A A A A A

Life: [Sex]


2 KORẼNT 12:21
M zoeta m na n wa y sʋka, tɩ Wẽnd ning-m yãnde, yãmb poorẽ, tɩ m wa kiigd nintãm, tɩ yell maandeb kʋdã kẽer ka sak n tuub b tʋʋm wẽna ye: b yoobã la b yell yooda taaba ye.

Efɛɛz 5:3
Sã n kella yoob ne a tʋʋm yooda buud fãa, n paas zoe-bõne, bɩ rẽ ra tol n pʋd yãmb sʋk ye: b basg bala n segd ne nin-sõma.

Efɛɛz 5:33
Dɩlla bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga wa a menga la pag me waoog a sɩda.

Galat 5:19
Yĩnga sẽn womd biis niynsã, y mi-b-la fãa: ad pagb yõgbo, yoobo, rataado,

Ebre 13:4
Bɩ yikãadem paam waoogre y fãa gill nengẽ; bɩ y gãasa ra tol n dẽgem ye. Wẽnd n na n bʋ yoaadba la rataasã.

1 KORẼNT 6:9
Y zɩ tɩ sẽn maand-b kɛg ka tar pʋɩɩr Wẽnd Rĩung pʋgẽ laa? Da belg-y y meng ye: yoaadba, sẽn waoogd-b bõn-naandse, dataase, sẽn nong-b wẽnga, sẽn maand-b wɩɩbdo,

1 KORẼNT 6:18
Zoe-y yoobo! Yɛl a taaba ninsaal sẽn maand pa sog ne a yĩng ye la ned ninga sẽn maanda yoob maanda wẽng ne a yĩnga.

1 ZÃ 1:9
Tõnd sã n wilg d yel-wẽna, bãmb sẽn pidsd b kãabgo la b ya zemsg soaba, bãmb na n kõo d yel-wẽna sugri la b pek-do ne rẽgd buud fãa.

Matiye 5:28
La mam yet-y lame: Ned ninga sẽn gesa a to pag ne raabo, a soab zoe n yoo ne-a a sũurẽ.

Mark 7:22-23
[22] to pag baoobo, arzɛk wʋsg baoobo, pu-toogo, zãmbo, reem yoodo, sũ-kiiri, to yʋ sãoongo, nagre, yẽs-põasa.[23] Bõn-wẽens kãensã yita ninsaal sũurẽ la yaa bãmb n dẽgemd-a.»

1 Tesalonik 4:3-5
[3] Ad-y Wẽnd daaba la woto: bao-y sõmblem la y veoog y meng ne yoobo.[4] Ned kam fãa bãng n zã a meng yĩnga, n zã-a ne pʋ-peelem la gũusgu.[5] Ned da sak t'a yĩnga raab tõog-a wa a sẽn tõe bu-zẽmba sẽn ka mi-b Wẽnda ye.

Mark 10:6-9
[6] Dũni sɩngrẽ, Wẽnd n zĩndig rao la paga.[7] Yaa rẽ yĩng la rao na n bas a ba la a ma n zĩnd ne a paga,[8] la raoã ne pagã na n lebga yĩng a ye.[9] Woto yĩnga, Wẽnnaam sẽn lagem bũmb ninga, pa tog tɩ ninsaal welg-a ye.»

1 KORẼNT 13:4-8
[4] Nonglem yaa maag-m-menga, nonglem yaa to sõngre, nonglem ka mi sũ-kiir ye, a ka wakr bɩ tɩtaam ye.[5] Nonglem ka tʋmd beed ye, a ka mi zoe-bõne, a ka mi sũ-puuri, a ka tẽegd beegr ye.[6] A ka kɩdemd a to bõne; a sũur nooma a puk sɩda.[7] A ka ningd ned ba a ye taal ye; a tẽeda fãa, a saagda fãa, a sakda fãa.[8] Nonglem bal n ka be sɛɛbo. Bãngr na n loogame, goam wɩleng na n loogame, yam vẽenem na n loogame.

1 KORẼNT 6:13-20
[13] Dɩɩb bee pʋg yĩnga, tɩ pʋg me be rɩɩb yĩnga la Wẽnd n na n sɛɛs b yiiba fãa. Yĩnga ka be yoob yĩng ye; yĩnga yaa Soaalã n so, la yĩnga me rɩta Soaala yõodo.[14] Wẽnd sẽn vʋʋg Krista na n vʋʋga tõnd me ne b pãngã.[15] Y zɩ tɩ y yĩnsa yaa Krista yĩnga wilsi? La maanda a wãna tɩ Krista yĩnga n wa lebg woto n ka bak ne pʋg-yoodr yĩnga? Dẽ ka tõe ye.[16] Y zɩ tɩ ned ning sẽn lagemd ne pʋg-yoodre lebgda yĩng a ye ne a? Woto la gʋls yã: B yiiba na n lebga yĩng a ye.[17] Sã n ya sẽn lagma ne Krista, yẽ soab me lebga yam a ye ne Bãmba.[18] Zoe-y yoobo! Yɛl a taaba ninsaal sẽn maand pa sog ne a yĩng ye la ned ninga sẽn maanda yoob maanda wẽng ne a yĩnga.[19] Sãnd y miime tɩ y yĩnga yaa a Vʋʋsem Sõng roogo? B bee ne yãmb la Wẽnd n kõ-b yãmba. Y zɩ tɩ y ka so y menga?[20] Ad-y yaa ligd la b kɩs n deeg yã! Modg-y tɩ y yĩnga pẽg Wẽnde.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso