A A A A A

God: [Blessing]


Luka 6:38
phanini, lani lizaphiwa. Ngoba ngalesosilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso futhi.

Mathewu 5:4
Babusisiwe abalilayo; ngoba bona bazaduduzwa.

Filipi 4:19
Kodwa uNkulunkulu wami uzagcwalisa, kuKristu Jesu.

AmaHubo 67:7
UNkulunkulu uzasibusisa, layo yonke imikhawulo yomhlaba izamesaba.

Numeri 6:24-25
[24] kayikubusise, ikulondoloze.[25] kayikhanyise ubuso bayo kuwe.

Filipi 4:6-7
[6] Lingakhathazeki ngalutho,[7] lokuthula kukaNkulunkulu.

Jakobe 1:17
Sonke isipho esihle, kumbe isithunzi sokuphenduka.

Jeremiya 17:7-8
[7] Ubusisiwe umuntu othembela eNni,[8] Ngoba uzakuba njengesihlahla esihlanyelwe ngasemanzini, kasikhathazeki emnyakeni wokubalela, kasiyekeli ukuthela isithelo.

Isaya 41:10
ungesabi, yebo ngizakusekela ngesandla sami sokunene esokulunga kwami.

Johane 1:16
Lekugcwaleni kwakhe thina semukele sonke, futhi umusa ngomusa;

Genesise 22:16-17
[16] yathi: Ngizifungile, itsho iN, ukuthi njengoba wenzile le into ungayigodlanga indodana yakho, eyakho eyodwa,[17] qotho ngizakubusisa lokukubusisa, ngiyandise lokuyandisa inzalo yakho njengenkanyezi zamazulu,

Genesise 27:28-29
[28] Ngakho uNkulunkulu akunike okwamazolo amazulu lokokuvunda komhlaba.[29] Abantu kabakukhonze, lezizwe zikukhothamele. Bana yinkosi yabafowenu!

AmaHubo 1:1-3
[1] Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeseluleko sababi;[2] kodwa intokozo yakhe isemlayweni weN KOSI.[3] Njalo uzakuba njengesihlahla esihlanyelwe emifuleni yamanzi, esithela isithelo saso ngesikhathi saso.

AmaHubo 23:1-4
[1] ingumelusi wami.[2] Iyangilalisa emadlelweni aluhlaza.[3] Ibuyisa umphefumulo wami, ingiholele endleleni zokulunga.[4] Yebo, loba ngihamba esihotsheni.

2 Samuweli 22:3-4
[3] uNkulunkulu wedwala lami, umsindisi wami; ungisindisile odlakeleni.[4] Ngizabiza edumisekayo, ngakho ngizasindiswa ezitheni zami.

1 Johane 5:18
Siyazi ukuthi wonke ozelwe nguNkulunkulu koni.

AmaHubo 138:7
Loba ngihamba phakathi kwenhlupheko.

2 Korinte 9:8
Njalo uNkulunkulu;

Filipi 4:7
lokuthula kukaNkulunkulu.

Ndebele Bible
Public Domain: No Info