A A A A A

God: [I Will Never Leave You]


1 KORẼNT 10:13
Y nan pa seg kʋɩɩbgo sẽn zʋʋg ninsaal pãng ye. Wẽnd yɛsa b sɩd zĩigẽ la b kõn sak tɩ y paam kʋɩɩbg sẽn yɩɩd y pãng ye; kʋɩɩbg sã n wa, b na kõ-y dabaare tɩ y rig-a n zãage, b na kõ-y pãng tɩ y maan daoodo.

1 PIYƐR 5:7
Bas-y y zu-loeesa fãa ne bãmba tɩ bãmb meng n na n ges y yelle.

2 Timote 1:7
tɩ f mi tɩ ka rabeem la Wẽnd kẽes d sũurẽ ye, b kõo tõnd b Vʋʋsem sẽn ya pãnga la nonglem la tõog-m-menga.

Ebre 4:16
Bɩ d kolg ne sũur sẽn ka kiuusdi b bark zaoorã, n deeg b nimbãan-zoeer la d paam sõngr sẽn segd ne-do.

Ebre 13:4-6
[4] Bɩ yikãadem paam waoogre y fãa gill nengẽ; bɩ y gãasa ra tol n dẽgem ye. Wẽnd n na n bʋ yoaadba la rataasã.[5] Vẽ-y ne m paoong kõn lʋɩ m to nugẽ; ges-y y sẽn tare wa bũmb sẽn seke tɩ Wẽnd meng n yeele: «M kõn daag foom n bas abada!»[6] Woto tõnd tõe n yeela ne sũur sẽn pa kiuusdi: «Soaala la m sõangda, bõe rabeem yɛsa, Adem biig tõe n maan-m la bõe?»

Matiye 28:20
la y zãms-b tɩ b reeg bũmb ning fãa m sẽn wilg-y. Ade m na n paa ne yãmb, daar fãa, n ta dũni sɛɛbo.»

Yɛl Pukr Sebre 3:10
Dɩlla fo sẽn deeg mam noorã f namsg pʋgẽ, mam me na n fãag-f la ne yɩɩr ninga dũnia sẽn na n paame, Adem biisa fãa fɛɛsga wakato.

Rom Dãmba 8:28
D miime tɩ Wẽnd sẽn nong b rãmbã, Wẽnd sẽn welg b rãmb toorã ne b raabo, b sõngda bãmb tɩ b yɛla fãa welg neere.

Filip 4:6-7
[6] Da bʋ-y bũmb ba a ye yĩng ye. Zu-loɛɛg sã n beẽ, bɩ y wɩng ne pʋʋsgo, n wɩng ne Wẽnd sɛɛg yõkr sẽn naag ne bark pʋʋsgo, la zu-loeesa wilgri.[7] La Wẽnd na zĩndg yãmb fãa b laafi pʋgẽ, laafi ninga sẽn zʋʋg tõnd sẽn tõe n mamsã, laafi kãng n na n maas yãmb sũuri la y yam, Krista a Zezi pʋgẽ.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso