A A A A A

Good Character: [Confidence]


1 ZÃ 4:17
Nonglem pidsda a tʋʋmd zãng d pʋgẽ a sã n tõog tɩ d pa yɛɛsd Bʋʋda raare. A Zezi sẽn pa yɛɛsd bũmbã, tõnd me yaa boto dũni kãnga pʋga.

1 ZÃ 5:14
D sũur kegma ne Wẽnde n mi tɩ d sã n kos b bũmbu wala b sẽn date, b kelgd-d lame.

Efɛɛz 3:12
Ad-y yaa rẽ n kõt tõnd daoodo tɩ d tõe n kolg Wẽnd n ka rigd rabeem ye, ne tẽeb ning d sẽn deeg Krista nengẽ.

Ebre ๔:๑๖
Bɩ d kolg ne sũur sẽn ka kiuusdi b bark zaoorã, n deeg b nimbãan-zoeer la d paam sõngr sẽn segd ne-do.

Filip 1:6
Mam pʋs n miime tɩ sẽn sɩnga tʋʋmd sõnga ne yãmbã, yẽ soab bal n na n kell n dabs a baasgo tɩ ta Krista a Zezi daare.

Filip 4:13
Mam tõe fãa ne ned ning sẽn kõta maam pãngã.

Filip 3:3-5
[3] Zũns bal la tõndo tɩ tõnd waoogra n tũud Wẽnd Vʋʋsem sẽn date. La tõnd basa kʋdemdã teegre n na n teeg Krista a Zezi bala.[4] Mam yaool n da tõe n teegẽ la kʋdemdã; ned sã n beẽ n teeg rẽnna, m tẽed tɩ maam n ket n yɩɩda.[5] M dog tɩ rasem a nii, b kẽes-m la bãongo; maam la Israyɛl biiga, a Bẽzame yagenga, Ebre bil memga, maam la Farizẽ sã n ya ne Noora tũudem.

2 KORẼNT 3:1-4
[1] La d le sɩngdame n lʋɩɩsd d meng taoor bɩ bõe? Sãnd ka wẽnd yaa pakre ne-do, wa sẽn ya pakr ne neb kẽere, tɩ d yiis d tʋʋm-sõnga kaset sɛb n wilg yã, bɩ d deeg d tʋʋm-sõnga kaset sɛb yãmb meng nengẽ?[2] D tʋʋm-sõnga kaset sebr yaa yãmb mense, yaa sebr sẽn gʋls y sũurẽ, sebr ned fãa sẽn zãad la a karemnẽ.[3] Vẽeneg fas, yãmb yaa Krista sebre b sẽn kõ-do. Ka sebr sẽn gʋls wa sɛb a taaba ne gʋlsg ko-sablg ye, gʋlsa ne Wẽnd Vɩɩga Vʋʋsem; pa gʋls kug peesem zug ye, yaa yĩn-gãongẽ, yaa sũurẽ.[4] D sũura sẽn ya kɛgeng woto Wẽnd taoorã, yaa Krista yĩnga.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso