A A A A A

Isimilo Esibi: [Udlame]


1 Petru 3:9
lingaphindiseli okubi ngokubi, kumbe ukuthuka ngokuthuka; kodwa esikhundleni salokhu busisani, lisazi ukuthi labizelwa lokho, ukuze lidle ilifa lesibusiso.

1 Thimothewu 3:3
angabi yisidakwa, angabi ngothanda ukulwa, anganxwaneli inzuzo embi, kodwa abe mnene, angabi ngothanda ukuxabana, angabi ngothanda imali;

Genesise 4:7
Angithi uba usenza kuhle, kuyemukeleka yini? Kodwa uba ungenzi kuhle, isono siyakucathamela emnyango, lokunxwanela kwakhe kukuwe, kodwa wena uzambusa.

Heberu 10:10
Kuleyontando singcwelisiwe, ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye.

Hoseya 4:2
Kukhona ukwephulwa kwezifungo, lokuqamba amanga, lokubulala, lokweba, lokufeba; baqhubeka ngokwenza okubi, lamacala egazi ayalandelana.

Isaya 60:18
Isihluku kasisayikuba khona elizweni lakho, lokuchitheka lokubhubhisa phakathi kwelizwe lakho; uzakutha imiduli yakho uthi yikuKhululwa, lamasango akho uthi yiNdumiso.

IzAga 3:29
Ungacebi okubi ngomakhelwane wakho, ngoba yena uhlala lawe evikelekile.

IzAga 3:31
Ungahawukeli umuntu oyisidlwangudlwangu; ungakhethi leyodwa yezindlela zakhe.

AmaHubo 11:5
I Nkosi iyamhlola olungileyo, kodwa omubi lothanda ubudlwangudlwangu, umphefumulo wayo uyamzonda.

AmaHubo 55:15
Ukufa kakubazume, kabehlele esihogweni bephila, ngoba ububi busemizini yabo, phakathi kwabo.

AmaHubo 72:14
Izahlenga umphefumulo wabo enkohlisweni ledlakeleni; legazi labo lizakuba ligugu emehlweni ayo.

AmaHubo 144:1
Kayibusiswe i Nkosi, idwala lami, efundisela izandla zami impi, iminwe yami ukulwa;

Roma 13:4
ngoba uyinceku kaNkulunkulu ukuze kube kuhle kuwe. Kodwa nxa usenza okubi, yesaba; ngoba inkemba kayiphatheli ize. Ngoba uyinceku kaNkulunkulu, ungumphindiseli wolaka kulowo owenza okubi.

Roma 14:1
Lowo obuthakathaka ekholweni memukeleni, kungabi ngokokuphikisana kwemibono.

Thithu 3:2
bangahlebi muntu, bangabi yizilwi, babekezele, batshengise bonke ubumnene ebantwini bonke.

Marku 7:21-22
[21] Ngoba kuphuma ngaphakathi enhliziyweni yabantu imicabango emibi, ukuphinga, ukufeba, ukubulala,[22] ukweba, ubuhwaba, ukuxhwala, inkohliso, amanyala, ilihlo elibi, inhlamba, ukuzigqaja, ubuthutha;

Mathewu 5:38-39
[38] Lizwile ukuthi kwathiwa: Ilihlo ngelihlo, lezinyo ngezinyo;[39] kodwa mina ngithi kini: Lingamelani lobubi; kodwa loba ngubani okuwakala esihlathini sokunene, mphendulele lesinye;

Mathewu 7:1-2
[1] Lingehluleli, ukuze lingehlulelwa,[2] ngoba ngokwehlulela elehlulela ngakho lizakwahlulelwa ngakho; langesilinganiso elilinganisa ngaso, lizalinganiselwa ngaso lani.

Genesise 9:5-6
[5] Njalo sibili, igazi lenu, elempilo yenu, ngizalibiza; esandleni sayo yonke inyamazana ngizalibiza; lesandleni somuntu, lesandleni somfowabo womunye lomunye ngizabiza umphefumulo womuntu.[6] Ochitha igazi lomuntu, ngomuntu lizachithwa igazi lakhe; ngoba ngomfanekiso kaNkulunkulu wamenza umuntu.

Galathiya 5:19-21
[19] Imisebenzi yenyama-ke isobala, eyi le: Ukufeba, ukuphinga, ukungcola, amanyala,[20] ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, inkani, umona, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukubhazuka,[21] umhawu, ukubulala, ukudakwa, ukuminza, lezinye izinto ezinjalo; engilitshela ngakho ngaphambili, njengoba ngatsho futhi ngaphambili, ukuthi abenza izinto ezinje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu.

Mathewu 26:52-54
[52] UJesu wasesithi kuye: Buyisela inkemba yakho endaweni yayo; ngoba bonke ababamba inkemba bazabhubha ngenkemba.[53] Kumbe ucabanga ukuthi ngingemcele uBaba yini khathesi, futhi anginike amabutho amakhulu ezingilosi edlula itshumi lambili?[54] Pho ingagcwaliseka njani imibhalo, ukuthi kumele ukuthi kube njalo?

Roma 14:10-13
[10] Wena-ke umgwebelani umzalwane wakho? Kumbe lawe umdelelelani umzalwane wakho? Ngoba sonke sizakuma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu.[11] Ngoba kulotshiwe ukuthi: Mina ngiyaphila, itsho iNkosi; lonke idolo lizaguqa phambi kwami, lalo lonke ulimi luzamvuma uNkulunkulu.[12] Ngakho ngulowo lalowo wethu uzaziphendulela ngokwakhe kuNkulunkulu.[13] Ngakho kasingabe sisahlulelana; kodwa ahlulelani lokho ikakhulu, ukuthi singambekeli umzalwane isikhubekiso loba ulutho lokumwisa.

Ndebele Bible 2002
No Data