A A A A A

Life: [Mental Illness]


1 ZÃ 4:18
Nonglem ka naagd ne rabeem ye, nonglem sẽn pid zãagda rabeem buud fãa; sɩbgr la f yãeta n digd rabeem; dɩlla sẽn digda rabeem, ka tar nonglem pidung ye.

Galat 5:22-23
[22] Ad Vʋʋsem sõng sẽn womd biis niynsi: to nonglem, sũ-noogo, laafi, sũ-tõogo, taab sõngre, kõt yaare, taab teegre,[23] sũ-bʋgsem, tõog-m-menga. Noor ka be n gɩdg bõn-sõma a woto ye.

2 Timote 1:7
tɩ f mi tɩ ka rabeem la Wẽnd kẽes d sũurẽ ye, b kõo tõnd b Vʋʋsem sẽn ya pãnga la nonglem la tõog-m-menga.

Filip 4:6-7
[6] Da bʋ-y bũmb ba a ye yĩng ye. Zu-loɛɛg sã n beẽ, bɩ y wɩng ne pʋʋsgo, n wɩng ne Wẽnd sɛɛg yõkr sẽn naag ne bark pʋʋsgo, la zu-loeesa wilgri.[7] La Wẽnd na zĩndg yãmb fãa b laafi pʋgẽ, laafi ninga sẽn zʋʋg tõnd sẽn tõe n mamsã, laafi kãng n na n maas yãmb sũuri la y yam, Krista a Zezi pʋgẽ.

1 PIYƐR 5:7
Bas-y y zu-loeesa fãa ne bãmba tɩ bãmb meng n na n ges y yelle.

Filip 4:13
Mam tõe fãa ne ned ning sẽn kõta maam pãngã.

Matiye 11:28-30
[28] Wa-y m nengẽ, yãmb fãa sẽn tar-b pɛta la sẽn zɩt-b zɩɩb n yõrdẽ, tɩ m na yols y fãa.[29] Tʋk-y m zɩɩbã la lebg-y m karen-biisi, tɩ m yaa ned sẽn ka mi sũ-toog la zẽk-m-menga, la y sɩɩga zu-loees na paam yolsgo.[30] Bãng-y tɩ m sẽn na n tʋk-y zɩɩb ninga yaa faasga la tʋʋsga bʋgsa.»

Rom Dãmba 15:13
D sẽn teeg Wẽnd ninga na pids yãmba, y tẽeba yĩnga, ne sũ-noog la laafi. Wẽnd na kɩt tɩ y saagra pids zãnga ne a Vʋʋsem Sõng pãnga.

1 ZÃ 4:8
Sẽn ka tara nonglem ka bãng Wẽnd ye, tɩ Wẽnd yaa nonglem.

2 Tesalonik 2:11
Sẽn zãgs-b nonglma la sɩda Wẽnd lob-b la zondo la woto b tẽeda zirẽ-beedo.

Matiye 4:24
B yʋʋr yiime n ta Siri zamaana; tẽng fãa ra wata ne b nimbãan dãmba la b bãad dãmb buud toɛ toɛyã, wala sẽn yikd-b kisenkiiri, zut sẽn lebg rãmba, nao sẽn ki rãmba. B ra wata ne-ba t'a Zezi sãoog ba.

Rom Dãmba 8:28
D miime tɩ Wẽnd sẽn nong b rãmbã, Wẽnd sẽn welg b rãmb toorã ne b raabo, b sõngda bãmb tɩ b yɛla fãa welg neere.

2 Timote 3:16-17
[16] Sebr sõnga zãng yii Wẽnnaam nengẽ la a yõod ya a sõng fo tɩ f zãmse, tɩ f gom n lubi, tɩ f rems sẽn golme la f wilg sẽn be neere.[17] Yaa woto la Wẽnnaam ned paamd sẽn sek a zãnga n tõe tʋʋmd sõng buud fãa.

1 PIYƐR 5:10
Y sã n paam n nams bilfu, ad-y Wẽnd sẽn ya kũuna fãa kõatã la bãmb n bool yãmb tɩ y wa rɩ vɩɩm sẽn kõn sɛ yõodo ne Krista a Zezi, Bãmb meng b toore n na n le yals yãmb y nao zutu la b kõ-y keelem la pãnga tɩ b mak y mimsg n konge.

Filip 1:6
Mam pʋs n miime tɩ sẽn sɩnga tʋʋmd sõnga ne yãmbã, yẽ soab bal n na n kell n dabs a baasgo tɩ ta Krista a Zezi daare.

Ebre 12:1
Tõnd sẽn zĩ marsã ne kaset dãmb kʋʋngo sẽn gũbg tõndo, ad-y d tog n sika zɩɩb ning fãa d sẽn tʋke la d lood yel-wẽnd gãda fãa la d wudg n da yalse, n ta b sẽn wilg tõnda tɛka.

Efɛɛz 4:23
la y teem y tagsgã t'a wẽneg yĩngr dãmb dẽnna?

1 Timote 1:5
M da kos-f la rẽ tɩ m datẽ lame tɩ taab nonglma yɩ pʋ-peelem bũmbu, n ka naag ne zãmbo bɩ tẽeb sẽn kedb ye.

Filip 4:8
Ade, m saam-biisi, bũmb ning sẽn pak yãmb marsã tɩ y tog n lʋɩɩs y toogo, yaa bũmb ning fãa sẽn ya sɩda, n waoogd neda, n ka tar goalenga, n ka be rẽgdo, n be yamleoogo, n tog ne pẽgre, n wat ne minim sõma, n wat ne ninsaal pẽgre.

Efɛɛz 5:18
Gũus-y ne rã-tɩgre: yaa tʋʋm yood la-a wat ne. Bao-y y sõmblema pidsgu ne Wẽnd Vʋʋsem.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso