A A A A A

Good Character: [Grateful]


Kolos 4:2
Da viig-y ne pʋʋsg ye, da vʋʋs-y ne bark pʋʋsg ye!

2 KORẼNT 2:14-15
[14] Wẽnd paam barka! Bãmb tũnuga Krista n peeg tõnd tɩ d pʋgd d Tãnsoab sẽn tõog a bɛɛba la d yelgd zĩig zãnga bãmb bãngrã yũ-noogo.[15] Wẽnd nifẽ, tõnd sɩd yaa Krista yũ-noogo, sẽn paam b fãagra sʋka wa sẽn na n kong-bã.

1 Tesalonik 5:18
Y yɛla sẽn be zĩig ning fãa bɩ y ket n tar bark pʋʋsgo tɩ yaa Wẽnd la Krista a Zezi n dat rẽ fãa, y yĩnga.

Kolos 3:15-17
[15] Woto wã bɩ Krista laafi kẽe y sũya tɩ yaa rẽnd yĩng la b bool-y n na fãoog-y taab Yĩng a ye. La vɩɩnd-y Wẽnnaam bark pʋʋsg pʋgẽ.[16] La Wẽnd na kɩt tɩ Krista Koɛɛg kẽ yamb sũya sõmb-sõmbo. Wɩng-y n zãmsdẽ ne yam zulungã la y sagend taaba. Wẽnd yĩnga pʋd-y yɩɩle ne y sũur fãa n pʋʋs barka. Pʋd-y yɩɩl n balem Wẽnde, yɩɩla y sẽn zoe n yɩɩnnẽ bɩ y sẽn naand y toore.[17] Wẽnd na kɩt tɩ y sẽn na n gome, bɩ y sẽn na n maan fãa yɩ Soaala Zezi yʋʋr yĩnga tɩ yãmb bark pʋʋsga tũ bãmba n ta Wẽnnaam Ba.

1 KORẼNT 15:57
La Wẽnd paam bark tɩ bãmb n kɩt tɩ d lub yel-wẽnde, d Soaala Zezi Krista maasem yĩnga.

Rom Dãmba 1:21
Ad-y yaa b sẽn bãng Wẽnd sẽn ya a soaba la b ka pẽg-bã, la b ka pʋʋs-b barka wala sẽn segdã, ad-y yaa rẽ la b yam kɩdga sob zãnga.

Filip 4:6
Da bʋ-y bũmb ba a ye yĩng ye. Zu-loɛɛg sã n beẽ, bɩ y wɩng ne pʋʋsgo, n wɩng ne Wẽnd sɛɛg yõkr sẽn naag ne bark pʋʋsgo, la zu-loeesa wilgri.

2 KORẼNT 9:15
Wẽnnaam paam barka tɩ b kõ-d la kũuni sẽn yɩɩd noor toagsg!

1 Tesalonik 5:16-18
[16] Yɩɩ neb sẽn pid ne sũ-noog wakat buud fãa.[17] Da viig-y ne pʋʋsg ye.[18] Y yɛla sẽn be zĩig ning fãa bɩ y ket n tar bark pʋʋsgo tɩ yaa Wẽnd la Krista a Zezi n dat rẽ fãa, y yĩnga.

Filip 4:6-7
[6] Da bʋ-y bũmb ba a ye yĩng ye. Zu-loɛɛg sã n beẽ, bɩ y wɩng ne pʋʋsgo, n wɩng ne Wẽnd sɛɛg yõkr sẽn naag ne bark pʋʋsgo, la zu-loeesa wilgri.[7] La Wẽnd na zĩndg yãmb fãa b laafi pʋgẽ, laafi ninga sẽn zʋʋg tõnd sẽn tõe n mamsã, laafi kãng n na n maas yãmb sũuri la y yam, Krista a Zezi pʋgẽ.

Kolos 1:12
Yãmb na pʋʋs Ba wã barka tɩ bãmb meng n segle n na kõ yãmb nin-sõma wã pʋɩɩre, b vẽenem zĩigẽ.

Zak 1:17
Kũun ning fãa sẽn be yõodo, kũun sẽn pid kũun fãa yita yĩngri soaba nengẽ; a yita d Ba ning sẽn pida ne vẽenema nengẽ. Bãmb pa mi teengo, bãmb pa mi tekre ba bilfu.

Efɛɛz 5:4
Gom-yoodo, gom-lɛbla, raab yoodo, dẽ me ka tog ye. Sõng-y bal tɩ bark pʋʋsg sãde.

Efɛɛz 5:20
Zĩis fãa la wakat fãa pʋʋs-y Wẽnnaam Ba barka, Soaala Zezi Krista yʋʋr yĩnga.

Zã 3:16
Wẽnnaam sẽn nong dũniya al wʋsg yĩnga, b kõ b Bi-yende, sẽn na n yɩlẽ tɩ sẽn tẽed-b bãmba da menem ye, la b paam vɩɩm sẽn kõn sɛ.

Kolos 3:2
Yaa yĩngr yɛla la yãmb tog n bao la y bas tẽng zug rẽnna.

Kolos 3:16
La Wẽnd na kɩt tɩ Krista Koɛɛg kẽ yamb sũya sõmb-sõmbo. Wɩng-y n zãmsdẽ ne yam zulungã la y sagend taaba. Wẽnd yĩnga pʋd-y yɩɩle ne y sũur fãa n pʋʋs barka. Pʋd-y yɩɩl n balem Wẽnde, yɩɩla y sẽn zoe n yɩɩnnẽ bɩ y sẽn naand y toore.

Yɛl Pukr Sebre 11:17
«Tõnd pʋʋsda yãmb barka, Soaala-Wẽnnaam, bũmb fãa Naanda, yãmba, Zaamẽ la Rũnna la Beoog soaba, yãmb waa ne y pãn-kẽoongã n deeg y soolem zãnga n na n dɩ y naam.

Kolos 3:15-17
[15] Woto wã bɩ Krista laafi kẽe y sũya tɩ yaa rẽnd yĩng la b bool-y n na fãoog-y taab Yĩng a ye. La vɩɩnd-y Wẽnnaam bark pʋʋsg pʋgẽ.[16] La Wẽnd na kɩt tɩ Krista Koɛɛg kẽ yamb sũya sõmb-sõmbo. Wɩng-y n zãmsdẽ ne yam zulungã la y sagend taaba. Wẽnd yĩnga pʋd-y yɩɩle ne y sũur fãa n pʋʋs barka. Pʋd-y yɩɩl n balem Wẽnde, yɩɩla y sẽn zoe n yɩɩnnẽ bɩ y sẽn naand y toore.[17] Wẽnd na kɩt tɩ y sẽn na n gome, bɩ y sẽn na n maan fãa yɩ Soaala Zezi yʋʋr yĩnga tɩ yãmb bark pʋʋsga tũ bãmba n ta Wẽnnaam Ba.

Ebre 12:28
Woto wã tõnd sẽn lebg Rĩung sẽn kõn lʋɩ abada soaalba, bɩ d kell n tall Wẽnd kũuna neere n tõog n waoog-b ne waoogr sẽn tat b yam, n waoog-b ne waoogr ning sẽn tog ne Wẽnde la a wat ne gũusgu.

1 Tesalonik 1:2
Yaa wakat fãa la d pʋʋsd Wẽnd bark y yĩnga la d tẽegd y yelle.

1 Timote 2:1-2
[1] M data ne m sũur fãa tɩ y modg ne kosgo, ne sɛɛg yõkre, ne bark pʋʋsgo Adem biis fãa yĩnga,[2] dĩm dãmba, taoor dãmb fãa yĩnga; woto la d vɩɩma yɩt laafi vɩɩm, vɩɩm sẽn be yamleoogo la a tar waoore.

Zã 11:41
La b laka kugrã, la a Zezi zẽka b neng n tees yĩngr n yeele: «M Ba, mam pʋʋsda yãmb barka, yãmb sẽn deeg m kosg yĩnga.

2 KORẼNT 9:11
Y arzɛka sã n paase, y na tũ rẽ n lebg kõt yaar dãmba, la tõnd me na tũ y kõt yaarã n sõng tɩ neba fãa wɩng ne Wẽnd bark pʋʋsg kãsenga.

2 KORẼNT 2:14
Wẽnd paam barka! Bãmb tũnuga Krista n peeg tõnd tɩ d pʋgd d Tãnsoab sẽn tõog a bɛɛba la d yelgd zĩig zãnga bãmb bãngrã yũ-noogo.

Filip 4:19
Wẽnd na tũ Krista a Zezi maasem n kõ yãmb me tɩ gale, tɩ b pãng labsa la sẽn be b nugẽ ka paood ye.

Rom Dãmba 11:36
Fãa yita bãmb nengẽ, bãmb n maan fãa, fãa yaa b soolem. Bɩ b paam pẽgre sẽn ka be sɛɛbo. Amina!

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 16:40
B sẽn yi roogo a Pol ne a Silas leba a Lidi zakẽ. B le sega saam-biisa be n le keng b tẽeb n yaool n loog.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso