A A A A A

Life: [Health]


1 KORẼNT 6:19-20
[19] Sãnd y miime tɩ y yĩnga yaa a Vʋʋsem Sõng roogo? B bee ne yãmb la Wẽnd n kõ-b yãmba. Y zɩ tɩ y ka so y menga?[20] Ad-y yaa ligd la b kɩs n deeg yã! Modg-y tɩ y yĩnga pẽg Wẽnde.

3 ZÃ 1:2
M kotame, m zoa sõngo, tɩ Wẽnd kõ-f laafi zãnga, f yĩng la f sɩɩg laafi.

1 KORẼNT 10:31
Woto wã, y rɩta, y yũuda, bɩ yaa bũmb a to la y maanda, bɩ fãa yɩ Wẽnnaam pẽgr yĩnga.

1 Timote 4:8
Yĩnga tʋʋma bee yõodo la yõoda ka loog nug ye. Sã n ya Wẽnd waoogrã, yẽ n manegd fãa, yẽ n wat ne rũnna la beoog vɩɩma pʋlem noogo.

Efɛɛz 5:18
Gũus-y ne rã-tɩgre: yaa tʋʋm yood la-a wat ne. Bao-y y sõmblema pidsgu ne Wẽnd Vʋʋsem.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 27:34
M sagend-y lame tɩ y bao rɩɩb n dɩ, tɩ ka rẽ y kõn põs ye. M le togsd-y lame yɛsa, yãmb sʋka, ned ba a ye zug zoobg kõn menem ye.»

Yɛl Pukr Sebre 14:12
La rẽ me yĩng la nin-sõma wã maand sũ-keelem, neb niyns sẽn deeg-b Wẽnnaam noya la b tar a Zezi tẽebã.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso