A A A A A

Life: [Fasting]


1 KORẼNT 7:5
Da zãgs-y taab ye, sã n ka y seda rẽ, n na n maan pʋʋsgo. La rẽnd poore, bɩ y pa ne taaba tɩ Sʋtãan da wa bẽd y ka tõe y mensã, n kʋɩɩb-y ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 13:2
Daar a ye b waa n naaga taab n pʋʋsdẽ la b loet b noore t'a Vʋʋsem Sõng yeele: «Welg yã a Barnabe ne a Sol toore tɩ tʋʋmd la m na n kõ-ba.»

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 14:23
B kõo Tigeng fãa a kãsem-dãmba. La b maana pʋʋsg sẽn naag ne no-loeere, n yaool n dɩk-ba n gũnug ne Soaala b sẽn teeg a soabã.

Luk 2:37
la a kell n paa pʋg-kõto t'a yʋʋm wa ta pisnii la a naase; a ra pa viigd wẽnd doogẽ ye; a ra waoogda Wẽnnaam yʋng la wĩntoogo, ne no-loeere la pʋʋsgo.

Luk 18:12
Mam loeta m noor naoor a yiib dasma a yopoe-poe; mam weenda m paoong fãa piig piiga, n dokd a ye piig zug n kõt Wẽnde.›

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 13:3-4
[3] Pʋʋsga la no-loeera sẽn sɛ b tẽega b nus b zutu tɩ b yik n loog b tʋʋmde.[4] B sɩnga tʋʋmd ning b sẽn deeg a Vʋʋsem Sõng nengẽ. Dɩlla b yii Zerizalɛɛm n tees Selewusi, n yi be n kẽ koom koglg n dig Sɩpr.

Luk 4:2-4
[2] b maana rasem pisnaas be la Sʋtãan kʋɩɩb-b lame. Dasem kãense, b pa rɩ fɩ; la dẽ me la kom waa n yõk-ba.[3] Ad Sʋtãana sẽn leok-ba: «Yãmb sã n ya Wẽnnaam Biiga, bɩ y yeel kugr kãnga t'a lebg buri.»[4] La a Zezi leok-a lame: «B gʋlsame: ‹Ka bur bal n dɩlgd ninsaal vɩɩm ye.› »

Matiye 6:16-18
[16] Y sã n loet y noor bɩ y ra gãnem y neng wa zãmb rãmba sẽn maanda ye; b takda b nenga tɩ neba tõog n yãe tɩ b sɩd maanda no-loeere. M yet-y lame tɩ b zoe n paama b rolbo.[17] Fo sã n loet f noore bɩ f zɛ f zug kaam la f pek f nenga,[18] woto ned kõn bãng tɩ f loee noore sã n ka f Ba wã bal sẽn yɛs lillẽ wã, la bãmb sẽn ne likẽ wã na rol-fo.

Luk 18:1-12
[1] A Zezi wẽ-b-la yelbũndi n na n wilg tɩ yaa d sẽn na n pʋʋs daar fãa la d ra yɛ ne pʋʋsg ye:[2] «Bʋʋd soab n da be tẽnga pʋgẽ n pa zoet Wẽnde, n pa mi ned waoogr ye.[3] Pʋg-kõor a ye me n da be n wat a nengẽ daar fãa ne a koɛɛg: ‹Bɩ y bʋ maam ne m bʋʋd-n-taaga bʋʋd tɩrga n kõ-m bʋʋm.›[4] A zãgsame tɩ kaoos la a yaool n wa yeela a sũurẽ: ‹Ba m pa zoet Wẽnd, tɩ m toog ka be ne neb me,[5] baasg zãnga, pʋg-kõorã sẽn yaand maama yĩnga, m na bʋ a bʋʋdã n kõ-a bʋʋm t'a ra le wa pẽdgd maam woto daar fãa ye.› »[6] Soaala le yeelame: «Wʋm-y bʋʋda soaba ne a wẽnema sẽn yeele.[7] La nin-sõma wã sẽn kelemd wĩndg la yʋngã, y pa tẽed tɩ kaoosd me, Wẽnnaam kõn pa n ka rok b nin-sõma wã sũuri. M yet-y lame tɩ Wẽnd na rok-b sũuri.[8] La Ned Biiga sã n wa tẽng zugu, b na n pʋd n yãee tẽeb bɩ?»[9] A Zezi le wẽe yelbũnd a ye, neb kẽer sẽn da belgd b mense, n tẽed tɩ b yaa nin-sõma, n paoogd b taaba yĩnga:[10] «Neb a yiibu n kẽ wẽnd doogẽ n na n pʋʋse: a ye da yaa Farizẽ, t'a ye ya fadg rɛɛsda.[11] Farizẽ wã da yɛsa yĩngri n pʋʋsd woto a sũur pʋgẽ: ‹Wẽnnaam, mam pʋʋsda yãmb barka mam sẽn ka wẽnd neb a taab yĩnga, tɩ bãmb yaa yel-wẽn-maandba, wãgda, yoaadba; la m pʋʋsda m sẽn pa wẽnd sẽn deesd-b fadga me.[12] Mam loeta m noor naoor a yiib dasma a yopoe-poe; mam weenda m paoong fãa piig piiga, n dokd a ye piig zug n kõt Wẽnde.›

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso