A A A A A

Okungeziwe: [Ukuvuselela]


Daniyeli 9:3-10
[3] Ngasengikhuleka kuNkulunkulu iNkosi, ngayincenga, ngizila ukudla, ngigqoke amalembu amasaka, ngihlezi esilotheni.[4] Ngakhuleka e Nkosi ni uNkulunkulu wami. ngavuma izono ngathi: Wena Nkosi, Nkulunkulu omkhulu lowesabekayo, ogcina isivumelwano lothando kwabakuthandayo labagcina imilayo yakho,[5] sonile, saziphatha kubi, senza okubi, sakuhlamuka, sayephula imilayo yakho lezimiso zakho;[6] kasilalelanga inceku zakho abaprofethi, ezikhulume ebizweni lakho emakhosini ethu, lezikhulwini zethu, lakubobaba, lakibo bonke abantu belizwe.[7] Kukhona ukulunga kuwe, Nkosi, kodwa kithi kukhona ihlazo njengalamhlanje ebantwini bakoJuda, labakhileyo eJerusalema, lakuIsrayeli wonke, kubo abaseduze labakhatshana. emazweni wonke obaxotshele kiwo ngenxa yenkohliso abayenze kuwe.[8] Kukhona kithi ihlazo, Nkosi, emakhosini ethu, lezikhulwini zethu, lakubobaba, ngoba sonile kuwe.[9] Kuwe, Nkosi uNkulunkulu wethu, kukhona isihawu lokuthethelela; ngoba sikuhlamukile.[10] Kasilalelanga ilizwi lakho ngokulandela imilayo yakho owasimisela yona ngezinceku zakho abaprofethi.

Ezra 9:5-7
[5] Kwathi ngomnikelo wakusihlwa ngasukuma ekuthotshisweni kwami, lekudabuleni kwami isembatho sami lebhatshi lami, ngaguqa ngamadolo ami, ngelulela izandla zami e Nkosi ni uNkulunkulu wami,[6] ngathi: Nkulunkulu wami, ngilenhloni, ngiyangekile ukuphakamisela ubuso bami kuwe, Nkulunkulu wami, ngoba ububi bethu bandile ngaphezu kwekhanda, lecala lethu selikhule kwaze kwaba semazulwini.[7] Kusukela ensukwini zabobaba besiphakathi kwecala elikhulu kuze kube lamuhla, langenxa yobubi bethu thina, amakhosi ethu, abapristi bethu, sinikelwe esandleni samakhosi amazwe, enkembeni, ekuthunjweni, lekuphangweni, lehlazweni lobuso, njengalamuhla.

Hezekeli 22:28-31
[28] Abaprofethi bayo bayacomba izenzo zazo ngekalaga, babona imibono yamanga, bavumise amanga, besithi: Nanti ilizwi leNkosi uJehova; yona i Nkosi ingakhulumanga.[29] Abantu belizwe bayaqilibezela, baphange abanye, bahluphe abayanga labaswelayo, bacindezele kakhulu abezizweni.[30] Ngadinga umuntu phakathi kwabo ongakha umduli, avimbe esikhaleni phambi kwami, avikele ilizwe ukuze ngingalichithi, kodwa kangitholanga muntu,[31] Ngalokho ngehlisele ukuthukuthela kwami phezu kwabo, ngabaqeda ngomlilo wolaka lwami, ngaphindisela indlela yabo kibo, kutsho iNkosi uJehova.

Duteronomi 9:18-29
[18] Ngasengiziwisela phansi phambi kwe Nkosi njengakuqala, insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane, ngingadli sinkwa, nginganathi manzi, ngenxa yaso sonke isono senu elisonileyo, lisenza okubi emehlweni e Nkosi, liyithukuthelisa.[19] Ngoba ngangisesaba ukuthukuthela lolaka i Nkosi eyayilithukuthelela ngakho ukulibhubhisa; kodwa i Nkosi yangizwa langalesosikhathi.[20] I Nkosi yasimthukuthelela kakhulu uAroni ukuze imbhubhise; kodwa ngamkhulekela loAroni ngalesosikhathi.[21] Ngasengithatha isono senu, ithole elalilenzile, ngalitshisa ngomlilo, ngalichoboza, ngalicholisisa laze laba lincinyane njengothuli; ngaphosa uthuli lwalo esifuleni esasisehla entabeni.[22] LeTabera, leMasa, leKiribothi-Hathava laliyithukuthelisa i Nkosi.[23] Lalapho i Nkosi yalithuma lisuka eKadeshi-Bhaneya isithi: Yenyukani, lidle ilifa lelizwe engilinike lona, laselihlamukela umlayo we Nkosi uNkulunkulu wenu, kaliyikholwanga, kalilalelanga ilizwi layo.[24] Lalivele liyivukele i Nkosi kusukela esukwini engalazi ngalo.[25] Ngasengiziwisela phansi phambi kwe Nkosi insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane, engaziwisela phansi ngazo, ngoba i Nkosi yayithe izalichitha.[26] Ngasengikhuleka e Nkosi ni ngathi: Nkosi Jehova, ungabachithi abantu bakho lelifa lakho, obahlenge ngobukhulu bakho, owabakhupha eGibhithe ngesandla esilamandla.[27] Khumbula inceku zakho, uAbrahama, uIsaka, loJakobe; ungakhangeli inkani yalababantu lobubi babo lesono sabo,[28] hlezi ilizwe owasikhupha kilo lithi: Ngenxa yokuthi i Nkosi yayingelamandla okubangenisa elizweni eyakhuluma ngalo kubo, langenxa yokuthi ibazonda, yabakhupha ukuze ibabulalele enkangala.[29] Kube kanti bangabantu bakho lelifa lakho, owabakhupha ngamandla akho amakhulu langengalo yakho eyeluliweyo.

Eksodusi 32:11-13
[11] Kodwa uMozisi wancenga ubuso be Nkosi uNkulunkulu wakhe wathi: Kungani, Nkosi, ulaka lwakho lubavuthela abantu bakho owabakhupha elizweni leGibhithe ngamandla amakhulu langesandla esiqinileyo?[12] Kungani amaGibhithe ezakhuluma athi: Wabakhuphela ububi ukubabulala ezintabeni, lokubaqeda ebusweni bomhlaba? Phenduka ekuvutheni kolaka lwakho, uzisole ngobubi obumelene labantu bakho.[13] Khumbula uAbrahama, uIsaka loIsrayeli, inceku zakho, owazifunga wena kizo wathi kuzo: Ngizakwandisa inzalo yenu njengezinkanyezi zamazulu, lalelilizwe lonke engikhulume ngalo, ngizalipha inzalo yenu, njalo bazalidla ilifa lalo kuze kube nininini.

Eksodusi 32:31-32
[31] UMozisi wasebuyela e Nkosi ni wathi: Maye! Lababantu bonile isono esikhulu, bazenzele onkulunkulu begolide.[32] Khathesi-ke, uba uthethelela isono sabo - kodwa uba kungenjalo, ake ungesule egwalweni lwakho olubhalileyo.

Nehemiya 1:1-11
[1] Amazwi kaNehemiya indodana kaHakaliya. Kwasekusithi ngenyanga kaKisilevi ngomnyaka wamatshumi amabili, lapho mina ngiseShushani isigodlo,[2] uHanani omunye wabafowethu wafika yena lamadoda avela koJuda. Ngasengibabuza mayelana lamaJuda ayephunyukile asala ekuthunjweni, langeJerusalema.[3] Basebesithi kimi: Labo abasalayo abasala ekuthunjweni lapho esigabeni baphakathi kokuhlupheka okukhulu lehlazo, lomduli weJerusalema wadilika, lamasango ayo atshiswa ngomlilo.[4] Kwasekusithi sengizwe lamazwi ngahlala phansi ngakhala inyembezi, ngalila okw ezinsuku, ngizila ukudla, ngikhuleka phambi kukaNkulunkulu wamazulu.[5] Ngathi: Ngiyancenga, Nkosi, Nkulunkulu wamazulu, Nkulunkulu omkhulu lowesabekayo, ogcina isivumelwano lomusa kulabo abamthandayo labagcina imilayo yakhe,[6] indlebe yakho ake ilalele, lamehlo akho avuleke, ukuzwa umkhuleko wenceku yakho engiwukhuleka phambi kwakho lamuhla emini lebusuku ngabantwana bakoIsrayeli, inceku zakho, njalo ngivuma ngezono zabantwana bakoIsrayeli esizone kuwe. Yebo, mina lendlu kababa sonile;[7] senze kubi lokwenza kubi kuwe, kasigcinanga imilayo lezimiso lezahlulelo owalaya ngakho uMozisi inceku yakho.[8] Ake ukhumbule ilizwi owalaya ngalo uMozisi inceku yakho usithi: Uba lina liphambuka, mina ngizalichithachitha phakathi kwezizwe;[9] uba lina liphendukela kimi, lilondoloza imilayo yami, liyenze, lanxa abaxotshiweyo benu besephethelweni lamazulu, ngizababutha besuka lapho ngibaletha endaweni engiyikhethileyo ukubeka ibizo lami khona.[10] Laba-ke bazinceku zakho labantu bakho owabahlenga ngamandla akho amakhulu langesandla sakho esiqinileyo.[11] Ngiyacela, Nkosi, indlebe yakho ake ilalele umkhuleko wenceku yakho, lomkhuleko wezinceku zakho eziloyisa ukwesaba ibizo lakho, ake uphumelelise inceku yakho lamuhla, uyinike izihawu phambi kwalumuntu. Njalo ngangingumphathi wezitsha zenkosi.

AmaHubo 85:6
Kawuyikubuya usivuselele yini, ukuze abantu bakho bathokoze kuwe?

AmaHubo 22:27
Imikhawulo yonke yomhlaba izakhumbula, iphendukele e Nkosi ni; lezizukulwana zonke zezizwe zizakhonza phambi kwakho.

AmaHubo 51:10
Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlambulukileyo, njalo uvuselele umoya oqinileyo phakathi kwami.

AmaHubo 80:18
Ngakho kasiyikubuyela emuva sisuke kuwe; sivuselele, khona sizabiza ibizo lakho.

Habakuki 3:2
Nkosi, ngizwile umbiko ngawe, ngiyesaba izenzo zakho. Ziphinde futhi kuliminyaka, wenze ukuthi zaziwe kuliminyaka; ukhumbule umusa elakeni.

Isaya 57:15
Ngoba ophakemeyo lophezulu, ohlala kuze kube nininini, obizo lakhe lingoNgcwele, uthi: Ngihlala endaweni ephakemeyo lengcwele, lakuye olomoya odabukileyo lozithobayo, ukuze ngivuselele umoya wabazithobayo, lenhliziyo edabukileyo.

2 IziKronike 7:14
uba abantu bami ibizo lami elibizwa phezu kwabo bezithoba, bakhuleke badinge ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, mina-ke ngizakuzwa ngisemazulwini, ngithethelele isono sabo, ngelaphe ilizwe labo.

Jakobe 4:8
Sondelani kuNkulunkulu, laye uzasondela kini; gezani izandla, zoni, njalo lihlanze izinhliziyo, banhliziyombili.

Hezekeli 37:11-15
[11] Yasisithi kimi: Ndodana yomuntu, amathambo la anguIsrayeli wonke. Khangela, bathi: Amathambo ethu omile, lethemba lethu lilahlekile, sesiphelile.[12] Ngakho-ke profetha uthi kibo: INkosi uJehova ithi: Khangela, ngizavula amangcwaba enu, ngilivuse emalibeni enu, lina bantu bami, ngilibuyise elizweni lakoIsrayeli.[13] Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi nxa ngivula amangcwaba enu, ngilivusa emalibeni enu, bantu bami.[14] Ngizafaka umoya wami kini, liphile, ngizalibeka kwelenu ilizwe; khona lizakwazi ukuthi mina Nkosi ngikhulumile, lokuthi ngikwenzile, kutsho i Nkosi.[15] Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi:

IzEnzo 2:17-18
[17] Njalo kuzakuthi ensukwini zokucina, utsho uNkulunkulu, ngizathulula okoMoya wami phezu kwayo yonke inyama; lamadodana enu lamadodakazi enu azaprofetha, lamajaha enu abone imibono, labadala benu baphuphe amaphupho;[18] njalo laphezu kwenceku zami laphezu kwencekukazi zami ngalezonsuku ngizathulula okoMoya wami, njalo zizaprofetha.

2 Thimothewu 4:3-4
[3] Ngoba kuzakuba lesikhathi lapho bengayikuvuma imfundiso ephilileyo, kodwa ngokowabo umhawu bazazibuthelelela abafundisi, belunywa zindlebe;[4] njalo bazafulathelisa indlebe zabo eqinisweni, bazaphambukela ezinganekwaneni.

Efesu 5:14
ngakho uthi: Phaphama wena oleleyo uvuke kwabafileyo, njalo uKristu uzakukhanyisela.

Mathewu 6:33
Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini.

IzEnzo 2:38
UPetro wasesithi kubo: Phendukani, libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu ethethelelweni lwezono, njalo lizakwemukela isipho sikaMoya oNgcwele.

IzEnzo 3:19-21
[19] Ngakho phendukani libuye futhi, ukuze kwesulwe izono zenu, ukuze kufike izikhathi zokukhudumala ezivela ebusweni beNkosi,[20] njalo ithume lo owamenyezelwa kini phambili, uJesu Kristu;[21] okumele ukuthi izulu limemukele kuze kufike izikhathi zokubuyisela konke, uNkulunkulu akutshoyo ngomlomo wabo bonke abaprofethi bakhe abangcwele endulo.

Hezekeli 18:21-33
[21] Uba omubi ephenduka ebubini bakhe bonke abenzileyo, agcine izimiso zami, enze okufaneleyo lokulungileyo, uzaphila isibili, kayikufa.[22] Iziphambeko zakhe zonke azenzileyo kazisayikukhunjulwa; kodwa uzaphila ngenxa yokulunga kwakhe akwenzileyo.[23] Ngiyathokoziswa yini yikufa komubi, kutsho iNkosi uJehova, kungabi yikuphenduka kwakhe endleleni yakhe aphile?[24] Kodwa nxa olungileyo ephambuka ekulungeni kwakhe, enze okubi, enze amanyala enziwa ngomubi, uzaphila yini? Izenzo zakhe zonke ezilungileyo abezenzile kazisayikukhunjulwa; ngenxa yenkohliso alecala ngayo, lesono asenzileyo, uzakufa.[25] Kanti lithi: Indlela yeNkosi kayiqondanga. Zwanini-ke, lina Israyeli; indlela yami kayiqondanga yini? Kakusizo yini ezenu indlela ezingaqondanga?[26] Lapho umuntu olungileyo ephambuka ekulungeni kwakhe, enze okubi, uzakufa ngenxa yakho; yebo, ngenxa yobubi abenzileyo uzakufa.[27] Futhi nxa umuntu omubi ephenduka ebubini bakhe abenzileyo, enze okufaneleyo lokulungileyo, uzasindisa umphefumulo wakhe.[28] Ngoba wabona, waphenduka eziphambekweni zakhe zonke abezenzile, uzaphila isibili kayikufa.[29] Kodwa uIsrayeli uthi: Indlela yeNkosi kayiqondanga. Wena Israyeli, indlela zami kaziqondanga yini? Kakusizo ezenu indlela ezingaqondanga yini?[30] Ngakho ngizalahlulela, lina ndlu kaIsrayeli, ngulowo lalowo ngokwendlela zakhe, itsho iNkosi uJehova. Phendukani, libuye eziphambekweni zenu zonke; ngakho ububi bungabi yincithakalo yenu.[31] Lahlani kini zonke iziphambeko zenu eliphambeke ngazo, lizenzele inhliziyo entsha lomoya omutsha; ngoba lizafelani, ndlu Israyeli?[32] Ngoba kangithokoziswa yikufa komuntu, kutsho iNkosi uJehova; ngakho-ke phendukani ukuze liphile.[33] Khala isililo ngezikhulu zakoIsrayeli,

Jeremiya 31:17-20
[17] Kuzalunga esikhathini esizayo, kutsho i Nkosi; abantwana bakho bazabuya elizweni lakibo.[18] Ngizwile lokuzwa uEfrayimi ezikhalela esithi: Ungitshayile, njalo ngatshaywa, njengethole elingathambanga; ngibuyisa, njalo ngizabuya, ngoba uyi Nkosi uNkulunkulu wami.[19] Isibili emva kokubuya kwami ngazisola, lemva kokulaywa kwami ngatshaya ithangazi lami; ngaba lenhloni, njalo ngayangeka, ngoba ngathwala ihlazo lobutsha bami.[20] Kambe uEfrayimi uyindodana yami yini eligugu kimi, ungumntwana wami othandekayo? Ngoba lapho ngikhuluma ngokubi ngaye, ngiyamkhumbula. Ngakho inhliziyo yami iyamlangatha; isibili ngizakuba lesihawu kuye kutsho i Nkosi.

AbAhluleli 10:1-18
[1] Emva kukaAbhimeleki kwasekuvela uThola indodana kaPhuwa indodana kaDodo, indoda yakoIsakari ukukhulula uIsrayeli; wayehlala eShamiri entabeni yakoEfrayimi.[2] Wasesahlulela uIsrayeli iminyaka engamatshumi amabili lantathu. Wafa, wangcwatshelwa eShamiri.[3] Lemva kwakhe kwavela uJayiri umGileyadi, wahlulela uIsrayeli iminyaka engamatshumi amabili lambili.[4] Wayelamadodana angamatshumi amathathu agada amathole abobabhemi angamatshumi amathathu, elemizi engamatshumi amathathu, abayithi yiHavothi-Jayiri kuze kube lamuhla, eselizweni leGileyadi.[5] UJayiri wasesifa, wangcwatshelwa eKamoni.[6] Abantwana bakoIsrayeli basebebuya besenza okubi emehlweni e Nkosi, bakhonza oBhali laboAshitarothi *, labonkulunkulu beSiriya labonkulunkulu beSidoni labonkulunkulu bakoMowabi labonkulunkulu babantwana bakoAmoni labonkulunkulu bamaFilisti; bayitshiya i Nkosi, kabaze bayikhonza.[7] Ulaka lwe Nkosi lwaselumvuthela uIsrayeli, yabathengisa ezandleni zamaFilisti lezandleni zabantwana bakoAmoni.[8] Asebachitha abacindezela abantwana bakoIsrayeli ngalowomnyaka - iminyaka elitshumi leyisificaminwembili, bonke abantwana bakoIsrayeli ababengaphetsheya kweJordani elizweni lamaAmori eliseGileyadi.[9] Njalo abantwana bakoAmoni bachapha iJordani ukuze balwe ngitsho bemelene loJuda njalo bemelene loBhenjamini bemelene lendlu kaEfrayimi; ngalokho uIsrayeli wacindezeleka kakhulu.[10] Abantwana bakoIsrayeli basebekhala e Nkosi ni besithi: Sonile kuwe, njalo ngoba sitshiyile uNkulunkulu wethu, sasesikhonza oBhali.[11] I Nkosi yasisithi ebantwaneni bakoIsrayeli: Kangi likhulula nga yini kumaGibhithe lakumaAmori lakubantwana bakoAmoni lakumaFilisti?[12] AmaSidoni lawo lamaAmaleki lamaMahoni alicindezela, laselikhala kimi, ngalikhulula esandleni sawo.[13] Kanti lina lingitshiyile lakhonza abanye onkulunkulu; ngakho kangisayikulikhulula.[14] Hambani liyekhala kubonkulunkulu elibakhethileyo; kabalikhulule bona ngesikhathi sokuhlupheka kwenu.[15] Abantwana bakoIsrayeli-ke bathi e Nkosi ni: Sonile; yenza wena kithi njengakho konke okuhle emehlweni akho; kuphela sikhulule, siyakuncenga, lamuhla.[16] Basebesusa onkulunkulu bezizweni phakathi kwabo, bakhonza i Nkosi; umphefumulo wayo wasudabuka ngohlupho lukaIsrayeli.[17] Kwasekubizelwa ndawonye abantwana bakoAmoni, bamisa inkamba eGileyadi, labantwana bakoIsrayeli babuthana bamisa inkamba eMizipa.[18] Labantu, iziphathamandla zeGileyadi, bathi omunye komunye: Ngubani umuntu ozaqala ukulwa emelene labantwana bakoAmoni? Uzakuba yinhloko phezu kwabo bonke abahlali beGileyadi.

Jobe 42:6
Ngakho-ke ngiya zi nenga, ngiyaphenduka ethulini lemlotheni.

Joweli 1:10-20
[10] Amasimu aphelile, umhlabathi uyakhala, ngoba amabele aphelile, lewayini elitsha kalisekho, lamafutha ayancipha.[11] Danani, lina balimi bomhlabathi, likhale, lina baphathi bezivini, ngenxa yengqoloyi lebhali*; ngoba isivuno semasimini siphelile.[12] Ivini liyabuna, lomkhiwa wome, ipomegranati*, lesihlahla selala, lomkhuna, zonke izihlahla zeganga sezomile, lentokozo iphelile ebantwini.[13] Gqokani izembatho zokulila, likhale, lina bapristi, lilani, lina zikhonzi zaselathini. Ngenani, lilale emalenjini amasaka bonke ubusuku, lina zikhonzi zikaNkulunkulu wami. Ngoba umnikelo wokudla lomnikelo wokunathwayo igodliwe ukunikelwa endlini kaNkulunkulu wenu.[14] Zilani ukudla, lenze umhlangano onzulu lina badala, buthanisani bonke abakhileyo elizweni, endlini ye Nkosi uNkulunkulu wenu, likhuleke kuyo.[15] Maye ngalolosuku! Ngoba usuku lwe Nkosi luseduze, luzafika njengokuchitheka okulethwa nguSomandla.[16] Ukudla kakuqunywanga phambi kwamehlo ethu yini? Lokuthaba lentokozo kakuphelanga yini endlini kaNkulunkulu?[17] Inhlanyelo iyabola ngaphansi kwamagade; indlu zamabele kazilalutho, leziphala zidilikile, ngoba amabele kawakho.[18] Yeka ukukhala kwezifuyo! Imihlambi yenkomo ididekile ngoba kayilalo idlelo; lemihlambi yezimvu ihluphekile.[19] Ngiyakhala kuwe, Nkosi, ngoba umlilo utshisile amadlelo, lamalangabi atshisa zonke izihlahla zeganga.[20] Lenyamazana zeganga ziyakhala kuwe, ngoba imifula yamanzi itshile, lomlilo utshisile amadlelo eganga.

Jona 3:9-10
[9] Kwazi bani ukuthi uNkulunkulu angezisole, ludede ulaka lwakhe olukhulu ukuze singabhubhi.[10] Lapho uNkulunkulu ebona izenzo zabo ukuthi baphendukile ebubini babo, wazisola ngobubi ayezabenza kibo, kasabenzanga.

Luka 15:7
Ngithi kini: Ngokunjalo kuzakuba khona intokozo ezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo, kulabalungileyo abangamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye, abangasweli ukuphenduka.

Marku 1:15
wasesithi: Isikhathi sigcwalisekile, njalo umbuso kaNkulunkulu ususondele; phendukani, likholwe ivangeli.

Mathewu 3:6
basebebhabhathizwa nguye eJordani bevuma izono zabo.

Mathewu 11:20-24
[20] Waseqala ukusola imizi okwakwenziwe phakathi kwayo ubunengi bemisebenzi yakhe yamandla, ngoba ingaphendukanga, wathi:[21] Maye kuwe, Korazini ! Maye kuwe, Bethisayida ! Ngoba uba kwakwenziwe eTire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngabe kade baphenduka bembethe amasaka lemlotheni.[22] Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngcono eTire leSidoni ngosuku lwesigwebo kulakini.[23] Lawe, Kapenawume, ophakanyiselwe ezulwini, uzaphoselwa phansi esihogweni; ngoba uba yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe isekhona kuze kube lamuhla.[24] Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngcono kulizwe leSodoma ngosuku lwesigwebo, kulakuwe.

1 Petru 4:17
Ngoba sekuyisikhathi sokuthi ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu; njalo uba kuqala kithi, ku za kuba yini ukuphela kwalabo abangalalelanga ivangeli likaNkulunkulu?

1 Petru 5:10
Kodwa uNkulunkulu womusa wonke, owasibizela ebukhosini bakhe obuphakade kuKristu Jesu, se si hlupheke okwesikhatshana, sengathi yena angaliphelelisa, a li qinise, a li nike amandla, a li sekele.

Efesu 1:18
amehlo engqondo yenu akhanyiswe, ukuze lazi ukuthi liyini ithemba lobizo lwakhe, lokuthi iyini inotho yodumo lwelifa lakhe kwabangcwele,

Hoseya 6:2
Emva kwensuku ezimbili izasivuselela, isivuse ngosuku lwesithathu, ukuze siphile phambi kwayo.

Isaya 49:8
Itsho njalo i Nkosi: Ngesikhathi esemukelekayo ngikuzwile, langosuku losindiso ngikusizile; njalo ngizakulondoloza, ngikunike ube yisivumelwano sabantu, ukumisa umhlaba, ukubenza badle amafa achithekileyo,

Jeremiya 33:11
ilizwi lokuthaba lelizwi lentokozo, ilizwi lomyeni lelomakoti, lelizwi labahlabelayo lapho beletha iminikelo yabo yokubonga ethempelini lami besithi: Bongani i Nkosi yamabandla, ngoba ilungile, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. Ngoba ngizabuyisa abantu belizwe babe njengakuqala. kutsho i Nkosi.

AmaHubo 51:12
Buyisela kimi intokozo yosindiso lwakho, ungisekele ngo moya okhululekileyo.

AmaHubo 71:20
Ongenze ngabona inhlupheko ezinengi lezibuhlungu, uzangivuselela futhi, ungikhuphule futhi ezinzikini zomhlaba.

Roma 6:4
Ngakho sangcwatshwa laye ngobhabhathizo ekufeni; ukuze, njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo ngobukhosi bukaYise, ngokunjalo lathi sihambe ebutsheni bempilo.

IsiLilo 5:20-21
[20] Usikhohlweleni kokuphela? Usitshiyeleni isikhathi eside kangaka?[21] Sibuyise kuwe, Nkosi, sizabuya. Yenza insuku zethu zibe zintsha njengendulo.

Malaki 4:5-6
[5] Khangelani, ngizathuma uElija umprofethi kini lungakafiki usuku lwe Nkosi olukhulu lolwesabekayo.[6] Uzaphendulela-ke inhliziyo yaboyise ebantwaneni, lenhliziyo yabantwana kuboyise, hlezi ngize ngitshaye ilizwe ngesiqalekiso.

AmaHubo 80:17-19
[17] Isandla sakho kasibe phezu komuntu wesandla sakho sokunene, phezu kwendodana yomuntu, o ziqinisele yona.[18] Ngakho kasiyikubuyela emuva sisuke kuwe; sivuselele, khona sizabiza ibizo lakho.[19] Nkosi, Nkulunkulu wamabandla, siphendule, wenze ubuso bakho bukhanye, ngakho sizasindiswa.

Ndebele Bible 2002
No Data