A A A A A

Good Character: [Commitment]


1 ZÃ 4:20
Ned sã n yeele: «M nonga Wẽnde» n yaool n kis a to, yẽ soab yagda ziri. Ade, f sã n ka nong f saam-biig f sẽn ne ne f nini, f yɩta wãn n nong Wẽnnaam f nif sẽn ka tõe n yãende.

2 Timote 1:12
Yaa rẽ yĩng la m le be namsg pʋgẽ tɩ yãnd pa tar-m ye, tɩ mam mii ned ning m sẽn dell m tẽebã la m miime tɩ yẽ soab tõeeme tɩ m zã bobellã n ta b Raarã.

2 Timote 2:15
Mao n yɩ ned sẽn be yam Wẽnd taoore, n yɩ tʋʋm-tʋmd sẽn ka zoet-a a tʋʋmda yãnd ye la yɩ sɩd Koe-nooga moanda sẽn ka mi yaams ye.

2 Timote 4:7
Mam zaba zab-sõngã n baase, m zoeesa ta-la a tɛka, m gãda m tẽebo.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:42
B ra ka viigd ne Tʋʋm-tʋmdba kareng kelgr ye, ne taab sõngre, ne b paoonga lagengo, ne Bura pʋɩɩbo, la ne pʋʋsg ye.

Kolos 1:29
Yaa m sẽn dat tɩ rẽ pidsã, la m sak yaamse la m sak maoore la maoora yĩnga, b kɩtame tɩ m wɩɩd ne pãn-kẽengo.

Galat 1:4
bãmb n kɩs b meng d yel-wẽna yĩnga, bãmb n kɩt tɩ d tɩlg dũnna zamaan wẽngã, wala d Ba a Wẽnd sẽn tʋlge.

Galat 6:9
Wa-y tɩ d da bas raood ne neer baoob ye, tɩ tigsg na n wala a wakato, tõnd sã n kell n maan daoodo.

Zã 8:12
A Zezi le yeel-b lame: «Maam la dũni vẽenem, sẽn tũud-a maam ka kẽnd likẽ ye, la a na n paama vẽenem sẽn kõt vɩɩm.»

Zã 9:62
Tɩ kẽer me yeele: «Goam kãensa ka ned sẽn tar Sʋtãan a pʋgẽ goam ye. Dẽ yĩnga sʋtãan tõe n puka ned nin laa?»

Matiye 4:19
B yeel-b lame: «Pʋg-y maam tɩ m na sõng-y tɩ y paam ninsaalba.»

Filip 3:13
M saam-biisi, ad-y m ka na n belg m meng wa m zoe n paama Krista n sog ye. Woto bal la m yeta: m yĩma m sẽn zoe n kẽna, m teesa m sẽn dabdẽ wã tɩrga, ne m pãng fãa,

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso