A A A A A

Bad Character: [Conflict]


Ebre 10:32
Bɩ y tẽeg marsã pipi raarã yãmb sẽn paam y yam vẽnegre ne tẽebo, yɩɩ namsg wʋsgo la yãmb da sak yã.

Matiye 18:15
F to sã n beege, babs-a, la yẽnda, a ye, taoore, wilg-a a kongre. A sã n kelg foom, f manega a yelle.

1 Timote 3:15
Sã n mik tɩ m kaoosda, bɩ f modg n zã f meng neer Wẽnd zakẽ — m dat n yeelame tɩ Wẽnd vɩɩga Tigengẽ — yẽ la sɩda fãa sog yã, yẽ n tʋk sɩda a zugu.

Zã 8:32
La y na n bãnga sɩda, la sɩda na n kɩtame tɩ yãmb lebg burkĩmbi.»

Matiye 5:23-24
[23] Dɩlla fo sã n wa ne f kũuni maanda zĩigẽ, n tẽeg tɩ bũmb n be foo ne f to sʋka,[24] bɩ f bas f kũuna maanda zĩigẽ la f lɛɛg tɩ y tɩ zems taaba tɩ f na yaool n wa kõ f kũuna.

Zã 6:54
Sẽn dɩt-a mam yĩnga nemdo, la sẽn yũud-a m zɩɩm, yẽ soab tara vɩɩm sẽn kõn sɛ, la m na n vʋʋga a soab dũni sɛɛb daare.

Mark 6:3
Ka bãmb la ra-wãada laa? Ka bãmb la a Maryam biiga laa? Ka a Zak, a Zoze, a Simo, a Zɩɩd saam-biig la bãmb laa. B saam-bi-pogsã ka vɩ ne tõnd bɩ?» B poorẽ da yaa no-koeemde.

Efɛɛz 5:25
Sɩdb rãmba, nong-y y pagba wa Krista sẽn nong Tigengu; b kõ-la b vɩɩma Tigenga yĩnga,

Ebre 12:14
Bɩ y bao laafi ne neba fãa la sõmblem tɩ yẽ sã n ka be, ned pa tõe n yãe Soaala ye.

Matiye 18:15-17
[15] F to sã n beege, babs-a, la yẽnda, a ye, taoore, wilg-a a kongre. A sã n kelg foom, f manega a yelle.[16] A sã n ka reege, bɩ f bao nin-yend bɩ neb a yiibu n paase tɩ yella kʋʋb paam neb a yiib bɩ neb a tãab kaseto.[17] A sã n zãgs b kelgre bɩ f togs Tigungu. A sã n zãgs Tigungu kelgre, bɩ f ges-a marsã wa bu-zẽnd la fadg rɛɛsda.

Zak 5:16
Wilg-y taab y beegre fãa. Pʋʋs-y n kõ taaba tɩ y fãa paam sãoogre. Nin-sõng sã n yõk sɛɛga, wa a sẽn tõe tɛka, a tara pãnga.

Galat 1:19
m pa yãend Tʋʋm-tʋmdb a taaba sã n ka Krista saam-biig a Zak ye.

Filip 1:30
Woto la yãmb me takd zab-sõng ninga sẽn yɩ m dẽnna, la y sẽn ne tɩ m ket n tar a soab rũnna wã.

Kolos 2:1
Sɩd me m datame tɩ y bãng zab-bãnd ning m sẽn tog n zab y yĩnga, n zab Laodise rãmb yĩnga, n zab sẽn ket-ba fãa yĩnga, neb sẽn zɩ n teeg-m ne b nifu.

Rom Dãmba 12:18
Modg-y wa y sẽn tõe tɛka tɩ y zĩnd-n-taar yɩ noog ne ned kam fãa.

Zã 14:6
T'a Zezi yeel-a: «Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned ka tat m Ba nengẽ tɩ ka mam maasem yĩng ye.

Efɛɛz 4:26
Yãmb sũur tõeeme n wa puugi, yãmb yee n da maan wẽnga. Da sak-y tɩ wĩndg lʋɩ tɩ y sũur ket n kãbd ne taab ye.

Zak 1:19
Ade, m saam-biisi, m sẽn nong wa fãa-fãa: bɩ ned kaam fãa modg n yɩ tʋʋlg ne kelgre la maasg ne leokre la sũ-fõore.

Matiye 5:9
Sũ-noog rãmb la sẽn mi-b sugri, tɩ b na n boola bãmb tɩ Wẽnd kamba.

Zã 3:3-5
[3] La a Zezi leokame: «Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba tɩ ned sã n pa le rog yĩngr dogma, a pa tõe n yãend Wẽnd Rĩung ye.»[4] La a Nikodɛm yeelame: «Sẽn lebga nin-kẽema na n le roga wãn wãna? A tõe n le kẽe a ma pʋgẽ n le rog bɩ?»[5] La a Zezi leokame: «Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba, tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Vʋʋsem, a ka tõe n kẽ Wẽnd Rĩung pʋgẽ ye.

Zak 1:19-20
[19] Ade, m saam-biisi, m sẽn nong wa fãa-fãa: bɩ ned kaam fãa modg n yɩ tʋʋlg ne kelgre la maasg ne leokre la sũ-fõore.[20] Ned sẽn basd a sũur tɩ fudgdẽ, ka maand Wẽnd sẽn dat ye.

Galat 4:19
M kom-bõonego, m sẽn le rogd ne waasgo, ad-y na n kell n yɩɩ boto n tãag y sẽn wat n dɩk Krista wẽnego.

Matiye 16:18
La ade, m yet-f lame tɩ f yaa Kugri la kug kãng zug la m na n me m Tigungu, la kũuma ne a pãngã kõn maan daood a taoor ye.

Matiye 18:15-18
[15] F to sã n beege, babs-a, la yẽnda, a ye, taoore, wilg-a a kongre. A sã n kelg foom, f manega a yelle.[16] A sã n ka reege, bɩ f bao nin-yend bɩ neb a yiibu n paase tɩ yella kʋʋb paam neb a yiib bɩ neb a tãab kaseto.[17] A sã n zãgs b kelgre bɩ f togs Tigungu. A sã n zãgs Tigungu kelgre, bɩ f ges-a marsã wa bu-zẽnd la fadg rɛɛsda.[18] Sɩdem sɩdem, y sẽn loe bũmb ning fãa tẽng zug, bõn-kãng loee yĩngri me. Y sẽn lok bũmb ning fãa tẽng zug, loka yĩngri me.

Efɛɛz 1:22-23
[22] B sulga bũmb fãa bãmb taoore, b zẽk-b la yĩngri tɩ b zʋʋg bũmb fãa n ya Tigengu zugu,[23] tɩ Tigenga la b yĩngã la b pids-a la ne b kũuna zãnga.

Efɛɛz 5:23-24
[23] Sɩda yaa paga zu-soaba wala Krista sẽn ya Tigenga zu-soaba tɩ bãmb la Yĩnga fãagda.[24] Tigeng sakda Krista; dɩlla pagba me tog n saka b sɩdba bũmb fãa pʋgẽ.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:32
Ne b sõora sẽn da lebg zembalã, tẽedba ra yaa yam a ye la sũur a ye. Ned da ka tar bũmb n yet tɩ yaa rẽnd ye. Bũmb fãa ra yaa b fãa soolem.

1 KORẼNT 1:10
M pẽdgd-y lame, m saam-biisi, tõnd Soaal a Zezi Krista yʋʋr yĩnga, tɩ y zems y moora ne taaba tɩ welgr da kẽ y sʋk ye. Sog-y taaba n vɩɩnd yam yɛnga, la tagsg yɛnga.

Zã 12:48
Sẽn zãgsd-a maam, la a pa reegd m goama, yẽ soab tara a bʋ-kaooda: yaa gomdã m sẽn togsã, gom kãng bala n na kao a bʋʋdo yaoolem daare.

Matiye 7:12
Yãmb sẽn dat tɩ y taab maan bũmb ninga y yĩnga, bɩ y maan boto ne y taaba: dẽ n be Noora sebrẽ la bãngdba me rẽnnẽ.

Zã 14:28
Y wʋma m sẽn yeel-y: m dabdame la m na n le waa y nengẽ, y sã n nong maam, y na noog y sũuri, m sẽn dabd m Ba wã nengẽ tɩ m Ba yɩɩd m la me.

1 Tesalonik 2:2
Y bãngame, m saam-biisi, tɩ d deng n namsa Filip tẽnga la d yãee tʋʋre, la Soaala Wẽnd sõng-d lame tɩ ne fara sẽn yɩ far tɛka, d tõog n moona b Koe-noogã ne raoodo.

1 KORẼNT 13:4
Nonglem yaa maag-m-menga, nonglem yaa to sõngre, nonglem ka mi sũ-kiir ye, a ka wakr bɩ tɩtaam ye.

Rom Dãmba 1:20
Bũmb ning sẽn be Wẽnd nengẽ n solg al dũni sɩngrẽ, ninsaal tõe n yãend-a la ne a yam tɩ Wẽnd tʋʋma n pukd b pãnga la b wẽndlem, al tɩ f sã n yeel marsã tɩ f ka ne, yaa fo yelle.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso