A A A A A

God: [God's Timing]


1 Timote 3:15
Sã n mik tɩ m kaoosda, bɩ f modg n zã f meng neer Wẽnd zakẽ — m dat n yeelame tɩ Wẽnd vɩɩga Tigengẽ — yẽ la sɩda fãa sog yã, yẽ n tʋk sɩda a zugu.

Zã 6:54
Sẽn dɩt-a mam yĩnga nemdo, la sẽn yũud-a m zɩɩm, yẽ soab tara vɩɩm sẽn kõn sɛ, la m na n vʋʋga a soab dũni sɛɛb daare.

Zã 8:32
La y na n bãnga sɩda, la sɩda na n kɩtame tɩ yãmb lebg burkĩmbi.»

Mark 6:3
Ka bãmb la ra-wãada laa? Ka bãmb la a Maryam biiga laa? Ka a Zak, a Zoze, a Simo, a Zɩɩd saam-biig la bãmb laa. B saam-bi-pogsã ka vɩ ne tõnd bɩ?» B poorẽ da yaa no-koeemde.

Zã 12:48
Sẽn zãgsd-a maam, la a pa reegd m goama, yẽ soab tara a bʋ-kaooda: yaa gomdã m sẽn togsã, gom kãng bala n na kao a bʋʋdo yaoolem daare.

Zã 1:1
Sɩngr wẽnnẽ, Gomd da pĩnd n beeme; la Gomda ra bee ne Wẽnnaam; la Gomda ra yaa Wẽnnaam.

Galat 6:9
Wa-y tɩ d da bas raood ne neer baoob ye, tɩ tigsg na n wala a wakato, tõnd sã n kell n maan daoodo.

Galat 1:19
m pa yãend Tʋʋm-tʋmdb a taaba sã n ka Krista saam-biig a Zak ye.

2 PIYƐR 3:8
La bũmb n be, m kom-sõma tɩ y ka tog n yĩm ye: Soaala nengẽ daar a ye zema tusri la yʋʋm tusri me ka yɩɩd daar a ye ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 1:7
Tɩ b leoke: «Ka pakr tɩ y bãng yaa sasa bʋgo la yaa wakat bʋgo la Ba yals rẽ ne b toorẽ daab ye.

Galat 4:4
La wakat sẽn waa n ta, Wẽnd tʋma b Biiga sẽn yɩ pag biiga la noora rɛɛgda,

Efɛɛz 5:16
neb sẽn na n tõog n dɩ b rũnna vɩɩm yõodo, tɩ y mi tɩ zamaana yaa toogo.

Zã 3:3-5
[3] La a Zezi leokame: «Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba tɩ ned sã n pa le rog yĩngr dogma, a pa tõe n yãend Wẽnd Rĩung ye.»[4] La a Nikodɛm yeelame: «Sẽn lebga nin-kẽema na n le roga wãn wãna? A tõe n le kẽe a ma pʋgẽ n le rog bɩ?»[5] La a Zezi leokame: «Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba, tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Vʋʋsem, a ka tõe n kẽ Wẽnd Rĩung pʋgẽ ye.

Ebre 12:14
Bɩ y bao laafi ne neba fãa la sõmblem tɩ yẽ sã n ka be, ned pa tõe n yãe Soaala ye.

Rom Dãmba 8:28
D miime tɩ Wẽnd sẽn nong b rãmbã, Wẽnd sẽn welg b rãmb toorã ne b raabo, b sõngda bãmb tɩ b yɛla fãa welg neere.

Efɛɛz 1:10
n gũud tɩ wakata sã n ta bɩ b lek bũmb fãa, yĩngr la tẽng zug, n tees b Naab yɛngã, a Zezi Krista.

Zã 16:13
La Sɩd soab a Vʋʋsem Sõng sã n wa, bãmb na n zãms-y la sɩd zãnga; b kõn gom b toor goam ye, b na n togs-y la b sẽn wʋme, b na n wilg-y la sẽn na n yaool wa fãa.

Galat 4:19
M kom-bõonego, m sẽn le rogd ne waasgo, ad-y na n kell n yɩɩ boto n tãag y sẽn wat n dɩk Krista wẽnego.

Matiye 16:18
La ade, m yet-f lame tɩ f yaa Kugri la kug kãng zug la m na n me m Tigungu, la kũuma ne a pãngã kõn maan daood a taoor ye.

Matiye 18:15-18
[15] F to sã n beege, babs-a, la yẽnda, a ye, taoore, wilg-a a kongre. A sã n kelg foom, f manega a yelle.[16] A sã n ka reege, bɩ f bao nin-yend bɩ neb a yiibu n paase tɩ yella kʋʋb paam neb a yiib bɩ neb a tãab kaseto.[17] A sã n zãgs b kelgre bɩ f togs Tigungu. A sã n zãgs Tigungu kelgre, bɩ f ges-a marsã wa bu-zẽnd la fadg rɛɛsda.[18] Sɩdem sɩdem, y sẽn loe bũmb ning fãa tẽng zug, bõn-kãng loee yĩngri me. Y sẽn lok bũmb ning fãa tẽng zug, loka yĩngri me.

Efɛɛz 1:22-23
[22] B sulga bũmb fãa bãmb taoore, b zẽk-b la yĩngri tɩ b zʋʋg bũmb fãa n ya Tigengu zugu,[23] tɩ Tigenga la b yĩngã la b pids-a la ne b kũuna zãnga.

Efɛɛz 5:23
Sɩda yaa paga zu-soaba wala Krista sẽn ya Tigenga zu-soaba tɩ bãmb la Yĩnga fãagda.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:32
Ne b sõora sẽn da lebg zembalã, tẽedba ra yaa yam a ye la sũur a ye. Ned da ka tar bũmb n yet tɩ yaa rẽnd ye. Bũmb fãa ra yaa b fãa soolem.

1 KORẼNT 1:10
M pẽdgd-y lame, m saam-biisi, tõnd Soaal a Zezi Krista yʋʋr yĩnga, tɩ y zems y moora ne taaba tɩ welgr da kẽ y sʋk ye. Sog-y taaba n vɩɩnd yam yɛnga, la tagsg yɛnga.

Zã 14:6
T'a Zezi yeel-a: «Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned ka tat m Ba nengẽ tɩ ka mam maasem yĩng ye.

Zã 14:6-28
[6] T'a Zezi yeel-a: «Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned ka tat m Ba nengẽ tɩ ka mam maasem yĩng ye.[7] Yãmb sã n da bãngẽ maam, y naan n bãngẽ m Ba me, la yãmb pʋs n mi-b lame, la y yãee-b lame.»[8] T'a Filip yeel-ba: «Soaala, wilg-y tõnd y Ba tɩ rẽ sekd-d lame.»[9] T'a Zezi leok: «Mam bee ne yãmb al daar zãra, Filip, tɩ yãmb ket n pa mi maam? Sẽn yãenda maam, yãenda m Ba. Fo na n yɩɩ wãn n yeele: ‹Wilg-y tõnd y Ba?›[10] Fo ka tẽed tɩ m bee m Ba pʋgẽ tɩ m Ba me be m pʋgẽ laa? Goam niyns m sẽn gom ne yãmba, m ka gom-ba m meng m toor ye. M ba sẽn be m pʋgẽ wã, n maand b tʋʋma.[11] Tẽe-y-ma! Mam bee m Ba pʋgẽ tɩ m Ba be m pʋgẽ. Ba y ka na n tẽ bũmb a to yĩng me bɩ y tẽ m tʋʋma yĩnga.[12] Sɩd-sɩda mam yeta yãmba tɩ sẽn tẽed-a maam, a me na n maana tʋʋm niyns m sẽn maandã, la a pʋd n na maana sẽn yɩɩd rẽnna tɩ m dabda m Ba nengẽ.[13] La yãmb sẽn na n kos m Ba bũmb ning fãa m yʋʋr yĩnga, m na maane, tɩ m Ba paam pẽgr b Biig maasmẽ.[14] Yãmb sã n kos-m bũmb m yʋʋr yĩnga, m na maane.[15] Yãmb sã n nong maam y na reeg m noya.[16] La m na n kosa m Ba, la b na tʋm yãmb Sõangd a to t'a wa pa ne yãmb daar fãa.[17] Bãmb la sɩd soaba, Vʋʋsem Sõngo, dũni sẽn ka tõe n deeg a soabã, tɩ dũni ka ne-b la a ka mi-b ye. Yãmb yẽ mi-b lame tɩ b bee ne yãmba.[18] Mam kõn bas yãmb kɩɩbd ye, m na n wala y nengẽ.[19] Keta bilfu, la dũni rãmb kõn le yãend-m ye. La yãmb yẽ na bãng tɩ m vɩɩme, la yãmb me na vɩɩnde.[20] Sã n wa beẽ, yãmb na bãng tɩ mam bee m Ba pʋgẽ tɩ yãmb bee m pʋgẽ, tɩ mam me bee y pʋgẽ.[21] Sẽn mi-a mam noya la a reegd-b, yaa yẽ soab n nong maam, la sẽn nong-a maam, m Ba me na n nonga yẽ soaba, la mam me na n nong-a lame, la m na n puka m meng ne yẽ.»[22] A Zɩɩda, (ka Iskariyot daoã ye,) yeel-b lame: «Maan a wãna tɩ yãmb na n puk y meng ne tõndo n ka na n puk y meng ne dũni rãmba?»[23] T'a Zezi yeel-a: «Ned sã n nong maam, a na deega m goama, la m Ba na n nong-a lame la d na n waa a soab nengẽ, d na n tii roog a soab nengẽ.[24] La sẽn pa nong-a maam ka reegd m goam ye, la goama y sẽn wʋmda ka m dẽnd ye, yaa m Ba sẽn tʋm maama rẽnna.[25] M togs-y la rẽ fãa tɩ m ket n be ne yãmba.[26] La Sõangdã, a Vʋʋsem Sõngo, Ba sẽn na n tʋm a soab m yʋʋr yĩnga, bãmb na n zãmsa yãmb bũmb fãa, la b na n le tẽeg-y la m sẽn togs-y bũmb ning fãa.[27] Mam basd-y la m laafi, m kõt-y la m laafi la m laafi wã ka wẽnd dũni wã sẽn kõt a soaba ye. Bɩ y sũur da sãam la y ra zoe rabeem ye.[28] Y wʋma m sẽn yeel-y: m dabdame la m na n le waa y nengẽ, y sã n nong maam, y na noog y sũuri, m sẽn dabd m Ba wã nengẽ tɩ m Ba yɩɩd m la me.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso