, ngubani ozaliphathisa into eqotho?[۱۲] Futhi uba lingathembekanga kokomunye, ngubani ozalinika okungokwenu?[۱۳] Kayikho inceku engakhonza amakhosi amabili; ngoba izazonda enye, ibisithanda enye; kumbe izabambelela kwenye, kodwa ibisidelela enye. Lingekhonze uNkulunkulu loMamona.[۱۴] Njalo labaFarisi ababethanda imali bazizwa zonke lezizinto, basebemklolodela.[۱۵] Kodwa wathi kubo: Lina yini elizilungisisayo phambi kwabantu, kodwa uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zenu; ngoba lokho okuphakanyiswayo phakathi kwabantu kuyisinengiso phambi kukaNkulunkulu.

Jakobe ۲:۱۴-۲۶
[۱۴] Kusizani, bazalwane bami, uba umuntu esithi ulokholo, kodwa engelamisebenzi? Lolokholo lungamsindisa yini?[۱۵] Uba-ke umzalwane loba umzalwanekazi behambaze njalo beswela ukudla kwensuku ngensuku,[۱۶] omunye wenu abesesithi kibo: Hambani ngokuthula, likhudumale lisuthe; kodwa engabaniki izinto ezidingwa ngumzimba, lokho kusizani?[۱۷] Kunjalo lokholo, uba lungelamisebenzi, lufile ngokwalo.[۱۸] Kodwa omunye uzakuthi: Wena ulokholo, mina-ke ngilemisebenzi: Ngitshengisa ukholo lwakho ngaphandle kwemisebenzi yakho, lami emisebenzini yami ngizakutshengisa ukholo lwami.[۱۹] Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye; wenza kuhle; lamadimoni ayakholwa, njalo athuthumele.[۲۰] Kodwa uyathanda ukwazi yini, O siphukuphuku, ukuthi ukholo olungelamisebenzi lufile?[۲۱] UAbrahama ubaba wethu kalungisiswanga yini ngemisebenzi, esenikele indodana yakhe uIsaka phezu kwelathi?[۲۲] Uyabona ukuthi ukholo lwalusebenza kanye lemisebenzi yakhe, lokuthi ukholo lwapheleliswa ngemisebenzi,[۲۳] kwasekugcwaliswa umbhalo othi: LoAbrahama wakholwa uNkulunkulu, kwasekubalelwa kuye ukuthi kuyikulunga, wasebizwa ngokuthi ngumngane kaNkulunkulu.[۲۴] Ngakho-ke liyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, futhi kungesikuthi ngokholo kuphela.[۲۵] Ngokunjalo-ke loRahabi isifebe kalungisiswanga ngemisebenzi yini, esezemukele izithunywa, ese zi phumise ngenye indlela?[۲۶] Ngoba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, ngokunjalo lokholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.

Ndebele Bible 2002
No Data