A A A A A

Okungeziwe: [Ububi]


1 Korinte 13:6
kaluthokozi ngokungalunganga, kodwa luthokoza eqinisweni;

1 Johane 5:19
Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu, lokuthi umhlaba wonke ulele ebubini.

1 AmaKhosi 14:9
kodwa wenzile ububi okwedlula bonke ababekhona phambi kwakho, kodwa uhambe wazenzela abanye onkulunkulu lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa, ukuze ungithukuthelise, wangilahla emva komhlana wakho.

1 AmaKhosi 17:13
UElija wasesithi kuye: Ungesabi; hamba wenze njengokwelizwi lakho, kodwa ngenzela kuqala iqebelengwana elincinyane ngakho, u li lethe lapha kimi, ngemva kwalokho-ke wenzele wena lendodana yakho.

1 Petru 3:9
lingaphindiseli okubi ngokubi, kumbe ukuthuka ngokuthuka; kodwa esikhundleni salokhu busisani, lisazi ukuthi labizelwa lokho, ukuze lidle ilifa lesibusiso.

1 Samuweli 12:20
USamuweli wasesithi ebantwini: Lingesabi; lina lenze bonke lobububi, kodwa lingaphambuki ekuyilandeleni i Nkosi, kodwa likhonze i Nkosi ngenhliziyo yenu yonke.

1 Samuweli 15:23
Ngoba umvukela uyisono sokuvumisa, lobuqholo buyisiphambeko lokukhonza izithombe. Ngoba ulalile ilizwi le Nkosi, layo ikwalile ukuthi ungabi yinkosi.

1 Thesalonika 5:22
dedani kukho konke ukubonakala kobubi.

2 IziKronike 29:6
Ngoba obaba babephambukile, benza okubi emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wethu, bayitshiya, baphendula ubuso babo bebususa endaweni yokuhlala ye Nkosi, bafulathela.

2 Thimothewu 2:22
Balekela-ke inkanuko yobutsha, kodwa udingisise ukulunga, ukholo, uthando, ukuthula kanye labo ababiza iNkosi kuvela enhliziyweni emhlophe.

Isaya 5:20
Maye kwabathi kokubi kuhle, lakokuhle kubi, ababeka umnyama ube yikukhanya, lokukhanya kube ngumnyama, ababeka okubabayo kube mnandi, lokumnandi kube ngokubabayo!

Isaya 32:6
Ngoba isithutha sikhuluma ubuthutha, lenhliziyo yaso isebenze okubi, ukwenza ubuzenzisi, lokukhuluma okuphambeneyo nge Nkosi, ukwenza umphefumulo wolambileyo ube ze, senze kusweleke okunathwayo kowomileyo.

Johane 3:20
Ngoba wonke owenza okubi uzonda ukukhanya, njalo kezi ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa.

AbAhluleli 2:19
Kwasekusithi ekufeni kukamahluleli, babuyela emuva baxhwala okwedlula oyise, ngokulandela abanye onkulunkulu, ngokubakhonza langokubakhothamela; kabalahlanga okwemisebenzi yabo lokwendlela yabo yenkani.

Jobe 4:8
Njengengikubonileyo, abalima ububi behlanyela udubo, bavuna khona.

IzAga 3:7
Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho; yesabe i Nkosi, usuke ebubini.

IzAga 4:16
Ngoba kabalali uba bengenzanga okubi; lobuthongo babo buyasuswa uba bengakhubekisanga muntu.

IzAga 8:13
Ukwesaba i Nkosi kuyikuzonda ububi; ukuzigqaja, lokuziqhenya, lendlela embi, lomlomo wokuphambeka ngiyakuzonda.

IzAga 10:29
Indlela ye Nkosi iyinqaba koqotho, kodwa iyincithakalo kubenzi bobubi.

IzAga 12:20
Inkohliso isenhliziyweni yabaceba okubi, kodwa abeluleki bokuthula balentokozo.

AmaHubo 7:14
Khangela, uhelelwa ngokubi, akhulelwe yikona, azale amanga.

AmaHubo 28:3
Ungangihuduli kanye lababi njalo kanye labenzi bobubi, abakhuluma ukuthula labomakhelwane babo, kodwa ububi busenhliziyweni yabo.

AmaHubo 37:9
Ngoba ababi bazaqunywa, kodwa labo abalindele i Nkosi bona bazakudla ilifa lelizwe.

AmaHubo 50:19
Umlomo wakho uyawunikela ebubini, lolimi lwakho luqambe inkohliso.

AmaHubo 73:7
Amehlo abo aqumbile ngamafutha; bedlula ukunakana kwenhliziyo.

AmaHubo 141:4
Ungaphenduleli inhliziyo yami entweni embi, ukuthi ngenze izenzo ezimbi kanye labantu abenza ububi, ngingadli ezibilibocweni zabo.

Roma 6:12
Ngakho kakumelanga isono sibuse emzimbeni wenu ofayo, lize lilalele inkanuko zawo;

Roma 12:21
Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle.

Marku 7:21-22
[21] Ngoba kuphuma ngaphakathi enhliziyweni yabantu imicabango emibi, ukuphinga, ukufeba, ukubulala,[22] ukweba, ubuhwaba, ukuxhwala, inkohliso, amanyala, ilihlo elibi, inhlamba, ukuzigqaja, ubuthutha;

Mathewu 12:34-35
[34] Nzalo yezinyoka, lingakhuluma njani izinto ezinhle, libabi? Ngoba umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo.[35] Umuntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo; lomuntu omubi ukhupha izinto ezimbi kokuligugu elibi.

Jakobe 1:13-14
[13] Kakulamuntu olingwayo omele athi: Ngilingwa nguNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu kalasilingo sokubi, laye uqobo kalingi muntu.[14] Kodwa ngulowo lalowo uyalingwa, lapho edonswa ehugwa ngezakhe inkanuko;

Jakobe 3:6-8
[6] Ulimi lalo lungumlilo, umhlaba wobubi; lunjalo ulimi lubekwe phakathi kwezitho zethu, lungcolisa umzimba wonke, luthungele indlela yempilo, njalo luthungelwa yisihogo.[7] Ngoba yonke imvelo yokubili izinyamazana lezinyoni, kokubili ezihuquzelayo lezidalwa zolwandle, iyathanjiswa njalo isithanjisiwe ngemvelo yabantu;[8] kodwa ulimi kakulamuntu ongaluthambisa; luyibubi obungenqotshwe, lugcwele ubuhlungu obubulalayo.

Roma 2:29-32
[29] kodwa yena ungumJuda o nguye ngasese, lokusoka kwenhliziyo emoyeni, kungeyisikho ngombhalo; ondumiso yakhe kayiveli ebantwini kodwa kuNkulunkulu.[30] Pho-ke yibuphi ubungcono bomJuda, kumbe luyini usizo lokusoka?[31] Kukhulu ngendlela yonke; ngoba kuqala-ke ukuthi baphathiswe amazwi kaNkulunkulu.[32] Ngoba kuyini uba abanye bengakholwanga? Ukungakholwa kwabo kuzakwenza ize ukholo lukaNkulunkulu yini?

Roma 2:8-12
[8] kodwa kulabo abalenkani, njalo bengalaleli iqiniso kodwa belalela ukungalungi, kuzakuba lentukuthelo lolaka,[9] usizi lokubandezeleka, phezu kwawo wonke umphefumulo womuntu owenza ububi, womJuda kuqala lowomGriki;[10] kodwa inkazimulo lodumo lokuthula kuwo wonke owenza okuhle, kumJuda kuqala lakumGriki;[11] ngoba kakukho ukubandlulula umuntu kuNkulunkulu.[12] Ngoba ngobunengi babonileyo bengelamlayo, bazabhubha labo bengelamlayo; njalo ngobunengi babonileyo emlayweni, bazagwetshwa ngomlayo;

Efesu 6:12-16
[12] ngoba kasibindani legazi lenyama, kodwa lemibuso, lamandla, lababusi balumhlaba wobumnyama balesisikhathi, labomoya ababi e ndaw eni zezulu.[13] Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze libe lamandla okugxila esukwini olubi, lokuze kuthi lapho seliqede konke lime.[14] Ngakho manini, inkalo zenu zibotshiwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba sokulunga,[15] njalo ligqokise inyawo zenu ngokulunga kwevangeli lokuthula;[16] phezu kwakho konke selithethe isihlangu sokholo, elizakuba lamandla okucitsha ngaso yonke imitshoko evuthayo yomubi.

IzAga 14:16-22
[16] Ohlakaniphileyo uyesaba, asuke ebubini, kodwa isithutha siyathukuthela, silitshapha.[17] Ophangisa ukuthukuthela wenza ubuthutha, lomuntu wamacebo amabi uzazondwa.[18] Abangelalwazi badla ilifa lobuthutha, kodwa abakhaliphileyo bazathwala umqhele wolwazi.[19] Ababi bakhothama phambi kwabalungileyo, labakhohlakeleyo emasangweni abalungileyo.[20] Umyanga uzondwa langumakhelwane wakhe, kodwa abathanda onothileyo banengi.[21] Odelela umakhelwane wakhe uyona, kodwa olomusa kubayanga ubusisiwe.[22] Kabaduhi yini abaceba okubi? Kodwa umusa leqiniso ngokwalabo abaceba okuhle.

Roma 7:19-25
[19] Ngoba okuhle engikuthandayo, kangikwenzi; kodwa okubi engingakuthandiyo, yikho engikwenzayo.[20] Kodwa uba ngisenza lokho mina engingakuthandiyo, kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi.[21] Ngakho ngithola umthetho wokuthi lapho ngithanda ukwenza okuhle, okubi kukhona kimi.[22] Ngoba ngiyathokoza emthethweni kaNkulunkulu ngomuntu ophakathi;[23] kodwa ngibona ezithweni zami omunye umthetho olwa lomthetho wengqondo yami, longithumbela emthethweni wesono osezithweni zami.[24] Mina muntu olusizi! Ngubani ozangikhulula kulumzimba walokhukufa?[25] Ngiyabonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo, kodwa ngenyama umthetho wesono.

Mathewu 13:36-43
[36] Kwathi uJesu esewayekele amaxuku ahamba wangena endlini; basebesondela kuye abafundi bakhe, besithi: Sichasisele umfanekiso womfaba ensimini.[37] Wasephendula wathi kibo: Ohlanyela inhlanyelo enhle yiNdodana yomuntu;[38] lensimu ngumhlaba; lenhlanyelo enhle, yona ingabantwana bombuso; kodwa umfaba ungabantwana bomubi;[39] lesitha esawuhlanyelayo nguSathane; lesivuno siyikuphela kwesikhathi; labavunayo bazingilosi.[40] Ngakho-ke njengalokhu umfaba uyabuthwa utshiswe emlilweni, kuzakuba njalo ekupheleni kwalesisikhathi.[41] INdodana yomuntu izathuma ingilosi zayo, besezibutha zikhuphe embusweni wayo konke okukhubekisayo lalabo abenza okubi,[42] besezibaphosela esithandweni somlilo; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo.[43] Khona abalungileyo bezakhanya njengelanga embusweni kaYise. Olendlebe zokuzwa akezwe.

IzAga 6:12-19
[12] Umuntu kaBheliyali, umuntu okhohlakeleyo, ohamba lomlomo ophambeneyo,[13] afice amehlo akhe, akhulume ngenyawo zakhe, afundise ngeminwe yakhe,[14] ukuphambuka kusenhliziyweni yakhe, uceba okubi ngesikhathi sonke, ephosela ingxabano.[15] Ngenxa yalokhu ingozi yakhe izafika masinyane, ahle ephuke, kuze kungabi leselapho.[16] Lezizinto eziyisithupha i Nkosi iyazizonda; yebo, eziyisikhombisa ziyizinengiso emphefumulweni wakhe:[17] Amehlo aphakemeyo, ulimi oluqamba amanga, lezandla ezichitha igazi elingelacala,[18] inhliziyo eceba amacebo amabi, inyawo eziphangisa ukugijimela obubi,[19] umfakazi wamanga ophafuza izinkohliso, lophosela ingxabano phakathi kwabazalwane.

Genesise 6:1-8
[1] Kwasekusithi abantu sebeqala ukwanda ebusweni bomhlaba, basebezalelwa amadodakazi,[2] amadodana kaNkulunkulu ebona amadodakazi abantu ukuthi wona ayemahle; asezithathela abafazi kuwo wonke awakhethayo.[3] I Nkosi yasisithi: UMoya wami kawuyikulwisana lomuntu njalonjalo, ngoba laye eyinyama; kodwa insuku zakhe zizakuba yiminyaka elikhulu lamatshumi amabili.[4] Iziqhwaga zazisemhlabeni ngalezonsuku; lemva kwalokho-ke, lapho amadodana kaNkulunkulu esengenile emadodakazini abantu, asewazalela abantwana. Wona ayengamaqhawe asendulo, engamadoda alebizo.[5] I Nkosi yasibona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni, lokuthi konke ukuceba kwemicabango yenhliziyo yakhe kwakukubi kuphela usuku lonke.[6] I Nkosi yasizisola ngokuthi yayimenzile umuntu emhlabeni, yasidabuka enhliziyweni yayo.[7] I Nkosi yasisithi: Ngizamchitha umuntu engamdalayo ngimsuse ebusweni bomhlaba, kusukela emuntwini kusiya enyamazaneni, kuze kube kokuhuquzelayo, lenyonini zamazulu; ngoba ngiyazisola ukuthi ngikwenzile.[8] Kodwa uNowa wazuza umusa emehlweni e Nkosi.

1 Thimothewu 6:2-10
[2] labalamakhosi akholwayo banga wa deleli, ngoba engabazalwane; kodwa kulalokhu kaba wa sebenzele, ngoba ekholwa njalo ethandeka, abahlanganyeli benzuzo. Fundisa njalo ukhuthaze lezizinto.[3] Uba kukhona ofundisa okwehlukileyo, njalo engavumelani lamazwi aphilileyo, aweNkosi yethu uJesu Kristu, lemfundiso evumelana lokukhonza uNkulunkulu,[4] uyazikhukhumeza, kazi lutho, kodwa ubulawa yinkani lemibuzo lokuphikisana ngamazwi, okuvela kukho umona, umbango, ukuthuka, imicabango emibi,[5] ukuxabaxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, labalahlekelwe liqiniso, besithi ukukhonza uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Zehlukanise labanjalo.[6] Kodwa ukukhonza uNkulunkulu lokwenela kuyinzuzo enkulu;[7] ngoba kasizanga lalutho emhlabeni; kusobala ukuthi kasiyikusuka lalutho;[8] kodwa uba silokudla lezembatho sizakweneliswa yikho.[9] Kodwa abafisa ukunotha bawela ekulingweni lemjibileni, lenkanukweni ezinengi zobuphukuphuku ezilimazayo, ezicwilisela abantu encithakalweni lekubhujisweni;[10] ngoba uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi; abanye beyifisa baduhile ekholweni, bazigwaza ngenhlungu ezinengi.

AmaHubo 34:13-21
[13] Londa ulimi lwakho kokubi, lendebe zakho ekukhulumeni inkohliso.[14] Suka kokubi, wenze okuhle, dinga ukuthula, kunxwanele.[15] Amehlo e Nkosi akwabalungileyo, lezindlebe zayo kukukhala kwabo.[16] Ubuso be Nkosi bumelene labenza okubi, ukuquma ukukhunjulwa kwabo kusuke emhlabeni.[17] Bakhala, i Nkosi yezwa; iyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo.[18] I Nkosi iseduze labo abalenhliziyo ezephukileyo, iyabasindisa abalomoya odabukileyo.[19] Zinengi inhlupheko zolungileyo, kodwa i Nkosi iyamkhulula kuzo zonke.[20] Iyawagcina wonke amathambo akhe, kakwaphulwa lelilodwa kuwo.[21] Okubi kuzambulala okhohlakeleyo; labazonda olungileyo bazalahlwa.

AmaHubo 52:1-9
[1] Uzincomelani ngokubi, qhawe? Umusa kaNkulunkulu ukulo lonke usuku.[2] Ulimi lwakho luceba konke ukuganga, njengensingo ebukhali, lwenza inkohliso.[3] Uthanda okubi kulokuhle; amanga kulokukhuluma iqiniso. Selah.[4] Uthanda wonke amazwi okuginya, limi lwenkohliso.[5] UNkulunkulu laye uzakubhidliza phakade, akususe, akuhluthune ethenteni, akusiphune elizweni labaphilayo. Selah.[6] Abalungileyo bazakubona besabe, bazamhleka, besithi:[7] Khangelani, umuntu o ngamenzanga uNkulunkulu abe yinqaba yakhe, kodwa wathembela ebunengini benotho yakhe, eqinile ekugangeni kwakhe.[8] Kodwa nginjengesihlahla somhlwathi esiluhlaza endlini kaNkulunkulu. Ngiyathemba emuseni kaNkulunkulu phakade laphakade.[9] Ngizakudumisa kuze kube phakade ngoba ukwenzile. Ngizalindela ibizo lakho, ngoba lihle phambi kwabangcwele bakho.

UmShumayeli 9:3-12
[3] Yilobu ububi phakathi kwakho konke okwenziwa ngaphansi kwelanga, ukuthi sinye isehlakalo kukho konke, futhi lenhliziyo yabantwana babantu igcwele ububi, lobuhlanya busenhliziyweni yabo besaphila, lemva kwalokhu baya kwabafileyo.[4] Ngoba kulowo ohlanganiswe labo bonke abaphilayo kulethemba, ngoba inja ephilayo ingcono kulesilwane esifileyo.[5] Ngoba abaphilayo bayazi ukuthi bazakufa, kodwa abafileyo kabazi lutho, njalo kabaselawo umvuzo, ngoba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele.[6] Futhi uthando lwabo lenzondo yabo lomona wabo sekubhubhile, njalo kabasayikuba lesabelo laphakade kukho konke okwenziwayo ngaphansi kwelanga.[7] Hamba, udle ukudla kwakho ngentokozo, unathe iwayini lakho ngenhliziyo elenjabulo, ngoba uNkulunkulu usethokozile ngemisebenzi yakho.[8] Izigqoko zakho kazibe ngezimhlophe ngesikhathi sonke, lamafutha angasweleki ekhanda lakho.[9] Kholisa impilo lomkakho omthandayo zonke izinsuku zempilo yakho eyize akunike yona ngaphansi kwelanga, zonke izinsuku zakho eziyize, ngoba lesi yisabelo sakho empilweni, lemtshikatshikeni owutshikatshika ngaphansi kwelanga.[10] Loba kuyini isandla sakho esikutholayo ukukwenza kwenze ngamandla akho, ngoba kawukho umsebenzi lecebo lolwazi lenhlakanipho engcwabeni lapho oya khona.[11] Ngaphenduka ngabona ngaphansi kwelanga ukuthi umjaho kawusiwabalejubane, lempi kayisiyamaqhawe, futhi lesinkwa kasisisabahlakaniphileyo, futhi lenotho kayisiyabalolwazi, futhi lomusa kawusiwezingcitshi, kodwa isikhathi lesehlakalo kwehlela bonke.[12] Ngoba futhi umuntu kasazi isikhathi sakhe; njengenhlanzi ezibanjwa embuleni elibi, lanjengezinyoni ezibanjwa emjibileni, njengazo abantwana babantu bayabanjwa esikhathini esibi, lapho sibajuma.

AmaHubo 10:2-12
[2] Omubi ekuzigqajeni uyamzingelisisa umyanga; kababanjwe ngamagobe abawacebileyo.[3] Ngoba omubi uyazikhukhumeza ngesifiso somphefumulo wakhe, uyasibusisa isihwaba, ayeyise i Nkosi.[4] Omubi, ngokuzigqaja kobuso bakhe, kadingi uNkulunkulu; emicabangweni yakhe yonke kakho uNkulunkulu.[5] Indlela zakhe ziqinile isikhathi sonke; izahlulelo zakho ziphakeme zikhatshana laye; izitha zakhe zonke uyazivuthela.[6] Uthi enhliziyweni yakhe: Kangiyikunyikinywa; ngoba esizukulwaneni lesizukulwana ka ngi yikuba sebunzimeni.[7] Umlomo wakhe ugcwele ukuthuka lezinkohliso lobuqili; ngaphansi kolimi lwakhe kukhona ukona lobubi.[8] Uhlezi endaweni yokucathama yemizi, ezindaweni ezisithekileyo ubulala ongelacala; amehlo akhe akhangele othithibeleyo ngasese.[9] Uyacatsha ekusithekeni njengesilwane ebhalwini lwaso; ucatshela ukumbamba ongumyanga, uyabamba ongumyanga ngokumhudulela embuleni lakhe.[10] Uyaqutha, uyakhothama, ukuthi umyanga awe ngokulamandla kwakhe.[11] Uthi enhliziyweni yakhe: UNkulunkulu ukhohliwe, ufihle ubuso bakhe, kasoze abone lanini.[12] Sukuma, Nkosi ! Nkulunkulu, phakamisa isandla sakho, ungabakhohlwa abahluphekayo.

IzAga 16:17-27
[17] Umgwaqo omkhulu wabaqotho yikusuka ebubini; olondoloza umphefumulo wakhe unanzelela indlela yakhe.[18] Ukuzigqaja kuqalela ukubhujiswa, lokuziphakamisa komoya kuqalela ukuwa.[19] Kungcono ukuthobeka ngomoya kanye labamnene, kulokwabelana impango labazigqajayo.[20] Ophatha udaba ngenhlakanipho uzathola okuhle; lothemba e Nkosi ni uyathaba.[21] Ohlakaniphileyo ngenhliziyo kuthiwa ngoqedisisayo; lobumnandi bendebe bandisa imfundiso.[22] Ukuqedisisa kwabalakho kungumthombo wempilo, kodwa ukulaya kwezithutha kuyibuthutha.[23] Ingqondo yohlakaniphileyo yenza umlomo wakhe uhlakaniphe, izakwandisa imfundiso endebeni zakhe.[24] Amazwi amnandi aluhlanga loluju, amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni.[25] Kukhona indlela ebonakala iqondile emuntwini, kodwa ukuphela kwayo zindlela zokufa.[26] Umphefumulo womtshikatshiki uyazitshikatshikela, ngoba umlomo wakhe uyamkhuthaza.[27] Umuntu omubi ugebha ububi; lendebeni zakhe kulokunjengomlilo otshisayo.

AmaHubo 36:1-12
[1] Ububi bokhohlakeleyo buthi phakathi kwenhliziyo yami: Kakukho ukwesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe.[2] Ngoba uyazikhohlisa emehlweni akhe, ububi bakhe buze butholakale buzondeka.[3] Amazwi omlomo wakhe ayibubi lenkohliso; uyekele inhlakanipho ukwenza okuhle.[4] Uceba okubi embhedeni wakhe, azimise endleleni engalunganga, kakwali okubi.[5] Nkosi, umusa wakho usemazulwini, uthembeko lwakho luze lufike emayezini.[6] Ukulunga kwakho kunjengezintaba zikaNkulunkulu, izahlulelo zakho ziyinziki enkulu; uyalondoloza umuntu lenyamazana, Nkosi.[7] Luligugu elingakanani uthandolomusa lwakho, Nkulunkulu! Ngakho abantwana babantu baphephela emthunzini wempiko zakho.[8] Bazasutha kakhulu ngamanono endlu yakho, ubanathise okomfula wentokozo yakho.[9] Ngoba ukuwe umthombo wempilo; ekukhanyeni kwakho sizabona ukukhanya.[10] Luqhubele phambili uthando lwakho kulabo abakwaziyo, lokulunga kwakho kubo abaqotho enhliziyweni.[11] Unyawo lwabazigqajayo lungezi kimi, lesandla sababi singangixotshi.[12] Nampo abenzi bobubi sebewile, bawiselwe phansi, kabalakuvuka.

IzAga 1:8-19
[8] Ndodana yami, zwana ukulaya kukayihlo, ungawudeli umlayo kanyoko;[9] ngoba ku za kuba ngumqhele womusa ekhanda lakho, lemigaxo entanyeni yakho.[10] Ndodana yami, uba izoni zikuhuga, ungavumi.[11] Uba zisithi: Hamba lathi, si ye cathamela igazi, sicatshele ongelacala kungelasizatho;[12] sibaginye bephila njengengcwaba, yebo, ngokupheleleyo, njengabehlela egodini.[13] Sizathola yonke impahla eligugu, sigcwalise izindlu zethu ngempango.[14] Phosela inkatho yakho phakathi kwethu; sonke sibe lesikhwama semali sinye.[15] Ndodana yami, ungahambi lazo endleleni; unqande unyawo lwakho emkhondweni wazo.[16] Ngoba inyawo zazo zigijimela ebubini, ziphangisa ukuchitha igazi.[17] Isibili, imbule lendlalelwa ize phambi kwamehlo aloba yiyiphi inyoni.[18] Lalaba bacathamela igazi labo, bacatshele imiphefumulo yabo.[19] Zinjalo indlela zakhe wonke ozuza inzuzo ngokuphanga; ithatha impilo yabaniniyo.

Isaya 59:4-15
[4] Kakho omangala ngendlela eqondileyo, kakho oya emthethweni ngendlela eqotho. Bathemba okuyize, bakhulume amanga, bamitha kubi, bazale ububi.[5] Bachamusela amaqanda ebululu, beluke ubulembu; odlayo emaqanda alo uyafa, kuthi kulo elichamiselweyo kuphume ibululu.[6] Ubulembu babo kabuyikuba yizembatho, labantu kabayikwembatha lokho abakwenzileyo. Imisebenzi yabo ibanga ububi, lezandla zabo zenza isihluku.[7] Balamawala okwenza okubi, baphangisa ukuchitha igazi elingelacala; amacebo abo ngamacebo obubi, lemigwaqo yabo emikhulu igcwele ukuchitheka lokubhubhisa.[8] Kabayazi indlela yokuthula, lezindlela zabo kazilakho ukulunga; benze imigwaqo yabo yaba ngamazombazombe, kakho ohamba ngayo owaziyo ukuthula.[9] Ngalokho-ke okufaneleyo kukhatshana lathi, lokulunga kakufinyeleli kithi. Sidinga ukukhanya, kodwa, khangela, sithola umnyama; sidinge imini, kodwa sihambe emnyameni.[10] Siphuthaza umduli njengesiphofu, siphuthaze njengalabo abangelamehlo; sikhubeke emini kungathi kukusihlwa, sinjengabafileyo elizweni labafileyo.[11] Siyabhonga njengamabhere, sikhale njengamajuba; sidinga ukulunga, kodwa singakutholi, sidinge ukukhululwa, kodwa kukhatshana lathi.[12] Ngoba sonile kuwe kanenginengi, lezono zethu zifakaze ngathi; ngoba siyazikhumbula zonke iziphambeko zethu, lobubi bethu siyabazi;[13] siyaphambeka, siyiphike i Nkosi, simhlamuke uNkulunkulu wethu, sikhulume ngocindezelo langokuhlamuka, sicabange ngamanga enhliziyweni zethu siwakhulume.[14] Okufaneleyo kubuyiselwa emuva, lokulunga kumi khatshana; ngoba iqiniso liyawa ezigcawini, lobuqotho kabulandawo.[15] Iqiniso kalikho, lowehlukana lobubi uzenza impango. I Nkosi yabona lokho, kwaba kubi kuyo ukuthi ukulunga kakukho.

Jeremiya 18:8-20
[8] uba lesosizwe engikhulume ngaso sitshiya ububi baso, ngizazisola ngokubi ebengisithi ngizabenza kiso.[9] Ngokucwayiza kwelihlo ngizakhuluma ngesizwe langombuso ukuthi ngizakwakha ngikumise.[10] Uba lesosizwe sisenza okubi phambi kwami, singalaleli ilizwi lami, ngizazisola ngokuhle ebengisithi ngizakwenza kiso.[11] Ngakho-ke tshono ebantwini bakoJuda lakwabakhileyo eJerusalema ukuthi: I Nkosi ithi: Khangelani, ngilibumbela okubi, ngenza ugobe ngani. Tshiyani ububi benu bonke, lilungise indlela zenu lezenzo zenu.[12] Kodwa bona bathi: Lokho kakusizi lutho. Sizalandela awethu amacebo, sonke senze ngenkani yenhliziyo zethu ezimbi.[13] Ngakho-ke i Nkosi ithi: Buzani phakathi kwezizwe, ukuthi ngubani owake wezwa okunjengalokhu? Intombi emsulwa yakoIsrayeli yenzile into eyesabekayo.[14] Iliqhwa elikhithikayo lingazitshiya yini ingqonga zeLebhanoni, lamanzi aqandayo ageleza ezintabeni azakutsha?[15] Kodwa abantu bami bangikhohliwe, batshisela onkulunkulu bamanga impepha; bakhubeka endleleni zabo, emigwaqweni yasendulo, baphambukela ezindledlaneni, kabahambanga ngemigwago;[16] benza ilizwe labo laba ngelesabekayo lento yokuncifelwa kuze kube nininini; bonke abedlula khona bayethuka, banikina amakhanda abo.[17] Njengomoya wempumalanga ngizabachitha phambi kwezitha zabo, ngizabafulathela, bangaboni ubuso bami, ngosuku lokuchitheka kwabo.[18] Basebesithi: Wozani simenzele ugobe uJeremiya; ngoba kuzabe kulokhu kukhona abapristi ukusifundisa, labahlakaniphileyo ukuseluleka, labaprofethi ukutshumayela ilizwi. Wozani simtshaye ngolimi, singananzi wonke amazwi akhe.[19] Ngizwisisa, Nkosi, uzwe lokho izitha zami ezikukhulumayo ngami.[20] Okuhle kuyaphindiselwa ngokubi yini? Ngoba bangigebhele umgodi. Khumbula ukuthi ngema phambi kwakho ukubakhulumela okuhle ukuthinta ulaka lwakho kibo.

IzAga 11:6-27
[6] Ukulunga kwabaqotho kuzabophula, kodwa abaphambukayo bazathunjwa zinkanuko zabo.[7] Nxa umuntu okhohlakeleyo esifa, ithemba lakhe lizabhubha, lethemba lamandla akhe liyabhubha.[8] Olungileyo ukhululwa ekuhluphekeni, kodwa omubi ungena endaweni yakhe.[9] Ngomlomo umzenzisi uchitha umakhelwane wakhe, kodwa ngolwazi abalungileyo bayakhululwa.[10] Ngempumelelo yabalungileyo umuzi uyathokoza; lekubhubheni kwabakhohlakeleyo kulenjabulo.[11] Ngesibusiso sabaqotho umuzi uyaphakanyiswa, kodwa ngomlomo wabakhohlakeleyo uyachitheka.[12] Oswela ingqondo udelela umakhelwane, kodwa umuntu oqedisisayo uyazithulela.[13] Ohamba enyeya wembula imfihlakalo, kodwa othembekileyo ngomoya ufihla udaba.[14] Lapho kungekho izeluleko abantu bayawa; kodwa ukukhululwa kusebunengini babeluleki.[15] Oba yisibambiso sowezizwe uzahlupheka ngokubi; kodwa ozonda ukuqakeza izandla uvikelekile.[16] Owesifazana olomusa ubamba udumo, labalamandla babamba inotho.[17] Umuntu olomusa wenzela umphefumulo wakhe okuhle, kodwa olesihluku ukhathaza inyama yakhe.[18] Okhohlakeleyo wenza umsebenzi wenkohliso, kodwa ohlanyela ukulunga ulo mvuzo weqiniso.[19] Njengoba ukulunga kungokwempilo, kunjalo ozingela okubi kungokokufa kwakhe.[20] Abaphambeneyo ngenhliziyo bayisinengiso e Nkosi ni, kodwa abaqotho ngendlela bayintokozo yayo.[21] Isandla esandleni omubi kayikuba msulwa, kodwa inzalo yabalungileyo izaphepha.[22] Ulisongo legolide empumulweni yengulube owesifazana obukekayo ophambuka engqondweni.[23] Isifiso sabalungileyo singokuhle kuphela; ithemba labakhohlakeleyo lulaka.[24] Kukhona ohlakazayo, kube kanti okunengi kuyengezwa; logodla okwedlula okufaneleyo, kodwa kungokokuswela.[25] Umphefumulo obusisayo uzakhuluphaliswa, lothelelayo uzathelelwa laye.[26] Ogodla amabele, abantu bazamqalekisa; kodwa isibusiso sizakuba phezu kwekhanda lothengisayo.[27] Odingisisa okuhle, udinga umusa; kodwa odinga okubi, kuzakuza kuye.

Jobe 15:1-35
[1] Wasephendula uElifazi umThemani wathi:[2] Ohlakaniphileyo angaphendula yini ulwazi olungumoya, agcwalise isisu sakhe ngomoya wempumalanga?[3] Aphikise ngamazwi angasizi lutho, langenkulumo ezingelanzuzo yini?[4] Yebo, wena uyachitha ukwesaba, uvimbela umkhuleko phambi kukaNkulunkulu.[5] Ngoba umlomo wakho ufundisa ububi bakho, ukhethe ulimi lwamaqili.[6] Umlomo wakho uyakulahla, kayisimi; yebo, indebe zakho ziyafakaza ngawe.[7] Ungumuntu wokuqala owazalwayo yini? Kumbe wazalwa mandulo kwamaqaqa yini?[8] Uzwile yini icebo langasese likaNkulunkulu? Kumbe uzigodlele inhlakanipho yini?[9] Kuyini okwaziyo esingakwaziyo? Kuyini okuqedisisayo okungekho kithi?[10] Kukhona phakathi kwethu lempunga lekhehla, omdala ngensuku kuloyihlo.[11] Zincinyane yini kuwe induduzo zikaNkulunkulu, lelizwi elikhulunywa kuhle lawe?[12] Kungani inhliziyo yakho ikumukisa? Njalo kungani amehlo akho ephayiza,[13] ukuthi uphendule umoya wakho umelane loNkulunkulu, ukhuphe amazwi anje emlonyeni wakho?[14] Umuntu uyini ukuthi abe ngohlambulukileyo, lozelwe ngowesifazana ukuthi abe ngolungileyo?[15] Khangela, kathembeli kwabangcwele bakhe, lamazulu kawahlambulukanga emehlweni akhe.[16] Kukangakanani umuntu onengekayo lowonakeleyo, onatha ububi njengamanzi![17] Ngizakutshengisa, ungilalele, lengikubonileyo ngizakulandisa,[18] lokho izihlakaniphi ezikukhulumileyo, njalo kazikufihlanga kuboyise,[19] okwanikwa kuzo zodwa ilizwe, lokungadlulanga izihambi phakathi kwazo.[20] Insuku zonke zokhohlakeleyo uzizwisa ubuhlungu, lenani leminyaka ebekelelwe umcindezeli.[21] Umsindo wezethuso usendlebeni zakhe; ekuthuleni umchithi uzamfikela.[22] Kakholwa ukuthi uzaphenduka emnyameni, kodwa ukuthi ulindelwe yinkemba.[23] Uzulela ukudla. Kungaphi? Uyazi ukuthi usuku lobumnyama lulungisiwe esandleni sakhe.[24] Uhlupho losizi kuyamethusa, kumehlule njengenkosi elungele impi.[25] Ngoba welule isandla sakhe emelene loNkulunkulu, wenza ngamandla ukumelana loSomandla.[26] Wagijima emelene laye ngentamo, ngohlonzi lwamaqhubu ezihlangu zakhe.[27] Ngoba wamboza ubuso bakhe ngamafutha akhe, wenza ukhalo lwakhukhumala ngamafutha.[28] Uhlala emizini echithekileyo, izindlu abangahlali kuzo, ezilungele ukuba zinqumbi.[29] Kayikunotha, lenotho yakhe kayiyikuma, lenzuzo yakhe kayiyikusabalala emhlabeni.[30] Kayikusuka emnyameni; ilangabi lizakomisa ihlumela lakhe, njalo uzasuka ngokuphefumula komoya wakhe.[31] Oduhisiweyo kangathembeli ezenini, ngoba ize lizakuba ngumvuzo wakhe.[32] Kuzafezwa kungakabi lusuku lwakhe, logatsha lwakhe aluyikuba luhlaza.[33] Uzawohloza izithelo zakhe ezingavuthwanga njengevini, athintithe impoko zakhe njengesihlahla somhlwathi.[34] Ngoba inhlangano yabazenzisi izakuba ngengelazithelo, lomlilo uzaqothula amathente ezivalamlomo.[35] Bamitha uhlupho, bazale isono, lesizalo sabo silungisa inkohliso.

Ndebele Bible 2002
No Data