A A A A A

Sins: [Theft]


1 KORẼNT 6:10
wagdba, dat-wʋsg-rãmba, dã-yũud bɛda, sẽn paoogd-b taaba, fãadba, bãmb ned ba a ye kõn paam Arzãn Rĩung ye.

1 Timote 6:10
Bãasa fãa yẽgr yaa arzɛk tʋlsem; yaa kẽer sẽn bas tɩ bã-kãng yõk-ba la b bʋdg n zãag ne b tẽebo la b bas tɩ yell tood sẽn ka tõe n sõd wurg b sũuri.

Efɛɛz 4:28
Sẽn da zuuda bɩ a bas wagdem, a bao a nug tʋʋmde, a me tõog n maan neere n sõng a taaba sẽn tar naongo!

Zã 10:10
Wagdr yẽ watame bala n na n zu, n na n kodg la a kʋ. La mam yẽ waame n na n kõ vɩɩm la m kõ-a tɩ gale.

Luk 19:8
La a Zase yalsa yĩngr Soaala taoor n yeel-ba: «Dũnna tɛka, Soaala, m kõta naong rãmba m paoonga pʋɩ-sʋka la m sã n yẽega ned n deeg bũmbu, m na lebs a soaba naoor a naase.»

Mark 10:19
Fo mii Wẽnnaam noya la: da kʋ ned ye, da yo ye, da zu ye, da kõ kaset ziri ye, da wẽg f to ye, waoog f ba la f ma.»

Matiye 19:18
T'a na n yeele: «Noy bʋse?» T'a Zezi leoke: «Da kʋ ye, da yo ye, da zu ye, da maan kaset-zirẽ ye,

Rom Dãmba 13:7
Kɩs-y ned kam fãa a sẽn sokd-y bũmb ninga: yõora yaood, sã n ya rẽ la a sokda, raag ligdi, sã n ya raag ligdi; zoe-y y sẽn tog n zoe a soaba, waoog-y y sẽn tog n waoog a soaba.

Rom Dãmba 13:9
Noor ning sẽn yet tɩ f ra yo ye, ra kʋ ye, da zu ye, da tʋlg f to bũmbu, la sẽn ket-ba fãa, kʋmsame n lebg woto: nong f to n wẽnd f menga.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso