A A A A A

Okungeziwe: [Isayensi]


1 Thimothewu 6:20
O Timothi, londoloza kuhle okubekwe kuwe, xwaya ukukhuluma okuyize okungcolileyo lokuphikisana kwalokho okuthiwa lulwazi kungeyisilo,

Luka 11:52
Maye kini zazumthetho ! Ngoba lisusile isihluthulelo solwazi; kalingenanga lina uqobo lwenu, labangenayo labavimbela.

Roma 2:20
umeluleki wezithutha, umfundisi wensane, ulesimo solwazi lolweqiniso emlayweni.

Genesise 2:4-25
[4] Lezi zinzalo zamazulu lezomhlaba ekudalweni kwakho, mhla i Nkosi uNkulunkulu isenza umhlaba lamazulu,[5] laso sonke isihlahlakazana sensimu, singakabi khona emhlabeni, layo yonke imibhida yeganga, ingakamili; ngoba i Nkosi uNkulunkulu yayinganisanga izulu emhlabeni, njalo kwakungelamuntu wokulima umhlabathi.[6] Kodwa kwenyuka inkungu ivela emhlabathini, yasithelela ubuso bonke bomhlabathi.[7] I Nkosi uNkulunkulu yasibumba umuntu ngothuli oluvela emhlabathini, yaphefumulela emakhaleni akhe umoya wempilo; umuntu wasesiba ngumphefumulo ophilayo.[8] I Nkosi uNkulunkulu yasihlanyela isivande eEdeni ngasempumalanga, yasimbeka khona umuntu eyambumbayo.[9] I Nkosi uNkulunkulu yasimilisa emhlabeni sonke isihlahla esibukekayo lesilungele ukudla; lesihlahla sempilo phakathi kwesivande, lesihlahla solwazi lokuhle lokubi.[10] Kwasekuphuma eEdeni umfula wokuthelela isivande; njalo kusukela lapho wehlukaniswa waba zinhloko ezine.[11] Ibizo lowokuqala yiPishoni; yiwo ozingelezele ilizwe lonke leHavila, lapho okulegolide khona.[12] Legolide lalelolizwe lihle; lapho kulebedola* lelitshe ionikse*.[13] Lebizo lomfula wesibili yiGihoni; yiwo ozingelezele ilizwe lonke eleKushi.[14] Lebizo lomfula wesithathu yiHidekeli; yiwo ogelezela empumalanga kweAsiriya. Lomfula wesine yiYufrathi.[15] I Nkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu, yambeka esivandeni seEdeni, ukuze asilime asilondoloze.[16] I Nkosi uNkulunkulu yasimlaya umuntu isithi: Kuso sonke isihlahla sesivande ungadla lokudla;[17] kodwa okwesihlahla solwazi lokuhle lokubi, ungadli kuso, ngoba mhla usidla kuso uzakufa lokufa.[18] I Nkosi uNkulunkulu yasisithi: Kakukuhle ukuthi umuntu abe yedwa. Ngizamenzela umsizi onjengaye.[19] I Nkosi uNkulunkulu yasibumba ngomhlabathi yonke inyamazana yeganga layo yonke inyoni yamazulu; ya ku letha kuAdamu, ukuthi ibone ukuthi angazibiza ngokuthini, njalo loba yikuphi uAdamu azabiza ngakho isidalwa esiphilayo, yilo ibizo laso.[20] UAdamu wasesitha amabizo kuzo zonke izifuyo, lenyonini yamazulu, lakuyo yonke inyamazana yeganga; kodwa uAdamu katholelwanga umsizi onjengaye.[21] I Nkosi uNkulunkulu yasisehlisela phezu kukaAdamu ubuthongo obukhulu, waselala. Yasithatha olunye lwezimbambo zakhe, yavala ngenyama endaweni yalo.[22] I Nkosi uNkulunkulu yasisenza ubambo eyayiluthethe emuntwini lwaba ngowesifazana, yasimusa emuntwini.[23] UAdamu wasesithi: Lo khathesi ulithambo lamathambo ami, lenyama yenyama yami; bazambiza ngokuthi ngowesifazana, ngoba yena ethethwe endodeni.[24] Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina, inamathele kumkayo; njalo bazakuba nyamanye.[25] Bobabili babenqunu-ke, umuntu lomkakhe, futhi bengelanhloni.

IsAmbulo 11:15-18
[15] Ingilosi yesikhombisa yasilukhalisa uphondo, kwasekusiba lamazwi amakhulu ezulwini, esithi: Imibuso yomhlaba isingeyeNkosi yethu, lekaKristu wayo, njalo izabusa kuze kube nini lanini.[16] Labadala abangamatshumi amabili lane, abahlezi ezihlalweni zabo zobukhosi phambi kukaNkulunkulu, bathi mbo ngobuso babo phansi, basebekhonza uNkulunkulu,[17] besithi: Siyakubonga, Nkosi Nkulunkulu Somandla, okhona lowayekhona lozakuza, ngoba uthethe amandla akho amakhulu, ubusile.[18] Lezizwe sezithukuthele, lolaka lwakho selufikile, lesikhathi sabafileyo ukuthi bahlulelwe, lesokunika umvuzo ezincekwini zakho abaprofethi labangcwele labesaba ibizo lakho, abancinyane labakhulu, lesokubhubhisa ababhubhisa umhlaba.

Kolose 1:15-16
[15] Engumfanekiso kaNkulunkulu ongabonwayo, izibulo lesidalwa sonke;[16] ngoba kuyo zonke izinto zidalwa, ezisemazulwini lezisemhlabeni, ezibonwayo lezingabonwayo, loba izihlalo zobukhosi, loba ubuphathamandla, loba imibuso, loba amandla; zonke izinto zidalwa ngayo zadal el wa yona;

IsAmbulo 1:5
lakuJesu Kristu, umfakazi othembekileyo, olizibulo kwabafileyo lombusi wamakhosi omhlaba. Kuye owasithandayo, wasigezisa ezonweni zethu egazini lakhe;

IsAmbulo 5:6
Ngasengibona, futhi khangela, phakathi kwesihlalo sobukhosi lezidalwa ezine eziphilayo langaphakathi kwabadala, iWundlu limi kungathi lihlatshiwe, lilempondo eziyisikhombisa lamehlo ayisikhombisa, okungomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke.

IsAmbulo 13:14
Sasesiduhisa abakhileyo emhlabeni ngalezozibonakaliso ezanikelwa kuso ukuzenza phambi kwesilo, sisithi kwabakhileyo emhlabeni, kabasenzele umfanekiso isilo ebesilenxeba lenkemba, sasesiphila.

IsAmbulo 17:18
Lowesifazana ombonileyo ungumuzi omkhulu olombuso phezu kwamakhosi omhlaba.

Jobe 26:7
Welulela inyakatho phezu kwendawo engelalutho, aphanyeke umhlaba phezu kweze.

Isaya 40:22
Kunguye ohlala phezu kwesigombolozi somhlaba, labahlali bawo banjengentethe; owendlala amazulu njengekhetheni, awelule njengethente lokuhlala;

Genesise 1:1-3
[1] Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba.[2] Njalo umhlaba wawungelasimo ungelalutho, lobumnyama babuphezu kokujula; loMoya kaNkulunkulu wayendiza phezu kwamanzi.[3] UNkulunkulu wasesithi: Kakube khona ukukhanya; kwasekusiba khona ukukhanya.

UmShumayeli 1:13-17
[13] Ngasenginikela inhliziyo yami ukudinga lokuhlolisisa ngokuhlakanipha ngakho konke okwenziwayo ngaphansi kwamazulu; lumtshikatshika onzima uNkulunkulu uwunike abantwana babantu ukuthi baphatheke ngawo.[14] Ngiyibonile yonke imisebenzi eyenziwayo ngaphansi kwelanga; khangela-ke, konke kuyize lokukhathazeka komoya.[15] Okugobileyo kakulakuqondiswa; lokuswelekayo kakulakubalwa.[16] Ngakhuluma mina lenhliziyo yami ngisithi: Khangela, mina ngikhulile ngandisa inhlakanipho phezu kwabo bonke ababephambi kwami eJerusalema; njalo inhliziyo yami ibonile kakhulu inhlakanipho lolwazi.[17] Nganginikela inhliziyo yami ukwazi inhlakanipho, lokwazi ukuhlanya lobuthutha, ngabona ukuthi lalokhu yikukhathazeka komoya.

Genesise 2:4
Lezi zinzalo zamazulu lezomhlaba ekudalweni kwakho, mhla i Nkosi uNkulunkulu isenza umhlaba lamazulu,

Daniyeli 12:4
Kodwa, wena Daniyeli, vala amazwi, unameke incwadi, kuze kube sesikhathini sokuphela. Abanengi bazazula baye le lale, lobubi buzabalokhu busanda.

Isaya 42:5
Utsho njalo uNkulunkulu i Nkosi, owadala amazulu, wawelula, owendlala umhlaba lalokho okuphuma kuwo, onika abantu abakuwo ukuphefumula, lomoya kulabo abahamba kuwo.

Jobe 26:7-14
[7] Welulela inyakatho phezu kwendawo engelalutho, aphanyeke umhlaba phezu kweze.[8] Uyabophela amanzi emayezini akhe, kodwa amayezi kawadabuki ngaphansi kwawo.[9] Uyasibekela ubuso besihlalo sakhe sobukhosi, endlale iyezi phezu kwaso.[10] Udwebe umngcele oyisigombolozi phezu kobuso bamanzi, kuze kube sekucineni kokukhanya lomnyama.[11] Insika zamazulu ziyathuthumela, zethuswa yikukhuza kwakhe.[12] Ngamandla akhe uthulisa ulwandle, langenhlakanipho yakhe uphahlaza ukuziqhenya.[13] Ngomoya wakhe ucecise amazulu; isandla sakhe sabumba inyoka ebalekayo.[14] Khangela, lokhu kungamaphethelo ezindlela zakhe; kodwa kuzwakala into encinyane kangakanani ngaye! Kanti umdumo wamandla akhe ngubani ongawuqedisisa?

AmaHubo 104:5
Wamisa umhlaba phezu kwezisekelo zawo, kawuyikuzanyazanyiswa phakade laphakade.

AmaHubo 104:9
Wamisa umngcele angewudlule, kawayikubuya agubuzele umhlaba.

Isaya 45:12
Mina ngiwenzile umhlaba, ngadala umuntu phezu kwawo; mina, izandla zami zendlale amazulu, ngalawula amabutho awo wonke.

Amose 9:6
Yiyo eyakha indlu zayo emazulwini, yamisa umkhathi wayo phezu komhlaba, ebiza amanzi olwandle, iwanisele phezu komhlaba; yi Nkosi ibizo layo.

Genesise 6:12
UNkulunkulu wasebona umhlaba, khangela-ke wonakalisiwe, ngoba yonke inyama yonakalise indlela yayo emhlabeni.

Genesise 8:9
kodwa ijuba kalitholanga indawo yokuphumula kwengaphansi yonyawo lwalo, ngakho labuyela kuye emkhunjini, ngoba amanzi ayekhona ebusweni bomhlaba wonke. Waseselula isandla sakhe, walithatha, walingenisa kuye emkhunjini.

Genesise 9:11
Njalo ngizamisa isivumelwano sami lani; njalo kakusayikubhujiswa yonke inyama ngamanzi kazamcolo; ukuze kungasabi khona uzamcolo ukubhubhisa umhlaba.

Isaya 11:12
Izaziphakamisela izizwe uphawu, ibuthe abaxotshiweyo bakoIsrayeli, iqoqe abahlakazekileyo bakoJuda, bevela ezingonsini zozine zomhlaba.

Daniyeli 12:1-3
[1] Ngalesosikhathi kuzavela uMikayeli, umbusi omkhulu olinda abantu bakini. Kuzakuba khona isikhathi sokuhlupheka esingazanga sibe khona kusukela ekuqaleni kwezizwe kuze kube ngalesosikhathi. Kodwa ngalesosikhathi bazakhululwa abantu bakini, bonke ababhaliweyo egwalweni.[2] Labanengi abaleleyo ethulini lomhlaba bazavuka, abanye bavukele impilo elaphakade, labanye bavukele ihlazo lokuhlekwa okulaphakade.[3] Abahlakaniphileyo bazakhanya njengokukhanya kwesibhakabhaka, lalabo abaphendulela abanengi ekulungeni bakhanye njengezinkanyezi kuze kube nininini.

Isaya 51:13
Ubusukhohlwa i Nkosi, umenzi wakho, eyeneka amazulu, yabeka izisekelo zomhlaba, uqhubeka usesaba insuku zonke ngenxa yokuvutha kwentukuthelo yomcindezeli, kungathi uzimisele ukuchitha? Ingaphi-ke intukuthelo yomcindezeli?

Jeremiya 10:12
Owenza umhlaba ngamandla akhe, omise ilizwe ngenhlakanipho yakhe, langokuqedisisa kwakhe wendlala amazulu.

Isaya 55:10
Ngoba njengalokhu izulu lisehla leliqhwa elikhithikayo livela emazulwini, kungabuyeli khona kodwa kuthambisa umhlaba, kuwenze ukuthi uthele uhlume, unike inhlanyelo kumhlanyeli, lokudla kodlayo,

Genesise 10:25
Kwasekuzalelwa uEberi amadodana amabili, ibizo lomunye nguPelegi, ngoba ensukwini zayo umhlaba wehlukaniswa; lebizo lomfowabo nguJokithani.

Juda 1:9
Kanti uMikayeli ingilosi eyinduna, lapho ebanga loSathane ephikisa ngesidumbu sikaMozisi, kabanga lesibindi soku m lethela isigwebo senhlamba, kodwa wathi: INkosi kayikukhalimele.

Kolose 1:15
Engumfanekiso kaNkulunkulu ongabonwayo, izibulo lesidalwa sonke;

1 Thesalonika 4:16
ngoba iNkosi uqobo izakwehla ivela ezulwini ngesimemezelo sokulawula, ngelizwi lengilosi eyinduna, lango kukhala kophondo lukaNkulunkulu, labafileyo kuKristu bazavuka kuqala;

IsAmbulo 3:14
Lakuso isithunywa sebandla lamaLawodikeya bhala uthi: Lezizinto utsho uAmeni, umfakazi othembekileyo loqotho, owokuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu:

Isaya 9:6
Ngoba sizalelwe umntwana, sinikwe indodana; lombuso uzakuba sehlombe layo, lebizo lakhe lizathiwa: OMangalisayo, uMeluleki, uNkulunkulu olamandla, uBaba wephakade, iNkosana yokuthula.

Daniyeli 11:1
Mina-ke, ngomnyaka wokuqala kaDariyusi umMede, ngema ukumqinisa ukuze abe lamandla.

AmaHubo 22:16
Ngoba izinja zingigombolozele; inhlangano yababi ingihanqile; izandla zami lenyawo zami bazibhobozile.

Jobe 28:25
Esenzela umoya isisindo, walinganisa amanzi ngesilinganiso.

Jobe 38:16
Usungenile emithonjeni yolwandle yini, wahamba usiya le lale ekudingeni inziki?

UmShumayeli 1:7
Yonke imifula iya olwandle, kodwa ulwandle kalugcwali; endaweni lapho imifula evela khona, ibuyele iye khona.

Johane 1:18
Kakho owake wabona uNkulunkulu; iNdodana ezelwe yodwa, esesifubeni sikaYise, yiyo e m vezileyo.

Genesise 1:6-8
[6] UNkulunkulu wasesithi: Kakube khona umkhathi phakathi kwamanzi; kawehlukanise phakathi kwamanzi lamanzi.[7] UNkulunkulu wasesenza umkhathi, wasesehlukanisa phakathi kwamanzi angaphansi komkhathi lamanzi aphezu komkhathi; kwasekusiba njalo.[8] UNkulunkulu wasebiza umkhathi ngokuthi ngamazulu. Kwasekusiba yikuhlwa, njalo kwaba yikusa, usuku lwesibili.

Ndebele Bible 2002
No Data