A A A A A

Church: [Parables From Jesus]


Matiye 5:14-16
[14] Yãmb yaa dũni vẽenem; tẽng sẽn zao tãng zug ka tõe n solg a meng ye.[15] Fitil ka widigdi n dɩk koglg n lill-a ye, b ningd-a la zĩig ninga a sẽn na n tõog n kõ zaka rãmb vẽenem.[16] Woto me yãmb vẽenema tog n yãga y taab nini tɩ b yãe y tʋʋm sõma n tõog n pẽg y Ba sẽn be arzãna.

Matiye 7:1-5
[1] Da kao-y y taab bʋʋdo tɩ b kõn kao y me bʋʋd ye.[2] Y sẽn kaood y taab bʋʋda toto, boto me la b na n kao yãmb bʋʋdo. Makr ning y sẽn makd n kõt y taaba, makr kãng me n yɩt yãmb dẽnna.[3] Bõe tɩ f get mooga sẽn be f to nifẽ? Fo yaool n ka ne ra-giiga sẽn be f nifẽ ye.[4] Fo na n yɩɩ wãna n yeel f to: ‹Yaas tɩ m yiis moogo f nifẽ,› tɩ ra-giig yaool n be f rẽnnẽ?[5] Zãmb soaba, deng n yiis ra-giiga f nifẽ tɩ f na tõog marsã n yãe moogã n yãk f to nifẽ.

Matiye 9:16-17
[16] Ned ka rɩkd peen-paalg sẽn ka wẽ koasla n sũk fu-kʋɩdg ye. Peen-paalga na n zɩsga fuugã t'a le kẽeg n paase.[17] Woto me waoog sẽn kʋdg ka rɩkd n sui dã-paalg ye. Ning tɩ pusgi, tɩ rãam daage, tɩ waoog yɩ bõne. Wao-paalg la b suiid dã-paalga, woto bõne ka ye.

Matiye 12:24-30
[24] Farizẽ rãmba wʋmame n leoke: «A sã n digd sʋtãamba, yaa ne Sʋtãamba naab, a Beelzebul, pãnga.»[25] A Zezi sẽn mi b pʋga yeel-b lame: «Rĩung buud fãa sẽn welg sagse, rĩung kãng baooda a wãabo. Tẽng a ye rãmba bɩ zak a ye rãmb sã n welg taaba, tẽng kãng bɩ zak kãng ka tõe n yals ye.[26] Sʋtãan sã n digd a sʋtãan taaga, a welga a yiibu, a naam na n yɩɩ wãn n vigli?[27] Sã n yaa ne a Beelzebul pãng la mam digd Sʋtãamba, yãmb neba rigd-b la ne ãnda rẽnna? Dɩlla bãmb n na n kao y bʋʋdo.[28] La sã n ya ne a Vʋʋsem Sõng pãng la m digd sʋtãamba, bɩ y bãng tɩ Wẽnd Rĩunga taa yãmba.[29] Bũmba to yɛsa: ned yɩta a wãn n kẽ gãndaoog zakẽ n zɛ a teedo, a sã n ka reng n yõk-a n sẽbe? Sẽbdame n yaool n zɛ teedo.[30] Sẽn ka-a mam zoa, yaa mam bɛyã, sẽn ka suiid-a mam sẽn suiidẽ, sẽegdame.

Matiye 13:1-23
[1] A Zezi yii yiri n kẽng mogra noore n tɩ zĩi.[2] Neb wʋsg sɩnga bãmb gũbgri tɩ b kong n kẽ n zĩnd koglg pʋga, tɩ zãma wã be kʋɩlga noore.[3] B goma bũmb wʋsg yell ne-ba la ra yaa ne yelbũna. Ad-b sẽn da yete: Les puso esta comparación: «Bʋt n yi n na n bʋde,[4] la a sẽn waa n bʋtẽ, bõn-buuda kẽer lʋɩɩ sor noor la luiili waa n dɩgs-b-la zãnga n dɩ.[5] Kẽer lʋɩɩ kug zĩigẽ, n ka paam n bus neer ye; la b sẽn ka paam n bus neerã b pa kaoos yiib ye.[6] La wĩntoog sẽn puki, a waolga yõog-b lame. La b sẽn ka tar yẽgen yĩnga, b kʋɩɩme.[7] Kẽer me lʋɩɩ gõosẽ la gõosa tobame n wulumd-ba n kʋ.[8] Kẽer lʋɩɩ zĩ-sõngẽ n wom biisi, kẽer koabg-koabga, kẽer pisoobsoobe, kẽer pistã-tã.[9] Sẽn tar-a tʋbr bɩ a wʋm!»[10] Karen-biisa kolgame n sok-ba: «Bõe yĩng la y gomd ne yelbũna?»[11] Tɩ b leoke: «Sã n ya yãmba, yãmb paamame n bãng Wẽnd Rĩungã yel-soalma la neb a taaba ka paam dẽ ye.[12] Sẽn zoe n tar-a, b na n kõ-a lame n paas a paoongo, la sẽn ka tar-a wʋsgo, a sẽn tar-a zãng la b na n deege.[13] Yaa rẽ yĩng la m gomd ne neb a taaba ne yelbũna: tɩ b neeme la yaa waa b pa ne ye; b wʋmdame la yaa waa b pa wʋmde, wa ka kẽed b yamẽ ye.[14] Bãmb me taasa bãngda Izayi koɛɛga: Y na n kelgame la y kõn wʋm fɩ, y na n gesame la y kõn yãe fɩ.[15] B yam lebga lika; b paga b tʋba la b nini tɩ b pa rat tɩ b nin yãe, tɩ b tʋbr wʋm, tɩ b yam deeg tɩ b teem tɩ m kõ b laafi ye.[16] Yãmb yẽ, yãmb yaa zu-noog rãmba tɩ y tara nin sẽn ne la tʋb sẽn wʋmde.[17] Sɩd-sɩda, m yet-y lame tɩ bãngdb wʋsgo la nin-sõma tʋlgame n yãe y sẽn yãete, la b ka paam ye, n wʋm y sẽn wʋmde la b ka paam dẽ ye![18] Bɩ yãmb kelg bʋta yelbũndã.[19] Ned sã n kelg Wẽnd Rĩunga gomde n ka wʋm a võore, wẽnema naab kẽeda a sũurẽ n vaag a sẽn wʋm-a n looge. Yẽ soab makr la sor noorẽ bõn-buudã.[20] Bõn-buud ninga sẽn lʋɩ-a kuglaagẽ makda ned ninga sẽn wʋm-a koɛɛgã n deeg-a tao tao ne sũ-noogo.[21] La a sẽn ya ned sẽn ka tar yẽgna, ned sẽn ka tar a meng võorã, toog sã n wa bɩ b sã n namsd-a, Gomda yĩnga, tao tao t'a pãs n lʋɩɩme.[22] Bõn-buud ninga sẽn lʋɩ-a gõosẽ makda ned ninga sẽn wʋmd-a Koɛɛgã la a bas tɩ dũni zu-loeese la arzɛk tʋlsem wulumd-a t'a ka tõe n wom biis ye.[23] Bõn-buud ninga sẽn lʋɩ-a zĩ-sõngẽ makda ned ning sẽn wʋm-a Koɛɛgã a tʋbrẽ la a yamẽ; yẽ soab womda biisi, yẽ soab n womd koabg-koabga, pisoobsoobe, pistã-tã.»

Matiye 13:24-30
[24] B le wẽe yelbũnd a to: «Arzãn Rĩunga wẽnda ned sẽn bʋd bõn-buud sõng a pʋʋgẽ.[25] La neb sẽn waa n kẽ gõeem, a bɛ yiime n tɩ fẽeg bõn-buud yoogo n bas n looge.[26] Kooda sẽn waa n tob vãado la b wek biisi la b sẽn yẽnd bõn-buud yoog me.[27] Woto rakõapa tɩ yeela pʋʋga soaba: ‹Zu-soaba, ka bõn-buud sõng la y bʋd y pʋʋgẽ laa? Tũu ne bõe tɩ bõn-buud yoog me wa beẽ?›[28] Pʋʋga soab leok-b lame: ‹Yaa bɛ nina n maan dẽ.› Tɩ rakõapa le sok: ‹Y ka rat tɩ d kẽng n tɩ võ ba?›[29] Pʋʋga soab yeelame: ‹Ayoo! Bõn-buud yoogo võob wakato y wat n tudg n võo kood sõnga me.[30] Bas-y tɩ b bɩ n ta ka-kɛɛrã la ka-kɛɛra wakato m na yeel kɛɛdba: deng n tigs-y kood yoogã n kals n yõog bugmẽ. Dẽ poor marsã y na kẽeb buud sõngã n sui m baoẽ.› »

Matiye 13:31-32
[31] B le paasa yelbũnd a to: «Arzãn Rĩunga wẽnda tɩɩg a ye biisi, seneve tɩɩga, b sẽn dɩk n bʋd pʋʋgẽ.[32] Tɩɩsa biis sʋka seneve rẽnd n paood n yɩɩda la a sã n yi, yẽ n zʋʋgd zẽed tɩɩs a taaba la a wat n tol n lebga bedre tɩ luiili wat n soond a wilẽ.»

Matiye 13:33-34
[33] B le wẽe yelbũndi: «Arzãn Rĩunga wẽnda rabɩll pag sẽn dɩk n ning zom moena a tã pʋgẽ tɩ fãa wuki.»[34] A Zezi goma woto ne yelbũna. B pʋs n dag n ka gomda tɩ ka ne yelbũn ye.

Matiye 13:44
Arzãn Rĩunga wẽnda arzɛk sẽn bus pʋʋgẽ tɩ ned wa buk-a. A le lɛɛg n bus-a lame la a kula ne sũ-noogo n tɩ koos a sẽn tar fãa n dɩk n da pʋʋgã.

Matiye 13:45-46
[45] Arzãn Rĩung wẽnda toanda sẽn baood muizãan neba.[46] A waa n yãenda a ye sẽn ya sõmb wʋsgo t'a kẽng n tɩ koos a sẽn tar fãa n paam n da-a.

Matiye 13:47-50
[47] Arzãn Rĩunga sẽn wẽnd a soab yɛsa: yaa zulunga, b sẽn lob mogrẽ n yaasd zĩm buud fãa.[48] Zulunga sã n pidi, kʋɩl-zẽ-yẽedba yiisd-a-la kʋɩlga noore n tũus kʋɩl-zẽed niyns sẽn ya-b sõma n ning b yaasẽ la b lob sẽn ka-b sõmbã.[49] Dũni saab daar na n yɩɩ woto: malɛk rãmba na n waame n welg nin-wẽns la nin-sõma.[50] B na n loba nin-wẽnsa bug-toaagẽ, yãbr la yẽn kẽrsgo zĩigẽ.»

Matiye 15:10-20
[10] B kɩtame tɩ neba kolge tɩ b yeele: «Kelg-y la y wʋm neere![11] Ka sẽn kẽed ninsaal noorẽ, n dẽgemd ninsaal ye, yaa sẽn yit a noorẽ.»[12] Dẽ la karen-biisa kolg n yeel-ba: «Yãmb miime tɩ y sẽn gom woto wã, Farizẽ rãmba yeelame tɩ y gomda gom-yood bɩ?»[13] Tɩ b yeele: «Tɩɩg ning m yĩngr Ba wã sẽn ka sele, na n võogame.[14] Bas-y-ba tɩ yaa zoeens sẽn tat b zoen-taase! La bãng-y tɩ zoang sã n tat a zon-taaga, b fãa na n naaga taab bokẽ.»[15] A Piyɛr goma woto: «Wilg-y tõnd y yelbũnda võore.»[16] T'a Zezi yeele: «Yãmb yama ket n ka puk ba bilfu la?[17] Y ka mi tɩ sẽn kẽed noorẽ tata pʋgẽ n sãag n yi we-kɛɛng bɩ?[18] Sẽn yit noorẽ yita sũurẽ la sẽn yit sũurẽ n dẽgemd ninsaala.[19] Yaa sũurẽ la tʋls wẽns yita, n paas nin-kʋʋr, yoobo, yoob nonglem, wagdem, kaset-zirẽ, taab yʋʋr sãoongo.[20] Yaa yell kãens n dẽgemd ninsaala. La ka pek nus n yaool n sɩng rɩɩbo, ka tõe n dẽgem ninsaal ye.»

Matiye 18:10-14
[10] Da sak-y n paoog bi-bilfu ba a ye tɩ m yet-y lame tɩ arzãnẽ, b malɛk rãmb yɛsa wakat buud fãa, m Ba wã taoore. [[11] Ned Biiga waa n fãaga sẽn da menem-ba.][12] Yãmb yamẽ, ned na n maana a wãna, a sã n tar pe-yãans koabga t'a ye wa menem? A kõn bas piswɛ la a wɛ wã tãnga zugu la a saa n gẽes sẽn menem-a wã sɩda?[13] A sã n yãend-a, m yet-y lame t'a sũur na tos kaam a poorẽ n yɩɩd piswɛ wã sẽn ka menem-ba.[14] Woto me, y Ba ninga sẽn be arzãnẽ ka rat tɩ kom-bãmba nin-yend menem ye.

Matiye 18:23-35
[23] Ad-y Arzãn Rĩung wẽnda dĩm sẽn tʋlg t'a sõgen-kamb wa, t'a pʋg a arzɛk nao.[24] Gɛɛlga sẽn sɩnge, b waa ne ned a ye sẽn tar dĩma samde, la samda yaa sãnem gil sẽn ta neb tus piig zɩɩbo.[25] A sẽn da ka tar n na n yao yĩnga, dĩma yeelame tɩ b koos yẽ ne a pag la a kamba la a sẽn tar fãa, tɩ samda tõog n yao.[26] Sõgna wa-la a zu-soaba taoore n vabende, n yeel-a: ‹Bas-y tɩ yɩ bilf tɩ m na bao n yao fãa.›[27] A zu-soaba zoe-la a nimbãanega n bas-a, n tol kiis a samda zãnga.[28] Nin-kãng yiime n seg a tũud-n-taag a ye sẽn da tar samde; Yẽ samda zemsa neb koab zɩɩbo. A soga a kokoɛ wã n wẽoogdẽ, n na n sãr-a la a yetẽ: ‹Wa ne f sẽn tog n kõ maama gilli.›[29] T'a tũud-n-taaga me yĩgimd a taoore n yeel-a: ‹Bas tɩ yɩ bilfu, tɩ m na bao n yao.›[30] A zãgsame n kɩt tɩ b kẽes-a roogo, n gũud t'a yao samda zãnga.[31] Dẽ la tũud-n-taas a taaba sũur sãam wʋsgo tɩ b tɩ togs b zu-soaba rao kãng manesma.[32] Tɩ zu-soaba na n bool-a n yeel-a: ‹Sõgen yoogo, fo sẽn da tog n yao bũmb ningã, m basa fãa taale, f sẽn kosa yĩnga.[33] Mam sẽn zoe fo nimbãanega, fo me ra tõee lame n zoe f tũud-n-taaga nimbãanega.›[34] Zu-soaba sũur puuga wʋsgo la a kɩtame tɩ b yõk-a n kɩs kambõe naaba tɩ b nams-a tɩ samda wa yao zãnga.[35] Yaa woto la m Ba sẽn be arzãna na n maan ne yã, yãmb me sã n ka kõt y taab sugri ne pʋ-peelem.»

Matiye 20:1-16
[1] Arzãn Rĩunga wẽnda koaag soaba sẽn sãd beoogo n bao tʋʋm-tʋmdba sẽn na n fãs a bugsuntung sõng biisi.[2] Tɩɩsa soab yẽsa ne tʋʋm-tʋmdba t'a na n yao-b la waki koɛɛnga, raar a ye, n yaool n yeel-b marsã tɩ b kẽng tʋʋmna.[3] Sõor sẽn zẽke, a yãee neb a taaba sẽn zĩ zaalem tẽnga sʋka,[4] t'a yeel-ba: ‹Yãmb me kẽng tʋʋmna tɩ m na yao-y wa sẽn segde.›[5] B kẽngame. A le yii wĩnto-sʋka la zĩig sẽn maage n sed ne neb a taab me.[6] Wĩndg sẽn waa n kɩlle, a le yiime n tɩ yãe neb tɩ b zĩ, t'a yeel-ba: ‹Bõe yĩng tɩ y zĩ al beooga sẽn vẽegã n ka tʋm fɩ?›[7] B leoka woto: ‹Ned ba a ye ka rɩk tõnd tʋʋmd ye.› Tɩ tʋʋmda soab na n yeele: ‹Bɩ y me kẽng m tʋʋmna.›[8] Tʋʋmda sẽn sigi, bugsuntunga soab yeela sẽn gesa tʋʋmna: ‹Bool tʋʋm-tʋmdbã n kõ ned kam fãa a yaood, la sɩng ne yaoolem dãmbã n wat tõd-beoogẽ dãmbã.›[9] Sẽn yaool-b waoongã kolgame n deeg b wakɩr koɛɛnga.[10] Sẽn waa n ta pipi rãmbã, b tẽeme tɩ b na n paamame n yɩɩg b taaba, mik yaa koɛɛng a ye la bãmb me na n deege.[11] Dẽ la b reeg b wakirã la b guglumd ne tɩɩsa soaba:[12] ‹Sẽn yaool n wa-ba tʋma wakat a ye bala la b paama wa tõnd sẽn sɩng yibeoogo, n nams tʋʋlgo.›[13] Tɩ bugsuntunga soab na n yeel bãmb nin-yende: ‹M zoa, m ka maan f zãmb ba bilfu; tõnd da seda wakɩ-koɛɛng daar a ye.[14] Deeg f wakirã n looge. Maam n dat la m kõ sẽn yaool-b waoongã wala foom;[15] fo yetame tɩ m ka tõe n maan m sẽn dat ne m sẽn so bɩ? Mam sẽn ya sõngã n wa ne fo sũ-kiiri bɩ?›[16] Ad-y yaa woto la pipi rãmba na n lebg poorẽ dãmba, tɩ poorẽ dãmba lebg pipi rãmba.»

Matiye 21:28-32
[28] «Togs-y maam yãmb me sẽn tagsde: ned n da tar a kamb a yiibu. A yeela pipi soaba: ‹M biiga, kẽng rũnna n tɩ tʋm m pʋʋgẽ.›[29] T'a leoke: ‹M pa rabd ye.› La sẽn yɩ bilfu, a mikame tɩ ka neere, n tuubi, la a kẽnga pʋʋgẽ wã.[30] Ba wã goma ne a yiib soaba, tɩ yẽ leok: ‹M dabdame, m zu-soaba› n yaool n pa kẽng ye.[31] Bãmb b yiiba sʋka, ãnda n maan a ba raabo?» Tɩ b leoke tɩ yaa pipi biigã. A Zezi yeel-b lame: «Yaa sɩd la m sẽn togsdã: fadg rɛɛsdba la pʋg-yoaadb na n lʋɩɩ y taoor Wẽnnaam Rĩunga pʋgẽ.[32] Ade, a Zã waa yãmb sʋk ne sõmblem la y pa tẽe-a ye, tɩ fadga rɛɛsdb la pʋg-yoaadb yaool n tẽe-a. Bãmb manes-sõnga ka kẽes tuubg bilfr menga y sũurẽ tɩ y sak n tẽ ye.

Matiye 21:33-45
[33] Kelg-y yelbũnd a to. Ned n da tar a pʋʋgo n sel bugsuntung sõngo, n wẽ yãgr n gũbg tɩɩsã, n maneg zĩig ning b sẽn na n wẽkd tɩɩsa biis tɩ lebg rãam, n ning gũudb ro-lug-lug a ye sʋka, n bao neb n gũnug pʋʋgã n bas n tog sore.[34] Tɩɩsa biis sẽn waa n kolg tõsbo, tɩɩsa soab tʋma a rakõapa tɩ b wa reeg biis n wa.[35] Sẽn get-b pʋʋga yõka rakõor a ye n pãbe, n kodg a ye, n lab a ye ne kuga.[36] Pʋʋga soab le tʋm a zak kamb a taaba; b sõor yɩɩga pipi rãmbã, la b maana ne bãmb wa b sẽn maan ne pipi rãmbã.[37] A kong n tʋma a meng biiga n yet a sũurẽ: ‹B na waoog m bigã.›[38] Mik bãmb sẽn yãe pʋʋga soab biiga, b yeelame: ‹Yẽ n na n soog a ba raboogo, dɩlla wa-y tɩ d kʋ-a n soog a paoongo.›[39] B yõka biigã n lob-a yãgra poore n kʋ-a.[40] Pʋʋga soab sã n wa, a na n maana a wãn ne gũudbã?»[41] Tɩ b leoke: «A na kɩt tɩ b ki kũ-toogo la a na bao neb a taab n gũnug a pʋʋgã, neb sẽn na n wa ne a pʋɩɩre, wakat fãa sẽn ta.»[42] A Zezi yeel-b lame: «Yãmb zɩ n karem sebr sõng pʋgẽ: ‹Kugr ning metba sẽn bas kɛɛngã, kug kãng n lebg rooga sũuri. Dẽ yaa Wẽnnaam tʋʋmde, la d neeme t'a toga ne pẽgre.›[43] M yet-y lame tɩ Wẽnd Rĩunga tʋʋmde, b na n deeg-a-la y nugẽ n kõ neb a taaba sẽn na n sõng t'a wom biisi. [[44] B sẽn gom kugr ninga yellã, f lʋɩɩ a zugu, f bũmb na kao, a lʋɩɩ f zugu bũmb na bedse.]»[45] Maan-kʋʋdba la Farizẽ rãmba sẽn wʋm goama, b bãngame tɩ yaa bãmb poorẽ la b togs boto.

Matiye 22:1-14
[1] A Zezi le sɩnga b yelbũna wẽebo:[2] «Arzãn Rĩung wẽnda dĩm a ye sẽn maan kibsa, a biig yikãadem yĩnga.[3] A yiisa sõgen-kamba tɩ b saa n bool neb tɩ b wa yikãadma la b sẽn bool b rãmba pa tʋlg waoong ye.[4] A tʋma kamb a taab yɛsa la a goma ne b woto: ‹Yeel-y m sẽn bool b rãmbã: Ade, kibsa rɩɩb seglame: lolse la dũm-wubdsa koodame, bũmb fãa beeme, wa-y yikãadma!›[5] B sẽn bool b rãmba maana wa b toog ka ye. Kẽer kẽng a b pʋtẽ, tɩ kẽer kẽng leebgo.[6] Kẽer yõga sõgen-kambã n nams-ba, n kʋ-ba.[7] Dĩma sũur puugame t'a yiis tãb-biisi tɩ b kʋ bãmb me la b yõog b tẽnga.[8] A yaool n yeela sõgen-kambã: ‹Dɩɩba segl n sɛɛme, la m sẽn bool b rãmba yɩɩ nin-yoodo.[9] Kẽng-y sotiisẽ, n kãas y sẽn yãe b rãmb fãa tɩ b wa kibsã.›[10] Sõgen-kamba yiime, n wool b sẽn paam b rãmb fãa sor zugu, nin-sõma la nin-wẽnse, n pids roogã.[11] Dɩma kẽe rɩɩba roogẽ n na n ges nebã la a mika ned a ye sẽn pa yeelg a sẽn tog n yeelg fuug ninga ye. A yeel-a lame:[12] ‹M zoa, bõe tɩ fo wa ka n ka yer f sẽn tog n yeelge?› La yẽ pa tõog n leok tɩ bũmb ye.[13] Dẽ la dĩma yeel a sõgen-kamba: ‹Za-y nin-kãnga nao la a nus n lob-a yɩnga, likẽ, yãbr la yẽn kẽrsg zĩigẽ.›[14] Yaa kʋʋnga zãng la b boonda la bilfr bala n na n paam n kẽ b sẽn tũus b rãmba sʋka.»

Matiye 24:32-35
[32] Kelg-y kankang yelbũndi. A sã n tãood wil poala la a tobd vã-miinim, y miime tɩ tʋʋlg kolgame.[33] Woto-me y sã n yãe yell kãensa fãa bɩ y bãng tɩ Ned Biiga wata a naam dɩɩbo.[34] M yet-y lame tɩ zamaan kãnga kamb kõn loog tɩ m sẽn wilga fãa ka taas ye.[35] Yĩngr la tẽng na n loogame, la mam sẽn togsa na n yalsame.

Matiye 24:45-51
[45] M ba bõe la sõgen sõngo la yẽesenga, t'a zu-soaba rɩk a zak n gũnug-a, t'a kõt zaka rãmb rɩɩbo, wakat sẽn ta?[46] Zu-noog soab la sõgen kãnga, a zu-soaba sã n yi sor n wa mik t'a maanda boto.[47] Sɩda m yet-y lame t'a na gũnug-a a paoong fãa.[48] La Sõgna sã n ya sõgen yoogo, n yeel a sũurẽ: ‹M zu-soaba kaoosda waoongo›,[49] t'a na n yik n pãbd a taaba, n na n dɩtẽ la a tɩgd rãam ne rã-yũudba,[50] yaa daar ning la wakat ning a sẽn pa tẽedã la a zu-soaba na n wa;[51] a na yiis-a, a na tɩ naag-a ne zãmb rãmba; be yaa yãbre la yẽn kẽrsg zĩiga.

Matiye 25:1-13
[1] Arzãn Rĩung na n wẽnega pʋg-sɛdb piig sẽn yi ne b fitils n na n tɩ seg yikãad paalga.[2] Bãmb sʋka, pʋg-sɛdb a nu n ya yalemse, t'a nu ya yẽesense.[3] Yalemsa dɩka b fitils la b pa tẽeg n sui kaam n zɩ ye.[4] Yẽesensã dɩka b fitils la b tẽeg n zɩɩ kaam, la-bõones pʋga.[5] Pʋg-sɩd sẽn kaoos waoongo, b fãa sɩnga suusgu, n wa baas ne gõeem.[6] Yʋn-sʋka, b wʋmame tɩ b moonda: ‹Ad pʋg-sɩda, yik-y tɩ d seg-a.›[7] Pʋg-sɛdba fãa nekame tɩ ned kam fãa na n yõgen a fitila.[8] Yalemsa yeela yẽesensã: ‹Sõng-y-d ne kaam tɩ d fitilsa kiidame!›[9] Tɩ bãmb na n leok-ba: ‹Kaama ka tõe n sek tõnd ne yãmb ye, kẽng-y raagẽ n tɩ ra.›[10] Bãmb me sẽn kẽng raabo la pʋg-sɩda sẽn ta, tɩ sẽn tar-b kaama naag n kẽ kibsa roogẽ, tɩ kʋɩleng wẽneg n page.[11] Yalemsa lɛɛg n waame n yetẽ: ‹Soaala, soaala, pak-y tɩ d kẽ!›[12] T'a na n zĩnd pʋgẽ n leoke: ‹Mam ka mi yãmb ye.›[13] Sõng-y n da gũs ye tɩ y ka mi raare la wakat ye.

Matiye 25:14-30
[14] Yaa wala ned sẽn togd sore n bool a rakõapa n dɩk a laog n gũnug-ba.[15] A kɩsa a ye, sãnem gil a nu, a to wã a yiibu, a tãab soaba a ye: ned kam fãa ne a dabaar sẽn tõe to-to la a loogame. La ka yãee n kaoos ye,[16] sẽn deeg-a sãnem gil a nu wã tɩ leebame n dok a nu.[17] Sẽn deeg-a a yiibã maana rabaare a me roka a yiibu.[18] Sẽn deeg-a a ye wã tɩ tuka boko n bus zu-soaba ligdi.[19] Sẽn waa n kaoose, zu-soaba lɛɛg n waame la b zĩndame n maan b geelse.[20] Sẽn dag n deeg-a a nu wã n dogl a nu wã kolg n yeelame: ‹M zu-soaba, yãmb da basa ne maam sãnem gil a nu la ade, m paama a nu n paase.›[21] Tɩ zu-soaba na n leok-a: ‹Yaa neere, sõgen sõng la ka mi kʋɩɩm soaba, fo sẽn ka maan kʋɩɩm ne sẽn pa zem bũmbã, bũmb wʋsgo la m na n gũnug-fu; wa naag f zu-soabã n kɩdme.›[22] Sãnem gila yiiba soab n pʋge la a yeelame: ‹M zu-soaba, y da basa ne-m sãnem gil a yiibu, la ade, m paama a yiib n paas.›[23] Zu-soaba leok-a lame: ‹Yaa neere, sõgen sõng la ka mi kʋɩɩm soaba, fo sẽn pa maan kʋɩɩm ne sẽn pa zem bũmbã, bũmb wʋsg la m na n gũnug-fu; wa naag f zu-soabã n kɩdme.›[24] Sẽn deeg-a a ye wã me waame n yeel: ‹M zu-soaba, m paam n bãnga yãmb neere wala ned sẽn baood ne a sũuri; yãmb kẽebda y sẽn pa bʋdẽ, la y wʋkda y sẽn pa yedgẽ.[25] Dẽ n kɩt tɩ m zoe rabeem n dɩk y sãnema n bus tẽnga, la ade, deeg-y y soolem.›[26] Dẽn la zu-soaba leok yã: ‹Nin-yoogo la kʋɩɩm daolgo, fo ra mii tɩ m kẽebda m sẽn pa bʋdẽ, la m wʋkda m sẽn pa yɛdgẽ,[27] bõe yĩng la f pa rɩk m ligdã n bas ligd tɛkd nengẽ, woto m sẽn waẽ wã, m deegdẽ la m dẽnd zugu tɩ roaglg le paas.[28] Deeg-y nin-kãnga sãnem gilgã n kõ sẽn tar-a piiga soaba.[29] Sẽn tar-a, b kõt-a lame t'a pʋɩɩr fɩɩge, la sẽn ka tar-a wʋsgo, b na reeg bilfrã a sẽn tarã.[30] La yõk-y bõn-yaalgã n lob yɩnga, likẽ, yãbr la yẽn kẽrsg zĩigẽ.›

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso