A A A A A

Isimilo Esibi: [Ukwesaba]


Isaya 35:4
Tshonini kwabalenhliziyo ephangisayo lithi: Qinani, lingesabi. Khangelani, uNkulunkulu wenu uzakuza ngempindiselo, uNkulunkulu elomvuzo; yena uzakuza alisindise.

Johane 14:27
Ukuthula ngikutshiya kini, ukuthula kwami ngilinika khona; kungeyisikho njengoba umhlaba unika, mina ngiyalinika. Inhliziyo yenu kayingakhathazwa, ingesabi.

Joshuwa 1:9
Kangikulayanga yini? Qina, ume isibindi; ungesabi, ungatshaywa luvalo, ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ilawe loba ngaphi lapho oya khona.

Mathewu 6:34
Ngakho lingaphisekeli ikusasa; ngoba ikusasa izaziphisekela yona; bulwanele usuku obalo ububi.

Isaya 43:1
Kodwa khathesi itsho njalo i Nkosi eyakudalayo, Jakobe, leyakubumbayo, Israyeli: Ungesabi; ngoba ngikuhlengile, ngakubiza ngebizo lakho; ungowami.

AmaHubo 23:4
Yebo, loba ngihamba esihotsheni sethunzi lokufa, kangiyikwesaba okubi, ngoba wena ulami; intonga yakho lodondolo lwakho, khona kuyangiduduza.

AmaHubo 34:4
Ngayidinga i Nkosi, yangiphendula, yasingikhulula kukho konke ukwesaba kwami.

AmaHubo 94:19
Ebunengini bemicabango yami engaphakathi kwami induduzo zakho zithokozisa umphefumulo wami.

Roma 8:38-39
[38] Ngoba ngileqiniso ukuthi kayisikho ukufa lempilo lezingilosi lababusi lamandla lezinto ezikhona lezinto ezizayo[39] lobude lokutshona laloba yisiphi isidalwa okuzakuba lamandla okusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu.

AmaHubo 27:1
I Nkosi iyikukhanya kwami losindiso lwami; ngizakwesaba bani? I Nkosi ingamandla empilo yami; ngizakwethuka bani?

1 Petru 5:6-7
[6] Ngakho zehliseleni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo,[7] liphosela phezu kwakhe inkathazo zenu zonke, ngoba yena uyalikhathalela.

AmaHubo 118:6
I Nkosi ingakimi, kangiyikwesaba; umuntu angenzani kimi?

2 Thimothewu 1:7
Ngoba uNkulunkulu kasinikanga umoya wobugwala, kodwa owamandla lowothando lowokuqonda.

AmaHubo 115:11
Lina elesaba i Nkosi, thembani e Nkosi ni. Ilusizo lwabo lesihlangu sabo.

AmaHubo 103:17
Kodwa umusa we Nkosi usukela ephakadeni usiya ephakadeni phezu kwabayesabayo, lokulunga kwayo kuze kube sebantwaneni babantwana,

AmaHubo 112:1
Dumisani i Nkosi ! Ubusisiwe umuntu oyesabayo i Nkosi, othokoza kakhulu ngemithetho yayo.

Duteronomi 31:6
Qinani, lime isibindi, lingesabi, lingatshaywa luvalo ngenxa yazo; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho, yiyo ehamba lawe; kayiyikukulahla, kayiyikukudela.

1 IziKronike 28:20
UDavida wasesithi kuSolomoni indodana yakhe: Qina, ube lesibindi, usebenze; ungesabi, ungatshaywa luvalo; ngoba i Nkosi uNkulunkulu, uNkulunkulu wami, ilawe. Kayisoze yakulahla, kayisoze yakutshiya, uze uqede umsebenzi wonke wenkonzo yendlu ye Nkosi.

AmaHubo 56:3-4
[3] Mhla ngisesaba, mina ngizathemba kuwe.[4] KuNkulunkulu ngizadumisa ilizwi lakhe, kuNkulunkulu ngiyathemba, angiyikwesaba. Inyama ingenzani kimi?

Isaya 41:10-13
[10] ungesabi, ngoba ngilawe, ungathalathalazi, ngoba mina nginguNkulunkulu wakho; ngizakuqinisa, yebo ngizakusiza, yebo ngizakusekela ngesandla sami sokunene sokulunga kwami.[11] Khangela bonke abakuthukuthelelayo bazayangeka badaniswe, bazakuba njengento engesilutho; lalabo abalwa lawe bazabhubha.[12] Uzabadinga, ungabatholi; labo abaphikisana lawe bazakuba njengento engesilutho, lalabo abalwa lawe bazakuba njengeze.[13] Ngoba mina Nkosi, uNkulunkulu wakho, ngibamba isandla sakho sokunene, ngisithi kuwe: Ungesabi, mina ngizakusiza.

Isaya 54:4
Ungesabi, ngoba kawuyikuyangeka; ungabi lenhloni, ngoba kawuyikuyangiswa; ngoba uzakhohlwa ihlazo lobutsha bakho, ungabe usakhumbula ukuyangeka kobufelokazi bakho.

Mathewu 10:28
Njalo lingabesabi ababulala umzimba, kodwa bengelamandla okubulala umphefumulo; kodwa mesabeni kakhulu olamandla okubhubhisa kokubili umphefumulo lomzimba esihogweni.

Roma 8:15
Ngoba kalemukelanga umoya wobugqili ukuze libuye lesabe, kodwa lemukele umoya wokuma kwabantwana, esimemeza ngawo sisithi: Aba*, Baba !

1 Korinte 16:13
Lindani, lime ekholweni, liziphathe njengamadoda, libe lamandla.

Heberu 13:5-6
[5] Indlela yempilo kayingabi ngeyokuthanda imali, yeneliswani yizinto elilazo; ngoba yena utshilo ukuthi: Kangisoze ngakulahla, njalo kangisoze ngakutshiya.[6] Ngakho singatsho ngesibindi sithi: INkosi ingumsizi wami, njalo kangiyikwesaba umuntu azakwenza kimi.

1 Johane 4:18
Kakukho ukwesaba ethandweni, kodwa uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesaba, ngoba ukwesaba kulobuhlungu; lowesabayo kapheleliswanga ethandweni.

1 Petru 3:13-14
[13] Pho ngubani ongalilimaza, uba lingabalingisi bokuhle?[14] Kodwa uba lani lihlupheka ngenxa yokulunga, libusisiwe; njalo lingesabi ukwethusa kwabo lingakhathazeki;

Ndebele Bible 2002
No Data