A A A A A

God: [Viruses / Diseases]


Yɛl Pukr Sebre 6:3-8
[3] Pe-bila le soka soagdg a yiib soaba tɩ m wʋm Bõn-vɩɩg a yiib soaba kɛlenga: «Wa-y!»[4] Yɩɩ wed moomd menga n puki; wed-dʋʋda paama sore n na n menes laafi tẽng zugu, n bas tɩ ninsaalb kood taaba; b kõ-a-la zãngoogo.[5] Pe-bila sẽn sok soagdg a tãab soaba, mam wʋma Bõn-vɩɩg a tãab soaba sẽn kelme: «Wa-y!» La m yãee wed sablg sẽn yi t'a wed-dʋʋda zãad bũmb sẽn tar m magd zɩslem;[6] la m wʋma koɛɛg sẽn tãse, Bõn-vɩɩs a naasa sʋka, la a mooname: «Zom pɛɛlg wũmbl yaa wakɩ koɛɛnga, zom pugsg wũmbl a tãab yaa wakɩ koɛɛnga; sã n kella kaama la rãama, da paas-y bũmb ye.»[7] Pe-bila sẽn sok soagdg a naas soaba, m wʋma Bõn-vɩɩg a naas soaba sẽn kelme: «Wa-y!»[8] Ade, weef ning sẽn yi-a wã yaa kẽeg-toenoɛɛga tɩ wed-dʋʋda yʋʋr boond tɩ Kũum; la bʋg-tẽnga n da yãagd-a. B kõ-a-la tõogo t'a soog tẽnga boag a naasa bogr a ye, la a kʋ neba ne sʋʋga, ne kom, ne bã-longdem, ne we-rũmsi.

2 KORẼNT 4:7
D zɩta yõod a woto fãa ne d yĩn-koamsã, d yĩn-tãndã. Dẽ me n kɩt tɩ d mi vẽenega tɩ tõnd pãnga yita Wẽnnaam nengẽ, a ka tõnd meng pãng ye.

Zak 4:10
Sulg-y mens Soaala taoore tɩ bãmb na roog yãmba.

Matiye 6:24
Ned ka tõe n maan zu-soaben-dãmb a yiib raab ye, f na kisga a ye, n nong a ye, f na n basa a ye n tũ a ye. Yãmb me ka tõe n pʋg Wẽnnaam la y pʋg Ligd ye.

Filip 4:6
Da bʋ-y bũmb ba a ye yĩng ye. Zu-loɛɛg sã n beẽ, bɩ y wɩng ne pʋʋsgo, n wɩng ne Wẽnd sɛɛg yõkr sẽn naag ne bark pʋʋsgo, la zu-loeesa wilgri.

Zak 1:2-6
[2] M saam-biisi, ges-y wa sũ-noogo meng-menga, namsg ka tɛka sẽn lʋɩt y zugu.[3] Wala y sẽn mi, y tẽeba sã n pidi la y yɛs y zĩ-yɛnga.[4] Sẽn yɛs-a a zĩ-yɛng me tʋmda tʋʋmd sõngo, la yaa woto la y sõmblema na n pid zãnga, bũmb kõn pa sãoogo, bũmb kõn keoos ye.[5] Yãmb nin-yend sã n pa tar yam zulunga bɩ a pʋʋs n kos Wẽnd t'a na paame. — Wẽnd kõtame tɩ gale la ne yamleoogo.[6] Bɩ a modg n kos ne tẽebo, n ka sãmbdẽ ye; sẽn sãmbda wẽnda mogr koom, sobg sẽn zẽkd la a rãmbdẽ.

Yɛl Pukr Sebre 9:15-19
[15] La b basa malɛgs a naasã sẽn da yɛs n gũud wakatã, daarã, kiuugã la yʋʋmdã n na n kʋ ninsaalba fãa bogr a tãab soabã.[16] B tãb-biisa da yaa wed-dʋʋdb tus kẽems kobsi: woto la b sõorã b sẽn togs-ma.[17] Ad-y yaa woto la m yãend wed-dʋʋdba ne b wiidi wã: wed-dʋʋdba ra teega b yãoog ne kut sẽn wit bug-kẽega la bug-kõodre. Wed-bãmb zuta ra yaa wa bõnyẽeg rẽnna tɩ b noor pursd bugum, bug-zõose la kidbri.[18] Bugma, bug-zõosã la kidbrã wiida sẽn da pursd b noorẽ, kʋʋ ninsaalba bogr a tãab soaba zãnga.[19] Wed bãmb wẽnem da bee b noorẽ la b zʋʋrẽ me; zʋya ra baasda ne wiis zutu la rẽ la b ra tar n wɩɩbd ninsaalba.

Mark 13:32-37
[32] Sã n yaa daara taki wã, ned ba a ye ka mi ye. Malɛk rãmb sẽn be yĩngr ka mi ye. Ned Biiga me ka mi daar kãng ye. Yaa Ba n mi bala.[33] Gũus-y wakat fãa la y ra bao vʋʋsg ye tɩ yãmb ka mi wakat kãng taab daar ye.[34] Yaa wa ned sẽn togd sore n bas a yir gũudem ne a sõgen-kamba. A kõo bãmb tõogo tɩ b yõdg n ges bũmba fãa la b kõo ned kam fãa a tʋʋmde a sẽn na n yõdg n maan. A yeela dig noora gũuda t'a yõdg n gũ neere.[35] Yãmb me, gũus-y tɩ y pa mi yir soab waoong wakat ye. A na n waa yʋn-sʋka, tõd-beoogo, no-raoog kɛlenga, bɩ yibeoogo, y ka mi ye.[36] A sẽn na n wa wakat ning fãa, sõng-y t'a ra mik tɩ y gõeeme ye.[37] M sẽn gomdã yaa yãmb fãa la m gomd ne: gũus-y.»

Luk 21:5-38
[5] Neb kẽer da waa n gomda wẽnd dooga yelle tɩ b me-a-la ne kug-neeba, la b maneg-a-la ne te-sõma. A Zezi yeelame:[6] «Daar n wate, tɩ yãmb sẽn ne wã, bũmb kõn kelle, kugr kõn dogl a to zug tɩ b pa tus-a n lub ye.»[7] B sok-b lame: «Karen-saamba, rẽ na n taasa ra-bʋre? Bõe makr n na n wilg yell bãmba taasgo?»[8] A Zezi leokame: «Gũus-y tɩ b ra wa tudg yãmb ye. Wʋsg na n dɩka m yʋʋre n wa yeele: ‹Maam la Krista!› ‹La wakata taame›; bɩ y ra tũ-b ye.[9] Yãmb sã n wʋm tɩ b gomd zabr yelle la tẽng zũndugr yelle, bɩ y ra yɛɛs ye, tɩ yaa pakre tɩ rẽnd deng n zĩndi, la kõn wẽneg n yɩ dũni sɛɛb ye.»[10] B le paasame: «Buud a ye n na n yik zabr ne buud a to, tɩ soolma a ye yik zabr ne soolma a to.[11] Tẽnga na n miima miim-bãna, na n yɩɩ kom la bãas zĩig-zĩiga, tɩ yel-bãn sẽn wat ne pɛlen-yɩk la wẽnd makr dãmba maan saag zugu.[12] La rẽ tɩ b reng n yõga yãmba, n nams yãmba, n wool yãmb n kẽng pʋʋsg rotẽ la bi-bees rotẽ, b na n ninga yãmb nanamsã la kombɛɛmba nusẽ, mam yʋʋr yĩnga.[13] Yaa woto la y na n paam n kõ kaseto.[14] Ning-y woto y yamẽ: da tags-y bõe la y leokda n yiis y meng yellẽ wã ye.[15] Mam na n kõo yãmb noor la yam tɩ y bɛɛba no-koɛɛma wẽneg n sɛ.[16] Bãng-y tɩ yaa y roagdba, y ba-biisi, y buuda neb, y zo-rãmba, n na n zãmb yãmba; b na n kʋʋ neb wʋsg yãmb sʋka.[17] Neb fãa na n kisga yãmba mam yĩnga.[18] Yãmb zoobg a yembr meng yaool n kõn menem yãmb zugẽ ye.[19] Yaa y sũ-tõogã n na n wa ne y sɩɩsa fãagre![20] Yãmb sã n wa yãe tãb-biis kʋʋngo tɩ b yẽt Zerizalɛɛm, bãng-y t'a wãaba kolgame.[21] Wakat kãnga, sẽn be-a Zɩɩde bɩ a zoe n tees tãmsa sẽnẽ. Sẽn be-b Zerizalɛɛm bɩ b yi n zãage, sẽn be-b weoogẽ ra lɛɛg n wa a pʋgẽ ye.[22] Rasem kãens na n yɩɩ ra-beedo, yel-beeda sẽn gʋlsa fãa taasg raare.[23] Na wʋm pagb niyns sẽn tʋte la sẽn yẽsemd b kamb wakat kãnga! Tẽnga na n wʋma pɛta, b na n dɩɩ beem ne buud kãnga.[24] B na n kooda kẽer ne sʋʋse, b na n talla kẽer n kẽng yembdo, n sẽeg-b dũni wã fãa pʋgẽ tɩ Zerizalɛɛm lebg bu-zẽmba tẽnga n tãag b sẽn kõ-b yʋʋm niynsã sõor pidsgu.[25] Yel-bãn na n zĩnda wĩntoogẽ, kiuugẽ ne ãdsa pʋgẽ; tẽng zugu, ninsaal fãa na n zĩi ne yɩɩre, n yɛɛsd mogrã la ko-wiisa rãamde.[26] Yɛl niyns fãa sẽn na n lʋɩ nin-vɩɩsa tẽnsẽ na n yɛɛsa Adem biis fãa tɩ b kong pãnga tɩ sɩda saag zug bõn-zɩsda fãa na n vigsa b zĩigẽ.[27] Dẽ marsã la b yãet Ned Biiga tɩ b zao sawadgo n wat ne pãng la ziir kãsenga.[28] La yell kãens fãa sã n wa sɩngd taasgo bɩ y zẽk y zut n ges tɩ yãmb fãagr kolgame.»[29] B wẽ-b-la yelbũndi: «Ges-y kankang la tɩɩs a taaba fãa.[30] B sã n bilgd tobre, yãmb sã n ges bala y miime tɩ tʋʋlg kolgame.[31] Woto me yãmb sa n wa yãend yɛl kãensa fãa taasgo, bãng-y tɩ Wẽnd Rĩung kolgda.[32] Mam yeta yãmb, sɩd-sɩda, tɩ zamaan kãnga neba kõn looge tɩ yell bãmba fãa nan pa maan ye.[33] Yĩngr la tẽng na n loogame, la mam goama kõn loog ye.[34] Gũus-y y menga tɩ yão-beoogo, dã-yũur, yɩɩre la dũni wã zu-loeese da wa zɩsg yãmb sũuri tɩ Daara wa tiig yãmba,[35] wa zulung ye; tɩ sɩda a na n lʋɩ sẽn be-b dũni wã fãa zugu.[36] Dẽn yĩnga, gũus-y la pʋʋs-y, n paam pãnga n põs yel-beed ninga sẽn wate la y tɩ yaas yĩngri, Ned Biiga taoore.»[37] Wĩntoogo, a Zezi ra zãmsda neba wẽnd doogẽ la yʋngo, b yit n kẽnda Oliviye tãnga zugu.[38] Yibeoog pĩnda zãma wa ra le bʋʋgd-b la wẽnd doogẽ n kelgd b goama.

Matiye 24:1-35
[1] A Zezi sẽn yi wẽnd doogẽ wã n looda, la b karen-biisa sẽn kolg n yeel-b tɩ b ges wẽnd dooga sẽn me to-to.[2] T'a Zezi leoke: «Y ka gesa rẽ fãa neer la? Sɩd-sɩda m yet-y lame tɩ kugr kõn pa kugra to zug ye, fãa na n sirgame.»[3] B sẽn waa n zĩ Oliviye tãnga zugu, a Zezi karen-biisa bal kolg-b lame n le sok-ba: «Soaala, d kotame tɩ y togs-do sẽn ya wakat ning la rẽ fãa na n yɩ la bũmb ning bũmb ning sẽn na n wilg y waoongo la dũni wã sɛɛbo.»[4] T'a Zezi na n yeel-ba:[5] «Maan-y gũusgu tɩ b ra wa tudg-y ye. Wʋsg na n zuka mam yʋʋre n wa yeelyã: ‹Mam la Wẽnd Nedã,› tɩ wʋsg na n tudg n tẽ.[6] Y na wʋm tɩ b gomd zabr yelle, zabr rãamde na lʋɩ y tʋbrẽ, la ra bas-y tɩ b bondg y yam ye.[7] Dẽ fãa na n sɩd zĩndame la nan ka rẽ la dũni sɛɛb ye. Tẽns na n yika zabr ne taaba, tɩ rĩung wulumd ne rĩung; kom na n lʋɩɩ ka la a lʋɩ ka, tẽng na n miimame,[8] la rẽ fãa nan yaa dogma waasg sɩngr bala.[9] B na n yõga yãmb n namse, n yõg-y n kʋ. Mam yĩnga dũni wã ninsaalb fãa na n kisg-y lame.[10] Wakat kãng la wʋsg na n lʋɩ. Wʋsg na n zãmba taaba la b na n dɩɩ beem ne taaba.[11] Zirẽ bãngdba na n yɩɩ ka tɛka n tudg neb wʋsgo.[12] Yel-wẽna sẽn paasd n dabd yĩnga, taab nonglem na n wooga wʋsg sũurẽ.[13] La sẽn na n modg-a n ka tol n lʋɩ, yẽ soab na põse.[14] Wẽnd Rĩunga Koe-noogã na n moana dũni fãa pʋgẽ, ninsaalb fãa yĩnga. Dẽ poor bala la dũni wã na n sɛ.[15] Y sã n wa ne Yel-yoog ninga a Daniyɛl sẽn goma t'a be wẽnd dooga pʋga (sẽn karemda ning pãng ne wʋmbo),[16] bɩ Zɩɩde rãmb zoe n dʋ tãmse;[17] sẽn be-a roog zugu bɩ a ra sig a roogẽ n nog a teed ye;[18] sẽn be-a pʋʋgẽ me ra lɛɛg n wa bao a fuug ye![19] Yell na pak pagb niyns sẽn tʋt-b, bɩ sẽn tar b kamba sẽn ket bĩsrẽ wakat kãnga.[20] Pʋʋs-y tɩ y zoees da seg waood bɩ vʋʋsg daar ye.[21] Yel-beed ninga sẽn na n wa, wakat kãngã, wẽnem na n yɩɩga yel-beed niyns fã sẽn wa-b al dũni sɩngre n ta rũnna la b kõn le yãend a taar ye.[22] B sã n da ka boogẽ dasem kãens sõore, ned ba a ye kõn põsẽ ye, la nin-sõma wã yĩnga, daara sõor na n boogame.[23] Ned sã n yeel yãmba: ‹Ade, Krista bee ka,› bɩ: ‹Ade, b bee ka sẽnẽ,› bɩ y ra tẽ ye.[24] Zirẽ-be-krist rãmba la zirẽ-be-bãngdba na n yikame n maan makre la bõn-bãn wʋsgo sẽn na n tudgẽ nin-sõma wã mense, dẽ sã n da tõẽ.[25] Ade, m wilg-y la woto tɩ y bãng tiiri.[26] Dɩlla b sã n yeelyã: ‹Ned Biiga bee weoogẽ bɩ y ra kẽng ye.› B sã n yeele: ‹B soonda ka,› bɩ y ra tẽ fɩ.[27] Wala saag bugum sẽn yãngd yaanga n wẽneg n ta taoore, Ned Biiga waoong na n yɩɩ boto.[28] Ad-y kɩɩng rɩgr kõn solg yibreg ye.[29] Yel-beed kãens poore, wĩntoog na n sobame, kiuug ka na n le kõ vẽenem ye, ãds na n dʋʋgame, bũmb fãa na n yogsa a zĩigẽ yĩngri.[30] Wakat kãng la Ned Biiga makr na n puk yĩngri tɩ Adem biig fãa tood a yãoogo. B na yãend Ned Biiga tɩ b zao sawato n sigd ne pãng la zɩɩr kãsenga.[31] B na n yiisa b malɛk rãmba ne tõntõog sẽn kũmd wʋsgo tɩ b tigim dũni wã taoor la a yaang nin-sõma zãnga.[32] Kelg-y kankang yelbũndi. A sã n tãood wil poala la a tobd vã-miinim, y miime tɩ tʋʋlg kolgame.[33] Woto-me y sã n yãe yell kãensa fãa bɩ y bãng tɩ Ned Biiga wata a naam dɩɩbo.[34] M yet-y lame tɩ zamaan kãnga kamb kõn loog tɩ m sẽn wilga fãa ka taas ye.[35] Yĩngr la tẽng na n loogame, la mam sẽn togsa na n yalsame.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso