A A A A A

Good Character: [Honor]


1 PIYƐR 2:17
Waoog-y neb fãa, nong-y y saam-biisi, zoe-y Wẽnde, la waoog-y dĩma.

Rom Dãmba 12:10
Modg-y n nong taab wa ba-biisi la ned kam fãa ning a to sʋka.

1 Timote 5:17
Kãsem-dãmba sẽn maand b tʋʋmda nere, toga ne rolb pidungu, bũmb zãnga, sẽn namsd-b ne goam la karengo.

Zã 5:23
sẽn na yɩlẽ tɩ ned fãa waoog Biiga, wala b sẽn waoogd Ba. Sẽn ka waoogd-a Biiga, ka waoogd Ba sẽn tʋm Biiga ye.

Zã 4:44
Bãmb meng n da yeele tɩ bãngd zɩ n paam pẽgr a tẽngẽ ye.

1 Timote 1:17
Bɩ zamaan fãa Dĩma, kõn-luk-m-zĩigẽ soaba Wẽnde, nif sẽn ka tõe n teege, sẽn ka be taare, bɩ b paam pẽgre la ziir sẽn kõn sɛ, tɩ yʋʋm tong taab n tõt sɛɛbo. Ami!

Rom Dãmba 13:1-7
[1] Ned kam fãa sak taoor dãmbã. Ned ka so a to, Wẽnd sã n ka kõ a soab tõog ye. Tõog buud fãa yita Wẽnnaam nengẽ.[2] Ned ning fãa sẽn ka reegd a soaal noor, tõdgda Wẽnd noore la tõat fãa baooda a meng paalgre.[3] Ad-y d sã n maand neere, d ka tog n zoe bʋ-kaoodba ye; sẽn zoet-a bʋ-kaood yaa sẽn maanda wẽnga; fo sã n ka rat n dig rabeem sẽn so-b fooma taoore, bɩ f maan neere n paam b pẽgre.[4] Wẽnd datame tɩ ned sã n so a to bɩ a sõng-a ne neer maanego; f sã n maand wẽnga bɩ f maan dabeem; bãng tɩ sʋʋga sẽn be soaalba nugẽ ka zaalem yĩng ye; sʋʋga yaa sõng Wẽnd n kao bʋʋdo, n sɩbg bɛɛgd buud fãa.[5] Ad-y noora ka reegd sɩbgr dabeem yĩng bala, reegd-a lame tɩ y sũurẽ wã, koɛɛg n zoe n leokd boto.[6] M sok n gese, y sẽn yaood yõor yaoodã, ka y sẽn ne tɩ segdame sɩda? Rẽ me la Wẽnd yãk neb tʋʋmd kãng yĩnga.[7] Kɩs-y ned kam fãa a sẽn sokd-y bũmb ninga: yõora yaood, sã n ya rẽ la a sokda, raag ligdi, sã n ya raag ligdi; zoe-y y sẽn tog n zoe a soaba, waoog-y y sẽn tog n waoog a soaba.

Rom Dãmba 2:7
Na n yɩɩ vɩɩm sẽn kõn sɛ la b na n kõ neb niyns sẽn modg-b ne neer maanego, n baood pẽgre, waoogre, vɩɩm sẽn ka tar goalenga.

Ebre 13:4
Bɩ yikãadem paam waoogre y fãa gill nengẽ; bɩ y gãasa ra tol n dẽgem ye. Wẽnd n na n bʋ yoaadba la rataasã.

Zã 12:26
Sẽn dat-a n yɩ m sõgne, bɩ a tũ maam; la mam sẽn be zĩig ning fãa, mam sõgna me na n zĩnda be. La m Ba na waoog-a.

Efɛɛz 6:1-3
[1] Kamba sak-y y ba rãmba, Soaala yĩnga; dẽ n toge.[2] Waoog f ba la f ma la noor sẽn naag n yiis ne pulem-noogo pipi la no-kãnga.[3] Waoog f ba la f ma tɩ f na paam sũ-noogo la f yõor na yɩ wok tẽng zugu.

Efɛɛz 6:2
Waoog f ba la f ma la noor sẽn naag n yiis ne pulem-noogo pipi la no-kãnga.

Zã 5:22-23
[22] Ba meng ka bʋʋd ned ba a ye bʋʋd ye, b basa bʋʋd fãa ne Biiga,[23] sẽn na yɩlẽ tɩ ned fãa waoog Biiga, wala b sẽn waoogd Ba. Sẽn ka waoogd-a Biiga, ka waoogd Ba sẽn tʋm Biiga ye.

Matiye 15:4
Ade, Wẽnd yeelame: ‹Waoog f ba la f ma, la ned ninga sẽn kãabd a ba bɩ a ma wẽnga, bɩ b kʋ a soaba.›

1 Tesalonik 4:4
Ned kam fãa bãng n zã a meng yĩnga, n zã-a ne pʋ-peelem la gũusgu.

2 PIYƐR 1:17
Yaa Wẽnnaam Ba n kõ-b naam la waoogre. Bãmb n yiis b pãng la b naam gomd kãnga: «Ad-y yaa mam Bi-nongre, ad-y m yam kẽe-a la zãnga.»

Yɛl Pukr Sebre 5:12-13
[12] «Pe-bila sẽn kodgã n tog ne tõogo, ne Wẽndlem, ne bãngr pidungu, ne naam, ne waoogre, ne ziiri, ne pẽgre.»[13] Bõn-naand buud fãa sẽn be saag zugu, bɩ tẽnga, bɩ bʋg-tẽnga, bɩ mogrẽ, dũniya tõre, m wʋma b fãa sẽn moonde: «Sẽn zĩ-a a zaoorẽ wã la Pe-bila, paam pẽgre, waoogre, naam la ziiri yʋʋm sẽn kõn sɛ!»

Yɛl Pukr Sebre 7:12
b ra maandame: «Sɩda tõnd Wẽnda toga ne pẽgre ne ziiri, b pida ne yam, b toga ne bark pʋʋsgo, ne waoogre, ne naam, ne tõogo tɩ yʋʋma tong taab koabg koabga n tõt sɛɛbo. Ami!»

1 KORẼNT 6:20
Ad-y yaa ligd la b kɩs n deeg yã! Modg-y tɩ y yĩnga pẽg Wẽnde.

Efɛɛz 6:2-3
[2] Waoog f ba la f ma la noor sẽn naag n yiis ne pulem-noogo pipi la no-kãnga.[3] Waoog f ba la f ma tɩ f na paam sũ-noogo la f yõor na yɩ wok tẽng zugu.

Yɛl Pukr Sebre 4:9-11
[9] La wakat ning fãa Bõn-vɩɩsa sẽn pẽg la b waoog, la b pʋʋs Ned ninga sẽn zĩ-a zaoorẽ wã n vɩ a vɩɩm sẽn kõn sɛ wã,[10] Nin-kẽems pisi la a naasa me da wõgemdeda a taoore n waoogd ka sɩng kõn zĩnd sɛɛbo Soabã la b ra lobda b sãnem pugli wã zaoora taoore n yetẽ:[11] «D Soaala la d Wẽnnaam, yãmb toga ne pẽgre la ne waoogre la ne ziiri, tɩ yãmb n naan dũniya la yaa ne yãmb pãnga la bũmb sẽn da ka be zĩnd yã.»

Mark 7:1-13
[1] Farizẽ rãmba ne Mitba yii Zerizalɛɛm n tigim taab n wa a Zezi nengẽ.[2] B yãe e Zezi karen-biisa kẽer sẽn da rɩt ne rẽgdo, dat n yeelame: ne nus sẽn ka peke.[3] Farizẽ la Zʋɩf rãmba fãa da pa rɩt rɩɩbo n pa reng n pek b nus n tãag kãntɩɩs ye. Dẽ yaa b rog-n-mik.[4] B sã n da yi raagẽ n wa b soodame n yaool n dɩ. B ra tara yɛl a taab wʋsgo, b rog-n-mika pʋgẽ, wala wama ne yʋya nedegre, yõg-laasa pekre.[5] Yaa rẽ la Farizẽ ne mitba sok a Zezi: «Bõe yĩng tɩ yãmb karen-biisã pa rɩt wala rog-n-mika sẽn date? Yaa bõe yĩnga tɩ b rɩt ne nus rẽgdo?»[6] A Zezi leok-b lame: «Zãmb rãmba, a Izayi n bãng n gom y yelle n gʋls woto: ‹Nin-bãmba waoogda maam ne noor bala, b sũya zãra ne maam.[7] B waoogr pa waoogd-m ye. B zãmsga tekda ninsaal sẽn mi bala.›[8] Yãmb basa Wẽnnaam noya n tũud neb rog-n-miki.»[9] A Zezi ra yet-b lame yɛsa: «Sɩd-sɩda yãmb kɩtame tɩ yãmb dog-n-mik reeg Wẽnnaam noya zĩiga.[10] A Moyiiz da yeelame: ‹Waoog f ba la f ma la ned ning sẽn sãbsda a ba la a ma, a soab toga ne kũum.›[11] Yãmb nengẽ y gomdame: ‹Ned sã n yeel a ba bɩ a ma: ad-m sẽn da tõe n dɩk bũmb ning fãa n sõng foo lebga Wẽnd dẽnna›,[12] yãmb pa le sakd t'a sõng a ba bɩ a ma ye.[13] Woto wã, yãmb dog-n-mika kɩtame tɩ Wẽnnaam goama lebg zaalem la yãmb maanda bũmb wʋsgo sẽn wẽnd boto.»

Matiye 15:1-9
[1] Zerizalɛɛm Farizẽ rãmbã la sẽn karen-ba-n-sikã kolga a Zezi n sok-ba:[2] «Bõe yĩng la yãmb karen-biisa sãamd yaab rãmba dog-n-miki? Bãmb pa rengd n pek b nus n yaool n sɩng rɩɩb ye.»[3] Dẽ la a Zezi leok-ba: «Bõe tɩ yãmb me tõdgd Wẽnnaam noor ne y rog-n-miki?[4] Ade, Wẽnd yeelame: ‹Waoog f ba la f ma, la ned ninga sẽn kãabd a ba bɩ a ma wẽnga, bɩ b kʋ a soaba.›[5] Yãmb nengẽ lebga ned ning fãa sẽn na n yeel a ba bɩ a ma: ‹Ade, bũmb ning m sẽn da tog n dɩk n sõng foo wã, m dɩkd-a lame n kõt Wẽnde.›[6] Woto ba la ma zãab taal wẽneg n doka y zugu. Y pa ne tɩ yãmb dog-n-mik kãng kɩtame tɩ Wẽnd gomd lebg zaalem?[7] Pʋlik rãmba! A Izayi n bãng y yelle a sẽn waa n togse:[8] ‹Nin bãmba waoogda maam ne noore, la b sũur zãra ne maam.[9] M geta b waoogr wa zaalem; la zãmsg ning b sẽn zãmsd neb a taaba yaa ninsaal dẽnd bala.› »

Luk 14:7-8
[7] A Zezi ra yãeeme tɩ b sẽn bool b rãmba tɩ b wa rɩ wã ra tũusda waoogr zĩisi, la b wẽ-b-la yelbũndi:[8] «Ned sã n bool-f tɩ f wa pʋg-reem kibsa, da bao waoogr zĩig n gãand ye, daare a boola ned a to sẽn yɩɩd foom,

2 KORẼNT 6:8
D sakda waoor wala paoore, yʋ-sõng wala yʋ-beedo. B rõt-d la zirẽ-beedo tɩ d yaool n togsd sɩda,

Yɛl Pukr Sebre 5:13
Bõn-naand buud fãa sẽn be saag zugu, bɩ tẽnga, bɩ bʋg-tẽnga, bɩ mogrẽ, dũniya tõre, m wʋma b fãa sẽn moonde: «Sẽn zĩ-a a zaoorẽ wã la Pe-bila, paam pẽgre, waoogre, naam la ziiri yʋʋm sẽn kõn sɛ!»

Yɛl Pukr Sebre 4:11
«D Soaala la d Wẽnnaam, yãmb toga ne pẽgre la ne waoogre la ne ziiri, tɩ yãmb n naan dũniya la yaa ne yãmb pãnga la bũmb sẽn da ka be zĩnd yã.»

1 Timote 6:16
dĩm dãmb Dĩma la soaalba fãa Soaalã; bãmb bal n ka sɩngr la b ka be sɛɛbo; bãmb n yals b meng vẽenem sẽn ka tõe n kolg zĩigẽ, ninsaal nif sẽn zɩ n teeg la a sẽn kõn teege bada. B paam ziiri la pãnga, marsã la daar fãa. Ami!

Ebre 5:4
Tʋʋmd a woto buudu, ka ninsaal n kõt-a a meng ye, yaa Wẽnd n boonde wala b sẽn maan ne a Aarõ.

Matiye 15:8
‹Nin bãmba waoogda maam ne noore, la b sũur zãra ne maam.

Matiye 19:19
waoog f ba la f ma, n paas yɛsa: nong f to n wẽnd f menga.»

Luk 18:20
Yãmb mii noya: ‹Da yo ye, da kʋ ye, da maan kaset zirẽ ye, waoog f ba la f ma.› »

Matiye 13:57
B ra yɛɛsdame. La a Zezi yeel-b lame: «Bãngd ka yãet paoore sã n ka a tẽngẽ la a zakẽ ye.»

Mark 6:4
A Zezi ra yet-b lame bala: «Bãngd buud fãa ka tõe n paam waoogr a tẽngẽ ye, a pa tõe n paam waoogr a tẽnga kamba nengẽ la a zakẽ ye.»

Zã 12:23-26
[23] Ad-a Zezi sẽn leoke: «Wakat taame tɩ Ned Biiga na n paam pẽgre.[24] Sɩd-sɩda mam yeta yãmba, tɩ ka-beel sã n pa bus tẽnga t'a ki fãa, a paada a yembre la a sã n ki a rogda biis wʋsgo.[25] Sẽn nong-a a vɩɩm na n menes-a lame, la sẽn kis-a a vɩɩm dũni kãnga pʋgẽ, a na paam-a, vɩɩm sẽn kõn sɛ yĩnga.[26] Sẽn dat-a n yɩ m sõgne, bɩ a tũ maam; la mam sẽn be zĩig ning fãa, mam sõgna me na n zĩnda be. La m Ba na waoog-a.

Ebre 2:9
Baasgo d neeme tɩ wakat ning b sẽn waa n sik a Zezi bilfu malɛk rãmb taoorã, wakat kãng la tõnd yãet-b ne ziir la pẽgr kãsenga, b sẽn sak kũuma yĩnga. Ne Wẽnd sõngre, b sɩd saka kũuma ne a tɩɩsma, ninsaalb buud fãa yĩnga.

1 Timote 5:3
Waoog pʋg-kõapa sẽn ka tar-b teegda.

1 Timote 6:1
Neb niyns sẽn ket n ya-b yemse tog n gesa b zu-soaben-dãmb wa neb sẽn tog ne waoogr zãnga, woto Wẽnd yʋʋr la Wẽnd gomd kõn paam tʋʋr ye.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso