A A A A A

God: [Being Saved]


Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 16:31
B leok-a lame: «Tẽ Soaal a Zezi tɩ foo ne f zaka na paam fãagre.»

Efɛɛz 2:8-9
[8] Tũu ne Wẽnd yamleoogo la y sẽn paam fãagrã, ne tẽeba kũuni. Fãagra ka yit yãmb nengẽ ye, a yaa Wẽnd kũuni.[9] Ka ned tʋʋmd me n wat ne a ye, tɩ ned ka tõe n paam pẽgr a meng nengẽ ye.

Rom Dãmba 10:9-10
[9] Sɩda, fo fãag n sɛɛme, f noor sã n togs t'a Zezi la Soaala tɩ f sũur deeg tɩ Wẽnd vʋʋg-b la kɩɩms sʋka.[10] Fo sẽn tẽed f sũurẽ n wat ne f manegre, la f noor toagsg wata ne f fãagre.

Mark 16:16
Ned ninga sẽn na n saka n tẽ, la sẽn na n saka n deeg soobo, yẽ soab na n paama fãagre. La ned ning sẽn na n zãgsa tẽebo, yẽ soab na palga a menga.

Efɛɛz 2:8-10
[8] Tũu ne Wẽnd yamleoogo la y sẽn paam fãagrã, ne tẽeba kũuni. Fãagra ka yit yãmb nengẽ ye, a yaa Wẽnd kũuni.[9] Ka ned tʋʋmd me n wat ne a ye, tɩ ned ka tõe n paam pẽgr a meng nengẽ ye.[10] Tõnd yaa Wẽnd nug bũmbu, b naana tõnd a Zezi Krista maasmẽ, b naana tõnd tʋʋm yĩnga, tʋʋm-sõma niyns b sẽn segl al pĩnd-pĩnda n bĩng-du tɩ d wa tʋma.

Rom Dãmba 10:13
D karma sebr sõng pʋgẽ tɩ ned ninga sẽn na n yõka Soaala sɛɛga na n kẽe fãagr pʋgẽ.

Matiye 10:22
B fãa na n kisga yãmb, mam yĩnga, la ned ninga sẽn na n kell n modga a yõor tɛka, yẽ soab n na n paam fãagre.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:38
A Piyɛr leok-b lame: «Tuub-y y manesma la ned kam fãa reeg soob a Zezi yʋʋr yĩnga, n paam a yel-wẽna sugri, la rẽ poore y na paam a Vʋʋsem Sõngo.

Zã 3:16
Wẽnnaam sẽn nong dũniya al wʋsg yĩnga, b kõ b Bi-yende, sẽn na n yɩlẽ tɩ sẽn tẽed-b bãmba da menem ye, la b paam vɩɩm sẽn kõn sɛ.

Matiye 25:31-46
[31] Ned Biiga wat n siga ne zɩɩr kãsenga, t'a malɛk rãmb yãagd-a. Wakat kãng la b na n zĩnd b naama zaoor zugu.[32] Ninsaalb fãa na n tigma b taoore tɩ b welg-ba wa rũm-kɩɩm sẽn bakd pe-yãans ne boeese.[33] B na n ninga pe-yaansa rɩtgo, n ning boeesã b goabga.[34] Dĩma na n yeela sẽn beb rɩtgã: ‹Wa-y wɛ, m Ba sẽn bark b rãmba, n deeg pʋɩɩr b Rĩunga pʋgẽ, Rĩung ning b sẽn segl y yĩng al dũni sɩngrẽ.[35] Ade, kom yõka maam la y rɩlg-m lame, ko-yũud yõk-m lame la y kõ-m lame tɩ m yũ; m yɩɩ sãana la y maan-m la sãando.[36] M yɩɩ m zaala la y kõ-m la fuugu, m yɩɩ bãada la y waa n pʋʋs-m la tarem; b kẽes-m la roogo la y wa n ges-m lame.›[37] Wakat kãnga nin-sõma na n leok-b lame: ‹Soaala, da-bʋr la tõnd mik tɩ kom tar yãmba tɩ d kõ-y rɩɩbo, tɩ ko-yũud tar-y, tɩ d kõ-y koom,[38] tɩ y ya sãana tɩ d maan-y sãando, tɩ ya y zaala tɩ d yeelg-y fuugu,[39] bãad bɩ bi-bees roogẽ neda tɩ d wa ges yãmba?›[40] La dĩma na n yeelame: ‹Sɩd-sɩda m yet-y lame tɩ y bãng tɩ y sẽn maan dẽ ne m yaopa fãa yao zʋʋga, yaa mam meng la y maan yã.›[41] Dẽ poore b na n yeela b goabg rãmbã: ‹Zãag-y ne maam, ka bark rãmba, n lʋɩ bugum sẽn ka kiid abada pʋgẽ, b sẽn segl Sʋtãana la a tũud-n-taas yĩnga.[42] Ade, kom yõka maam la y pa kõ-m tɩ m dɩ ye, ko-yũud yõk-m lame la y pa kõ-m tɩ m yũ ye,[43] m yɩɩ sãana la y pa maan-m sãand ye, m yɩɩ m zaala la y pa kõ-m fuug ye, m yika pa-keem, la b pag-m la roogo la y pa lɩk n ges-m ye.›[44] Dẽ la b me na n sok-ba: ‹Soaala, wakat bʋgo la y tall kom la ko-yũudu, la y yɩ sãan, la y zĩnd y zaal, la y yik pa-keem bɩ b kẽes-y la roogo, tɩ tõnd pa tol n sõng yãmba?›[45] B na n leok-b lame: ‹Sɩd-sɩda m yet-y lame tɩ y sẽn pa maan bũmb ning fãa ne mam yaopa yao zʋʋg ba a ye, yaa mam meng la y mong yã.›[46] La bãmb na n kẽnga namsg sẽn ka sɛt zĩigẽ tɩ nin-sõma wã kẽng vɩɩm sẽn ka sɛɛb zĩigẽ.»

Matiye 7:21-23
[21] Ka sẽn boond-a maam: ‹Soaala, Soaala,› n kẽed arzãn ye, yaa sẽn maand-a m Ba sẽn be arzãna yamleoogo.[22] Wʋsg wat n yeela maam daar a ye: ‹Soaala, Soaala, tũu ne yãmb maasem tɩ d paam n wilg sẽn na n yaool n wa, la d dig sʋtãamba, la d maan bõn-bãna.›[23] La m kõn zoe b nif n leok-b ye: ‹Mam zɩ n bãng yãmb ye, yi-y m taoore, tʋʋm yood dãmba!›

Zã 3:3
La a Zezi leokame: «Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba tɩ ned sã n pa le rog yĩngr dogma, a pa tõe n yãend Wẽnd Rĩung ye.»

Rom Dãmba 3:23
b fãa beega Wẽnde tɩ Wẽnd sẽn pid ne ziira zãag ne-ba.

Zak 2:24
Y ne-la, yaa ne tʋʋm sõma la ninsaal paamd a yell manegre, ka ne tẽeb bal ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 22:16
Bõe la d le gũud yɛsa? Aya! Reeg soobo, tẽ b Yʋʋrã tɩ f yel-wẽna fãa yẽese.›

Rom Dãmba 6:23
Yel-wẽnd sẽn wat ne bũmb ninga yaa kũum bala; la Wẽnnaam kũuna sẽn wat ne a soaba, yaa vɩɩm sẽn kõn sɛ, tõnd Soaala Zezi Krista maasmẽ.

2 KORẼNT 5:17
Ned sã n kẽ Krista a lebga nin-paalle, nin-kʋdga menemame tɩ paalla led a zĩiga.

Galat 3:27
Yãmb fãa sɩd tũu Krista n so soobo la y yeelg bãmb wa fuugu.

Luk 10:25-28
[25] La ade, noor karen-saamb a yembre n yik n na n bẽd-ba, n sok-ba: «Karen-saamba, bõe la m tog n maan n paam vɩɩm sẽn kõn sɛ?»[26] T'a Zezi leok-a: «Noor sebre pʋgẽ b gʋlsa bõe? Bõe la y karemda?»[27] T'a leoke: «Nong Soaala, f Wẽnnaam ne f sũur fãa, ne f pɛlg fãa, ne f pãng fãa la ne f yam fãa, la f nong f to n wẽnd f menga.»[28] A Zezi yeelame: «Yãmb leoka neere! Maan-y woto tɩ y na paam Vɩɩm.»

Zã 3:16-18
[16] Wẽnnaam sẽn nong dũniya al wʋsg yĩnga, b kõ b Bi-yende, sẽn na n yɩlẽ tɩ sẽn tẽed-b bãmba da menem ye, la b paam vɩɩm sẽn kõn sɛ.[17] Wẽnnaam pa tʋm b Biiga dũniya tɩ b wa kao dũi bʋʋd ye, b tʋm-b lame tɩ dũni paam fãagre, bãmb maasem yĩnga.[18] Sẽn tẽed-a bãmba, b ka bʋʋd yẽ soab bʋʋd ye; la sẽn pa tẽed-a bãmba, a bʋʋd zoe n bʋʋme, t'a pa sak n tẽ Wẽnnaam Bi-yend yʋʋr ye.

Efɛɛz 2:10
Tõnd yaa Wẽnd nug bũmbu, b naana tõnd a Zezi Krista maasmẽ, b naana tõnd tʋʋm yĩnga, tʋʋm-sõma niyns b sẽn segl al pĩnd-pĩnda n bĩng-du tɩ d wa tʋma.

1 KORẼNT 12:13
Dẽ me la tõnd paam soob Vʋʋsma a ye pʋgẽ n lebg yĩng a ye, d ya Zʋɩf bɩ bu-zẽna, yamb bɩ burkĩna; Vʋʋsma a ye tãa la b yũnug tõndo.

2 PIYƐR 3:9
Ad-y Soaala ka tadg b kãabga pidsgu, wala neb kẽer sẽn wɩt-ba n yet tɩ b pa yãgda ye. Yaa sũ-maasem la b maand ne yãmba, tɩ b sẽn datã ka ned ba a ye menengo, yaa b fãa paam vɩʋʋg n tuub b yel-wẽna.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 17:30
Wẽnd basa sẽn looga taale, bãngr kaoolga taale, n yik marsã n na n wilg ninsaalba, b sẽn ya zĩig ning fãa neba, tɩ b teem zʋgo.

Zak 2:18
Yaa woto la d tog n gome: «Daoa, fo tara tẽebo tɩ mam ya tʋʋm-sõma neda, wilg maam f tẽeba sẽn ka naag ne tʋʋm-sõma wã, ti sã n ya maam yaa m tʋʋm-sõma wã n pukd m tẽebo.

Zã 8:24
Ya rẽ la m sẽn yeel yãmbã tɩ y na n kii ne y yel-wẽndã. Tɩ yãmb sã n pa tẽeda tɩ maam la sẽn bɛɛ-a soabã, yãmb na n kii ne y yel-wẽna.»

Luk 13:3
Ayoo! Mam yeta yãmba tɩ y sã n pa tuub y yel-wẽna, y fãa kida boto.

Zak 2:14-17
[14] M saam-biisi, nin kãnga goama bee võor bi: «Ad-y m tara tẽebo,» n yaool n ka tʋʋm sõma neda; tẽeba a ye tõe n fãag-a lame bi?[15] Wala f saam-biiga, dao bɩ pag sã n zĩ a kãre, n ka tar fɩ n ningd a noorẽ,[16] tɩ yãmb nin-yend wa yeel-a: «Kul ne laafi, bao bugum n woode, rɩ n pid f pʋga» a sã n ka sõng a yĩnga ne a sẽn tar bũmb ninga tʋʋmna, a goama tara nao bi?[17] Tẽeba nengẽ me yaa boto. Tʋʋm-sõma sã n ka naage tẽeba yaa tẽeb kɩɩnga.

Zã 6:47
Sɩd-sɩda mam yeta yãmba tɩ sẽn tẽeda tar-a vɩɩm sẽn kõn sɛ.

Zã 11:25-26
[25] T'a Zezi yeele: «Yaa maam la vʋʋgre. Sẽn tẽed-a maam, ba a ki yã, a na n vɩɩndame.[26] La sẽn vɩ-a, la a tẽed maam, a soab kõn ki abada. Fo tẽeda rẽnna bɩ?»

Ebre 6:4-6
[4] Yaa toog ne neb niyns fãa sẽn paam-b Wẽnd vẽenema, sẽn lemb-b yĩngr kũuna, sẽn deeg-ba a Vʋʋsem Sõngo,[5] sẽn bʋgsd-b Wẽnd gomd noogã b yamẽ, sẽn wɩɩd-b ne zamaan ning sẽn wat beooga pãngã,[6] n baas n lʋɩ wã, yaa toog ne-ba tɩ b le lebg nin paalse ne tuubgu, tɩ bãmb meng b toore n leb n kaad Wẽnd Biiga pika la b kamsd d bɛɛba tɩ b le wa yaal-ba la b tʋ-ba.

1 ZÃ 5:13
Yaa yãmb sẽn tẽed Wẽnd Biiga yʋʋrã la m gʋls woto, tɩ y bãng tɩ y paama vɩɩm sẽn kõn sɛ.

Zã 3:17
Wẽnnaam pa tʋm b Biiga dũniya tɩ b wa kao dũi bʋʋd ye, b tʋm-b lame tɩ dũni paam fãagre, bãmb maasem yĩnga.

Zã 14:6
T'a Zezi yeel-a: «Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned ka tat m Ba nengẽ tɩ ka mam maasem yĩng ye.

2 Timote 2:10
Yaa rẽ yĩng la m sak fãa, Wẽnd kamba yĩnga, tɩ bãmb me wa paam tɩlgr ning sẽn be Krista a Zezi nengẽ, bãmb me wa paam vɩɩm sẽn kõn sɛ.

Rom Dãmba 8:29-30
[29] B sẽn welg b rãmb toor al pĩnd-pĩnda, b tʋlgame tɩ b rɩk b Biiga wẽnego la Biiga na n lebga kãsem sẽn tar yaop ka tɛka.[30] B sẽn pʋlem b rãmb neera la b bool yã. B sẽn bool b rãmba yell la b maneg yã, b sẽn maneg b rãmb yell la b pids ne ziiri.

Matiye 3:11
Mam yẽ kõt-y la soob koomẽ y zʋg tekr yĩnga la mam sẽn deng a soab taoorã yɩɩda maam; paam n lodg a neodr gĩs menga looga maam; yẽ na n soo yãmb ne a Vʋʋsem Sõng la bugum.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso