A A A A A

Good Character: [Honest]


2 KORẼNT 8:21
Ka Wẽnd taoor bal la d baood tɩ d yɛla tũ sor ye, yaa ninsaalba me taoore.

2 Timote 2:15
Mao n yɩ ned sẽn be yam Wẽnd taoore, n yɩ tʋʋm-tʋmd sẽn ka zoet-a a tʋʋmda yãnd ye la yɩ sɩd Koe-nooga moanda sẽn ka mi yaams ye.

Kolos 3:9
Da le yag-y taab zirẽ ye. Y yeega nin-kʋdrã ne a tʋʋma n base,

Efɛɛz 4:25
Dẽ yĩng bɩ y bas zirẽ-beedo: ned kam fãa gom sɩda ne a to. Ned kam fãa ka a to wilg laa?

Zak 1:26
Ned sã n tẽed t'a yaa Wẽnd tũud akɩka n yaool n ka loet a zelemde, a belgda a menga, la a tũudma pa tũudem ye.

Zak 3:17
Fo sã n tar Yĩngr Soaba sẽn dat-f ne zʋg ningã, bɩf bao sɩd la laafi, sak n bas beegr taale, sak n yiis n kõ, sak n nong nimbãan-zoeere ne a tʋʋm sõma, sak n pʋɩ tɩ ned kam fãa reeg a rẽnna, sak vẽenem la f kisg lika.

Luk 6:31
Yãmb sẽn dat tɩ ned maan yãmb bũmb ningã, maan-y boto ne y taaba.

Matiye 5:8
Sũ-noog rãmb la pʋ-peelem dãmba tɩ b na n yãee Wẽnnaam.

Zã 1:3
Bũmb fãa gilli yaa bãmb n naane, la bõn-naand ba a ye ka be tɩ ka bãmb n naan ye.

Zã 3:18
Sẽn tẽed-a bãmba, b ka bʋʋd yẽ soab bʋʋd ye; la sẽn pa tẽed-a bãmba, a bʋʋd zoe n bʋʋme, t'a pa sak n tẽ Wẽnnaam Bi-yend yʋʋr ye.

Filip 4:8-9
[8] Ade, m saam-biisi, bũmb ning sẽn pak yãmb marsã tɩ y tog n lʋɩɩs y toogo, yaa bũmb ning fãa sẽn ya sɩda, n waoogd neda, n ka tar goalenga, n ka be rẽgdo, n be yamleoogo, n tog ne pẽgre, n wat ne minim sõma, n wat ne ninsaal pẽgre.[9] Mam sẽn zãms yãmb bũmb ninga ne m goama la m vɩɩm, yaa rẽ la yãmb tog n deege la y tũ; woto Wẽnd sẽn ya laafi kõata na zĩnd ne-yã.

1 PIYƐR 3:10-12
[10] Sɩd me ned ninga sẽn baooda a yõore la a rat vɩɩm noogo, bɩ a paam-a, a yõk a zelemde la a vẽ ne goam wẽna la zirẽ-beedo.[11] A zãaga meng ne wẽnga la a maan neere, n bao laafi la a wɩng n wa paam-a.[12] Soaala neng togla nin-sõma la b tʋb kelgda b pʋʋsgo. Soaala nini yaool n gẽenda sẽn maand-b wẽnga.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso