A A A A A

Life: [Loss]


1 KORẼNT 3:15
Bugum sã n dɩ, rolb me sɛ yã. Tʋʋmda soab na põse la na yɩ wala a tũu bugmẽ n looge.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 27:21
D sẽn da paam n dɩ meng ra vẽsgame dẽ la a Pol yik n yaas b sʋka n yeele: «Y ra tog n kelg-m lame, m zo-rãmba, n da yiẽ Krɛt ye. Sãong la bõne kõn n zĩnnẽ ye.

Filip 3:7-8
[7] La m sẽn da pid ne yõod niynsa fãa, m gesa rẽ wa bõne, Krista yĩnga.[8] Yɩɩd rẽ, m geta bũmb fãa marsã wa zaalem t'a Zezi Krista, m Soaala, bãngr n lʋɩ taoore. Bãmb yĩnga m saka sẽn keta fãa menesgo, m geta fãa wa tãmpʋʋr sagdo tɩ woto la m tõogd n paam Krista.

1 KORẼNT 3:13-15
[13] a soab tʋʋmda na puki; Raara-raare a na vẽnege: Bugum n na n vẽneg yɛlã, bugum n na n wilg ned kam fãa tʋʋmd sõmblem.[14] Sẽn dogl bũmb ninga sã n ka rɩ bugum, tʋʋm-tʋmda reegda rolbo;[15] Bugum sã n dɩ, rolb me sɛ yã. Tʋʋmda soab na põse la na yɩ wala a tũu bugmẽ n looge.

Yɛl Pukr Sebre 21:4
B na n yẽesa nintãm buud fãa la b kõn le wʋm kũum yelle ye; yãbre bɩ kɛlenga, bɩ sũ-sãang me kõn le zĩnd ye tɩ dũni kʋdga menema zãnga.»

Matiye 5:4
Sũ-noog rãmba la nin-bʋgse tɩ tẽnga na n yɩɩ bãmb soolem.

Zã 8:32
La y na n bãnga sɩda, la sɩda na n kɩtame tɩ yãmb lebg burkĩmbi.»

1 Timote 3:15
Sã n mik tɩ m kaoosda, bɩ f modg n zã f meng neer Wẽnd zakẽ — m dat n yeelame tɩ Wẽnd vɩɩga Tigengẽ — yẽ la sɩda fãa sog yã, yẽ n tʋk sɩda a zugu.

1 KORẼNT 15:55
Kũum, fo sẽn tʋm daood la bɛɛ? Kũum, fo zab-teed bɛɛ?»

Zã 6:54
Sẽn dɩt-a mam yĩnga nemdo, la sẽn yũud-a m zɩɩm, yẽ soab tara vɩɩm sẽn kõn sɛ, la m na n vʋʋga a soab dũni sɛɛb daare.

Mark 6:3
Ka bãmb la ra-wãada laa? Ka bãmb la a Maryam biiga laa? Ka a Zak, a Zoze, a Simo, a Zɩɩd saam-biig la bãmb laa. B saam-bi-pogsã ka vɩ ne tõnd bɩ?» B poorẽ da yaa no-koeemde.

Zã 14:1-3
[1] Bɩ y ra sãam-y sũur ye! Yãmb tẽeda Wẽnnaam, bɩ y tẽ maam me.[2] Dot wʋsgo n be m Ba zakẽ, sã n da kaẽ boto m naan n togsẽ yã; m dabd n na tɩ segla zĩig n bĩng yã.[3] La m sã n kẽng n tɩ segl zĩigã, m na le wa peeg-y n looge, tɩ mam sẽn be zĩig ninga bɩ y me zĩnd be.

Zã 5:28-29
[28] Bɩ y pɛleng ra yɩk ye, tɩ wakat na n taame tɩ sẽn be-b yaadẽ na n wʋm b koɛɛga[29] la b na n vʋʋgame: sẽn maan-b neere na n vʋʋga vɩɩm vʋʋgre tɩ sẽn maan-b wẽnga vʋʋg bʋʋd yĩnga.

Rom Dãmba 14:8
D sã n vɩ d vɩɩ Soaala yĩnga, d sã n kiidẽ, d kiida Soaala yĩnga. D vɩ bɩ d kiida, Soaala n so-do.

Rom Dãmba 8:28
D miime tɩ Wẽnd sẽn nong b rãmbã, Wẽnd sẽn welg b rãmb toorã ne b raabo, b sõngda bãmb tɩ b yɛla fãa welg neere.

1 Tesalonik 4:13-18
[13] M saam-biisi, d pa rat n bas-y likẽ sẽn ki-ba poorẽ ye. Ka tog tɩ y sãam y sũuri wala neb sẽn ka tar saagr ye.[14] D sẽn tẽed t'a Zezi Krista kiime n le vʋʋge, bɩ d deeg tɩ sẽn ki-ba ne bãmb tẽebo, Wẽnnaam na n peega bãmb fãa.[15] Krista vẽnegra la d pamyã n na n togs-y woto: tõnd sẽn nan ket n vɩ-b tẽng zug, Krista Waoonga raare, ka tõnd n na n deng sẽn ki-bã n seg-b ye.[16] Yaa Soaala meng n na n yi yĩngri n sigi, malɛka koɛɛg sã n tãse tɩ tõntõoga peebe. Krista maasem yĩnga, yaa sẽn ki-bã n na n deng vʋʋgre.[17] Dẽn poor marsã, tõnd sẽn ket n vɩ-bã n na n lagem pipi rãmbã, tɩ sawadg zẽk-d yĩngri, tɩ d tɩ seg Soaala la d pa wakat buud fãa ne Bãmba.[18] Bɩ y keng taab pɛlg ne rẽ tẽegre.

Galat 1:19
m pa yãend Tʋʋm-tʋmdb a taaba sã n ka Krista saam-biig a Zak ye.

1 Tesalonik 4:16
Yaa Soaala meng n na n yi yĩngri n sigi, malɛka koɛɛg sã n tãse tɩ tõntõoga peebe. Krista maasem yĩnga, yaa sẽn ki-bã n na n deng vʋʋgre.

Zã 11:25
T'a Zezi yeele: «Yaa maam la vʋʋgre. Sẽn tẽed-a maam, ba a ki yã, a na n vɩɩndame.

1 KORẼNT 15:54
Dɩlla mam yĩn-kãnga sẽn na n põogã sã n wa tɩlg põogr zãnga, la m yĩn-kãnga sẽn na n ki wã sã n wa tɩlg kũum zãnga, dẽ marsã la sebr sõng gomda na n taase: «Pãn-tõog tʋʋmd n tʋʋme n loog ne kũum zãnga.

2 KORẼNT 5:8
Tõnd sũur kegmame tɩ d datẽ meng n bas d yĩn-kãnga n tɩ yegl Soaala.

1 Tesalonik 4:13-14
[13] M saam-biisi, d pa rat n bas-y likẽ sẽn ki-ba poorẽ ye. Ka tog tɩ y sãam y sũuri wala neb sẽn ka tar saagr ye.[14] D sẽn tẽed t'a Zezi Krista kiime n le vʋʋge, bɩ d deeg tɩ sẽn ki-ba ne bãmb tẽebo, Wẽnnaam na n peega bãmb fãa.

2 KORẼNT 5:10
D sẽn ya a soab fãa, d na n yaasa d kãre bʋʋda raare tɩ ned kam fãa reeg a tʋʋm keoore, tʋʋmd ninga a sẽn tʋme, a sẽn da waa n ket ne a yĩnga, a tʋʋm sõng wala a tʋʋm wẽnga.

Matiye 25:21
Tɩ zu-soaba na n leok-a: ‹Yaa neere, sõgen sõng la ka mi kʋɩɩm soaba, fo sẽn ka maan kʋɩɩm ne sẽn pa zem bũmbã, bũmb wʋsgo la m na n gũnug-fu; wa naag f zu-soabã n kɩdme.›

Rom Dãmba 6:23
Yel-wẽnd sẽn wat ne bũmb ninga yaa kũum bala; la Wẽnnaam kũuna sẽn wat ne a soaba, yaa vɩɩm sẽn kõn sɛ, tõnd Soaala Zezi Krista maasmẽ.

Ebre 9:27
Ninsaal kiida vugr bala t'a bʋʋd kao.

Zã 3:3-5
[3] La a Zezi leokame: «Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba tɩ ned sã n pa le rog yĩngr dogma, a pa tõe n yãend Wẽnd Rĩung ye.»[4] La a Nikodɛm yeelame: «Sẽn lebga nin-kẽema na n le roga wãn wãna? A tõe n le kẽe a ma pʋgẽ n le rog bɩ?»[5] La a Zezi leokame: «Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba, tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Vʋʋsem, a ka tõe n kẽ Wẽnd Rĩung pʋgẽ ye.

Ebre 12:14
Bɩ y bao laafi ne neba fãa la sõmblem tɩ yẽ sã n ka be, ned pa tõe n yãe Soaala ye.

Zã 3:16
Wẽnnaam sẽn nong dũniya al wʋsg yĩnga, b kõ b Bi-yende, sẽn na n yɩlẽ tɩ sẽn tẽed-b bãmba da menem ye, la b paam vɩɩm sẽn kõn sɛ.

Zã 11:11-13
[11] B sẽn gom woto, b yeelame: «D zoa a Lazar gõeeme la d na n tɩ nek-a lame.»[12] Tɩ karen-biisa yeele: «A sã n gõeeme, dẽnd a na n paama laafi.»[13] A Zezi da gomda kũum yelle la bãmb da tagsdame tɩ b ra gomda gõeem bal yelle.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:29
M saam-biisi, ad-y d tõe n togs-y la vẽenega, d yaab a Daviid kiime, tɩ b solg-a yaoogẽ, t'a yaooga ket n be ne rũnna.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso