A A A A A

Okungeziwe: [Izidakamizwa]


Efesu 5:18
Njalo lingadakwa liwayini, okukulo umsindo, kodwa gcwaliswani nguMoya,

Galathiya 5:19-21
[19] Imisebenzi yenyama-ke isobala, eyi le: Ukufeba, ukuphinga, ukungcola, amanyala,[20] ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, inkani, umona, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukubhazuka,[21] umhawu, ukubulala, ukudakwa, ukuminza, lezinye izinto ezinjalo; engilitshela ngakho ngaphambili, njengoba ngatsho futhi ngaphambili, ukuthi abenza izinto ezinje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu.

1 Korinte 6:19-20
[19] Kumbe kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likaMoya oNgcwele okini, elilawo uvela kuNkulunkulu? Njalo kalisibo abenu,[20] ngoba lathengwa ngentengo; ngakho dumisani uNkulunkulu emzimbeni wenu, langomoya wenu, okungokukaNkulunkulu.

1 Petru 5:8
Qondani, lilinde, ngoba isitha senu, uSathane, siyabhoda njengesilwane esibhongayo sidinga esingamginya;

1 Korinte 5:11
Kodwa khathesi-ke ngalibhalela ukuthi lingahlanganyeli, nxa umuntu ebizwa ngokuthi ungumzalwane eyisiphingi, kumbe isihwaba, kumbe okhonza izithombe, kumbe isithuki, kumbe isidakwa, kumbe umphangi; lingaze ladla lonje lakanye.

1 Thimothewu 5:23
Ungabe usanatha amanzi wodwa, kodwa sebenzisa iwayini elilutshwana, ngenxa yesisu sakho lemikhuhlane yakho futhifuthi.

IzAga 20:1
Iwayini liyisideleli; okunathwayo okulamandla kulomsindo; njalo wonke oduha kukho kahlakaniphanga.

IsAmbulo 21:8
Kodwa amagwala labangakholwayo labanengekayo lababulali leziphingi labathakathi labakhonza izithombe labo bonke abaqambimanga, bazakuba lesabelo sabo echibini elivutha umlilo lesibabule, okuyikufa kwesibili.

IsAmbulo 9:21
futhi kabaphendukanga ekubulaleni kwabo, kumbe ekuthakatheni kwabo, loba ekuphingeni kwabo, kumbe ekwebeni kwabo.

1 Petru 4:7
Kodwa ukuphela kwezinto zonke sekusondele; ngakho qondani lilinde lisemikhulekweni;

IzAga 4:23
Gcina inhliziyo yakho phezu kwakho konke okungagcinwa, ngoba kuvela kikho ukuphuma kwempilo.

1 Petru 1:13
Ngakho libopha inkalo zengqondo yenu, liqonde, lithembe ngokupheleleyo emuseni olethwe kini ekwembulweni kukaJesu Kristu;

IsAmbulo 18:23
lokukhanya kwesibane kakusoze kusakhanya phakathi kwakho, lelizwi lomyeni lomakoti kalisayikuzwakala phakathi kwakho lakanye; ngoba abathengisi bakho bebeyizikhulu zomhlaba; ngoba ngokuthakatha kwakho izizwe zonke zikhohlisiwe,

Mathewu 27:34
bamnika iviniga elixutshaniswe lenyongo ukuze alinathe; kodwa eselizwile kavumanga ukunatha.

1 Korinte 6:9-19
[9] Kumbe alazi yini ukuthi abangalunganga kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu? Lingakhohliswa; kakulaziphingi, loba abakhonza izithombe, loba izifebe, loba ababuthakathaka ekulalaneni kwabesilisa, loba abesilisa abalalanayo,[10] loba amasela, loba izihwaba, loba izidakwa, loba izithuki, loba abaphangi, abayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu.[11] Abanye benu babeyilezizinto; kodwa ligezisiwe, kodwa langcweliswa, kodwa lalungisiswa ebizweni leNkosi uJesu Kristu, langoMoya kaNkulunkulu wethu.[12] Zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa kayisizo zonke izinto ezisizayo; zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa mina kangiyikubuswa lutho.[13] Ukudla ngokwesisu, lesisu ngesokudla; kanti uNkulunkulu uzakuchitha laso lakho. Kodwa umzimba kayisiwo wokuphinga, kodwa ungoweNkosi, njalo iNkosi ingeyomzimba;[14] njalo uNkulunkulu owavusa iNkosi uzasivusa lathi ngamandla akhe.[15] Kalazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu? Pho ngizathatha izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe yini? Phinde![16] Kumbe kalazi yini ukuthi onamathelana lesifebe ungumzimba munye laso? Ngoba labo ababili, uthi, bazakuba nyamanye.[17] Kodwa onamathelene leNkosi ungumoya munye layo.[18] Balekelani ukuphinga. Sonke isono umuntu asenzayo singaphandle komzimba; kodwa ophingayo wona umzimba wakhe uqobo.[19] Kumbe kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likaMoya oNgcwele okini, elilawo uvela kuNkulunkulu? Njalo kalisibo abenu,

1 Thesalonika 5:6-8
[6] ngakho-ke asingalali njengabanye labo, kodwa asilinde siqonde.[7] Ngoba abalalayo balala ebusuku; labadakwayo badakwa ebusuku.[8] Kodwa thina esingabemini, asiqonde, sifake isivikelo sesifuba sokholo lothando, lethemba losindiso libe likhowa,

1 Korinte 10:13
Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini; kodwa uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha, ukuze libe lamandla oku si thwala.

IzAga 23:29-35
[29] Ngubani olo: Maye? Ngubani olo: Wo? Ngubani olenkani? Ngubani olesililo? Ngubani olamanxeba ngeze? Ngubani olamehlo abomvu?[30] Yilabo abalibala ewayinini, yilabo abazedinga iwayini elixutshanisiweyo.[31] Ungakhangeli iwayini, lapho lizibonakalisa libomvu, nxa linika umbala walo enkomitshini, lihamba liqondile.[32] E kucin eni kwalo liluma njengenyoka, lilume njengebululu.[33] Amehlo akho azabona abesifazana bemzini, lenhliziyo yakho ikhulume izinto eziphambeneyo.[34] Yebo, uzakuba njengolala enhliziyweni yolwandle, lanjengolala esihlokweni sensika yomkhumbi.[35] Bangitshayile, kangizwanga buhlungu; bangidutshuzile, kangikunanzanga. Ngizavuka nini? Ngiphinde ngilidinge futhi.

Johane 10:10
Isela kalizi ngaphandle kokuzakweba lokubulala lokubhubhisa; mina ngizile ukuze babe lempilo, babe layo iphuphume.

1 Thesalonika 5:6
ngakho-ke asingalali njengabanye labo, kodwa asilinde siqonde.

1 Korinte 6:10
loba amasela, loba izihwaba, loba izidakwa, loba izithuki, loba abaphangi, abayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu.

Isaya 5:11
Maye kwabavuka ekuseni kakhulu, bexotshana lotshwala, balibale kuze kuhlwe, lize libalumathise iwayini!

Thithu 1:7-8
[7] Ngoba kufanele umbonisi abe ngongasolekiyo, njengomphathindlu kaNkulunkulu; ongayisiso siqholo, ongathukutheli masinyane, ongesiso sidakwa, ongathandi ukulwa, ongafisi inzuzo embi,[8] kodwa ophatha kuhle izihambi, othanda okuhle, oziphathayo, oqondileyo, ongcwele, ozithintayo,

Thithu ൩:൧
Bakhumbuze ukuthi bazehlisele ngaphansi kwababusi leziphathamandla, ba ba lalele, balungele wonke umsebenzi omuhle,

Johane 1:2
Yena lo wayeloNkulunkulu ekuqaleni.

Roma 13:13
Asihambe ngokufaneleyo, njengasemini, kungabi ngokuminza langokudakwa, kungabi emacansini lokungcola, kungabi ngokuxabana langomona.

Galathiya 5:16
Kodwa ngithi: Hambani ngoMoya, lingagcwalisi lakanye inkanuko zenyama.

Roma 13:1-2
[1] Wonke umphefumulo awuzehlisele ngaphansi kwamandla aphezulu; ngoba kakukho amandla ngaphandle kwavela kuNkulunkulu; lamandla akhona amiswe nguNkulunkulu.[2] Ngakho omelana lamandla, umelana lesimiso sikaNkulunkulu; lalabo abamelana lawo bazazithathela ukulahlwa.

1 Korinte 6:9-10
[9] Kumbe alazi yini ukuthi abangalunganga kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu? Lingakhohliswa; kakulaziphingi, loba abakhonza izithombe, loba izifebe, loba ababuthakathaka ekulalaneni kwabesilisa, loba abesilisa abalalanayo,[10] loba amasela, loba izihwaba, loba izidakwa, loba izithuki, loba abaphangi, abayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu.

1 Petru 5:10
Kodwa uNkulunkulu womusa wonke, owasibizela ebukhosini bakhe obuphakade kuKristu Jesu, se si hlupheke okwesikhatshana, sengathi yena angaliphelelisa, a li qinise, a li nike amandla, a li sekele.

Filipi 1:6
ngithemba khona lokhu, ukuthi owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza wu phelelisa kuze kube sesukwini lukaJesu Kristu;

Roma 15:13
Kungathi-ke uNkulunkulu wethemba angaligcwalisa ngentokozo yonke langokuthula ekukholweni, ukuze lengezwe ethembeni, ngamandla kaMoya oNgcwele.

AmaHubo 34:17
Bakhala, i Nkosi yezwa; iyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo.

Heberu 12:1
Ngakho-ke lathi sigonjolozelwe liyezi elikhulu kangaka labafakazi, asilahle konke okusindayo lesono esi si thandele lula, asigijime ngokubekezela umjaho esiwumiselweyo,

Ndebele Bible 2002
No Data