A A A A A

Good Character: [Compassion]


Kolos 3:12
Dɩlla yãmb sẽn ya Wẽnnaam yam nebã, b nin-sõma la b kom-nongdsã, bɩ y mao n yɩ nimbãan-zoetba, neb sẽn nong taaba, yam-sulgr dãmba, sũ-bʋgsem dãmba, sũ-maasem dãmba:

Zak 5:11
Ade tõnd meng pẽgda neb niyns sẽn ka basd-b sũ-keelem. Y pa wʋm a Zoob sũ-keelma kibare, y pa bãng Soaala sẽn da rat n puk bũmb ninga? Soaala yaa nimbãan-zoeta, Soaala kũmda b neba.

Rom Dãmba 9:15
B yeela a Moyiiz: «M zoeta m sẽn zoet a soab nimbãanega, m kũmda m sẽn kũmd a soaba.»

2 KORẼNT 1:3-4
[3] Bɩ Wẽnd la d Soaal a Zezi Krista Ba, nimbãan-zoeer Ba, toog buud fãa yoalsdã, paam barka![4] Bãmb n maasd tõnd sũuri d namsga pʋgẽ, la b meng sẽn maasd d sũurã, bãmb n sõngd tõndo tɩ d me maasd d taab sũuri, b sẽn zĩ ne toog ning fãa.

Filip 2:1-3
[1] M yõkda y sɛɛga la m kot-y lame ne Krista bool toogã, ne b nonglem sẽn ka be sãmb-sãmbã, ne Vʋʋsem Sõng lagmen-taarã, sẽn ya zood la nimbãan-zoeerã,[2] m kotame tɩ y pids m sũ-nooga zãnga n zems y tagsga ne taaba: n ya sũ-yɛnga, raab yɛnga, yam yɛnga.[3] Da sak-y welgr lɛ-lɛ, da sak-y tɩtaam ye: ned kam bao yam-sulgri la a tagse t'a taab são yẽ menga.

Matiye 9:35-38
[35] A Zezi ra kẽeda tẽn-bɛd la tẽn-bõonese, n maand karengo pʋʋsg rotẽ, n togsd Rĩunga kibar noogã la b sãoogd bãag la pa-keem buud fãa.[36] A Zezi gesa zãma wã n wẽ siri tɩ b ra yɛɛ zãnga, tɩ b nensa surẽ wa piis sẽn pa tar pe-kɩɩma.[37] Dẽ la b yeel b karen-biisi: «Kooda sẽn ta kɛɛba labsa, la kɛɛdba sõor paooda.[38] Kos-y pʋʋga soaba t'a tʋm ka-kɛɛdba a pʋʋgẽ.»

Matiye 20:29-34
[29] A Zezi waa n yita Zeriko tɩ neb wʋsg pʋgd-ba.[30] La ade, zoeens a yiib n da zĩ sora noore; b sẽn bãng tɩ yaa a Zezi n loogdã, b mooname: «Soaala, Daviid biiga, zoe-y d nimbãanega!»[31] Neba tãs-b lame tɩ b bas bʋʋre, tɩ bãmb na n nadg pãng n paas: «Soaala, Daviid biiga, zoe-y d nimbãanega!»[32] A Zezi yaasame; b bool-b lame n yeel: «Bõe la y rat tɩ m maan y yĩnga?»[33] Tɩ b yeele: «Soaala, kɩt-y tɩ d nina puki.»[34] B nimbãanega yõka a Zezi tɩ b rɩk b nug n sɩɩs b nina. Nina puka zĩ kãng bala tɩ b na n sɩng a Zezi pʋgbo.

Matiye 14:13-21
[13] A Zezi wʋma a Zã kaalem, n kẽ koglg, n vẽsge, n tees weoogo. Neba bãnga rẽ n yi b tẽnsẽ ne nao n bʋʋg-ba.[14] A Zezi sẽn yet tɩ b yit koglgã, b yãee neb ka tɛka, tɩ b nimbãaneg na n yõk-ba. La b sãooga bãad dãmba fãa.[15] Zĩig sẽn sobge b karen-biis kolg-b lame n yeele: «Ade, ka yaa weoogo la lebga zĩ-sobdo. Bas-y neba tɩ b le b tẽnsa pʋgẽ n tɩ ra rɩɩb n dɩ.»[16] Dẽ la a Zezi leok-ba: «Ka modgre tɩ b leb tẽng pʋgẽ ye, y mens y toore bao rɩɩbã n kõ-ba.»[17] Karen-biisa me leokame: «Bur a nu la kʋɩl-zẽed a yiib bala la d tara.» T'a Zezi yeel-ba:[18] «Tall-y n wa-y yã.»[19] B kɩtame tɩ b zĩndig nebã, moodẽ, n dɩk bur a nu wã la kʋɩl-zẽed a yiibã n zẽk b neng yĩngri, n pʋʋs bark pʋʋsgo, n wes burã n dɩk n kɩs karen-biisã tɩ b pʋɩ zãma wã.[20] B fãa rɩɩme n tɩge. B wʋka burã neba sẽn dɩ n kellã la pet piig la a yiibu la b pids yã.[21] Bãng-y tɩ rɩtba sõor da taa tus a nu, pagba la kom-bõonega toog sẽn ka ye.

Matiye 15:29-39
[29] A Zezi yii be n leb Galile mogr noore. B rʋʋ tãng zug n zĩndi.[30] Neb wʋsg babs-b lame ne wobse, ne zoeense, ne mugs la koms rãmb buud a taaba, n dɩgl-ba a Zezi taoore la a Zezi sãoog-b lame.[31] Neba wẽe siri b sẽn wʋm tɩ mugs gomda la b ne koms rãmba sẽn paam pãnga, tɩ wobs kẽnd tɩrga tɩ zoeens neẽ la neba pẽga Israyɛl Wẽnnaam.[32] A Zezi boola b karen-biisã n yeel-ba: «Nin-bãmba nimbãaneg tar-m lame, yaa rasem a tãab rũnna la b ka serg mam taoore la b pa tar sẽn na n dɩ ye. M pa rat n kuls-b ne kom ye; kẽer wat n lʋɩɩ sorẽ.»[33] Tɩ karen-biisa na n yeele: «La we-raoogẽ ka, d yãeta bur yɛ n kõ zãma a woto t'a rɩ n tɩge?»[34] La b sokame: «Bur a wãn la y tara?» Tɩ b leok tɩ yaa bur a yopoe la kʋɩl-zẽ-bõoneg bilf bala.[35] A Zezi kõo neba noor tɩ b zĩnd tẽnga.[36] B rɩka bur a yopoe wã la kʋɩl-zẽedã, n maan pʋʋsgo, n wes-ba, n dɩk n kɩs tɩ b pʋɩ nebã.[37] B fãa rɩɩme n tɩge la b wʋka gɩrsa sẽn kellã n pid pet a yopoe.[38] Bãng-y tɩ sẽn dɩ-ba yɩɩ tus a naase, pagb la kamb toog sẽn ka ye.[39] A Zezi kulsa nebã n yaool n kẽ koom koglg n wa Magadan tẽnga.

Matiye 6:30-44
[30] Wẽnd sã n yeelgd pʋt mood woto, bũmb sẽn be rũnna n na n yɩ bugum dɩɩb beoogo, b kõn maan tɩ yɩɩg boto yãmb yĩnga, tẽeb kɩdg rãmba?[31] Da bʋ-y n yetẽ: d na n dɩɩ bõe la d na n yũu bõe la d na n yeelga bõe ye,[32] tɩ bu-zẽmbã n zĩi n bʋʋd boto. Yãmb Ba sẽn be yĩngrã miime tɩ y tara rẽ fãa tʋʋmde.[33] Deng-y n bao-y arzãn Rĩungã ne a sõmblem tɩ sẽn keta fãa b na kõ-y rẽ wa lɛnga.[34] Da sũk-y beoog poorẽ tɩ beoog na baoo a rẽnna. Daar fãa ne a zɩɩbo, sekd-a lame.[35] Da kao-y y taab bʋʋdo tɩ b kõn kao y me bʋʋd ye.[36] Y sẽn kaood y taab bʋʋda toto, boto me la b na n kao yãmb bʋʋdo. Makr ning y sẽn makd n kõt y taaba, makr kãng me n yɩt yãmb dẽnna.[37] Bõe tɩ f get mooga sẽn be f to nifẽ? Fo yaool n ka ne ra-giiga sẽn be f nifẽ ye.[38] Fo na n yɩɩ wãna n yeel f to: ‹Yaas tɩ m yiis moogo f nifẽ,› tɩ ra-giig yaool n be f rẽnnẽ?[39] Zãmb soaba, deng n yiis ra-giiga f nifẽ tɩ f na tõog marsã n yãe moogã n yãk f to nifẽ.[40] Da rɩk-y maand nemd n kõ baag ye, da rɩk-y kĩndfu n lob kurkuy taoor ye: b wat n tab-a lame n yaool n lɛɛg n kẽ yãmba, n na n wãb yãmb.[41] Kos-y tɩ b na kõ-y, bao-y tɩ y na yãe. Kabs-y tɩ b na pak tɩ y kẽ.[42] Sẽn kota n paamde, sẽn baooda n yãete, sẽn kabsda la b pakda.[43] Yãmb sʋka ãnd n be t'a biig sã n kos-a buri bɩ a kõ-a kugri?[44] Ka rɩll bɩ a kos-a kʋɩl-zẽoogo t'a kõ-a waafo?

Luk 15:11-32
[11] B le yeelame: «Dao a ye n da tar a kamb a yi.[12] Tɩ yaoã yeel a ba: ‹M ba, bɩ y pʋɩ y paoongã n kõ maam m dẽnna›; la ba wã weela a paoongã n kõ-ba.[13] Sẽn yɩ bilf dẽ poore, yaoã wʋka a sẽn da tar fãa n tog sore, n kẽng tẽn-zãorgẽ, la bee a sãama a laoga fãa ne tʋʋm yoodo.[14] A sẽn dɩ fãa tɩ sɛ, kom kãseng n lʋɩ tẽngã al t'a na n sɩng n yãe naongo.[15] T'a kẽng n tɩ nok tẽnga nin-yende, t'a soaba tʋma a pʋtẽ t'a tɩ gũud a kurkuya.[16] A ra tʋllẽ lame n dɩ tɩ-biisa kurkuyã sẽn da rɩtã, a me pids a pʋga, la ned ba a ye ra pa kõt-a ye.[17] T'a na n bao yam n kõ a menga la a yeel a sũurẽ: ‹Dakõap a wãn n tʋmd m ba nengẽ tɩ rɩɩb sekd-b n keldẽ tɩ mam yẽ be ka n kiid kom![18] M na n yikame n kẽng m ba nengẽ, la m na n tɩ yeel-b lame: M ba, m beega Wẽnde la m beega yãmba.[19] M pa le tog tɩ y bool-m tɩ y biig ye; bɩ y reeg-ma n tall-m wala y tʋʋm-tʋmd a yembre.›[20] La a yikame n dabd a ba nengẽ. A sẽn waa n ket yɩɩga, a ba yãend-a lame, la a weoog kẽe-a lame; la a wudgame n tɩ yõk a biigã n mobg-a, n mok-a.[21] Tɩ biiga yeel-a: ‹M ba, m ba, m beega Wẽnde la m beega yãmba; m pa le tog tɩ y bool-m tɩ y biig ye.›[22] La ba wã yeela a sõgen-kamba: ‹Bɩ y kẽng tao n tɩ wa ne fuug ninga sẽn yaa neer n yɩɩd fãa n wa yeelg-a la y kõ-a nug-bĩng t'a pid a nug-bila la neooda t'a widi.[23] Wa-y ne nag-bil nobdga tɩ d kʋ. D segl rɩɩbo n maan kibsa.[24] Ade, m biiga ra kiime la a le vʋʋgame; a ra menemame la d le yãee-a lame.› Tɩ b na n sɩng n dɩ b rɩɩbo.[25] Dẽ tɩ bi-kãsenga ra bee pʋʋgẽ; a sẽn lɛɛg n wa kolg yiri, a wʋma yɩɩla la reem rãmde.[26] T'a bool sõgen a ye n sok-a: ‹Yaa bõe?›[27] Tɩ sõgna yeele: ‹Yãmb yao wã leb n waame la y ba sẽn le paam n yãend-a ne laafi b kɩtame tɩ b kʋ nag-bi-nobdga.›[28] La kẽema sũur puugame t'a zãgs t'a kõn kẽ zakẽ ye, t'a ba wã yii n yõk a sɛɛga.[29] A leoka a ba: ‹Yaa al yʋʋm zãra la mam tʋmd y tʋʋma; mam nan pa tol n kɩɩs yãmb noor ye la y nan pa kõ maam bull a ye abada tɩ m deeg n maan kibs ne m zo-rãmb ye.[30] La yãmb biig a to wã sẽn tɩ rɩ yãmb paoongã n sɛ, n lɛɛg n wa, yãmb kʋʋ nag-bi-nobdgã a yĩnga.›[31] Tɩ ba wã yeele: ‹Foom, m biiga, fo bee ne maam daar fãa wɛ! La mam sẽn tar fãa, foo n so wɛ![32] La ra segdẽ lame tɩ d maan kibs la d kɩdem tɩ f yaoã ra kiime la a vʋʋgame, a ra menemame, la d le yãee-a lame!› »

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso