A A A A A

Okungeziwe: [Ubugqila]


1 Korinte 7:21
Wabizwa uyisigqili yini? Ungakhathazeki ngakho. Kodwa uba lawe ungakhululeka, kungcono ukusebenzise.

1 Petru 2:16-18
[16] njengabakhululekileyo, kodwa lingabi lenkululeko njengesigubuzelo sobubi, kodwa njengezigqili zikaNkulunkulu.[17] Hloniphani bonke. Thandani ubuzalwane. Mesabeni uNkulunkulu. Hloniphani inkosi.[18] Zinceku, zehliseleni ngaphansi kwamakhosi ngokwesaba konke, kungeyisikho kulawo alungileyo lamnene kuphela, kodwa lakulawo angaqondanga.

1 Thimothewu 1:10
izifebe, abesilisa abalalanayo, abathumba abantu, abaqambimanga, abephula izifungo, njalo nxa kukhona okunye okuphambene lemfundiso ephilileyo,

1 Thimothewu 6:1
Bonke abangaphansi kwejogwe, izigqili, kabathi amakhosi abo afanele konke ukuhlonitshwa, ukuze ibizo likaNkulunkulu lemfundiso kungadunyazwa;

Kolose 3:22
Zisebenzi, lalelani ezintweni zonke labo abangamakhosi njengokwenyama, kungeyisikho ngokukhonza amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo, lisesaba uNkulunkulu;

Kolose 4:1
Makhosi, nikani izisebenzi okulungileyo lokulingeneyo, lisazi ukuthi lani lileNkosi emazulwini.

Duteronomi 23:15
Unganikeli enkosini yaso isigqili esibalekele kuwe sisuka enkosini yaso;

Duteronomi 24:7
Uba umuntu eficwa eseba umuntu kubafowabo ebantwaneni bakoIsrayeli, amphathe njengesigqili njalo amthengise, lelosela lizakufa. Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho.

Efesu 6:5-9
[5] Zisebenzi, lalelani amakhosi enu ngokwenyama, ngokwesaba langokuthuthumela, ebuqothweni benhliziyo zenu, njengakuKristu;[6] kungeyisikho njengokukhonza amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezisebenzi zikaKristu, zisenza intando kaNkulunkulu ngenhliziyo,[7] lisebenza ngenhliziyo enhle kungathi kuseNkosini njalo kungeyisikho kubantu;[8] lisazi ukuthi loba yini enhle ngulowo lalowo angayenza, okunjalo uzakwemukela eNkosini, loba eyisigqili, loba engokhululekileyo.[9] Lani makhosi, yenzani izinto ezifananayo kuzo, liyekele ukuzisongela; lisazi ukuthi leyenu iNkosi isemazulwini, njalo ukubandlulula umuntu kakukho kuyo.

Eksodusi 21:2
Uba uthenga isigqili esingumHebheru, sizasebenza iminyaka eyisithupha, kodwa ngowesikhombisa sizaphuma sikhululekile ngesihle.

Eksodusi 21:7-32
[7] Njalo uba umuntu ethengisa indodakazi yakhe ukuze ibe yisigqilikazi, kayiyikuphuma njengalokhu izigqili ziphuma.[8] Uba singayithokozisi inkosi yaso ezimisele sona, izasenza sihlengwe; kayiyikuba lamandla okusithengisa esizweni semzini, njengoba esiphethe ngenkohliso.[9] Kodwa uba esimisela indodana yayo, izakwenza kuso njengelungelo lamadodakazi.[10] Uba ezithathela omunye, ukudla kwaso, isigubuzelo saso lokuhlala kwaso ndawonye kayiyikukunciphisa.[11] Kodwa uba ingasenzeli lezizinto ezintathu, sizaphuma ngesihle ngaphandle kwemali.[12] Otshaya umuntu aze afe, uzabulawa lokubulawa.[13] Kodwa uba ebenga m cathamelanga, kodwa uNkulunkulu ekwenze wahlangana lesandla sakhe, ngizakumisela indawo ukuthi abalekele kuyo.[14] Kodwa uba umuntu esukela umakhelwane wakhe ambulale ngobuqili, uzamsusa elathini lami ukuze afe.[15] Otshaya uyise kumbe unina, uzabulawa lokubulawa.[16] Loweba umuntu, amthengise, loba eficwa esandleni sakhe, uzabulawa lokubulawa.[17] Othuka uyise kumbe unina, uzabulawa lokubulawa.[18] Njalo nxa amadoda esilwa, enye itshaye enye ngelitshe kumbe ngenqindi, kodwa ingafi kodwa ilale embhedeni,[19] uba ilulama itotobe phandle ngodondolo lwayo, leyo e yi tshayileyo izakhululwa. Kodwa izahlawulela isikhathi sokungasebenzi kwayo, izayelaphisa lokuyelaphisa.[20] Uba-ke umuntu etshaya isigqili sakhe kumbe isigqilikazi sakhe ngenduku size sife ngaphansi kwesandla sakhe, sizaphindiselwa lokuphindiselwa.[21] Kanti nxa silulama usuku kumbe insuku ezimbili, kayikuphindiselwa, ngoba siyimali yakhe.[22] Njalo nxa amadoda esilwa, atshaye owesifazana okhulelweyo aze aphume umntwana wakhe, kodwa kungelangozi yokufa, izahlawuliswa lokuhlawuliswa, njengokubeka kwendoda yomfazi phezu kwayo, izahlawula njengokumiswe ngabahluleli.[23] Kodwa uba kulengozi yokufa, uzanika umphefumulo ngomphefumulo,[24] ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo,[25] ukutshiswa ngokutshiswa, inxeba ngenxeba, umvimvinya ngomvimvinya.[26] Uba-ke umuntu etshaya ilihlo lesigqili sakhe kumbe ilihlo lesigqilikazi sakhe alibulale, uzasiyekela sihambe sikhululekile ngenxa yelihlo laso.[27] Uba-ke etshaya izinyo lesigqili kumbe izinyo lesigqilikazi likhumuke, uzasiyekela sihambe sikhululekile ngenxa yezinyo laso.[28] Njalo uba inkabi ihlaba owesilisa kumbe owesifazana abesesifa, inkabi izakhandwa lokukhandwa ngamatshe, lenyama yayo ingadliwa; kodwa umnininkabi uzayekelwa.[29] Kodwa uba inkabi ibijwayele ukuhlaba mandulo, njalo kufakaziwe kumniniyo, kodwa engayilondolozanga, ibisibulala owesilisa kumbe owesifazana, leyonkabi izakhandwa ngamatshe, lomniniyo laye abulawe.[30] Uba inhlawulo ibekwa phezu kwakhe, uzanika imbadalo yokuhlengwa komphefumulo wakhe, njengakho konke okubekwe phezu kwakhe.[31] Loba ihlaba indodana kumbe ihlaba indodakazi, kuzakwenziwa kuye njengomthetho lo.[32] Nxa inkabi ihlaba inceku kumbe incekukazi, uzanika amashekeli* esiliva angamatshumi amathathu enkosini yayo, lenkabi ikhandwe ngamatshe.

Galathiya 3:28
kakukho umJuda lomGriki, kakukho obotshiweyo lokhululekileyo, kakukho owesilisa lesifazana; ngoba lina lonke limunye kuKristu Jesu.

Galathiya 5:1
Ngakho manini liqine enkululekweni uKristu asikhulula ngayo, lingabuyi libotshelwe futhi ejogweni lobugqili.

Eksodusi 21:16
Loweba umuntu, amthengise, loba eficwa esandleni sakhe, uzabulawa lokubulawa.

Levitikusi 25:39
Uba-ke umfowenu olawe esiba ngumyanga, azithengise kuwe, ungamenzi asebenze umsebenzi wesigqili;

Luka 4:18
UMoya weNkosi uphezu kwami, ngakho ingigcobile ukuthi ngitshumayele ivangeli kubayanga; ingithumile ukusilisa abadabukileyo enhliziyweni; ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, lokubona kwabayiziphofu, ukukhulula ababandezelweyo,

Filemoni 1:16
angabe esaba njengesigqili, kodwa ngaphezu kwesigqili, umzalwane othandekayo, ikakhulu kimi, kodwa kakhulu kangakanani kuwe konke enyameni leNkosini.

IzAga 22:16
Ocindezela umyanga ukwandisa alakho, opha onothileyo, isibili uzakuba ngoswelayo.

Thithu 2:9-10
[9] Khuthaza izigqili ukuthi zizehlisele ngaphansi kwawazo amakhosi, zikholeke ezintweni zonke, zingabi lankani,[10] zingantshontshi, kodwa zitshengise konke ukuthembeka okuhle, ukuze zicecise imfundiso kaNkulunkulu uMsindisi wethu ezintweni zonke.

Luka 12:47-48
[47] Laleyonceku ebisazi intando yenkosi yayo, kodwa ingalungiselanga njalo ingenzanga ngokwentando yayo, izatshaywa imivimvinya eminengi.[48] Kodwa leyo ebingayazi, yenza okufanele ukutshaywa, izatshaywa imivimvinya emilutshwana. Laye wonke ophiwe okunengi, kuzadingwa okunengi kuye; lalowo ophathiswe okunengi, kuzabizwa kuye okungaphezulu.

Eksodusi 21:20-27
[20] Uba-ke umuntu etshaya isigqili sakhe kumbe isigqilikazi sakhe ngenduku size sife ngaphansi kwesandla sakhe, sizaphindiselwa lokuphindiselwa.[21] Kanti nxa silulama usuku kumbe insuku ezimbili, kayikuphindiselwa, ngoba siyimali yakhe.[22] Njalo nxa amadoda esilwa, atshaye owesifazana okhulelweyo aze aphume umntwana wakhe, kodwa kungelangozi yokufa, izahlawuliswa lokuhlawuliswa, njengokubeka kwendoda yomfazi phezu kwayo, izahlawula njengokumiswe ngabahluleli.[23] Kodwa uba kulengozi yokufa, uzanika umphefumulo ngomphefumulo,[24] ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo,[25] ukutshiswa ngokutshiswa, inxeba ngenxeba, umvimvinya ngomvimvinya.[26] Uba-ke umuntu etshaya ilihlo lesigqili sakhe kumbe ilihlo lesigqilikazi sakhe alibulale, uzasiyekela sihambe sikhululekile ngenxa yelihlo laso.[27] Uba-ke etshaya izinyo lesigqili kumbe izinyo lesigqilikazi likhumuke, uzasiyekela sihambe sikhululekile ngenxa yezinyo laso.

Duteronomi 23:15-16
[15] Unganikeli enkosini yaso isigqili esibalekele kuwe sisuka enkosini yaso;[16] sizahlala lawe phakathi kwakho, endaweni esizayikhetha, kwelinye lamasango akho, lapho okusilungele khona; ungasicindezeli.

1 Thimothewu 6:1-2
[1] Bonke abangaphansi kwejogwe, izigqili, kabathi amakhosi abo afanele konke ukuhlonitshwa, ukuze ibizo likaNkulunkulu lemfundiso kungadunyazwa;[2] labalamakhosi akholwayo banga wa deleli, ngoba engabazalwane; kodwa kulalokhu kaba wa sebenzele, ngoba ekholwa njalo ethandeka, abahlanganyeli benzuzo. Fundisa njalo ukhuthaze lezizinto.

Levitikusi 25:44-46
[44] Lesigqili sakho lesigqilikazi sakho ozakuba lazo, zizavela ezizweni ezilizingelezeleyo; kuzo lizathenga isigqili kumbe isigqilikazi.[45] Futhi-ke ebantwaneni babahlala njengabemzini abahlala njengabezizwe lani, kubo lingazithenga lakuzizukulwana zabo ezilani, abazizalela elizweni lakini, njalo bazakuba yimfuyo yenu.[46] Njalo lizazenza abafuyi bazo lisenz ela abantwana benu emva kwenu ukuze badle ilifa lemfuyo; lizabenza basebenze kuze kube nininini. Kodwa phakathi kwabafowenu, abantwana bakoIsrayeli, kaliyikubusa nzima, omunye phezu komunye.

Eksodusi 21:2-11
[2] Uba uthenga isigqili esingumHebheru, sizasebenza iminyaka eyisithupha, kodwa ngowesikhombisa sizaphuma sikhululekile ngesihle.[3] Uba safika sisodwa, sizaphuma sisodwa; uba sithethe, umkaso uzaphuma laso.[4] Uba inkosi yaso yasinika umfazi, esizalele amadodana kumbe amadodakazi, umfazi labantwana bakhe bazakuba ngabenkosi yakhe, njalo sizaphuma sisodwa.[5] Kodwa uba isigqili sisitsho lokutsho ukuthi: Ngiyayithanda inkosi yami, umkami labantwana bami, kangiyikuphuma ngikhululekile;[6] inkosi yaso izasiletha kubahlulel i, ibisisiletha emnyango loba emgubazini, njalo inkosi yaso izabhoboza indlebe yaso ngosungulo, siyisebenzele-ke kuze kube nininini.[7] Njalo uba umuntu ethengisa indodakazi yakhe ukuze ibe yisigqilikazi, kayiyikuphuma njengalokhu izigqili ziphuma.[8] Uba singayithokozisi inkosi yaso ezimisele sona, izasenza sihlengwe; kayiyikuba lamandla okusithengisa esizweni semzini, njengoba esiphethe ngenkohliso.[9] Kodwa uba esimisela indodana yayo, izakwenza kuso njengelungelo lamadodakazi.[10] Uba ezithathela omunye, ukudla kwaso, isigubuzelo saso lokuhlala kwaso ndawonye kayiyikukunciphisa.[11] Kodwa uba ingasenzeli lezizinto ezintathu, sizaphuma ngesihle ngaphandle kwemali.

Efesu 6:5-9
[5] Zisebenzi, lalelani amakhosi enu ngokwenyama, ngokwesaba langokuthuthumela, ebuqothweni benhliziyo zenu, njengakuKristu;[6] kungeyisikho njengokukhonza amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezisebenzi zikaKristu, zisenza intando kaNkulunkulu ngenhliziyo,[7] lisebenza ngenhliziyo enhle kungathi kuseNkosini njalo kungeyisikho kubantu;[8] lisazi ukuthi loba yini enhle ngulowo lalowo angayenza, okunjalo uzakwemukela eNkosini, loba eyisigqili, loba engokhululekileyo.[9] Lani makhosi, yenzani izinto ezifananayo kuzo, liyekele ukuzisongela; lisazi ukuthi leyenu iNkosi isemazulwini, njalo ukubandlulula umuntu kakukho kuyo.

Duteronomi 15:12-18
[12] Uba umfowenu, umHebheru loba umHebherukazi, ethengiswa kuwe, akusebenzele iminyaka eyisithupha, ngakho ngomnyaka wesikhombisa uzamyekela ukuthi ahambe ekhululekile asuke kuwe.[13] Lalapho umyekela ukuthi ahambe ekhululekile esuka kuwe, ungamyekeli ukuthi ahambe engaphathanga lutho;[14] uzamnakekela lokumnakekela ezimvini zakho, lokwebala lokubhulela lakho, lokwesikhamelo sakho sewayini; ku lokho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekubusise ngakho uzamupha.[15] Njalo uzakhumbula ukuthi wawuyisigqili elizweni leGibhithe, lokuthi i Nkosi uNkulunkulu wakho yakuhlenga. Ngalokho ngiyakulaya linto lamuhla.[16] Kodwa kuzakuthi, uba esithi kuwe: Kangiyikusuka kuwe, ngoba ethanda wena lendlu yakho, ngoba kulungile kuye elawe,[17] uzathatha usungulo, ubhobozele indlebe yakhe ngalo esivalweni, ukuze abe yisigqili sakho laphakade. Lakuso isigqilikazi sakho wenze njalo.[18] Kakungabi lukhuni emehlweni akho nxa umyekela ehamba ekhululekile kuwe; ngoba ngokuphindwe kabili kweholo lesiqatshwa ukusebenzele iminyaka eyisithupha. Ngakho i Nkosi uNkulunkulu wakho izakubusisa kukho konke okwenzayo.

Eksodusi 21:1-36
[1] Le yimithetho ozayibeka-ke phambi kwabo.[2] Uba uthenga isigqili esingumHebheru, sizasebenza iminyaka eyisithupha, kodwa ngowesikhombisa sizaphuma sikhululekile ngesihle.[3] Uba safika sisodwa, sizaphuma sisodwa; uba sithethe, umkaso uzaphuma laso.[4] Uba inkosi yaso yasinika umfazi, esizalele amadodana kumbe amadodakazi, umfazi labantwana bakhe bazakuba ngabenkosi yakhe, njalo sizaphuma sisodwa.[5] Kodwa uba isigqili sisitsho lokutsho ukuthi: Ngiyayithanda inkosi yami, umkami labantwana bami, kangiyikuphuma ngikhululekile;[6] inkosi yaso izasiletha kubahlulel i, ibisisiletha emnyango loba emgubazini, njalo inkosi yaso izabhoboza indlebe yaso ngosungulo, siyisebenzele-ke kuze kube nininini.[7] Njalo uba umuntu ethengisa indodakazi yakhe ukuze ibe yisigqilikazi, kayiyikuphuma njengalokhu izigqili ziphuma.[8] Uba singayithokozisi inkosi yaso ezimisele sona, izasenza sihlengwe; kayiyikuba lamandla okusithengisa esizweni semzini, njengoba esiphethe ngenkohliso.[9] Kodwa uba esimisela indodana yayo, izakwenza kuso njengelungelo lamadodakazi.[10] Uba ezithathela omunye, ukudla kwaso, isigubuzelo saso lokuhlala kwaso ndawonye kayiyikukunciphisa.[11] Kodwa uba ingasenzeli lezizinto ezintathu, sizaphuma ngesihle ngaphandle kwemali.[12] Otshaya umuntu aze afe, uzabulawa lokubulawa.[13] Kodwa uba ebenga m cathamelanga, kodwa uNkulunkulu ekwenze wahlangana lesandla sakhe, ngizakumisela indawo ukuthi abalekele kuyo.[14] Kodwa uba umuntu esukela umakhelwane wakhe ambulale ngobuqili, uzamsusa elathini lami ukuze afe.[15] Otshaya uyise kumbe unina, uzabulawa lokubulawa.[16] Loweba umuntu, amthengise, loba eficwa esandleni sakhe, uzabulawa lokubulawa.[17] Othuka uyise kumbe unina, uzabulawa lokubulawa.[18] Njalo nxa amadoda esilwa, enye itshaye enye ngelitshe kumbe ngenqindi, kodwa ingafi kodwa ilale embhedeni,[19] uba ilulama itotobe phandle ngodondolo lwayo, leyo e yi tshayileyo izakhululwa. Kodwa izahlawulela isikhathi sokungasebenzi kwayo, izayelaphisa lokuyelaphisa.[20] Uba-ke umuntu etshaya isigqili sakhe kumbe isigqilikazi sakhe ngenduku size sife ngaphansi kwesandla sakhe, sizaphindiselwa lokuphindiselwa.[21] Kanti nxa silulama usuku kumbe insuku ezimbili, kayikuphindiselwa, ngoba siyimali yakhe.[22] Njalo nxa amadoda esilwa, atshaye owesifazana okhulelweyo aze aphume umntwana wakhe, kodwa kungelangozi yokufa, izahlawuliswa lokuhlawuliswa, njengokubeka kwendoda yomfazi phezu kwayo, izahlawula njengokumiswe ngabahluleli.[23] Kodwa uba kulengozi yokufa, uzanika umphefumulo ngomphefumulo,[24] ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo,[25] ukutshiswa ngokutshiswa, inxeba ngenxeba, umvimvinya ngomvimvinya.[26] Uba-ke umuntu etshaya ilihlo lesigqili sakhe kumbe ilihlo lesigqilikazi sakhe alibulale, uzasiyekela sihambe sikhululekile ngenxa yelihlo laso.[27] Uba-ke etshaya izinyo lesigqili kumbe izinyo lesigqilikazi likhumuke, uzasiyekela sihambe sikhululekile ngenxa yezinyo laso.[28] Njalo uba inkabi ihlaba owesilisa kumbe owesifazana abesesifa, inkabi izakhandwa lokukhandwa ngamatshe, lenyama yayo ingadliwa; kodwa umnininkabi uzayekelwa.[29] Kodwa uba inkabi ibijwayele ukuhlaba mandulo, njalo kufakaziwe kumniniyo, kodwa engayilondolozanga, ibisibulala owesilisa kumbe owesifazana, leyonkabi izakhandwa ngamatshe, lomniniyo laye abulawe.[30] Uba inhlawulo ibekwa phezu kwakhe, uzanika imbadalo yokuhlengwa komphefumulo wakhe, njengakho konke okubekwe phezu kwakhe.[31] Loba ihlaba indodana kumbe ihlaba indodakazi, kuzakwenziwa kuye njengomthetho lo.[32] Nxa inkabi ihlaba inceku kumbe incekukazi, uzanika amashekeli* esiliva angamatshumi amathathu enkosini yayo, lenkabi ikhandwe ngamatshe.[33] Njalo uba umuntu evula umgodi, loba uba umuntu egebha umgodi angawusibekeli, kuwele kuwo inkabi kumbe ubabhemi,[34] umninimgodi uzahlawula, abuyisele imali kumniniyo, kodwa efileyo izakuba ngeyakhe.[35] Njalo uba inkabi yomuntu ilimaza inkabi yomakhelwane wakhe ize ife, bazathengisa inkabi ephilayo, behlukaniselane imali yayo, behlukaniselane efileyo futhi.[36] Kumbe uba kusaziwa ukuthi inkabi ibijwayele ukuhlaba mandulo, kodwa umniniyo engayilondolozanga, uzabhadala lokubhadala inkabi ngenkabi, kodwa efileyo izakuba ngeyakhe.

Levitikusi 25:1-55
[1] I Nkosi yasikhuluma kuMozisi entabeni yeSinayi isithi:[2] Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Nxa lifika elizweni engilinika lona, ilizwe lizaphumula, isabatha e Nkosi ni.[3] Iminyaka eyisithupha uzahlanyela insimu yakho, leminyaka eyisithupha uthene isivini sakho, ubuthe isithelo saso.[4] Kodwa ngomnyaka wesikhombisa kuzakuba lesabatha lokuphumula kwelizwe, isabatha e Nkosi ni. Kawuyikuhlanyela insimu yakho, ungatheni isivini sakho.[5] Kawuyikuvuna umkhukhuzela wesivuno sakho, kaliyikukha izithelo zamavini akho angathenwanga. Uzakuba ngumnyaka wokuphumula welizwe.[6] Njalo isabatha lelizwe lizakuba yikudla kwenu, ngokwakho, lokwenceku yakho, lokwencekukazi yakho, lokoqatshiweyo wakho, lokowemzini wakho ohlala lawe njengowezizwe,[7] lokwezifuyo zakho, lokwenyamazana eziselizweni lakho; konke elikuthelayo kuzakuba yikudla.[8] Uzazibalela-ke amaviki ayisikhombisa eminyaka, iminyaka eyisikhombisa ephindwe kasikhombisa, ukuze insuku zamaviki ayisikhombisa eminyaka zibe yiminyaka engamatshumi amane lesificamunwemunye kuwe.[9] Khona uzadlulisa uphondo lomsindo enyangeni yesikhombisa ngolwetshumi lwenyanga; ngosuku lwenhlawulo yokuthula lizadlulisa umsindo wophondo elizweni lonke lakini.[10] Njalo lizangcwelisa lumnyaka wamatshumi amahlanu, limemezele inkululeko elizweni kubo bonke abakhileyo balo. Kuzakuba lijubili* kini; lizabuyela, ngulowo lalowo, elifeni lakhe; futhi lizabuyela, ngulowo lalowo, kusapho lwakhe.[11] Umnyaka wamatshumi amahlanu uzakuba ngumnyaka wejubili kini; lingahlanyeli, lingavuni umkhukhuzela wawo, lingakhi ngawo izinto zamavini angathenwanga.[12] Ngoba ulijubili, uzakuba ngcwele kini; lizakudla ensimini okuthelwayo kwayo.[13] Ngomnyaka walelijubili lizabuyela, ngulowo lalowo elifeni lakhe.[14] Uba-ke uthengisa ulutho kumakhelwane wakho loba uthenga esandleni sikamakhelwane wakho, lingacindezelani.[15] Ngokwenani leminyaka emva kwejubili uzathenga kumakhelwane wakho; ngokwenani leminyaka yokuthelwayo uzakuthengisela.[16] Ngobunengi beminyaka uzakwandisa intengo yakho; njalo ngobulutshwana beminyaka uzanciphisa intengo yakho; ngoba ekuthengisela inani lezivuno.[17] Ngakho lingacindezelani, kodwa wesabe uNkulunkulu wakho. Ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.[18] Ngakho yenzani izimiso zami, ligcine izehlulelo zami, lizenze, ukuze lihlale elizweni livikelekile.[19] Lelizwe lizathela izithelo zalo, lidle lize lisuthe, lihlale kulo livikelekile.[20] Uba-ke lisithi: Sizakudlani ngomnyaka wesikhombisa? Khangela, kasihlanyeli, kasibuthi isivuno sethu.[21] Khona ngizalaya isibusiso sami kini ngomnyaka wesithupha, ukuze uthele isivuno seminyaka emithathu.[22] Njalo lizahlanyela ngomnyaka wesificaminwembili lidle okwesivuno esidala kuze kufike umnyaka wesificamunwemunye; kuze kufike isivuno sawo lizakudla esidala.[23] Lelizwe kaliyikuthengiswa lanininini, ngoba ilizwe ngelami; ngoba lingabemzini labahlala njengabezizwe lami.[24] Lelizweni lonke lelifa lenu lizavumela uhlengo lwelizwe.[25] Uba umfowenu esiba ngumyanga, athengise okwelifa lakhe, umhlengi wakhe uzafika, isihlobo sakhe, ahlenge lokho umfowabo akuthengisileyo.[26] Njalo umuntu, uba engelaye umhlengi, kodwa isandla sakhe sifinyelele, athole okwenele uhlengo lwakhe,[27] kabale iminyaka yokuthengiswa kwalo, abuyisele okuseleyo kulowomuntu owamthengisela lona, abuyele elifeni lakhe.[28] Kodwa uba isandla sakhe singatholanga okwenele ukubuyisela kuye, okuthengisiweyo kuzakuba sesandleni sokuthengileyo kuze kufike umnyaka wejubili; kodwa ngejubili kuzaphuma, njalo uzabuyela elifeni lakhe.[29] Umuntu, uba ethengisa-ke indlu yokuhlala emzini olomthangala, ilungelo lohlengo lwayo lizakuba kuze kuphele umnyaka wokuthengiswa kwayo; ilungelo lohlengo lwayo lizakuba ngumnyaka wonke.[30] Kodwa uba ingahlengwanga uze umnyaka wayo wonke ugcwale, leyondlu esemzini olomthangala izamiselwa lowo owayithengayo njalonjalo, ezizukulwaneni zakhe; kayiyikuphuma ngejubili.[31] Kodwa izindlu zemizi engabiyelwanga ngomthangala zizabalwa njengensimu yelizwe; kulohlengo lwayo, njalo izaphuma ngejubili.[32] Mayelana lemizi yamaLevi, izindlu zemizi yelifa lawo, amaLevi azakuba lohlengo lwaphakade.[33] Mayelana lohlenga kumaLevi, kuzaphuma ukuthengiswa kwendlu lokomuzi welifa lakhe ngejubili; ngoba izindlu zemizi yamaLevi ziyilifa lawo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli.[34] Kodwa insimu yamaphethelo emizi yawo kayiyikuthengiswa, ngoba iyilifa lawo kuze kube nininini.[35] Uba-ke umfowenu esiba ngumyanga, lesandla sakhe sixega kuwe, uzamsekela: Owemzini lohlezi njengowezizwe, ukuze aphile lawe.[36] Ungathathi kuye umvuzo lenzuzo, kodwa wesabe uNkulunkulu wakho, ukuze umfowenu aphile lawe.[37] Ungamuphi imali yakho ngenzalo, futhi ungaphi ukudla kwakho ngenzuzo.[38] Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu owalikhupha elizweni leGibhithe ukulinika ilizwe leKhanani, ukuze ngibe nguNkulunkulu wenu.[39] Uba-ke umfowenu olawe esiba ngumyanga, azithengise kuwe, ungamenzi asebenze umsebenzi wesigqili;[40] uzakuba lawe njengoqatshiweyo, njengohlala njengowezizwe, asebenze kuwe kuze kufike umnyaka wejubili.[41] Khona ezaphuma kuwe, yena labantwana bakhe laye, abuyele kwabomdeni wakhe, abuyele elifeni laboyise.[42] Ngoba bayizinceku zami engabakhupha elizweni leGibhithe; kabayikuthengiswa ngokuthengiswa kwesigqili.[43] Ungambusi nzima, kodwa wesabe uNkulunkulu wakho.[44] Lesigqili sakho lesigqilikazi sakho ozakuba lazo, zizavela ezizweni ezilizingelezeleyo; kuzo lizathenga isigqili kumbe isigqilikazi.[45] Futhi-ke ebantwaneni babahlala njengabemzini abahlala njengabezizwe lani, kubo lingazithenga lakuzizukulwana zabo ezilani, abazizalela elizweni lakini, njalo bazakuba yimfuyo yenu.[46] Njalo lizazenza abafuyi bazo lisenz ela abantwana benu emva kwenu ukuze badle ilifa lemfuyo; lizabenza basebenze kuze kube nininini. Kodwa phakathi kwabafowenu, abantwana bakoIsrayeli, kaliyikubusa nzima, omunye phezu komunye.[47] Uba-ke isandla sowezizweni loba sowemzini ohlala lawe sesifinyelele enothweni, lomfowenu olaye abe ngumyanga, azithengise kowemzini, owezizweni ohlala lawe, kumbe kumdeni wesizukulwana sowemzini,[48] esezithengisile kungaba lokuhlengwa kwakhe; omunye wabafowabo angamhlenga,[49] loba umfowabo kayise, loba umtanomfowabo kayise angamhlenga, kumbe isihlobo sakhe segazi emdeni wakhe singamhlenga; uba isandla sakhe sesifinyelele enothweni, angazihlenga.[50] Uzabalisana lowamthengayo, kusukela emnyakeni owazithengisa kuye ngawo kuze kufike umnyaka wejubili; ukuze imali yentengiso yakhe izakuba njengenani leminyaka, njengensuku zoqatshiweyo kuzakuba njalo ngaye.[51] Uba kuseleminyaka eminengi, ngokungayo uzabuyisela uhlengo lwakhe, emalini yokuthengwa kwakhe.[52] Uba-ke kusele iminyaka emilutshwana kuze kufike umnyaka wejubili, uzabalisana laye; njengokweminyaka yakhe uzabuyisela uhlengo lwakhe.[53] Uzakuba laye njengoqatshiweyo iminyaka ngeminyaka; kayikumbusa nzima phambi kwamehlo akho.[54] Kodwa uba engahlengwanga ngalokhu, uzaphuma ngomnyaka wejubili, yena labantwana bakhe kanye laye.[55] Ngoba kimi abantwana bakoIsrayeli bazinceku, bazinceku zami engazikhupha elizweni leGibhithe. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

Ndebele Bible 2002
No Data