A A A A A

Good Character: [Humble / Humility]


Kolos 3:12
Dɩlla yãmb sẽn ya Wẽnnaam yam nebã, b nin-sõma la b kom-nongdsã, bɩ y mao n yɩ nimbãan-zoetba, neb sẽn nong taaba, yam-sulgr dãmba, sũ-bʋgsem dãmba, sũ-maasem dãmba:

Efɛɛz 4:2
ne yam-sulgr la sũ-bʋgsem, n paas sũ-maasem; d vɩɩma ne taab yɩ sũ-tõog la nonglem vɩɩm.

Zak 4:6-10
[6] Yaa sẽn be yõod n yɩɩdã la b nong n kõtẽ, dẽ la Sebr sõng togdsda: «Wẽnd mongda b kũuna wilg-m-meng rãmba n yaool n kõta sulg-m-meng rãmba.»[7] Woto wã, sak-y Wẽnde la y tõdg Sʋtãana, t'a na zoe n menem.[8] Kolg-y Wẽnd tɩ bãmb me na yẽrg n kolg yãmba. Pek-y y nusi, yel-wẽn-maandba, pek-y y sũya, ka yɛs-b zĩ yɛng rãmba![9] Ges-y y bʋkã, kelem-y kʋʋre, kɩt-y tɩ y laad lebg kũmkũm, tɩ nintãm deeg sũ-noog zĩiga.[10] Sulg-y mens Soaala taoore tɩ bãmb na roog yãmba.

1 PIYƐR 5:5
Woto me yãmba, kom-bɩɩba, reeg-y kãsem-dãmba goama; yɩ-y sulg-m-meng rãmba y taab taoore. Ad-y Wẽnd mongda wilg-m-meng rãmba n kõt yam-sulgr dãmba.

Luk 14:11
Tɩ sẽn zẽkd-a a menga, b na n sulg-a lame la sẽn sikd-a a menga b na n zẽk-a lame.»

Rom Dãmba 12:3
M togsd-y la a yeyn-ye la y fãa gilli, ne Wẽnd sẽn maan-m nimbãan-zoeer ningã: ned ba a ye ra sak n pẽga meng tɩ loog ye. Ned kam fãa pa a zĩigẽ n zems tẽebã a sẽn paam Wẽnd nengẽ.

Rom Dãmba 12:16
Bʋk-y y sũur ne neba fãa gilli, kisg-y zẽk-m-menga; bao-y sulg-m-meng rãmba; da yeel-y tɩ y bãngra sekame ye.

2 KORẼNT 12:9-10
[9] tɩ b leok maam: «Base, m sõngr kõn paoog f ye, m pãnga na keng f komsem.» Woto wã yaa ne sũ-noog kãseng la m lʋɩɩsd m komsma taoore tɩ Krista pãnga tõog n sig m zugu.[10] Yaa rẽ me yĩng la m pid ne sũ-noogo m sẽn sak Krista yĩnga, komsma, paoogrã, naongã, namsgã, yɩɩrã. La m sẽn waa n lebg koams zãnga la m lebg pãng soaba.

Filip 2:3-4
[3] Da sak-y welgr lɛ-lɛ, da sak-y tɩtaam ye: ned kam bao yam-sulgri la a tagse t'a taab são yẽ menga.[4] Da bao-y y meng yõod ye, ned kam fãa tags a to rẽnna.

Matiye 23:10-12
[10] Da saag-y n bas tɩ b bool-y tɩ zu-soab ye, tɩ yãmb tara zu-soab a ye tãa: yaa Krista.[11] Sẽn yɩɩd-a a taab yãmb sʋka na n yɩla a taab sõgne.[12] Sẽn zẽkd-a a menga, b na n sik-a lame. Sẽn sulgd-a a menga, b na n zẽk-a lame.

Zak 4:14-16
[14] Yãmb yaool n ka mi y vɩɩma sẽn na yɩ a soab beoog ye. Yãmb yaa waolg sẽn dukd yĩngr bilf bala n pa na n zɛ loogr ye.[15] Yãmb kisa y yeelẽ: «Wẽnd sã n sõnge d na vɩɩnde, d na maan woto la woto.»[16] La ade y basa rẽ goama n zĩi n tãoosd daoodo! Kato, wakr a woto buud fãa yaa wẽnga!

Filip 2:5-8
[5] Tall-y y lagmen-taara pʋgẽ zʋg ning sẽn ya Krista a Zezi rẽnna.[6] Bãmb sẽn zem Wẽnnaam, b ka tags tɩ b tog n gãda ne zoe-bõne, bũmb ning sẽn kɩt tɩ b zem bãmba ye.[7] B basa b meng yõodã n lebg wa yamba; n wẽneg ninsaal bala, n na n vɩɩnd ninsaal vɩɩm,[8] n tol n sulg b menga n yɩɩge al n sak kũum n na n deeg noore, al n sak kũum pik zugu!

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso