A A A A A

Isimilo Esibi: [Ukuziqhenya]


Galathiya 6:4
kodwa ngulowo lalowo kahlole owakhe umsebenzi, khona-ke ezakuba lokuzincoma ngokungokwakhe yedwa, njalo kungabi ngokomunye.

Isaya 2:12
Ngoba usuku lwe Nkosi yamabandla luzakuba phezu kwakhe wonke ozigqajayo lozikhukhumezayo, lumelane laye wonke oziphakamisayo, njalo athotshiswe;

Isaya 23:9
I Nkosi yamabandla ikucebisile lokhu, ukonakalisa ukuzigqaja kodumo lonke, ukwenza badeleleke bonke abadumileyo bomhlaba.

Jakobe 4:6
Kodwa uyanika umusa omkhulu; ngakho uthi: UNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abathobekileyo uyabapha umusa.

Jakobe 4:10
Zithobeni phambi kweNkosi, njalo izaliphakamisa.

Jeremiya 9:23
I Nkosi ithi: Ohlakaniphileyo angazincomi ngokuhlakanipha kwakhe, leqhawe lingazincomi ngobuqhawe balo, lonothileyo angazincomi ngokunotha kwakhe;

Mathewu 2:3
Ngakho uHerodi inkosi esezwile wakhathazeka, leJerusalema yonke kanye laye.

IzAga 8:13
Ukwesaba i Nkosi kuyikuzonda ububi; ukuzigqaja, lokuziqhenya, lendlela embi, lomlomo wokuphambeka ngiyakuzonda.

IzAga 11:2
Nxa kufika ukuzigqaja, kufika lehlazo; kodwa kwabathobekileyo kukhona inhlakanipho.

IzAga 13:10
Ukuzigqaja kuveza ingxabano kuphela, kodwa inhlakanipho ikwabalulekiweyo.

IzAga 16:5
Wonke ozigqajayo ngenhliziyo uyisinengiso e Nkosi ni; isandla esandleni, kayikuba msulwa.

IzAga 16:18-19
[18] Ukuzigqaja kuqalela ukubhujiswa, lokuziphakamisa komoya kuqalela ukuwa.[19] Kungcono ukuthobeka ngomoya kanye labamnene, kulokwabelana impango labazigqajayo.

IzAga 18:12
Mandulo kokubhujiswa inhliziyo yomuntu iyaziphakamisa, njalo mandulo kodumo kulokuthobeka.

IzAga 21:4
Ukuphakama kwamehlo, lokuzigqaja kwenhliziyo, lo kulima kwabakhohlakeleyo, kuyisono.

IzAga 21:24
Isideleli esizikhukhumezayo esizigqajayo libizo lakhe osebenza ngolaka lokuzikhukhumeza.

IzAga 25:27
Ukudla uluju olunengi kakulunganga; ngokunjalo ukudinga udumo lwabo kakusi dumo.

IzAga 26:12
Uyabona yini umuntu ohlakaniphileyo emehlweni akhe? Kulethemba elikhulu esithutheni kulaye.

IzAga 27:2
Owemzini kakudumise, njalo hatshi umlomo wakho; owezizwe, njalo hatshi indebe zakho.

IzAga 29:23
Ukuzigqaja komuntu kuzamehlisa, kodwa olomoya othobekileyo uzabamba udumo.

AmaHubo 10:4
Omubi, ngokuzigqaja kobuso bakhe, kadingi uNkulunkulu; emicabangweni yakhe yonke kakho uNkulunkulu.

AmaHubo 138:6
Loba i Nkosi iphakeme, kube kanti iyabona othobekileyo; kodwa ozigqajayo iyamazi ekhatshana.

Roma 12:3
Ngoba ngomusa engiwuphiweyo, ngithi kuwo wonke ophakathi kwenu ukuthi angacabangi ukuthi mkhulu kulalokho afanele ukukucabanga, kodwa acabange ngokuqonda, njengalokhu uNkulunkulu abele ngulowo lalowo isilinganiso sokholo.

Roma 12:16
Kalibe lenhliziyonye komunye lomunye. Lingakhumbuli ngezinto eziphakemeyo, kodwa lihlangane labathobekileyo. Lingazitshayi abahlakaniphileyo.

1 Korinte 13:4
Uthando luyabekezela, lulobubele; uthando kalulamona; uthando kaluzincomi, kalukhukhunyezwa,

Daniyeli 5:20
Kodwa lapho inhliziyo yakhe isizikhukhumeza, lomoya wakhe ususiba lukhuni waze wazigqaja, wakhutshwa esihlalweni sakhe sobukhosi, kwasuswa lodumo lwakhe.

Galathiya 6:1-3
[1] Bazalwane, uba-ke umuntu esehlelwa yisiphambeko esithile, lina abakaMoya mlungiseni onjalo ngomoya wobumnene, uziqaphele, hlezi lawe ulingwe.[2] Thwalisanani imithwalo yenu, langokunjalo gcwalisani umlayo kaKristu.[3] Ngoba uba umuntu ezitsho ukuthi uyilutho, engesilutho, uyazikhohlisa;

Ndebele Bible 2002
No Data