A A A A A

God: [God's Love]


1 KORẼNT 13:13
Marsã bũmb a tãab n be: tẽebo, saagre la nonglem la sẽn yɩɩd yaa nonglem.

1 ZÃ 3:1
Ges-y Ba sẽn wilg nonglem ning ne tõnd al tɩ d tõe n bool tɩ Wẽnnaam kamba, la d sɩd yaa Wẽnnaam kamba! Zamaana rãmb sã n ka mi tõndo, yaa b sẽn ka reng n bãng Krista.

1 ZÃ 4:7-8
[7] M kom-nongdse d nong taaba, tɩ nonglem yita Wẽnd nengẽ la ned ning fãa sẽn tar nonglem, yaa Wẽnd biiga, la a mii Wẽnde.[8] Sẽn ka tara nonglem ka bãng Wẽnd ye, tɩ Wẽnd yaa nonglem.

1 ZÃ 4:16-19
[16] Sã n ya tõndo, tõnd bãnga Wẽnd nonglma ne tõndo la d tẽeme. Wẽnd yaa nonglem. Sẽn pida ne nonglem paada ne Wẽnd tɩ Wẽnd me paad ne yẽ soaba.[17] Nonglem pidsda a tʋʋmd zãng d pʋgẽ a sã n tõog tɩ d pa yɛɛsd Bʋʋda raare. A Zezi sẽn pa yɛɛsd bũmbã, tõnd me yaa boto dũni kãnga pʋga.[18] Nonglem ka naagd ne rabeem ye, nonglem sẽn pid zãagda rabeem buud fãa; sɩbgr la f yãeta n digd rabeem; dɩlla sẽn digda rabeem, ka tar nonglem pidung ye.[19] Sã n ya tõndo, d nong bãmba, tɩ bãmb n yɩ pipi n nong tõndo.

Galat 2:20
Pa le ya mam meng n vɩ ye, yaa Krista n vɩ mam pʋgẽ, m sã n vɩ ne m yĩnga marsã, m tɛk yaa m tẽ Wẽnnaam Biiga sẽn nong maam, n dɩk b meng n kõ maama.

Zã 3:16
Wẽnnaam sẽn nong dũniya al wʋsg yĩnga, b kõ b Bi-yende, sẽn na n yɩlẽ tɩ sẽn tẽed-b bãmba da menem ye, la b paam vɩɩm sẽn kõn sɛ.

Zã 15:13
Ned nonglem ka pit n yɩɩg woto ye: kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩnga.

Rom Dãmba 5:8
— Kaset ning d sẽn tare n mi tɩ Wẽnd nonga tõndã, yaa Krista sẽn ki d yĩnga tɩ d yaool n da ket n ya yel-wẽn-maandbã.

Efɛɛz 2:4-5
[4] Wẽnnaam nimbãan-zoeera ka be sɛɛb ye tɩ b nonglem ne tõnd yaa nonglem kãsenga.[5] Yaa rẽnd yĩng la d yel-wẽna sẽn da kɩt tɩ d fãa lebg kũumã, b baas n naaga tõnd ne Krista n vʋʋg-do, n wilg tɩ d fãagra tũu ne Wẽnd yel-sõmd bala.

1 PIYƐR 5:6-7
[6] Dɩlla bɩ y sulg y mens Wẽnnaam taoore tɩ b tõog n zẽk yãmba, b raara sã n ta.[7] Bas-y y zu-loeesa fãa ne bãmba tɩ bãmb meng n na n ges y yelle.

Rom Dãmba 8:37-39
[37] Baad-y t'a Zezi nonglem yĩnga, tõnd n maand daoodo.[38] N-ye! M sũur kegmame tɩ bũmb ba a ye ka le tõe n zãag d ne Wẽnnaam nonglma, a Zezi Krista sẽn wa ne a soaba ye. Kõn yɩ kũum bɩ vɩɩm ye, kõn yɩ malɛk bɩ dũni soaal ye,[39] kõn yɩ rũnna bɩ beoog bũmb ye, kõn yɩ sẽn be sa-gãnẽ bɩ sẽn sud tẽng ye, kõn yɩ naand buud ba a ye.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso