A A A A A

Good Character: [Contentment]


Matiye 6:25-33
[25] Yaa rẽ yĩng la m yet-y: da bʋ-y y vɩɩma poorẽ, n sokd-y y sẽn na n dɩ bũmb ning ye; la y ra bʋ y yĩnga poorẽ n sokd-y y sẽn na n yeelg fuug ning ye. Vɩɩma ka yɩɩd dɩɩbo la yĩnga ka são fuugu?[26] Ges-y luiili sẽn yɩgd yĩngri: b ka bʋte, b ka kẽebde, b ka suiid baoorẽ ye, la y Ba sẽn be arzãna dɩlgd-b lame. Yãmb pa yɩɩd bãmb sɩda?[27] Yãmb sʋka ãnda n tõe n zĩnd n bʋ n paas a vɩɩma woglem kãntɩɩg a ye?[28] La fut poorẽ, bõe yĩng la y na n bʋ? Ges-y pʋt puudu: ges-y b sẽn yit toto, b pa namsde, b ka wĩid lamdo.[29] La m yet-y lame t'a Salomo ne a zɩɩra sẽn yɩ a soaba, ka tõog n paam fu neer wa bãmb dẽnda buud n yeelg ye.[30] Wẽnd sã n yeelgd pʋt mood woto, bũmb sẽn be rũnna n na n yɩ bugum dɩɩb beoogo, b kõn maan tɩ yɩɩg boto yãmb yĩnga, tẽeb kɩdg rãmba?[31] Da bʋ-y n yetẽ: d na n dɩɩ bõe la d na n yũu bõe la d na n yeelga bõe ye,[32] tɩ bu-zẽmbã n zĩi n bʋʋd boto. Yãmb Ba sẽn be yĩngrã miime tɩ y tara rẽ fãa tʋʋmde.[33] Deng-y n bao-y arzãn Rĩungã ne a sõmblem tɩ sẽn keta fãa b na kõ-y rẽ wa lɛnga.

2 KORẼNT 11:23-25
[23] tɩ b yaa Krista Tʋʋm-tʋmdba, mam na gom wa gãeenga: maam n yɩɩd bãmba; m sẽn kẽ bi-bees roogẽ sõor yɩɩd-b lame, b sẽn pãb-m sõor yɩɩd-b lame; yɩɩ naoor yak la kellẽ bilf bal tɩ m kiẽ.[24] M sẽn deeg Zʋɩf rãmba nengẽ kaas pistã la a wɛ — a ye bal n ka pisnaase — yaa naoor a nu.[25] Sãbsa yaa naoor a tãabo; vugr la b lab-m ne kuga; d koglg sẽn paa koomẽ yaa naoor a tã; m tol n paa kooma zug wĩndg la yʋng tõre.

Filip 4:12-13
[12] M saka a mong m menga wala m sẽn sak a rɩ n tɩge. Wakat fãa la ne yɛl wʋsgo m zãmsa kom la pʋg pidungu, tɩgr la fare.[13] Mam tõe fãa ne ned ning sẽn kõta maam pãngã.

1 Timote 6:10-11
[10] Bãasa fãa yẽgr yaa arzɛk tʋlsem; yaa kẽer sẽn bas tɩ bã-kãng yõk-ba la b bʋdg n zãag ne b tẽebo la b bas tɩ yell tood sẽn ka tõe n sõd wurg b sũuri.[11] Sã n ya foom, Wẽnd neda, zãag f meng ne rẽ fãa. Bao sõmblem, bao Wẽnde, bao tẽebo, nonglem, raoodo la sũ-bʋgsem.

1 Timote 6:10-11
[10] Bãasa fãa yẽgr yaa arzɛk tʋlsem; yaa kẽer sẽn bas tɩ bã-kãng yõk-ba la b bʋdg n zãag ne b tẽebo la b bas tɩ yell tood sẽn ka tõe n sõd wurg b sũuri.[11] Sã n ya foom, Wẽnd neda, zãag f meng ne rẽ fãa. Bao sõmblem, bao Wẽnde, bao tẽebo, nonglem, raoodo la sũ-bʋgsem.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso