A A A A A

Okungeziwe: [Isithembu]


1 IziKronike 4:5
Njalo uAshuri uyise kaThekhowa wayelabafazi ababili, oHela loNahara.

2 Samuweli 5:13
UDavida wasethatha abanye abafazi abancane labafazi bevela eJerusalema, esevela eHebroni, njalo kwakulamanye amadodana lamadodakazi azalelwa uDavida.

2 Samuweli 12:8
Ngakunika indlu yenkosi yakho labafazi benkosi yakho esifubeni sakho, ngakunika indlu kaIsrayeli lekaJuda; uba-ke bekukuncinyane, bengingakwengezelela okunje lokunje.

2 IziKronike 11:21
URehobowamu wasemthanda uMahaka indodakazi kaAbisalomu okwedlula bonke omkakhe labafazi bakhe abancinyane - ngoba wathatha abafazi abalitshumi lesificaminwembili, labafazi abancinyane abangamatshumi ayisithupha, wazala amadodana angamatshumi amabili lesificaminwembili lamadodakazi angamatshumi ayisithupha.

2 IziKronike 13:21
Kodwa uAbhiya waziqinisa, wazithathela abafazi abalitshumi lane, wazala amadodana angamatshumi amabili lambili, lamadodakazi alitshumi lesithupha.

Eksodusi 21:10
Uba ezithathela omunye, ukudla kwaso, isigubuzelo saso lokuhlala kwaso ndawonye kayiyikukunciphisa.

Genesise 4:19
ULameki wasezithathela abafazi ababili, ibizo lowokuqala lalinguAda, lebizo lowesibili lalinguZila.

Genesise 30:4-9
[4] Wasemnika uBiliha incekukazi yakhe abe ngumka khe; uJakobe wasengena kuye.[5] UBiliha wasethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana.[6] URasheli wasesithi: UNkulunkulu ungahlulele, njalo uzwile ilizwi lami, wanginika indodana. Ngakho wayitha ibizo layo uDani.[7] UBiliha incekukazi kaRasheli wasebuya ethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana yesibili.[8] URasheli wasesithi: Ngibindene lokubindana okulamandla lodadewethu, njalo ngehlula; ngakho wayitha ibizo layo uNafithali.[9] Kwathi uLeya esebonile ukuthi usemi ukuzala, wathatha uZilipa incekukazi yakhe, wamnika uJakobe abe ngumka khe.

Isaya 4:1
Labesifazana abayisikhombisa bazabamba indoda ibenye ngalolosuku, bathi: Sizakudla okwethu ukudla, sigqoke ezethu izigqoko; kuphela ibizo lakho kalibizwe phezu kwethu; susa ihlazo lethu.

AbAhluleli 8:30
Njalo uGidiyoni wayelamadodana angamatshumi ayisikhombisa aphuma okhalweni lwakhe, ngoba wayelabafazi abanengi.

Numeri 12:1
UMiriyamu loAroni basebekhuluma bemelene loMozisi ngenxa yowesifazana umKushikazi owayemthethe, ngoba wayethethe umfazi umKushikazi.

1 Samuweli 1:1-2
[1] Kwakukhona-ke indoda ethile yeRamathayimi-Zofimu entabeni yakoEfrayimi; lebizo layo lalinguElkana indodana kaJerohamu, indodana kaElihu, indodana kaTohu, indodana kaZufi umEfrayimi.[2] Njalo yayilabafazi ababili; ibizo lomunye lalinguHana, lebizo lomunye lalinguPenina. Njalo uPenina wayelabantwana, kodwa uHana wayengelabantwana.

Duteronomi 21:15-17
[15] Uba indoda ilabafazi ababili, omunye eyintandokazi lomunye eyisaliwakazi, njalo bamzalele abantwana, intandokazi lesaliwakazi, uba izibulo libe yindodana yesaliwakazi,[16] kuzakuthi, mhla esenza amadodana akhe ukuthi adle ilifa lalokho alakho, kangayenzi indodana yentandokazi ibe lizibulo phambi kwendodana yesaliwakazi, elizibulo.[17] Kodwa izibulo, indodana yesaliwakazi, uzalivuma ngokulinika isabelo esiphindwe kabili sakho konke okuficwayo kuye, ngoba liyikuqala kwamandla akhe; ilungelo lobuzibulo ngelalo.

2 IziKronike 24:1-3
[1] UJowashi wayeleminyaka eyisikhombisa esiba yinkosi, wabusa iminyaka engamatshumi amane eJerusalema. Lebizo likanina lalinguZibiya weBherishebha.[2] UJowashi wasesenza okuqondileyo emehlweni e Nkosi insuku zonke zikaJehoyada umpristi.[3] UJehoyada wasemthathela abafazi ababili; wasezala amadodana lamadodakazi.

Hezekeli 23:1-4
[1] Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi:[2] Ndodana yomuntu, kwakukhona abesifazana ababili, amadodakazi omfazi munye.[3] Bawula eGibhithe, bawula ebutsheni babo, babanjwa amabele abo lamathangazi abo.[4] Omdala wayethiwa nguOhola, lomnawakhe wayethiwa nguOholiba. Baba ngabami, bangizalela amadodana lamadodakazi. UOhola uyiSamariya, loOholiba uyiJerusalema.

1 Korinte 7:1-5
[1] Mayelana-ke lezinto elangibhalela ngazo, kuhle emuntwini ukuthi angamthinti owesifazana.[2] Kodwa ngenxa yokuphinga ngulowo lalowo kumele abe lowakhe umfazi, njalo ngulowo lalowo mfazi abe leyakhe indoda.[3] Indoda kayenanise kumfazi isifiso esihle esimfaneleyo; langokunjalo lomfazi endodeni.[4] Umfazi kalamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa indoda; langokunjalo lendoda kayilamandla phezu kowayo umzimba, kodwa umfazi.[5] Lingagodlelani, ngaphandle kokuvumela na okwesikhathi, ukuthi lizinikele ekuzileni ukudla lekukhulekeni, libuye lihlangane futhi, ukuze uSathane angalilingi ngokungazithibi kwenu.

Duteronomi 25:5-10
[5] Uba izelamani zihlala ndawonye, lomunye wazo esifa, engelandodana, umfazi wofileyo kangendeli kowemzini ongaphandle; umfowabo wendoda yakhe uzangena kuye, amthathe abe ngumkakhe, enze kuye imfanelo yomfowabo wendoda.[6] Kuzakuthi-ke izibulo alizalayo lizakuma ebizweni lomfowabo ofileyo, ukuze ibizo lakhe lingacitshwa koIsrayeli.[7] Uba umuntu engathandi ukuthatha umkamfowabo, umkamfowabo uzakwenyukela esangweni kubadala athi: Umfowabo wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo ibizo koIsrayeli; kafuni ukwenza kimi imfanelo yomfowabo wendoda.[8] Abadala bomuzi wakhe bazambiza-ke, bakhulume laye. Uba eqinisa esithi: Kangithandi ukumthatha;[9] umkamfowabo uzasondela-ke kuye phambi kwamehlo abadala, akhuphe inyathela lakhe enyaweni lwakhe, amkhafulele ebusweni, aphendule, athi: Kuzakwenziwa njalo kulowomuntu ongayakhiyo indlu yomfowabo.[10] Lebizo lakhe lizakuthiwa koIsrayeli: Indlu yolenyathela elakhutshwayo.

1 IziKronike 3:1-9
[1] Njalo la ayengamadodana kaDavida awazalelwa eHebroni: Izibulo nguAmnoni kuAhinowama umJizereyelikazi; eyesibili nguDaniyeli kuAbigayili umKharmelikazi;[2] eyesithathu nguAbisalomu indodana kaMahaka indodakazi kaTalimayi inkosi yeGeshuri; eyesine nguAdonija indodana kaHagithi;[3] eyesihlanu nguShefathiya kuAbithali; eyesithupha nguIthereyamu kuEgila umkakhe.[4] Abayisithupha bazalelwa yena eHebroni, lapho abusa khona iminyaka eyisikhombisa lezinyanga eziyisithupha; leJerusalema wabusa iminyaka engamatshumi amathathu lantathu.[5] Lalaba bazalelwa yena eJerusalema: OShimeya loShobabi loNathani loSolomoni, bo bane, kuBathishuwa indodakazi kaAmiyeli;[6] loIbihari loElishama loElifelethi[7] loNoga loNefegi loJafiya[8] loElishama loEliyada loElifelethi, abayisificamunwemunye.[9] Bonke babengamadodana kaDavida, ngaphandle kwamadodana abafazi abancane, loTamari udadewabo.

Ndebele Bible 2002
No Data