A A A A A

Okungeziwe: [Ukuzibulala]


2 Samuweli 17:23
Lapho uAhithofeli ebona ukuthi iseluleko sakhe asilandelwanga, wabophela isihlalo kubabhemi, wasuka waya endlini yakhe emzini wakhe, walaya indlu yakhe, waziphanyeka, wafa, wangcwatshelwa engcwabeni likayise.

Isaya 41:10
ungesabi, ngoba ngilawe, ungathalathalazi, ngoba mina nginguNkulunkulu wakho; ngizakuqinisa, yebo ngizakusiza, yebo ngizakusekela ngesandla sami sokunene sokulunga kwami.

Isaya 55:11
lizakuba njalo ilizwi lami eliphuma emlonyeni wami; kaliyikubuyela kimi lize, kodwa lizafeza lokho engikufisayo, liphumelelise lokho engilithumele khona.

Jeremiya 29:11
Ngoba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, kutsho i Nkosi; yimicabango yokuthula, kayisiyo eyokubi, ukuthi ngilinike isikhathi esizayo esilethemba.

Johane 10:10
Isela kalizi ngaphandle kokuzakweba lokubulala lokubhubhisa; mina ngizile ukuze babe lempilo, babe layo iphuphume.

1 Johane 4:4
Lina lingabakaNkulunkulu, bantwanyana, futhi libanqobile; ngoba mkhulu okini kulalowo osemhlabeni.

Marku 16:16
Lowo okholwayo abhabhathizwe uzasindiswa; kodwa ongakholwayo uzalahlwa.

AmaHubo 55:22
Phosela umthwalo wakho phezu kwe Nkosi, yona izakusekela; kayiyikuvuma lanini ukuthi olungileyo anyikinywe.

Roma 8:1-2
[1] Ngakho khathesi kakukho ukulahlwa kibo abakuKristu Jesu, abangahambi ngokwenyama, kodwa ngokoMoya.[2] Ngoba umthetho woMoya wempilo kuKristu Jesu ungikhulule emthethweni wesono lowokufa.

Roma 8:38-39
[38] Ngoba ngileqiniso ukuthi kayisikho ukufa lempilo lezingilosi lababusi lamandla lezinto ezikhona lezinto ezizayo[39] lobude lokutshona laloba yisiphi isidalwa okuzakuba lamandla okusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu.

Mathewu 27:3-4
[3] Kwathi uJudasi owamnikelayo esebonile ukuthi ulahliwe, wazisola wabuyisela inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu kubapristi abakhulu labadala,[4] wathi: Ngonile nginikele igazi elingelacala. Kodwa bona bathi: Kulani lathi? Zibonele wena.

AmaHubo 34:18-19
[18] I Nkosi iseduze labo abalenhliziyo ezephukileyo, iyabasindisa abalomoya odabukileyo.[19] Zinengi inhlupheko zolungileyo, kodwa i Nkosi iyamkhulula kuzo zonke.

1 Samuweli 31:3-5
[3] Lempi yaba nzima kuSawuli, abatshoki bamfica, amadoda edandili; waselimala kakhulu ngabatshoki.[4] USawuli wasesithi kumthwali wezikhali zakhe: Hwatsha inkemba yakho, ungigwaze ngayo, hlezi laba abangasokanga bafike bangigwaze, badlale kubi ngami. Kodwa umthwali wezikhali zakhe kavumanga, ngoba wesaba kakhulu. Ngakho uSawuli wathatha inkemba, waziwisela phezu kwayo.[5] Lapho umthwali wezikhali zakhe ebona ukuthi uSawuli usefile, laye waziwisela phezu kwenkemba yakhe, wafa kanye laye.

1 AmaKhosi 16:15-20
[15] Ngomnyaka wamatshumi amabili lesikhombisa kaAsa inkosi yakoJuda uZimri wabusa insuku eziyisikhombisa eTiriza. Abantu babemise-ke inkamba bemelene leGibethoni eyayingeyamaFilisti.[16] Abantu-ke ababemise inkamba bezwa ukuthi: UZimri wenzile ugobe futhi watshaya inkosi. Ngakho uIsrayeli wonke wabeka uOmri induna yebutho ukuba yinkosi phezu kukaIsrayeli mhlalokho enkambeni.[17] U-Omri loIsrayeli wonke kanye laye basebesenyuka besuka eGibethoni, bavimbezela iTiriza.[18] Kwasekusithi uZimri esebonile ukuthi umuzi usuthunjiwe, wangena esigodlweni sendlu yenkosi, watshisa indlu yenkosi phezu kwakhe ngomlilo, wafa.[19] Ngenxa yezono zakhe azonayo, ngokwenza okubi emehlweni e Nkosi, ngokuhamba ngendlela kaJerobowamu lesonweni sakhe asenzayo, ukwenza uIsrayeli ukuthi one.[20] Ezinye-ke zezindaba zikaZimri, logobe lwakhe alwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli?

AbAhluleli 9:50-55
[50] UAbhimeleki wasesiya eThebezi, wamisa inkamba maqondana leThebezi wayithumba.[51] Kodwa kwakulomphotshongo oqinileyo phakathi komuzi, labo bonke abesilisa labesifazana babalekela kuyo, labo bonke abahlali bomuzi, babavalela phakathi; benyukela ephahleni lomphotshongo.[52] UAbhimeleki wasefika emphotshongweni, walwa lawo, wasondela emnyango womphotshongo ukuze awutshise ngomlilo.[53] Owesifazana othile wasephosa ucezu lwelitshe lokuchola ekhanda likaAbhimeleki, wadabula ukhakhayi lwakhe.[54] Wasebiza masinyane ijaha elalithwala izikhali zakhe, wathi kilo: Hwatsha inkemba yakho ungibulale, hlezi bathi ngami: Owesifazana wambulala. Ijaha lakhe laselimgwaza, wafa-ke.[55] Kwathi amadoda akoIsrayeli ebona ukuthi uAbhimeleki usefile, ahamba, ngulowo waya endaweni yakhe.

AbAhluleli 16:25-30
[25] Kwasekusithi lapho inhliziyo zabo zithokoza bathi: Bizani uSamsoni ukuze azesidlalela. Basebembiza uSamsoni evela entolongweni, wadlala phambi kwabo. Basebemmisa phakathi kwezinsika.[26] USamsoni wasesithi emfaneni owayembambe ngesandla: Ngiyekela ngithinte izinsika indlu emi phezu kwazo ukuze ngeyame kuzo.[27] Indlu yayigcwele-ke abesilisa labesifazana; lazo zonke iziphathamandla zamaFilisti zazikhona, laphezulu ephahleni kwakukhona abesilisa labesifazana abangaba zinkulungwane ezintathu ababebukele uSamsoni edlala.[28] USamsoni wasekhala e Nkosi ni wathi: Nkosi Jehova, ngikhumbule ngiyakuncenga, ungiqinise ngiyakuncenga, kuphela ngalesisikhathi, Nkulunkulu, ukuze ngiziphindisele ngokuphindisela okukodwa kumaFilisti ngenxa yamehlo ami amabili.[29] USamsoni wasebamba insika ezimbili eziphakathi, indlu eyayimi kuzo, iqine ngazo, enye ngesandla sakhe sokunene lenye ngesandla sakhe sokhohlo.[30] USamsoni wasesithi: Mina kangife lamaFilisti. Wasekhothama ngamandla; njalo indlu yawela phezu kweziphathamandla laphezu kwabo bonke abantu ababekuyo. Ngakho abafayo ababulala ekufeni kwakhe babe banengi okwedlula labo ababulala empilweni yakhe.

Ndebele Bible 2002
No Data