A A A A A

God: [Commandments]


Marku 10:19
Uyayazi imilayo ethi : Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga.

Luka 18:20
Uyayazi imilayo ethi : Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, hlonipha uyihlo lonyoko.

Mathewu 22:34-40
[34] Kwathi abaFarisi, sebezwile ukuthi uJesu ubaqume umlomo, babuthana ndawonye.[35] Lomunye wabo, isazumthetho, wa m buza:[36] Mfundisi, yiwuphi umlayo omkhulu emthethweni?[37] UJesu wasesithi kuye: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke;[38] yiwo lowo umlayo owokuqala lomkhulu.[39] Lowesibili ufanana lawo uthi : Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzi thanda wena .[40] Kuleyomilayo emibili kumisiwe umthetho wonke labaprofethi.

Roma 13:9
Ngoba lokhu ukuthi : Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga .

Mathewu 19:16-19
[16] Njalo khangela, kwasondela omunye wathi kuye: Mfundisi olungileyo, ngizakwenzani okulungileyo, ukuze ngibe lempilo elaphakade?[17] Wasesithi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu.[18] Wathi kuye: Yiyiphi? UJesu wasesithi: Ungabulali; ungafebi; ungebi; ungafakazi amanga;[19] hlonipha uyihlo lonyoko.

Mathewu 22:36-40
[36] Mfundisi, yiwuphi umlayo omkhulu emthethweni?[37] UJesu wasesithi kuye: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke;[38] yiwo lowo umlayo owokuqala lomkhulu.[39] Lowesibili ufanana lawo uthi : Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzi thanda wena .[40] Kuleyomilayo emibili kumisiwe umthetho wonke labaprofethi.

Mathewu 10:17-22
[17] Kodwa limukani abantu; ngoba bazalinikela;[18] njalo lizalethwa laphambi kwababusi lamakhosi ngenxa yami.[19] Kodwa nxa belinikela, lingakhathaleli ukuthi lizakhuluma njani kumbe into bani;[20] ngoba kakusini elikhulumayo, kodwa ng uMoya kaYihlo okhuluma phakathi kwenu.[21] Futhi umfowabo uzanikela umfowabo ekufeni, loyise umntwana; labantwana bazavukela abazali, bababulale.[22] Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami.

Roma 13:8-14
[8] Lingabi lamlandu kumuntu, ngaphandle kowokuthandana; ngoba othanda omunye, ugcwalisile umlayo.[9] Ngoba lokhu ukuthi : Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga .[10] Uthando kalwenzi okubi kumakhelwane; ngakho uthando luyikugcwaliseka komlayo.[11] Njalo lokhu, lisazi isikhathi.[12] Ubusuku budlulile, usuku selusondele.[13] Asihambe ngokufaneleyo, njengasemini.[14] Kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, linganakekeli inyama.

Marku 12:28-34
[28] Wasefika omunye wababhali, esezwile bebuzana, esebonile ukuthi ubaphendule kuhle, wambuza wathi : Yiwuphi umlayo wokuqala kuyo yonke?[29] UJesu wasemphendula wathi: Owokuqala kuyo yonke imilayo ngowokuthi : Zwana, Israyeli: INkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi yinye;[30] njalo wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke, langamandla akho wonke. Yilo umlayo owokuqala.[31] Lowesibili uyafanana, yilo: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzi thanda wena . Kawukho omunye umlayo omkhulu kulale.[32] Umbhali wasesithi kuye: Kuhle, Mfundisi, utsho okuqotho ukuthi kuloNkulunkulu oyedwa, langaphandle kwakhe kakho omunye;[33] lokumthanda ngenhliziyo yonke.[34] UJesu esembona ukuthi uphendule ngenhlakanipho, wathi kuye: Kawukhatshana lombuso kaNkulunkulu.

Eksodusi 34:28
Njalo wayelapho leN insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane.

Duteronomi 4:13
Yamemezela kini isivumelwano sayo, eyalilaya ukuthi lisenze.

Duteronomi 10:4
Yasibhala ezibhebheni njengokubhala kwakuqala, imilayo elitshumi; njalo yanginika zona.

Duteronomi 5:7-22
[7] Ungabi labanye onkulunkulu phambi kwami.[8] Ungazenzeli isithombe esibaziweyo, loba yiwuphi umfanekiso wokusemazulwini phezulu loba wokusemhlabeni phansi, loba wokusemanzini ngaphansi komhlaba.[9] Ungakukhothameli, ungakukhonzi; ngoba mina iN, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu olobukhwele, ngiphindisela ububi baboyise phezu kwabantwana, kuze kube se sizukulwane ni sesithathu lesesine sabangizondayo,[10] njalo ngibenzela umusa abayizinkulungwane zabangithandayo lezabagcina imilayo yami.[11] Ungaliphathi ngeze ibizo leN uNkulunkulu wakho; ngoba kayiyikumyekela engelacala ophatha ibizo layo ngeze.[12] Gcina usuku lwesabatha, ukulungcwelisa, njengokukulaya kweN uNkulunkulu wakho.[13] Insuku eziyisithupha uzasebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho;[14] kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha leN uNkulunkulu wakho; ungenzi loba yiwuphi umsebenzi ngalo , wena lendodana yakho lendodakazi yakho lenceku yakho lencekukazi yakho lenkabi yakho lobabhemi wakho loba yisiphi sezifuyo zakho, lowemzini wakho ophakathi kwamasango akho, ukuze iphumule inceku yakho lencekukazi yakho, njengawe.[15] Njalo ukhumbule ukuthi wawuyinceku elizweni leGibhithe. Ngakho uNkulunkulu wakho yakulaya ukuthi ugcine usuku lwesabatha.[16] Hlonipha uyihlo lonyoko, njengokukulaya kweN uNkulunkulu wakho, ukuze insuku zakho zelulwe, lokuthi kukulungele elizweni uNkulunkulu wakho ekunika lona.[17] Ungabulali.[18] Njalo ungafebi.[19] Njalo ungebi.[20] Njalo unganiki ubufakazi bamanga ngomakhelwane wakho.[21] Njalo ungafisi umkamakhelwane wakho; ungahawukeli indlu kamakhelwane wakho, insimu yakhe, lenceku yakhe, lencekukazi yakhe, inkabi yakhe, lobabhemi wakhe, njalo loba yini ekamakhelwane wakho.[22] Amazwi la yawakhuluma ebandleni lenu lonke entabeni, iphakathi komlilo, eyezini, lemnyameni onzima, ngelizwi elikhulu; njalo kayengezelelanga. Yawabhala ezibhebheni ezimbili zamatshe, yanginika zona.

Duteronomi 6:21
Khona uzakuthi endodaneni yakho: Sasiyizigqili zikaFaro eGibhithe, leN yasikhupha eGibhithe ngesandla esilamandla.

Duteronomi 10:1-5
[1] Ngalesosikhathi yathi kimi: Zibazele izibhebhe ezimbili zamatshe njengezakuqala, wenyukele kimi entabeni.[2] Ngizabhala-ke phezu kwezibhebhe amazwi ayesezibhebheni zakuqala owazibulalayo, uzibeke emtshokotshweni.[3] Ngasengisenza umtshokotsho ngesihlahla sesinga.[4] Yasibhala ezibhebheni njengokubhala kwakuqala, imilayo elitshumi; njalo yanginika zona.[5] Ngasengiphenduka ngisehla entabeni.

Eksodusi 20:1-17
[1] UNkulunkulu wonke la amazwi esithi:[2] NgiyuNkulunkulu wakho eyakukhupha elizweni leGibhithe, endlini yobugqili.[3] Ungabi labanye onkulunkulu phambi kwami.[4] Ungazenzeli isithombe esibaziweyo loba yiwuphi umfanekiso wokusemazulwini phezulu, loba wokusemhlabeni phansi, loba wokusemanzini ngaphansi komhlaba;[5] ungakukhothameli, ungakukhonzi, kuze kube se sizukulwane ni sesithathu lesesine sabangizondayo,[6] kodwa ngibenzela umusa abayizinkulungwane zabangithandayo lezabagcina imilayo yami.[7] Ungaliphathi ngeze ibizo leN uNkulunkulu wakho; ngoba kayiyikumyekela engelacala ophatha ibizo layo ngeze.[8] Khumbula usuku lwesabatha, ukulugcina lube ngcwele.[9] Insuku eziyisithupha uzasebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho;[10] kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha leN uNkulunkulu wakho; ungenzi loba yiwuphi umsebenzi ngalo , wena lendodana yakho lendodakazi yakho, inceku yakho lencekukazi yakho lezifuyo zakho lowemzini wakho ophakathi kwamasango akho.[11] Ngoba ngensuku eziyisithupha yenza amazulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho, yasiphumula ngosuku lwesikhombisa; ngalokhu yalubusisa usuku lwesabatha, yalungcwelisa.[12] Hlonipha uyihlo lonyoko.[13] Ungabulali.[14] Ungafebi.[15] Ungebi.[16] Unganiki ubufakazi bamanga ngomakhelwane wakho.[17] Ungafisi indlu kamakhelwane wakho, ungafisi umkamakhelwane wakho, lenceku yakhe, lencekukazi yakhe, lenkabi yakhe, lobabhemi wakhe, njalo loba yini ekamakhelwane wakho.

Eksodusi 24:12
yasisithi kuMozisi: Yenyukela kimi entabeni, engikubhalileyo ukubafundisa.

Eksodusi 34:10-29
[10] Yasisithi: Khangela, ngenza isivumelwano; phambi kwabantu bonke.[11] Zigcinele lokho engikulaya khona lamuhla.[12] Ziqaphelisele ukuthi ungenzi isivumelwano labakhileyo elizweni oya kulo[13] Kodwa amalathi abo lizawadiliza, lensika zabo eziyizithombe lizaziphahlaza;[14] ngoba kawuyikukhonza omunye unkulunkulu[15] Hlezi wenze isivumelwano labakhileyo elizweni;[16] uwathathele amadodana akho kumadodakazi abo, enze lamadodana akho ukuthi aphinge ngokulandela onkulunkulu bawo.[17] Ungazenzeli onkulunkulu ababunjwe ngokuncibilikisa.[18] Umkhosi wesinkwa esingelamvubelo, ngoba ngenyanga kaAbhibhi waphuma eGibhithe.[19] Konke okuvula isizalo kungokwami, lalo lonke izibulo eliduna elezifuyo, inkomo kumbe imvu.[20] Kodwa izibulo likababhemi.[21] Uzasebenza insuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa uphumule, ngesikhathi sokulima lekuvuneni uzaphumula.[22] Uzagcina umkhosi wamaviki, izithelo zokuqala zesivuno sengqoloyi, lomkhosi wokubuthelela ekuthwaseni komnyaka.[23] Kathathu ngomnyaka wonke owesilisa uzabonakala phambi kweNkosi uJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli.[24] Ngoba ngizaxotsha izizwe phambi kwakho nxa usenyuka ukuyabonakala phambi kweN uNkulunkulu wakho, kathathu ngomnyaka.[25] Unganikeli igazi lomhlatshelo wami kanye lokulemvubelo.[26] Ikhethelo lezithelo zokuqala zensimu yakho.[27] yasisithi kuMozisi: Zibhalele la amazwi, ngoba ngokutsho kwalamazwi ngenzile isivumelwano lawe loIsrayeli.[28] Njalo wayelapho leN insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane.[29] Kwasekusithi uMozisi esehla entabeni yeSinayi, lezibhebhe zombili zobufakazi ekhuluma laye.

Duteronomi 6:4-9
[4] Zwana, Israyeli, uNkulunkulu wethu, yyinye.[5] Njalo wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke[6] Njalo amazwi la engikulaya ngawo lamuhla azakuba senhliziyweni yakho;[7] njalo uzawafundisa abantwana bakho ngokukhuthala, uzakhuluma ngawo lapho uhlezi endlini yakho, lalapho uhamba endleleni, lalapho ulala, lalapho uvuka.[8] Uzawabophela esandleni sakho abe luphawu, njalo abe ngamafilakteriyu phakathi laphakathi kwamehlo akho.[9] Njalo uzawabhala emigubazini yendlu yakho, lemasangweni akho.

Eksodusi 20:2-17
[2] NgiyuNkulunkulu wakho eyakukhupha elizweni leGibhithe, endlini yobugqili.[3] Ungabi labanye onkulunkulu phambi kwami.[4] Ungazenzeli isithombe esibaziweyo loba yiwuphi umfanekiso wokusemazulwini phezulu, loba wokusemhlabeni phansi, loba wokusemanzini ngaphansi komhlaba;[5] ungakukhothameli, ungakukhonzi, kuze kube se sizukulwane ni sesithathu lesesine sabangizondayo,[6] kodwa ngibenzela umusa abayizinkulungwane zabangithandayo lezabagcina imilayo yami.[7] Ungaliphathi ngeze ibizo leN uNkulunkulu wakho; ngoba kayiyikumyekela engelacala ophatha ibizo layo ngeze.[8] Khumbula usuku lwesabatha, ukulugcina lube ngcwele.[9] Insuku eziyisithupha uzasebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho;[10] kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha leN uNkulunkulu wakho; ungenzi loba yiwuphi umsebenzi ngalo , wena lendodana yakho lendodakazi yakho, inceku yakho lencekukazi yakho lezifuyo zakho lowemzini wakho ophakathi kwamasango akho.[11] Ngoba ngensuku eziyisithupha yenza amazulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho, yasiphumula ngosuku lwesikhombisa; ngalokhu yalubusisa usuku lwesabatha, yalungcwelisa.[12] Hlonipha uyihlo lonyoko.[13] Ungabulali.[14] Ungafebi.[15] Ungebi.[16] Unganiki ubufakazi bamanga ngomakhelwane wakho.[17] Ungafisi indlu kamakhelwane wakho, ungafisi umkamakhelwane wakho, lenceku yakhe, lencekukazi yakhe, lenkabi yakhe, lobabhemi wakhe, njalo loba yini ekamakhelwane wakho.

Eksodusi 31:18
Wasemnika uMozisi, eseqedile ukukhuluma laye entabeni yeSinayi, izibhebhe ezimbili zobufakazi, izibhebhe zamatshe, zibhalwe ngomunwe kaNkulunkulu.

Johane 14:15
Uba lingithanda, londolozani imilayo yami.

Mathewu 19:18
Wathi kuye: Yiyiphi? UJesu wasesithi: Ungabulali; ungafebi; ungebi; ungafakazi amanga;

Johane 15:10
Uba lilondoloza imilayo yami, lizahlala ethandweni lwami.

Mathewu 5:17
Lingacabangi ukuthi ngize ukuchitha umlayo kumbe abaprofethi; angizanga ukuchitha kodwa ukugcwalisa.

Eksodusi 32:15
UMozisi wasetshibilika wehla entabeni, lezibhebhe ezimbili zobufakazi esandleni sakhe; izibhebhe zazibhalwe inhlangothi zazo zombili; zibhalwe ngapha langapha.

Johane 15:12-17
[12] Lo ngumlayo wami, ukuthi lithandane, njengalokhu ngilithandile.[13] Kakho olothando olukhulu kulalolu.[14] Lina lingabangane bami.[15] Kangisalibizi ngokuthi lizinceku, ngoba inceku kayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani; kodwa sengilibize ngokuthi lingabangane, ngoba konke engikuzwileyo kuBaba.[16] Kalingikhethanga lina, kodwa mina ngilikhethile.[17] Ngililaya lezizinto, ukuze lithandane.

Eksodusi 32:16
Lezibhebhe zazingumsebenzi kaNkulunkulu, lombhalo wawungumbhalo kaNkulunkulu, ubazwe ezibhebheni.

Eksodusi 34:27
yasisithi kuMozisi: Zibhalele la amazwi, ngoba ngokutsho kwalamazwi ngenzile isivumelwano lawe loIsrayeli.

Ndebele Bible
Public Domain: No Info