A A A A A

Life: [Depression]


Filip 4:8
Ade, m saam-biisi, bũmb ning sẽn pak yãmb marsã tɩ y tog n lʋɩɩs y toogo, yaa bũmb ning fãa sẽn ya sɩda, n waoogd neda, n ka tar goalenga, n ka be rẽgdo, n be yamleoogo, n tog ne pẽgre, n wat ne minim sõma, n wat ne ninsaal pẽgre.

1 PIYƐR 5:6-7
[6] Dɩlla bɩ y sulg y mens Wẽnnaam taoore tɩ b tõog n zẽk yãmba, b raara sã n ta.[7] Bas-y y zu-loeesa fãa ne bãmba tɩ bãmb meng n na n ges y yelle.

Zã 16:33
Mam togsa yãmb dẽnna tɩ y paam laafi mam nengẽ. Dũni pʋgẽ y na n yãee toogo, la da bas-y raood ye! Mam tõoga dũniya.»

Rom Dãmba 8:38-39
[38] N-ye! M sũur kegmame tɩ bũmb ba a ye ka le tõe n zãag d ne Wẽnnaam nonglma, a Zezi Krista sẽn wa ne a soaba ye. Kõn yɩ kũum bɩ vɩɩm ye, kõn yɩ malɛk bɩ dũni soaal ye,[39] kõn yɩ rũnna bɩ beoog bũmb ye, kõn yɩ sẽn be sa-gãnẽ bɩ sẽn sud tẽng ye, kõn yɩ naand buud ba a ye.

1 PIYƐR 4:12-13
[12] M kom-sõma, da yɛɛs-y bugum ninga sẽn wulumd yãmb sʋka wa bõn-lingdem ye tɩ yaa Wẽnd n dat n fɛɛs yãmba.[13] Y sã n naag Krista n namsdẽ bɩ y noog y sũuri tɩ b ziira pukr daare y na naag n lang la y kɩdem sũ-noogo.

2 KORẼNT 1:3-4
[3] Bɩ Wẽnd la d Soaal a Zezi Krista Ba, nimbãan-zoeer Ba, toog buud fãa yoalsdã, paam barka![4] Bãmb n maasd tõnd sũuri d namsga pʋgẽ, la b meng sẽn maasd d sũurã, bãmb n sõngd tõndo tɩ d me maasd d taab sũuri, b sẽn zĩ ne toog ning fãa.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso