A A A A A

Life: [War]


Efɛɛz 6:11
Rɩk-y Wẽnnaam zab teedo n bobe, n tõog n teedg ne Sʋtãana.

Matiye 24:6
Y na wʋm tɩ b gomd zabr yelle, zabr rãamde na lʋɩ y tʋbrẽ, la ra bas-y tɩ b bondg y yam ye.

Yɛl Pukr Sebre 21:7
Sẽn maan-a raood fãa pʋɩɩr na n yɩɩ woto; M na yɩla a Wẽnnaam tɩ yẽ yɩ m biiga!

Rom Dãmba 8:37
Baad-y t'a Zezi nonglem yĩnga, tõnd n maand daoodo.

Rom Dãmba 12:19
Da kõ-y y meng bʋʋm ye, bas yã, m kom-sõma, tɩ b rɩ beem ne-yã, tɩ gʋlsa woto: Yaa maam n na n kao bʋʋdo, yaa maam n na n kõ rolbo.

1 Timote 6:12
Zab tẽeb zab-sõngã, mao n paam vɩɩm sẽn kõn sɛ tɩ yaa rẽ yĩng la Wẽnd bool-fo la rẽ me yĩng la f pʋlem f pʋleng sõngo, kaset dãmb wʋsg taoore.

2 KORẼNT 10:4
N-ye! Tõnd zab-teeda ka zamaana rãmb dẽnd ye, Wẽnd n kõ-b tõndo, b meng yĩnga, la d tõe n tusa tãnsoben-doog buud fãa n lubi.

Rom Dãmba 13:4
Wẽnd datame tɩ ned sã n so a to bɩ a sõng-a ne neer maanego; f sã n maand wẽnga bɩ f maan dabeem; bãng tɩ sʋʋga sẽn be soaalba nugẽ ka zaalem yĩng ye; sʋʋga yaa sõng Wẽnd n kao bʋʋdo, n sɩbg bɛɛgd buud fãa.

Zak 4:1-2
[1] Y sẽn be ne taab tɩ ya zab la mo-beedã, dẽ yita yɛ? Ka y zʋg wẽnga sẽn gudgd pʋgẽ wã laa?[2] Yãmb baoodame n yaool n ka paamnẽ ye, tɩ y yik n kʋʋda. Y neeme n data n ka soogd fɩ tɩ lebgd zaba la gãgs ne taaba. Bãng-y tɩ y sẽn pa tarã, yaa y sẽn pa kotã.

Rom Dãmba 13:1-5
[1] Ned kam fãa sak taoor dãmbã. Ned ka so a to, Wẽnd sã n ka kõ a soab tõog ye. Tõog buud fãa yita Wẽnnaam nengẽ.[2] Ned ning fãa sẽn ka reegd a soaal noor, tõdgda Wẽnd noore la tõat fãa baooda a meng paalgre.[3] Ad-y d sã n maand neere, d ka tog n zoe bʋ-kaoodba ye; sẽn zoet-a bʋ-kaood yaa sẽn maanda wẽnga; fo sã n ka rat n dig rabeem sẽn so-b fooma taoore, bɩ f maan neere n paam b pẽgre.[4] Wẽnd datame tɩ ned sã n so a to bɩ a sõng-a ne neer maanego; f sã n maand wẽnga bɩ f maan dabeem; bãng tɩ sʋʋga sẽn be soaalba nugẽ ka zaalem yĩng ye; sʋʋga yaa sõng Wẽnd n kao bʋʋdo, n sɩbg bɛɛgd buud fãa.[5] Ad-y noora ka reegd sɩbgr dabeem yĩng bala, reegd-a lame tɩ y sũurẽ wã, koɛɛg n zoe n leokd boto.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso