A A A A A

God: [Unconditional Love]


1 ZÃ 4:16-18
[16] Sã n ya tõndo, tõnd bãnga Wẽnd nonglma ne tõndo la d tẽeme. Wẽnd yaa nonglem. Sẽn pida ne nonglem paada ne Wẽnd tɩ Wẽnd me paad ne yẽ soaba.[17] Nonglem pidsda a tʋʋmd zãng d pʋgẽ a sã n tõog tɩ d pa yɛɛsd Bʋʋda raare. A Zezi sẽn pa yɛɛsd bũmbã, tõnd me yaa boto dũni kãnga pʋga.[18] Nonglem ka naagd ne rabeem ye, nonglem sẽn pid zãagda rabeem buud fãa; sɩbgr la f yãeta n digd rabeem; dɩlla sẽn digda rabeem, ka tar nonglem pidung ye.

1 PIYƐR 4:8
Bũmb zãnga tall-y taab nonglem tɩ nonglem luta yel-wẽna.

Kolos 3:14
Bũmb zãnga tall-y nonglem: yẽ bal la sõmblem yẽgre.

Efɛɛz 2:8
Tũu ne Wẽnd yamleoogo la y sẽn paam fãagrã, ne tẽeba kũuni. Fãagra ka yit yãmb nengẽ ye, a yaa Wẽnd kũuni.

Efɛɛz 5:25
Sɩdb rãmba, nong-y y pagba wa Krista sẽn nong Tigengu; b kõ-la b vɩɩma Tigenga yĩnga,

Zã 3:16
Wẽnnaam sẽn nong dũniya al wʋsg yĩnga, b kõ b Bi-yende, sẽn na n yɩlẽ tɩ sẽn tẽed-b bãmba da menem ye, la b paam vɩɩm sẽn kõn sɛ.

1 KORẼNT 13:7
A ka ningd ned ba a ye taal ye; a tẽeda fãa, a saagda fãa, a sakda fãa.

1 KORẼNT 13:13
Marsã bũmb a tãab n be: tẽebo, saagre la nonglem la sẽn yɩɩd yaa nonglem.

1 ZÃ 3:1
Ges-y Ba sẽn wilg nonglem ning ne tõnd al tɩ d tõe n bool tɩ Wẽnnaam kamba, la d sɩd yaa Wẽnnaam kamba! Zamaana rãmb sã n ka mi tõndo, yaa b sẽn ka reng n bãng Krista.

1 ZÃ 3:16
Ad bũmb ning sẽn puk b nonglem: Bãmb dɩka b vɩɩm n kõ tõndo, la woto tõnd me tog n kõ d vɩɩm d saam-biisa yĩnga.

1 ZÃ 4:8
Sẽn ka tara nonglem ka bãng Wẽnd ye, tɩ Wẽnd yaa nonglem.

Zã 14:21
Sẽn mi-a mam noya la a reegd-b, yaa yẽ soab n nong maam, la sẽn nong-a maam, m Ba me na n nonga yẽ soaba, la mam me na n nong-a lame, la m na n puka m meng ne yẽ.»

Zã 15:12-13
[12] M noora la woto: nong-y taaba, wala m sẽn nong yãmbã.[13] Ned nonglem ka pit n yɩɩg woto ye: kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩnga.

Luk 6:27
Yãmb fãa sẽn kelgd maama, m yet-y lame: Nong-y y bɛɛba; sẽn tugd-b beem ne yãmbã, bɩ y maan-b yel sõmde.

Rom Dãmba 3:23
b fãa beega Wẽnde tɩ Wẽnd sẽn pid ne ziira zãag ne-ba.

Rom Dãmba 5:5-8
[5] La sẽn saagd-a ka tõe n lʋɩ vɩʋʋgẽ ye tɩ Wẽnnaam kɩtame tɩ Vʋʋsem sõng ning d sẽn paama daagd Wẽnd nonglma tõnd sũurẽ.[6] Yaa tõnd sẽn dag n ka tõe n le maan fɩ wã wakato la Krista yãk b raare n ki wẽn-kɩɩsdba yĩnga.[7] — Daare ned tõe n sak n kii sẽn ka tar-a a toorẽ yelle yĩnga, n ki nin-sõng yĩnga, daare, rẽ tõeeme.[8] — Kaset ning d sẽn tare n mi tɩ Wẽnd nonga tõndã, yaa Krista sẽn ki d yĩnga tɩ d yaool n da ket n ya yel-wẽn-maandbã.

Rom Dãmba 8:35
Bõe n na n yiis tõnd a Zezi Krista nonglem pʋgẽ? Far bɩ, sũ-beed bɩ, namsg bɩ, kom la naong bɩ, bũmb sẽn tõe n yak yõor bɩ, sʋʋg bɩ?

Rom Dãmba 12:9-10
[9] Modg-y tɩ belgr da zĩnd taab nonglma pʋgẽ ye, kisg-y wẽnga la tabend-y sẽn ya neer mepi![10] Modg-y n nong taab wa ba-biisi la ned kam fãa ning a to sʋka.

Tit 3:4-5
[4] Wakat n puki, yaa Wẽnnaam d Fãagda wakato, yaa b sũ-bʋgsem la b nimbãan-zoeer ne ninsaalb wakato.[5] B ka ges tʋʋm-sõma niyns d sẽn tʋma ye, yaa b nimbãan-zoeera bal n tus ba tɩ b na n fãag-do. Tũu ne koom soobo la rogem paalga ne a Vʋʋsem Sõngo pãnga.

1 ZÃ 4:9-10
[9] Ad Wẽnd sẽn puk b nonglma toto ne tõndo: Wẽnd tʋma b Bi-yenda tẽng zugu sẽn na n yɩla tɩ d paam vɩɩm bãmb nengẽ.[10] B nonglma sẽn tũ sor ninga la woto: ka tõnd n deng Wẽnnaam nonglem ye, bãmb n deng tõnd nonglem n tʋm b Biiga tõnd sʋka tɩ b wa ki d yel-wẽna yẽesg yĩnga.

Zã 13:34-35
[34] M kõt-y la no-paalga: «Nong-y taaba; wala m sẽn nong yãmbã, yãmb me nong y taaba.[35] Neba fãa na n bãngame tɩ y yaa m karen-biisi: y sã n tar nonglem ne taaba.»

1 KORẼNT 13:4-7
[4] Nonglem yaa maag-m-menga, nonglem yaa to sõngre, nonglem ka mi sũ-kiir ye, a ka wakr bɩ tɩtaam ye.[5] Nonglem ka tʋmd beed ye, a ka mi zoe-bõne, a ka mi sũ-puuri, a ka tẽegd beegr ye.[6] A ka kɩdemd a to bõne; a sũur nooma a puk sɩda.[7] A ka ningd ned ba a ye taal ye; a tẽeda fãa, a saagda fãa, a sakda fãa.

Matiye 5:43-48
[43] Yãmb wʋmame tɩ b yeela pĩnda: Nong f zoa la f kisg f bɛyã.[44] Mam yet-y lame: nong-y y bɛɛba la pʋʋs-y sẽn namsd-b yãmba yĩnga.[45] Woto yãmb na n yɩɩ Ba ning sẽn be-a arzãna kamba, tɩ b basda b wĩndg t'a pukd nin-sõma la nin-wẽnse, la b basda b saaga t'a niid nin-sõma la nin-wẽns yĩnga.[46] Yãmb sã n nong sẽn nong-b yãmb bala, bõe rolb la y na n le gũ yɛsa? Sẽn deesd-b fadga ka maan dẽ sɩda?[47] Yãmb sã n pʋʋsd y saam-biisa bala, bõe la toogo, bu-zẽmba ka maand boto sɩda?[48] Yãmb me modg n yɩ sõma wa y yĩngr Ba wã sẽn ya sõmb zãngã.

1 KORẼNT 1:1-13
[1] Maam, a Pol, Wẽnd sẽn bool a soab ne b raab t'a wa lebg a Zezi Krista Tʋʋm-tʋmdba, maam ne m saam-biig a Sostɛn,[2] tõnd n pʋʋsd Wẽnd Tigungu sẽn vigl Korẽnt. Tõnd n le pʋʋsd sẽn paamba a Zezi Krista sõmblem, sõmblem ning b sẽn kõt neb niyns fãa sẽn sẽeg b mooga tõre n waoogd bãmb sẽn ya tõnd Soaala la bãmb me Soaala.[3] Bɩ Wẽnnaam d Ba la d Soaal a Zezi Krista bark la laafi sig y zutu![4] Krista a Zezi pidsa yãmb ne Wẽnd kũuni tɩ m ka vʋʋsd ne bark pʋʋsg ye. Yaa wakat buud fãa la m pʋʋsd Wẽnd bark y yĩnga tɩ b tũnuga a Zezi Krista n kõ-y kũuni.[5] Sɩda bãmb maasem yĩnga, y paama kũun buud fãa: goam wɩlengo la bãngr kũuni.[6] La rẽ tũu y sẽn gãd kẽnkẽ Krista sẽn kõ-y kaset ningã.[7] Yaa rẽ me yĩng la y zĩ n gũud d Soaal a Zezi Krista Ypkri tɩ bũmb ba a ye ka na n paoog yã.[8] Bãmb n na n sõng-y ne raoodo n tãag raarã, Krista a Zezi Waoonga rarã tɩ b ra yãe kegr buud y nengẽ ye.[9] Wẽnd ning sẽn bool-b yãmb tɩ y wa rɩ b Biiga la tõnd Soaal a Zezi Krista yõodo, kõn pa n ka pids b kãabg ye.[10] M pẽdgd-y lame, m saam-biisi, tõnd Soaal a Zezi Krista yʋʋr yĩnga, tɩ y zems y moora ne taaba tɩ welgr da kẽ y sʋk ye. Sog-y taaba n vɩɩnd yam yɛnga, la tagsg yɛnga.[11] Ade, ya a Kloe zaka rãmb n togs maam tɩ yãmb sʋka lebga zaba, m saam-biisi.[12] M wʋmda ned kam fãa sẽn gomd ka la ka: «Mam bee a Kefas poorẽ.» «Mam bee a Apolos poorẽ.» «Mam bee Krista poorẽ.»[13] Krista welga sags kʋʋng laa? Yaa a Pol n ki pik zug yãmb yĩng laa? Bɩ yaa Pol yʋʋr yĩng la b so yãmba?

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso