A A A A A

Sins: [Greed]


1 ZÃ 2:16
Sẽn be dũnia pʋga, — sẽn noom yĩngã, nina sẽn ne n tʋlla, arzɛk ne a sẽn dogd a soaba: wilg-m-menga — rẽ fãa ka yit Ba wã nengẽ ye, b yita zamaana pʋga.

2 KORẼNT 9:7
Bɩ yãmb ned kam fãa tũ a sũur yalem n kõ a sẽn tare la a ra maan wala a ka kõt ne yamleoog ye, wala yaa moadeg ye. Sẽn kõt-a ne yamleoog la Wẽnnaam nonga.

Ebre 13:5
Vẽ-y ne m paoong kõn lʋɩ m to nugẽ; ges-y y sẽn tare wa bũmb sẽn seke tɩ Wẽnd meng n yeele: «M kõn daag foom n bas abada!»

Luk 12:15
B le yeela zãma wã: «Gũus-y y meng neere ne y raab waglã, tɩ f tar wʋsg me, ned vɩɩm ka tũud f sẽn tar paoong ninga ye.»

Matiye 6:24
Ned ka tõe n maan zu-soaben-dãmb a yiib raab ye, f na kisga a ye, n nong a ye, f na n basa a ye n tũ a ye. Yãmb me ka tõe n pʋg Wẽnnaam la y pʋg Ligd ye.

1 PIYƐR 5:2-3
[2] M kotame tɩ y yɩ bãgr ninga Wẽnd sẽn gũnug yãmba pe-kɩɩmba. Gu-y piisã la ra yɩ rok-m-zug tʋʋmd ye, a yɩ yamleoog tʋʋmde wa Wẽnd sẽn date. Da yɩ rolb yooda yĩng ye, a yɩ taab sõngr yamleoog bala.[3] Da bao-y n dɩ naam neb zug ye. Bao-y bala n yɩ taoor dãmba sẽn wilgd piisa so-sõngo.

1 KORẼNT 4:11-13
[11] Ba rũnda menga, d tara kom la ko-yũudu la d zĩi d bɩlgemde; ned pa get d yelle la d sẽega mooga zãnga.[12] D sɛla d pãng ne d nus tʋʋma. B sẽn tar-d tʋʋre, tõnd tara pẽgre, b sẽn tar-d namsgo, tõnd sakdame;[13] b sẽn wɩt-do, tõnd bas n mi-la d taab nintãm yẽesgo. Tõnd lebga wa dũni wã tãmpʋʋre, wala dũni sagdo n tãag marsã.

1 Timote 6:6-19
[6] Wẽnd tũudem sɩd bee yõodo ne ned ning sẽn tagsd t'a sẽn tar-a sek-a lame.[7] Ka bũmb la tõnd zã n wa dũni ye, ka bũmb la d na n zã n leb ye.[8] Woto wã, d sã n tar n dɩtẽ la d tar n yeelgdẽ bɩ d yet tɩ sek-d lame.[9] Neb niyns sẽn dat-ba n zam paoong ne paoongo, bãmb dãmb lʋɩɩ Sʋtãan kʋɩɩbgẽ, Sʋtãan bẽdgẽ; b sũur wulumda ne tʋls wẽns ka tɛka sẽn lebgd zutu, n pogendẽ, n wãad la b menesd ninsaal zãnga.[10] Bãasa fãa yẽgr yaa arzɛk tʋlsem; yaa kẽer sẽn bas tɩ bã-kãng yõk-ba la b bʋdg n zãag ne b tẽebo la b bas tɩ yell tood sẽn ka tõe n sõd wurg b sũuri.[11] Sã n ya foom, Wẽnd neda, zãag f meng ne rẽ fãa. Bao sõmblem, bao Wẽnde, bao tẽebo, nonglem, raoodo la sũ-bʋgsem.[12] Zab tẽeb zab-sõngã, mao n paam vɩɩm sẽn kõn sɛ tɩ yaa rẽ yĩng la Wẽnd bool-fo la rẽ me yĩng la f pʋlem f pʋleng sõngo, kaset dãmb wʋsg taoore.[13] Maam n kot-fo, Wẽnd ning sẽn kõta bũmb fãa vɩɩma taoore, Krista a Zezi taoore, Krist ninga a Põs Pilat sẽn dɩ a soab kaseta taoore,[14] tɩ f reeg noy-kãensa ne pʋ-peelem la yam sõngo n gũud Soaala Zezi Krista pukri,[15] a Raara sã n wa ta; la sẽn na n taas-a Raarã yaa sũ-noog buud fãa yẽgrã, d Soaal yɛngã,[16] dĩm dãmb Dĩma la soaalba fãa Soaalã; bãmb bal n ka sɩngr la b ka be sɛɛbo; bãmb n yals b meng vẽenem sẽn ka tõe n kolg zĩigẽ, ninsaal nif sẽn zɩ n teeg la a sẽn kõn teege bada. B paam ziiri la pãnga, marsã la daar fãa. Ami![17] Sagl dũnna arzɛka rãmba tɩ b vẽ ne tɩtaam buud fãa la b ra teeg b arzɛka t'a pa zɛɛd sɛɛb ye. B teeg Wẽnd tɩ bãmb kõt-d-la fãa tɩ gale, tɩ d sũur tõe n yɩ noogo.[18] B maan neere; b tʋʋm-sõma yɩ zembala, b kõ ne yamleoogo, b sak n pʋɩ ne b taaba.[19] Woto la b na n tigs arzɛk sẽn ya zɩsgo n wa tõog n paam vɩɩm menga.

Zak 5:1-6
[1] Rakãagba, m le wata yãmba! Sɩng-y wiisgu la kũm-y tɩ yell n na n pak yã.[2] Y arzɛka põogame; y futã, zũnzuy wã zurb-b lame.[3] Y sãnema la y wanzurfa zoe n kẽe tẽngempiisem: ka tẽngempiisma n na n gom n sõng yãmb ye. Yẽ n na n wa rɩ y nemsã. Ad-y yaa bugum ra-giis la y tigsd n gũud beoog raara yĩnga.[4] Kelg-y rãamde: neb la yãmb dɩk yã tɩb wa tigs y koodo la y maana zãmbo n pa yao-b ye; ad-y yaa bãmb n kelemde la b kɛlenga sãag n lʋɩ Pãng Soaba tʋbrẽ.[5] «M yĩnga kõn yãe toogo, a na tɩg faongo» n yɩ yãmb vɩɩma tẽng zugu la y sɩd rɩ-la y pãngẽ, n nob wa rũng sẽn nobe, n gũud koos naaba.[6] Y sakame meng n paalg nin-sõng bʋʋdo la y kʋ-a lame t'a ka be pãng ye.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso