A A A A A

Good Character: [Trust]


Zã 10:10
Wagdr yẽ watame bala n na n zu, n na n kodg la a kʋ. La mam yẽ waame n na n kõ vɩɩm la m kõ-a tɩ gale.

Zã 14:1
Bɩ y ra sãam-y sũur ye! Yãmb tẽeda Wẽnnaam, bɩ y tẽ maam me.

Filip 4:19
Wẽnd na tũ Krista a Zezi maasem n kõ yãmb me tɩ gale, tɩ b pãng labsa la sẽn be b nugẽ ka paood ye.

Rom Dãmba 8:28
D miime tɩ Wẽnd sẽn nong b rãmbã, Wẽnd sẽn welg b rãmb toorã ne b raabo, b sõngda bãmb tɩ b yɛla fãa welg neere.

Rom Dãmba 15:13
D sẽn teeg Wẽnd ninga na pids yãmba, y tẽeba yĩnga, ne sũ-noog la laafi. Wẽnd na kɩt tɩ y saagra pids zãnga ne a Vʋʋsem Sõng pãnga.

1 ZÃ 5:14-15
[14] D sũur kegma ne Wẽnde n mi tɩ d sã n kos b bũmbu wala b sẽn date, b kelgd-d lame.[15] D sã n mi tɩ Wẽnd kelgda, d kosg bud fãa, d miime tɩ d na paam d sẽn kos b bũmb ningã.

Matiye 6:25-26
[25] Yaa rẽ yĩng la m yet-y: da bʋ-y y vɩɩma poorẽ, n sokd-y y sẽn na n dɩ bũmb ning ye; la y ra bʋ y yĩnga poorẽ n sokd-y y sẽn na n yeelg fuug ning ye. Vɩɩma ka yɩɩd dɩɩbo la yĩnga ka são fuugu?[26] Ges-y luiili sẽn yɩgd yĩngri: b ka bʋte, b ka kẽebde, b ka suiid baoorẽ ye, la y Ba sẽn be arzãna dɩlgd-b lame. Yãmb pa yɩɩd bãmb sɩda?

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso