A A A A A

Church: [Pastors]


2 Timote 4:2
moon Wẽnnaam Koɛɛga, togs la f le togse, noom-b tɩ ka noom-b; ning pãnga n kɩɩse, n tãse; modg n sagl ne maag-m-menga la ne zãmsg tɩrg raab bala.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:28
Bɩ yãmb mens maan gũusgu la y gũ Wẽnd bãgr ning a Vʋʋsem Sõng sẽn gũnug yãmbã. Kɩɩm-y bãgr ning paoong sẽn tũ ne Biiga zɩɩma raagre.

Ebre 13:17
Sak-y yãmb kãsem-dãmba la y reeg b goama, ad-y yaa bãmb n gũud y sɩɩsã n miẽ tɩ Wẽnd na n wa sok-b lame. Woto wã, b maan b tʋʋmda ne sũ-noogo la ra yɩ ne sũ-sãang ye, tɩ rẽ ka nafd yãmb ye.

Zak 3:1
Bɩ yãmb sʋka, sẽn dat-b n lebg karen-saam-dãmba sõor da yɩ wʋsg tɩ loog ye. Karen-saamba sẽn na n wa ne bũmb ning yaa paas d bʋʋda toolem bala.

Efɛɛz 4:11-12
[11] Bãmb yɛsa n kɩt tɩ neb kẽer lebg tʋʋm-tʋmdba, kẽer bãngdba, kẽer Koe-nooga moandb, kẽer pe-kɩɩmba la karen-saamb dãmba.[12] Woto la b kõ nin-sõng fãa a tʋʋmde sẽn na n yɩlẽ tɩ Tigengã, Krista Yĩnga, tõog n me.

1 PIYƐR 5:1-4
[1] Ad-m koɛɛg marsã ne karen-saam-dãmba, sẽn be tõnd sʋka; mam meng yaa kãsem-soab wa bãmba la m yɩɩ Krista namsga fãa kaset soaba dẽ la m mi tɩ m na n paama bãmb pẽgre, a pukra raare.[2] M kotame tɩ y yɩ bãgr ninga Wẽnd sẽn gũnug yãmba pe-kɩɩmba. Gu-y piisã la ra yɩ rok-m-zug tʋʋmd ye, a yɩ yamleoog tʋʋmde wa Wẽnd sẽn date. Da yɩ rolb yooda yĩng ye, a yɩ taab sõngr yamleoog bala.[3] Da bao-y n dɩ naam neb zug ye. Bao-y bala n yɩ taoor dãmba sẽn wilgd piisa so-sõngo.[4] Wotoone, Pe-kɩɩm sõma naaba pukr daare y na reeg y pẽgr sẽn kõn sɛ pugla.

Tit 1:5-9
[5] Mam sã n bas foo Krɛt tẽnga yaa sẽn na n yɩla tɩ f yõdg n sigl Tigenga n baase la f ning kãsem-dãmb tẽng-tẽnga wa m sẽn wilgi.[6] Kãsem-dãmba togame n yɩ neb sẽn ka tar yell b zugu; sã n ya kãadma, b kẽe-a la vugr bala la b kamb yaa tẽedba; b pa tõe n dõd-b ne wẽng ye, la b mii sakre.[7] A sẽn ya Wẽnd zag-gũuda, kãsem-soab tog n yɩɩ nin-tɩrga; a ka mi porbo, a ka mi zẽk-m-menga, a ka mi sũ-puuri, a ka rã-yũuda, a ka baood zaba, a ka baood arzɛk ne zãmb ye.[8] A mii gãag-sobendo, a nong n maana neere, a ka mi pir-pir ye, a mii zemsgo, a yaa wẽn-pʋʋsa, a tõe-la a menga.[9] A modgdame tɩ bũmb ra keoos a zãmsga pʋgẽ ye, a zãmsga tũudame. A tog n tõogame n sagl sagl tɩrse, n tõog n ning kɩɩsdba yãnde.

1 Timote 3:1-13
[1] Ad bũmb sẽn le ya sɩda: ned ning sẽn dat-a n tʋm kãsem-soab tʋʋmde, yaa tʋʋmd sõng la a rata.[2] Kãsem-soab me ra maan bũmb sẽn na n wa ne a wɩdg ye; a yɩ ned sẽn kẽ kãadem vugr bala, ned sẽn ka mi yão-beedo, n mi gũusgu, n ka mi ned paoogr ye, n mi zemsgo, n mi gãag-sobendo, n tõe n zãms a taaba.[3] A ra yɩ rã-yũuda bɩ mo-be-neda, a yɩ nin-noanga, nin-bʋgsgo, ned sẽn ka baood zaba, ned yam sẽn lak ne ligdi.[4] A yɩ ned sẽn mi a zak tallgo, t'a kamb sakd-a neere la ne waoogre.[5] Ned sã n beẽ n ka tõe n zã a meng zaka, yẽ soab yɩta a wãn n ges Wẽnd Tigeng yelle?[6] Da yɩ ned sẽn nan kẽ Krista paalem ye; ka rẽ a watẽ maana zẽk-m-menga la tɩtaam, a me pa yellẽ wa Sʋtãana.[7] Togame tɩ neb a taaba, sẽn nan ka naagb ne tõndã, kõ kaset sõng a poorẽ, n wilg tɩ yel-beed ka a zugu, t'a ra wa lʋɩ kʋɩɩbda bẽdgẽ ye.[8] Kãsem-dãmba sõangdb me tog n yɩɩ nin-tɩrse, neb sẽn yɛs b sɩd zugu, n gũusd b meng ne rãam, la b zoet yãnd ne bao yõod tɩ looge.[9] B tall ne pʋ-peelem b tẽebã ne a yel tagdã.[10] Bɩ b reng n bãng b zʋgo; yell sã n ka b zug marsã bɩ b yaool n kõ-b tʋʋmna.[11] Sõangdb pogsa me boto: b yɩ nin-tɩrse, n ka mi b taab wɩdse, n ka mi yão-beedo, n maand fãa wa b sẽn wilg-b.[12] Sõangdba sẽn ya-b rapa yɩta neb sẽn kẽ kãadem vugr bala, n mi b kamba la b zak zãabo.[13] Sẽn mi-b tʋʋmda neere paamda waoogre neb sʋka la b sẽn tẽed Krista a Zezi ne tẽeb ninga kɩɩda yẽgna.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso