A A A A A

God: [Plans]


Luk 14:28
Ãnna n be yãmb sʋka, n dat n me a gaosgo n pa na n deng n zĩndi, n geelg a sẽn na n sãam ligd ninga la a ges a tara sẽn na n sek rooga meebo,

Rom Dãmba 8:28
D miime tɩ Wẽnd sẽn nong b rãmbã, Wẽnd sẽn welg b rãmb toorã ne b raabo, b sõngda bãmb tɩ b yɛla fãa welg neere.

Filip 1:6
Mam pʋs n miime tɩ sẽn sɩnga tʋʋmd sõnga ne yãmbã, yẽ soab bal n na n kell n dabs a baasgo tɩ ta Krista a Zezi daare.

Zã 6:44
Ned ba a ye ka tõe n wa mam nengẽ m Ba sẽn tʋma maama sã n ka tak-a n kõ-m ye, la m na n vʋʋg a soab yaoolem daare.

Zã 1:12-13
[12] Neb niyns fãa sẽn deeg-b bãmba, neb niyns fãa sẽn tẽ-b bãmb yʋʋre, b kõ-b-la tõogo tɩ b lebg Wẽnnaam kamba.[13] Sã n ya bãmb menga, b rogame tɩ ka tũ ne zɩɩm, bɩ ne yĩng pãnga, bɩ ne ninsaal tʋlsem ye, tɩ yaa Wẽnd n dog bãmba.

Yɛl Pukr Sebre 17:8
Rũn kãng ra beeme la marsã a ka ye; a na n yii bul-zulungẽ wã la na n yɩ-la a bõne; neb niyns faa sẽn ka paam tɩ b gʋls b yʋy al dũni sɩngrẽ, vɩɩm sebra pʋgẽ, bãmb fãa pɛlens na n yɩka Rũngã poorẽ, a sẽn da beẽ, n wa kaẽ, n na n le wa pukã.

Zak 4:1-17
[1] Y sẽn be ne taab tɩ ya zab la mo-beedã, dẽ yita yɛ? Ka y zʋg wẽnga sẽn gudgd pʋgẽ wã laa?[2] Yãmb baoodame n yaool n ka paamnẽ ye, tɩ y yik n kʋʋda. Y neeme n data n ka soogd fɩ tɩ lebgd zaba la gãgs ne taaba. Bãng-y tɩ y sẽn pa tarã, yaa y sẽn pa kotã.[3] Y sẽn kot bũmb ning n pa paamnẽ wã, yaa y sẽn pa mi kosgã. Sẽn nafd y yĩnga bal la y kota.[4] Long rõaag, long sɩɩg kamba, yãmb pa mi tɩ zamaana nonglem yaa beem ne Wẽnd laa? Sẽn data n yɩ zamaana zoa lebgda Wẽnd bɛyã.[5] Y tẽedame tɩ yaa zaalem la Sebra yet woto: Wẽnd data ne raab kãsenga zʋg-sõng ning b sẽn pʋdg tõndã?[6] Yaa sẽn be yõod n yɩɩdã la b nong n kõtẽ, dẽ la Sebr sõng togdsda: «Wẽnd mongda b kũuna wilg-m-meng rãmba n yaool n kõta sulg-m-meng rãmba.»[7] Woto wã, sak-y Wẽnde la y tõdg Sʋtãana, t'a na zoe n menem.[8] Kolg-y Wẽnd tɩ bãmb me na yẽrg n kolg yãmba. Pek-y y nusi, yel-wẽn-maandba, pek-y y sũya, ka yɛs-b zĩ yɛng rãmba![9] Ges-y y bʋkã, kelem-y kʋʋre, kɩt-y tɩ y laad lebg kũmkũm, tɩ nintãm deeg sũ-noog zĩiga.[10] Sulg-y mens Soaala taoore tɩ bãmb na roog yãmba.[11] Da wɩdi-y taab ye, m saam-biisi. Ned ninga sẽn wɩt-a a to, la a tagsd a soab wẽnga, yẽ soab wɩta Noorã la a tagsd Noora ne wẽnga. La fo sã n tasgd tɩ Noora yaa wẽnga, fo ka le ya Noora tũuda, fo lebga Noora sãbsda.[12] Ned ninga sẽn yiisa Noorã, yẽ soab n na kao bʋʋd Noora poorẽ. Yẽ soab n tõe n yiis bɩ a paalg bʋʋdo. Ka tõnd n na n kao taab bʋʋd ye.[13] Yãmb la m tat marsã, arzɛk rãmba. Y yetame: «Dũnna bɩ beoogo d na n taa Bõnd tẽnga, d na n zĩnda be yʋʋmda tõre, d na n maana leobgo n paam ligdi.»[14] Yãmb yaool n ka mi y vɩɩma sẽn na yɩ a soab beoog ye. Yãmb yaa waolg sẽn dukd yĩngr bilf bala n pa na n zɛ loogr ye.[15] Yãmb kisa y yeelẽ: «Wẽnd sã n sõnge d na vɩɩnde, d na maan woto la woto.»[16] La ade y basa rẽ goama n zĩi n tãoosd daoodo! Kato, wakr a woto buud fãa yaa wẽnga![17] Ned ninga sẽn mi a neer maanego n ka maandẽ, a soab maanda yel-wẽnde.

2 PIYƐR 3:9
Ad-y Soaala ka tadg b kãabga pidsgu, wala neb kẽer sẽn wɩt-ba n yet tɩ b pa yãgda ye. Yaa sũ-maasem la b maand ne yãmba, tɩ b sẽn datã ka ned ba a ye menengo, yaa b fãa paam vɩʋʋg n tuub b yel-wẽna.

1 Timote 2:4
B raaba la ninsaal paam tɩlgre la sɩd bãngre.

Matiye 28:18-20
[18] A Zezi kolgame n yeel-ba: «M paama tõog buud fãa yĩngr la tẽng zugu.[19] Kẽng-y, kɩt-y tɩ mooga ninsaalb buud fãa lebg m karen-biisi, n kõt-b soobo: Ba la Biiga la Vʋʋsem Sõng yʋʋr yĩnga,[20] la y zãms-b tɩ b reeg bũmb ning fãa m sẽn wilg-y. Ade m na n paa ne yãmb, daar fãa, n ta dũni sɛɛbo.»

Efɛɛz 1:4
Tũu ne Krista tɩ b tũus tõnd al tɩ dũni nan ka sɩnge, n na n kɩt tɩ d lebg sõma n zãr ne rẽgd buud fãa, bãmb taoore la bãmb nonglma pʋgẽ.

Ebre 4:3
Tõnd yẽ sẽn tar tẽebã, tõnd yẽ na n kẽe vʋʋsga pugẽ, vʋʋsg ning b sẽn gom a soab yell woto: M wẽena ne sũ-puuri tɩ m na bas n ges b sẽn na n maanega n wa paam n kẽ m vʋʋsga pʋgẽ. Tẽeba sẽn wat ne vʋʋsg ninga yaa toore ne b sẽn vʋʋs a soab sɩngrẽ, dũni wã sẽn naan n sɛ wakatã.

Rom Dãmba 3:10-18
[10] Wala m sẽn zoe n wilgã, Zʋɩf ne sẽn ka-a Zʋɩf naaga taab n ya yel-wẽnd yemse. Tẽeg-y b sẽn gʋlse: «Nin-sõng ka ye, ba a ye.[11] Yam soab ka ye, sẽn baood-a Wẽnnaam ka ye, ba a ye.[12] B fãa gill bʋdga sore, b fãa gill wegmame. Sẽn maand-a neer ka ye, ayo! Ba a ye.[13] B kokor yaa wa yaoog sẽn ka tar limdi, b zelemd wʋgda zãmb sʋndo. Wag-toaag zẽnem n bee b noorẽ[14] B noor yiisda gom-miisg la kãab beedo.[15] B nao tʋʋla ne wudg n daag zɩɩm.[16] B sor yaa sãoong la far sore.[17] B ka bãng yĩin-maasma sor n dɩk ye.[18] B nin zɩ n kabs Wẽnnaam dabeem yĩng ye.»

Rom Dãmba 9:22-24
[22] Ad-y yaa Wẽnd sẽn tʋlg n wilg tɩ ba b sũur puuda, b tara pãnga n tõe n yõk b menga ne lagd kẽer sẽn da yikd b sũuri n tog ne wãabo, n yaool n ka wã-b ye.[23] Ad-y yaa b sẽn dat n wilg b ziira la b pãnga, la lagd kẽer paam tɩ b kũm-b nimbãanegã n segl-b al pĩnda tɩ b ya ziir lagdo, lagd sẽn yag b pẽgr yĩnga.[24] La yaa woto la b maan ne tõnd, n sʋk-do Zʋɩf rãmba la bu-zẽmba sʋka.

1 PIYƐR 2:9-10
[9] La yãmba, yãmb yaa buud Wẽnd sẽn welg tore, buud sẽn paam maan-kʋʋr naam, buud sõngo Wẽnd sẽn tũus n na n kils Ned ninga sẽn yisa yãmb likĩ n kẽes-y vẽenem sẽn ka taar pʋgẽ.[10] Y buuda da ka buud ye la ad-y y sen lebg Wẽnd buud sõng marsã! Yãmb da ka paamd tɩ b kũm y nimbãaneg ye la ad-b sẽn zoe y nimbãanega marsã.

Rom Dãmba 8:18-25
[18] M tagsdame tɩ zamaan kãnga namsgo ne rolb ninga sẽn na n yɩ tõnd dẽnd beoog raarã ka tõe n mak taab ye.[19] Bõn-naandsa fãa zĩ n gũuda ne yãgbo, Wẽnd kamba pẽgr sẽn na n puk raare.[20] Ninsaal tʋls yaalsã sã n tiig n kẽes bõn-naandsa fãa yembd pʋgẽ, d bãng tɩ ka tũ ne bãmb daab ye, tũu ne ninsaalb tʋʋmde la bãmb me saagdame[21] tɩ b yembdã sɛɛb bee raare, tɩ b yĩnga komsg sɛɛb bee raare, la b gũuda b sẽn na n paam soog-m-menga ne ziir ning Wẽnd sẽn kõt b kamba.[22] D mii vẽenega tɩ al n ta marsã bõn-naandsa fãa waasda rogem waasgo;[23] la ka bãmb bal ye, yaa tõnd me sẽn zoe n paam lɛng ninga a Vʋʋsem Sõng sẽn lemb tõndã; yaa tõnd fãa n naag n waasd d sũurẽ, n gũud d yĩnga fãagre.[24] Tõnd fãagra yaa bũmb d sẽn tõe n saag. La fo sã n ne f sẽn saagda soaba, dẽ ka le ya saagr ye. Fo na n yɩɩ wãn n ne bũmb la f le yet tɩ f saagda a yãeebo?[25] Saagr yaa fo sẽn ka ne bũmb ninga tɩ f kʋmb f yam n tar a gẽegre.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso